Lisans Programları
Fransızca Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Fransızca Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Kuruluşunda, İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu (4 yıllık), Moda Yabancı Diller Yüksek Okulu (3 yıllık) "Fransızca" eğitimi veren birimlerinin öğretmenleri ile öğrencilerini bünyesinde toplamıştır. Daha sonra, Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır. 1995 yılından itibaren de Fransız Dili Eğitimi Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiş ve 1998 yılında yeniden Yabancı Diller Eğitimi Bölümü altında Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na çevrilmiştir. Halen bu statü ile devam etmektedir.
Kazanılan Derece
İlk- ve Ortaöğretim Okullarında Fransızca Öğretmeni
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversite sınavında yabancı dil sorularını Fransızca ya da İngilizce cevaplamaları gerekmektedir. İstenen puanı alan öğrenciler hazırlık sınavına girmektedirler. Sınavı geçemeyen öğrenciler Marmara Üniversitesinin Hazırlık bölümünde bir sene okumaktadırlar. Hazırlığı başarıyla geçen öğrenciler Fransızca Dili Eğitimi Bölümünde okuma hakkını kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Erasmus kapsamında bir veya iki dönem yurtdışında eğitimine devam eden öğrencilerin, aldıkları derslerin yine birim yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Teorik ve pratik çalışmalar başarıyla tamamlanacak. Topluma hizmet uygulamaları, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerin içeriği ve değerlendirme koşulları Okul-Fakülte İşbirliğ Kılavuzu (YÖK 1998) ve 22.02.2011 tarih ve 1217/008090 sayılı Topluma Hizmet Yönergesi doğrultusunda belirlenmiştir.
Program Profili
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalının kayıt olan 50-60 öğrencinin yaklaşık 80% kısa veya daha uzun sürelerde Fransa’da bulunmuş ve okula gitmiştir ve bu sayının içersinde 5% kadar bir oran düzeyinde Fransa’nın okullarından Lise mezuniyetini tamamlamış olan öğrencilerimiz vardır. Bu orana giderek sayıları artan yabancı uyruklu öğrenciler de eklenmekte. Bu orana ayrıca Erasmus kapsamında gelen öğrenciler de dahildir. Fransızca Yabancı Dil Eğitimi Programı Avrupa Birliği normları ve Bologna kararları doğrultusunda değerlendirildiğinde modern, çağdaş ve modüler yapısı olan, bütüncül bir program olarak tanımlanabilir. Program Fransızca Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili olan tüm alanları kapsamaktadır (Ek-Ders Programı): Fransızca Alan Eğitimi, Genel Eğitim ve Öğretim Alanı, Fransızca’nın Yabancı Dil olarak Eğitimi ve Öğretimi, Kültür ve Kültürlerarası Alanlar. Anabilim Dalımızda çift anadal ve yandal programları uygulanmaktadır. Bu programlara, Anadal lisans programında tüm derslerinden başarılı ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilirler. İngilizce Anabilim Dalı’nda çift anadal ya da yandal programına katılabilmek için TOEFL sınavından başarılı olmak gerekir. Öğrenciler 3. ve 5. yarıyılda çift anadal programlarına başvurabilmektedirler. Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki Öğrencilerin Çift Anadal yapılabilecekleri Anabilim Dalları: İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği. Program eğitim dili Fransızcadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fransız Dili Eğitimi Mezunları Fransızcanın 1. veya 2. yabancı dil olarak okutulan tüm ilk- ve ortaöğretim okullarında ve diğer eğitim kurumlarında Fransızca Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Fransa'yla ticari işbirliği olan özel sektörün değişik alanlarında çalışabilmektedirler. Turizmin çeşitli alanlarında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Medya ve iletişim ağırlıklı kurumlarda istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisanstan mezun olan Yüksek Lisans Programına geçiş yapabilir: Yüksek Lisans Programına kabul şartları: Lisans derecesi, ALES ve Bilim Sınavı ile Mülakat. Yüksek Lisans Eğitimi başarıyla tamamlamış olan Doktoraya Programına geçiş yapabilir. Doktora Programına kabul şartları: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ile Mülakat.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bir yarıyılda vize ve final olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Vize'nin %40'ı, final'in %60'ı alınmaktadır. Bunun dışında, geçerli bir nedenden dolayı sınava giremeyen öğrenciler Dekanlıktan gelen yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavına girerler.
Mezuniyet Koşulları
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1 sene hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 seneden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için hazırlık sınıfından sonra 8 yarıyıldan oluşan programın tüm derslerinden başarılı olup 4 üzerinden 2 not ortalaması (GANO) ile geçmiş olma şartı aranmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Murat DEMİRKAN Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dİli Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü Ziverbey - Kadıköy İstanbul email: demirkan2002@gmail.com Tel.: 0216 345 90 90-113 Eramus-Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yaprak Türkan YÜCELSİN-TAŞ tyucelsin@marmara.edu.tr Tel. +90 216 3459090-130 Web-adresi: http://aef.marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda yaklaşık 250-300 Öğrenci öğrenimlerini sürdürmekte ve toplam 8 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Öğretim Kadromuzda 2 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Doktora yapan Öğretim Görevlisi ve 2 Yabancı Uzman yer almaktadır. Fiziksel Altyapı bir Anabilim Dalı Başkanlığı odası, 6 öğretim üyesi odaları, 4 derslik, 20 kişilik bilgisayar laboratuvarı ve bir Kütüphane’den oluşmaktadır. Erasmus programı çerçevesinde Rouen Üniversitesi, Paris Sorbonne Nouvelle Paris 3 Üniversitesi, Paris Ouest Nanterre Üniversitesi, Jules Picardie Üniversitesi ve Franche- Compté Üniversitesi ile Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Anlaşmaları vardır. Yan dal ve çift ana dal yapabilirler. Fransızca Öğretmeni olarak özel okullarda çalışabilme imkanına sahipler.
Program Çıktıları ^
1 Çağın gereklerine uygun bireysel, mesleki ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme
2 Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması
3 Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati, ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması
4 Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması
5 Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması
6 Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
7 Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisinin kazandırılması
8 Yabancı Dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgilerin metinler ve söylemler gibi farklı bağlamlar üzerinde uygulanabilmesi
9 Ana dil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıların ortaya konulması ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanılması
10 Yabancı Dil Öğretimi alanıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve metinler üzerinde uygulanabilmesi
11 Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerinin kazandırılması
12 Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretime uyarlayabilme becerisinin kazandırılması
13 Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi verilmesi ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerisinin kazandırılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
2 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
3 YDFO103 Fransızca Okuma I Zorunlu 3 0 5
4 YDFO105 Fransızca Yazma I Zorunlu 3 0 5
5 YDFO107 Fransızca Sözlü İletişim I Zorunlu 3 0 5
6 YDFO109 Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları Zorunlu 3 0 3
7 YDFO111 Fransızca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 5
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
2 ISB204 Antropoloji Zorunlu 2 0 3
3 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
4 YDFO104 Fransızca Okuma II Zorunlu 3 0 5
5 YDFO106 Fransızca Yazma II Zorunlu 3 0 5
6 YDFO108 Fransızca Sözlü İletişim II Zorunlu 3 0 5
7 YDFO112 Fransızca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 5
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
2 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 YDFO201 Fransız Edebiyatı I Zorunlu 3 0 4
4 YDFO203 Dilbilime Giriş I Zorunlu 3 0 4
5 YDFO205 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar I Zorunlu 2 0 4
6 YDFO209 İleri Okuma ve Yazma Becerileri I Zorunlu 3 0 5
7 YDFO211 Fransızca Dilbilgisi III Zorunlu 3 0 5
Toplam 19 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 YDFO202 Fransız Edebiyatı II Zorunlu 3 0 4
3 YDFO204 Dilbilime Giriş II Zorunlu 3 0 4
4 YDFO206 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar II Zorunlu 2 0 4
5 YDFO208 Bağlamsal Dilbilgisi Zorunlu 2 0 4
6 YDFO210 İleri Okuma ve Yazma Becerileri II Zorunlu 3 0 5
7 YDFO244 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP309 Bilgisayar Zorunlu 2 2 5
2 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
4 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
5 YDFO301 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 4
6 YDFO303 Fransızca-Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 3
7 YDFO305 Deneme-Eleştiri Çözümlemesi Zorunlu 3 0 3
8 YDFO-YD1 İkinci Yabancı Dil - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 KSS334 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 4
3 YDFO302 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
4 YDFO304 Türkçe-Fransızca Çeviri Zorunlu 3 0 3
5 YDFO306 Roman-Öykü Çözümlemesi Zorunlu 3 0 3
6 YDFO308 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 4
7 YDFO310 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Zorunlu 2 2 4
8 YDFO-YD2 İkinci Yabancı Dil - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 20 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
3 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
4 YDFO401 Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 3 0 5
5 YDFO403 Drama İnceleme Zorunlu 3 0 5
6 YDFO-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
7 YDFO-YD3 İkinci Yabancı Dil - 3 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
3 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
4 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
5 YDFO-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
6 YDFO-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 4
7 YDFO-GK Genel Kültür Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 4
Toplam 16 6 30
Seçmeli
5 . Dönem > YDFO-YD1 İkinci Yabancı Dil - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO321 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) Zorunlu 2 0 3
2 YDIO321 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > YDFO-YD2 İkinci Yabancı Dil - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO322 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 3
2 YDIO322 İkinci Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > YDFO-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDFO405 Materyal Geliştirme ve Uyarlama Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > YDFO-YD3 İkinci Yabancı Dil - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO421 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) Zorunlu 2 0 3
2 YDIO421 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > YDFO-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDFO402 Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 4
8 . Dönem > YDFO-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDFO412 Çağdaş Fransız Edebiyatı Zorunlu 3 0 4
8 . Dönem > YDFO-GK Genel Kültür Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS452 Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 4

^