Lisans Programları
Almanca Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Almanca Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Kuruluşunda, İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu (4 yıllık), Moda Yabancı Diller Yüksek Okulu (3 yıllık) "Almanca" eğitimi veren birimlerinin öğretmenleri ile öğrencilerini bünyesinde toplamıştır. Daha sonra, Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır. 1995 yılından itibaren de Alman Dili Eğitimi Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiş ve 1998 yılında yeniden Yabancı Diller Eğitimi Bölümü altında Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na çevrilmiştir. Halen bu statü ile devam etmektedir.
Kazanılan Derece
İlk- ve Ortaöğretim Okullarında Almanca Öğretmeni
Kabul ve Kayıt Koşulları
YGS, LYS 5 veya MÜYÖS sınavlarına girerek başarılı olan öğrenciler kayıt işlemlerini yaptırırlar. Kayıt işlemleriyle birlikte bir derecelendirme sınavı (Almanca Yeterlilik Sınavı) yapılır. Sınavın sonuçlarına göre, Almanca dil düzeyi dersleri izlemeye yeterli olmayanlar bir yıllık hazırlık sınıfı okur. Sınavı başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Erasmus kapsamında bir veya iki dönem yurtdışında eğitimine devam eden öğrencilerin, aldıkları derslerin yine birim yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Teorik ve pratik çalışmalar başarıyla tamamlanacak. Topluma hizmet uygulamaları, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerin içeriği ve değerlendirme koşulları Okul-Fakülte İşbirliğ Kılavuzu (YÖK 1998) ve 22.02.2011 tarih ve 1217/008090 sayılı Topluma Hizmet Yönergesi doğrultusunda belirlenmiştir.
Program Profili
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalının kayıt olan 50-60 öğrencinin yaklaşık 80% kısa veya daha uzun sürelerde Almanya’da bulunmuş ve okula gitmiştir ve bu sayının içersinde 5% kadar bir oran düzeyinde Almanya’nın okullarından Lise mezuniyetini tamamlamış olan öğrencilerimiz vardır. Bu orana giderek sayıları artan yabancı uyruklu öğrenciler de eklenmekte. Bu orana ayrıca Erasmus kapsamında gelen öğrenciler de dahildir. Almanca Yabancı Dil Eğitimi Programı Avrupa Birliği normları ve Bologna kararları doğrultusunda değerlendirildiğinde modern, çağdaş ve modüler yapısı olan, bütüncül bir program olarak tanımlanabilir. Program Almanca Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili olan tüm alanları kapsamaktadır (Ek-Ders Programı): Almanca Alan Eğitimi, Genel Eğitim ve Öğretim Alanı, Almanca’nın Yabancı Dil olarak Eğitimi ve Öğretimi, Kültür ve Kültürlerarası Alanlar. Anabilim Dalımızda çift anadal ve yandal programları uygulanmaktadır. Bu programlara, Anadal lisans programında tüm derslerinden başarılı ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilirler. İngilizce Anabilim Dalı’nda çift anadal ya da yandal programına katılabilmek için TOEFL sınavından başarılı olmak gerekir. Öğrenciler 3. ve 5. yarıyılda çift anadal programlarına başvurabilmektedirler. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki Öğrencilerin Çift Anadal yapılabilecekleri Anabilim Dalları: İngilizce Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği. Program eğitim dili Almancadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Alman Dili Eğitimi Mezunları Almancanın 1. veya 2. yabancı dil olarak okutulan tüm ilk- ve ortaöğretim okullarında ve diğer eğitim kurumlarında Almanca Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Almanya'yla ticari işbirliği olan özel sektörün değişik alanlarında çalışabilmektedirler. Turizmin çeşitli alanlarında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Medya ve iletişim ağırlıklı kurumlarda istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisanstan mezun olan Yüksek Lisans Programına geçiş yapabilir: Yüksek Lisans Programına kabul şartları: Lisans derecesi, ALES ve Bilim Sınavı ile Mülakat. Yüksek Lisans Eğitimi başarıyla tamamlamış olan Doktoraya Programına geçiş yapabilir. Doktora Programına kabul şartları: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ile Mülakat.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyıl her ders için bir ara sınavı ve bir final sınavı yapılmaktadır. Sınava giremeyen öğrenciler için rapor ve yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılmaktadır. Final sınavında en az 40 puan alma şartı vardır. Vize notunun %40 (%20 Proje çalışması vs. + %20 sınav) ve final notunun %60 değerlendirmede esas alınır. İkinci sınıfın sonunda ise dört yarıyılın ortalaması en az 2 olması gerekmektedir. Ölçme değerlendirme Bağıl Değerlendirme Sistemine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yöntemelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Feruzan Gündoğar Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dİli Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü Ziverbey - Kadıköy İstanbul email: feruzan.gundogar@marmara.edu.tr Tel.: 0216 345 90 90-128 Eramus-Koordinatörü Yrd. Doç. Erol Hacısalihoğlu erol.hacisalihoglu@marmara.edu.tr Tel. +90 216 3459090-123 Web-adresi: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/120701/almanca-ogretmenligi
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda yaklaşık 250-300 Öğrenci öğrenimlerini sürdürmekte ve 9 Öğretim Elemanı (1 DAAD Uzmanı ve 1 DAAD Dil Asistanı eklendiğinde) toplam 11 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Öğretim Kadromuzda 2 Profesör, 4 Yardımcı Doçent, 1 Doktoralı Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Fiziklsel Altyapı bir Anabilim Dalı Başkanlığı odası, 5 öğretim üyesi odaları, 4 derslik, 25 kişilik bilgisayar labaratuvarı ve bir seminer Kütüphanesinden oluşmaktadır. Alan Kütüphanesi 7000 yayını içermekte olup uluslararası katalogma sistemine göre düzenlenmiştir. Erasmus programı çerçevesinde Regensburg Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi, Berlin Humboldt Üniversitesi, Weingarten Eğitim Yüksek Okulu, Koblenz-Landau Üniversitesi, Wuppertal Üniversitesi, Paderborn Üniversitesi, Köln Üniversitesi, Bielefeld Üniversitesi ile Lisans düzeyinde Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Analaşmaları vardır. Berlin Humboldt Üniversitesi ile ayrıca Yüksek Lisans düzeyinde Erasmus Anlaşması mevcuttur. Goethe Enstitüsü ve DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) ile yakin kurumsal işbirliği mevcuttur. Anabilim Dalımızca yürütülen bir AB-Projesi mevcuttur: 517698-LLP-1-2011-1-DE-COMENIU-CMP numaralı Comenius Projesinin konusu: “Kooperative Lehr- und Lernmethode in der Lehreraus- und –weiterbildung” (Öğretmen Eğitimi ve Meslek İçi Eğitimde İşbirlikçi Öğretim ve Öğrenme Metodu). Proje süresi: 2011-2014.
Program Çıktıları ^
1 Çağın gereklerine uygun bireysel, mesleki ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme
2 Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması
3 Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati, ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması
4 Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması
5 Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması
6 Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
7 Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisinin kazandırılması
8 Yabancı Dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgilerin metinler ve söylemler gibi farklı bağlamlar üzerinde uygulanabilme becerilerinin kazandırılması
9 Ana dil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerilerinin kazandırılması
10 Yabancı Dil Öğretimi alanıyla ilgili kavram ve yöntemleri edinebilme ve onları metinler üzerinde uygulanabilme becerilerinin kazandırılması
11 Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerinin kazandırılması
12 Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretime uyarlayabilme becerisinin kazandırılması
13 Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilme ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerisinin kazandırılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
2 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
4 YDAO101 Almanca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 5
5 YDAO103 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 3 0 5
6 YDAO105 Okuma Becerileri I Zorunlu 3 0 4
7 YDAO107 Yazma Becerileri I Zorunlu 3 0 4
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
2 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
4 YDAO102 Almanca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 4
5 YDAO104 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 3 0 4
6 YDAO106 Okuma Becerileri II Zorunlu 3 0 3
7 YDAO108 Yazma Becerileri II Zorunlu 3 0 3
8 YDAO110 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi Zorunlu 3 0 4
Toplam 22 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
2 YDAO201 Almanca Dilbilgisi III Zorunlu 3 0 4
3 YDAO203 Dilbilim I Zorunlu 3 0 5
4 YDAO205 Alman Edebiyatı I Zorunlu 3 0 5
5 YDAO207 İleri Okuma ve Yazma Becerileri I Zorunlu 3 0 4
6 YDAO209 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I Zorunlu 3 0 4
7 YDAO-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 YDAO202 Karşılaştırmalı Dilbilgisi Zorunlu 3 0 4
3 YDAO204 Dilbilim II Zorunlu 3 0 5
4 YDAO206 Alman Edebiyatı II Zorunlu 3 0 5
5 YDAO208 İleri Okuma ve Yazma Becerileri II Zorunlu 3 0 4
6 YDAO210 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar II Zorunlu 3 0 4
7 YDAO244 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB301 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
4 KSS334 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 4
5 YDAO301 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 4
6 YDAO303 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi I Zorunlu 3 0 4
7 YDAO305 Almancanın Yapısı I Zorunlu 2 0 3
8 YDAO-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
3 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 YDAO302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 4
5 YDAO304 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi II Zorunlu 3 0 4
6 YDAO306 Almancanın Yapısı II Zorunlu 2 0 3
7 YDAO310 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
8 YDAO-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
3 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
4 YDAO401 Almanca Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 2 2 5
5 YDAO403 Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Zorunlu 2 2 5
6 YDAO405 Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
7 YDAO-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
3 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
4 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
5 YDAO-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 6
6 YDAO-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 6
Toplam 12 6 30
Seçmeli
3 . Dönem > YDAO-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO211 Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 YDAO213 Mitoloji Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > YDAO-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO307 Almanca-Türkçe Çeviri Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > YDAO-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO308 Türkçe-Almanca Çeviri Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > YDAO-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO407 Pragmatik Zorunlu 2 0 4
2 YDAO409 Leksikoloji Zorunlu 2 0 4
3 YDAO411 Semantik Zorunlu 2 0 4
4 YDAO413 Edebiyatbilim Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > YDAO-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO402 Metin Dilbilim Zorunlu 2 0 6
2 YDAO404 Dil Tarihi Zorunlu 2 0 6
3 YDAO406 Şiir İnceleme ve Öğretimi Zorunlu 2 0 6
4 YDAO408 Drama İnceleme ve Öğretimi Zorunlu 2 0 6
8 . Dönem > YDAO-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO422 Dünya Edebiyatından Seçmeler Zorunlu 2 0 6
2 YDAO424 Güncel Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 6

^