Önlisans Programları
İlk ve Acil Yardım - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - İlk ve Acil Yardım
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü, 30.05.2000 tarihinde, YÖK'ten alınan onay ile kurulmuş ve 2004 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye İlk ve Acil Yardım programında ön lisans diploması verilir. 1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak ya da YGS sınavına girmek koşulu ile ÖSYM tarafından ilgili bölüme yerleştirilmek.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri 4 yarıyılda (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.) 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Program Profili
Acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, hava (helikopter ve uçak) ve deniz ambulanslarında, diğer acil yardım araçlarında, hastane, poliklinik v.b. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilecek, bilgi ve becerilerini tıptaki yenilikler doğrultusunda sürekli güncelleyecek teknikerler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlk ve Acil Yardım programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması ile YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda, kendi alanları ile ilgili diğer üniversitelerin Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarına (lisans programları) başvurabilir ve dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir eğitim-öğretim yılı içinde bir yarıyıl derslere devam eden öğrenciler için her yarıyılda, bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavının %60’ının toplanması ile belirlenir. Öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirmede bağıl sistem kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Acil ve İlk Yardım Bölümünü başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda toplam 100 kredi ve 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. Mezun olan öğrenciye İlk ve Acil Yardım programında ön lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı, Prof.Dr.Ümit Topaloğlu Adres: Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü 34668 İstanbul / Türkiye
Bölüm Olanakları
İlk ve Acil Bakım Bölümü'nde 1 öğretim üyesi, 1 tabip, 1 tekniker, 1 bölüm sekreteri ve 1 hizmetli görev yapmaktadır. Ayrıca İlk ve Acil Bakım Bölümü 2.eğitim programı da bulunmaktadır. İlk ve Acil Yardım programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
Program Çıktıları ^
1 Ani hastalanma veya yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşarak, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirir, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlar. (Acil Sağlık Hizmetleri)
2 Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde acil hasta ve yaralıya müdahale sırasında, tıbbi otoritelerin tanıdığı klavuzları ve mevzuatın belirttiği akış çizelgelerini uygular. (acil hastaya yaklaşım ıı)
3 Dünyada ve Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin durumu ve ilk ve acil yardım teknikerinin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir. (Acil Sağlık Hizmetleri 1)
4 Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları hazırlayıp, uygular.
5 Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.
6 Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.
7 Temel mesleki bilgilere sahip olur.
8 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
9 Acil yardım durumunda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır. (acil durumlarda etkili iletişim)
10 Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.
11 Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.
12 Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > ABT-S1,2 Seçimlik Ders 1 - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABT110 Fiziksel Uygunluk Zorunlu 2 0 3
2 ABT170 Arama Kurtarma Zorunlu 2 0 3
3 ANT123 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 3
4 ANT133 İlkyardım Zorunlu 2 0 3
5 BSP160 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > ABT-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABT251 Suda Kurtarma Zorunlu 2 0 3
2 ABT253 Geriatrik Yaklaşım Zorunlu 2 0 3
3 ILT190 İletişim Teknikleri Zorunlu 2 0 3
4 SGL260 Kalite Güvencesi ve Standartları Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > ABT-S5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABT272 Acil Durumda Etkili İletişim Zorunlu 2 0 3
2 BSB150 Afet Bilgisi Zorunlu 2 0 3
3 SGL130 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 3
4 SGL144 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 3
5 SGL280 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 3

^