Lisans Programları
Fen Bilgisi Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak, 1998 - 1999 Öğretim Yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın amacı; feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans derslerinde; alan dersleri (fizik, kimya, biyoloji), eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. “Yaparak Öğrenme” esasına dayanarak derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.
Kazanılan Derece
Öğretmen (İlköğretim Fen ve Teknoloji)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Orta öğretim kurumları saysısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir. Ortaöğretim mezunlarının girmiş olduğu Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Marmara Üniversitesi tarafından yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan MÜYÖS'ten yeterli puanı almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans programına başvurabilmek için orta öğretim kurumları saysısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Program Profili
Fen eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Fen Bilgisi öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji derslerine girmektedirler. Dershanelerde yine fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde ders verebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisansüstü Eğitim için adaylardan lisans diploması ile birlikte ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sonuç belgesi istenmektedir. Ayrıca adaylara alanla ilgili bilimsel yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlgili sınav-başarı yönetmeliklerine (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) göre; Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vs.) %40, ve yarıyıl sonu sınavı ise % 50 katkı yapar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DD ve DC alanlar şartlı geçmiş, FF ve FD alanlar başarısız sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Derslerini başarıyla tamamlayan (153 kredi) her öğrenci İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği diplomasını almaya hak kazanır. Ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (GANO) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Director: Prof.Dr. Fatma ŞAHİN Adress: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe Yerleşkesi Ofis No: 231 34722 Göztepe Kadıköy İSTANBUL fsahin@marmara.edu.tr Telephon: 0216 345 90 90 İnternal: 294
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalında 2 profesör, 3 Yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. 3 yıldır Lisans eğitimimizde II. öğretim için de öğrenci alınmaktadır. Ayrıca lisans eğitimi yanında Türkiye' de ilk defa açılan Yüksek Lisans ve doktora programı yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi İlköğretim Bölümü ve Anabilim Dalı öğretim görevlilerimiz tarafından verilen dersler ve danışmanlıklarla yürütülmektedir. Lisans Uygulama dersleri fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere üç laboratuvarda yürütülmektedir.Anabilim Dalı öğrencilerimiz ERASMUS programı ile Avrupa ülkelerinde protokolümüz olan bir üniversitede bir ya da iki yarıyıl eğitim alabilmektedirler. (Ayrıntılı bilgi için Marmara Üniversitesi LLP-ERASMUS birimi sayfasını inceleyiniz.) Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir. Anabilim Dalımız öğrenci-öğretim görevlisi-üniversite işbirliğine ve iletişimine önem vermektedir. Bu amaca yönelik olarak her sınıf için bir öğrenci temsilcisi yine öğrenciler tarafından seçilmektedir. Bununla birlikte derslerinde başarılı, iletişim becerileri yüksek ve çalışmaya hevesli iki öğrencimiz Anabilim Dalımızda kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Öğretim sürecinde, öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamlarını düzenleyebilir.
2 Öğretim sürecinde, öğretim programını destekleyen materyal ve kaynakları kullanabilir.
3 Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirebilir.
4 Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir.
5 Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilir.
6 Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilir.
7 Öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile toplum ve çevre arasındaki etkileşime ilişkin anlayış kazandırabilir.
8 Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
9 Alanında deney tasarlayabilir ve uygulayabilir.
10 Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri değerlendirebilir.
11 Gelişim ve öğrenme ile ilgili kavram ve ilkeleri uygulayabilir.
12 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla iş birliği yapabilir.
13 Fen öğretimine ilişkin bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilir.
14 Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir.
15 Mesleği ile ilgili fen ve teknolojideki yenilikleri takip edebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 FZK115 Genel Fizik I Zorunlu 4 0 5
4 FZK117 Genel Fizik Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
5 KMY155 Genel Kimya I Zorunlu 4 0 5
6 KMY157 Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
7 MAT109 Genel Matematik I Zorunlu 4 0 5
8 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 FZK116 Genel Fizik II Zorunlu 4 0 5
4 FZK118 Genel Fizik Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
5 KMY156 Genel Kimya II Zorunlu 4 0 5
6 KMY158 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
7 MAT110 Genel Matematik II Zorunlu 4 0 5
8 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
2 BYL201 Genel Biyoloji I Zorunlu 4 0 5
3 BYL241 Genel Biyoloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
4 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
5 FZK215 Genel Fizik III Zorunlu 2 0 3
6 FZK217 Genel Fizik Laboratuvarı III Zorunlu 0 2 3
7 KMY205 Genel Kimya III (Analitik Kimya) Zorunlu 2 2 3
8 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 16 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
2 BYL202 Genel Biyoloji II Zorunlu 4 0 5
3 BYL242 Genel Biyoloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
4 FZK226 Modern Fiziğe Giriş Zorunlu 2 0 3
5 IFB202 Fen-Teknoloji Programı ve Planlama Zorunlu 3 0 4
6 IFB-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
7 KMY206 Genel Kimya IV (Organik Kimya) Zorunlu 2 0 3
8 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL333 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 0 3
2 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
3 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 FZK303 Fizikte Özel Konular Zorunlu 2 0 4
5 IFB301 Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları I Zorunlu 2 2 6
6 IFB343 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 3
7 IST320 İstatistik Zorunlu 2 0 2
8 KMY321 Kimyada Özel Konular Zorunlu 2 0 4
Toplam 16 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL334 Genetik ve Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 3
2 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
3 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
4 IFB302 Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları II Zorunlu 2 2 4
5 IFB304 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Zorunlu 3 0 3
6 IFB306 Çevre Bilimi Zorunlu 3 0 3
7 IFB310 Yer Bilimi Zorunlu 2 0 3
8 IFB401 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL401 Biyolojide Özel Konular Zorunlu 2 0 4
2 BYL437 Evrim Zorunlu 2 0 4
3 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
4 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
5 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
6 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
7 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
Toplam 14 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 IFB402 Astronomi Zorunlu 2 0 5
4 IFB-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
5 IFB-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
6 IFB-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
Toplam 12 6 30
Seçmeli
3 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
4 . Dönem > IFB-GK1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB204 Fen ve Yaratıcılık Zorunlu 2 0 4
2 IFB206 Fen Bilimleri ve Toplum Zorunlu 2 0 4
4 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
8 . Dönem > IFB-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB404 Mikroölçekli Laboratuvar Zorunlu 2 0 4
2 KMY408 Fizikokimya Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > IFB-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB406 Beslenme ve Sağlık Zorunlu 2 0 4
2 IFB408 Cinsel Sağlık Eğitimi Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > IFB-GK2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB410 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Zorunlu 2 0 4
2 IFB412 Fen Eğitiminde Kariyer Geliştirme Zorunlu 2 0 4

^