Lisans Programları
Müzik Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Müzik Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Anabilim Dalımız, programı gereği İlköğretim, Lise ve Dengi okullara müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü içinde 1969 yılında 3 yıllık Yüksek Öğrenim süreli ve parasız-yatılı olarak açılmış, 1980 öğretim yılında İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu "Müzik Bölümü"ne ve 20 Temmuz 1982 yılından itibaren M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümüne dönüştürülmüştür. Böylece 1969 yıllarının 3 yıllık yüksek öğretim düzeyindeki İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü, 1980-1982 yıllarında 4 yıllık yüksek öğretim düzeyindeki İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu "Müzik Bölümü" düzeyine, sonra da 1982-1998 yıllarının Lisans-Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümüne gelinmiştir. 1998-1999 yılından itibaren de YÖK-Dünya Bankası girişimleriyle öğretmenlik eğitiminde Eğitim Fakültelerinde yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu yeni uygulamayla bölümümüz, 1998-1999 yılından itibaren Resim-İş Eğitimi Bölümü ile "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü" altında birleştirilerek GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı olarak "Müzik Öğretmeni" yetiştirme görevini sürdürmektedir. Anabilim Dalımız, kurulduğu 1969 yılından bu yana Türkiye'de müzik eğitiminin, Atatürk'ün çizdiği "Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma" hedefi doğrultusunda biçimlendirilip geliştirilmesinde, yetiştirdiği sanatçı-eğitimci nitelikli müzik öğretmenleri; yapılan bilimsel ve sanatsal çalışmalar; gerçekleştirdiği uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri ve ortaya koyduğu bilimsel ve sanatsal etkinlikleriyle etkin ve belirgin bir rol oynamaktadır.
Kazanılan Derece
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programından mezun olan müzik öğretmeni adayları, sahip oldukları müzik öğretmenliği lisans diploması ile İlköğretim, lise ve dengi meslek okullarında müzik derslerini okutacak, müzik eğitimi çalışmalarını yürütecek ve çevrelerinde bu alanda rehber olabilecek niteliklere sahip müzik öğretmeni olmaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Mesleki müzik eğitimi alacak bireylerin seçimi ise müziksel yeteneği oluşturan özelliklerden hangilerine ne ölçüde sahip oldukları “Giriş Sınavı” ile saptanarak yapılır. Bu yüzden GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programını başarı ile tamamlayabilecek öğrencilerin seçimi için “Giriş Sınavı Yönergesi” oluşturulmuştur. Bu yönerge doğrultusunda, sınava katılan adaylar arasından “Müziksel özellikler” ve "Genel kültür" yönünden en iyi olanların seçimi yoluna gidilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lise ve dengi okullarından birini başarıyla tamamlamış ve diploma almaya hak kazanmış olması, Üniversiteye giriş 1. basamak sınavına (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı YGS) girerek belirlenen baraj sınavını aşmış olması, Müzik Eğitimi Anabilim Dalının giriş yetenek sınavlarında başarılı olması.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mesleki müzik eğitimi alacak bireylerin seçimi ise müziksel yeteneği oluşturan özelliklerden hangilerine ne ölçüde sahip oldukları “Giriş Sınavı” ile saptanarak yapılır. Bu yüzden GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programını başarı ile tamamlayabilecek öğrencilerin seçimi için “Giriş Sınavı Yönergesi” oluşturulmuştur. Bu yönerge doğrultusunda, sınava katılan adaylar arasından “Müziksel özellikler” ve "Genel kültür" yönünden en iyi olanların seçimi yoluna gidilir. Lisans programına ön kayıt ve giriş sınavı yoluyla her yıl 50 öğrenci alınmaktadır.
Program Profili
Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [MÖABD], ilk ve orta dereceli kurumlara müzik öğretmeni yetiştirmeyi hedefleyen 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Programa kabul edilecek öğrenciler müzik yeteneğini oluşturan özelliklerden hangilerine ne ölçüde sahip olduklarının saptandığı Özel Yetenek Sınavı ile seçilirler. Program bireysel ve toplu çalma/söyleme etkinliklerini içermektedir. Programda piyano zorunlu çalgı olup bunun yanında seçmeli bir çalgı da (keman, viyola, çello, kontrbas, yan flüt, klarinet, gitar, bağlama) dersler arasında yer almaktadır. Program çerçevesinde kuramsal bilgilerin yanı sıra, müziksel yaratıcı çalışmalara ve denemelere de yer verilmektedir. Derslerin dışında seminer, panel, konferans, uygulamalı gösteri, öğretim elemanları ve öğrenci konserleri, bölüm dışı konserler vb. yurt içi ve yurt dışı bazı etkinliklerle müzik eğitimine de katkıda bulunulmaktadır. MÖABD programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. MİSYONU : 21.yüzyılda dünyadaki gelişmelere koşut olarak toplumumuza, çocuklarımıza ve gençlerimize okulda ve okul dışı ortamlarda kaliteli sanat (müzik) eğitimi verecek; yaratıcı, analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı, yeniliklere açık, güçlü kuramsal alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip -çalgısını ve sesini çok iyi kullanabilen, bireysel ve grup çalışmalarına yatkın- nitelikli müzik öğretmenlerini yetiştirmektir. Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, mesleki bilgi ve becerileri kullanarak sanat eğitimi verecek, öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel müzik öğretmenleri yetiştirmektir. Öğrencilerin düşünsel, duygusal, bedensel yeterliliklerini ve yaratıcı yönlerini en üst düzeyde geliştirmek ve onları çağdaş değerlerle donanmış başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. VİZYONU : Çağdaş değerler ve uluslararası standartlar doğrultusunda, eğitim-öğretim veren Anabilim dalımız,Türkiye’nin ikinci öğretmen yetiştiren kurumu olup, Türkiye’de ve Dünyada, saygın eğitim fakülteleri arasında yer almaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, Üniversitemizin temel değerlerine bağlı, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının, eğitim ve sanat dünyasıyla işbirliğin varolduğu, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin Üniversite’mizin vizyonu ile özdeşleştiği kurumsal bir yapıyı hedeflemektedir. Ayrıca, bu misyonu, canlı ve dinamik kılmak için, ulusal ve uluslararası alanda -uzmanlık alanımızda- ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bireysel ve takım çalışması ruhuna sahip, bir kurum kültürü oluşturmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalından mezun olan adaylar, KPSS'yi kazandıkları takdirde MEB'na bağlı ilköğretim, lise ve dengi okullarda müzik öğretmenliği yapmaktadır. Bunu dışında, Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında, Devlet Konservatuarlarında ve Rektörlüklere bağlı Güzel Sanatlar Bölümlerinde müzik öğretim elemanı, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine sınavla genel yada branş öğretmeni olarak atanmakta, müzik topluluklarında (koro ve orkestralarda) sanatçı, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT’de uzman ve müzik programcısı olarak görev almaktadırlar. Bunların dışında kalanların bir bölümü ise, müzik eğitimiyle doğrudan veya dolaylı ilgili üretim ve yayın kuruluşlarında görevler almakta, diğer bir bölümü de yine müzik eğitimiyle ilgili çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda anlamlı görevlere getirilmektedir. Ayrıca, anabilim dalımızdan mezun olan adaylar, ilköğretim, lise ve dengi okullara müzik öğretmeni olarak atanabildiği gibi (atanmanın dışında), üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitülerine bağlı Müzik Eğitimi alanında (çalgı, ses, koro, müzik yazarlığı, müzik kuramları-besteleme eğitimi ve okul müzik eğitimi vs.) “lisansüstü eğitimi” programlarına girebilmekte ve bu dallarda araştırmacı olarak yüksek öğretim kurumlarında görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir. Böylece, asıl amacı öğretmen yetiştirmek olan Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, bu işlevinin yanı sıra müziğin çeşitli uzmanlık dallarında (çalgı eğitimi, ses eğitimi, koro, müzik kuramları-besteleme eğitimi ve müzik yazarlığı vs.) “yüksek lisans ve doktora” derecelerine sahip uzmanlar, bilim adamı ve sanatçı-eğitimciler ile araştırmacılar yetiştirmeyi de hedeflemektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize sınavlarının %40'ı ve final sınavlarının %60'ı nın ortalaması başarı notunu teşkil eder. AA ile CC arası harfli notlar geçer, DC ile FF arası ise kalır olarak değerlendirilir. Ayrıca not ortalaması en az 2.00 olmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Müzik Öğretmenliği anabilim dalında eğitim dört yıl (sekiz yarıyıl)'ı içermektedir. Her yarıyıl için ortalama olarak 30 AKTS kredisi karşılığı ders almış, %70 oranında devam etmiş ve aldığı derslerden başarılı olmuş öğrenci mezuniyet hakkını kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi C Blok Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dilek Batıbay 0216 345 47 05 (2 hat)/286 --- 0216 345 90 90/286
Bölüm Olanakları
Eğitim Fakültesi bünyesinde 2 katlı Anabilim Dalımızda toplu dersler için 5 adet derslik, 1 koro ve orkestra salonu, bilgisayar destekli müzik çalışmalarına imkan sağlayan 20 bilgisayarlı teknoloji laboratuarı, bireysel çalgı ve şan eğitimi için derslikler ve öğrenci çalışma odaları bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 MESLEKİ VE ETİK SORUMLULUK ANLAYIŞI
2 TANIMLANMIŞ BİR HEDEF DOĞRULTUSUNDA BİR SÜRECİ ÇÖZÜMLEME VE TASARLAMA BECERİSİ
3 MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞACAĞI PROBLEMLERİ TANIMLAMA VE ÇÖZME BECERİSİ
4 ÇAĞDAŞ DEĞERLER VE ULUSLARARASI STANDARTLAR DOĞRULTUSUNDA, ENSTRÜMAN VE KENDİ SESİNİ İYİ KULLANABİLME BECERİSİ
5 PEDAGOJİK YAKLAŞIMLARI MESLEKTE KULLANABİLME BECERİSİ
6 YAŞAM BOYU ÖĞRENME DAVRANIŞINI KAZANMA
7 MÜZİK ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
8 BİREYSEL VE TOPLULUK HALİNDE MÜZİK YAPABİLME BECERİSİ
9 MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ ALANININ GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNABİLECEK, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPABİLECEK BİREY OLABİLME BECERİSİ
10 MÜZİKTE TEORİK KONULARDA BİLGİ SAHİBİ OLMA VE ÖĞRETEBİLME BECERİSİ
11 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANABİLME BECERİSİ
12 EĞİTİM MÜZİĞİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ
13 MÜZİK TARİHİ VE GELİŞİMİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ
14 MÜZİK ALANINDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLME BECERİSİ
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSB120 Felsefe Zorunlu 2 0 3
3 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
4 MZO101 Müziksel İşitme Okuma Yazma I Zorunlu 2 2 4
5 MZO103 Piyano I Zorunlu 1 0 2
6 MZO107 Bireysel Ses Eğitimi I Zorunlu 1 0 2
7 MZO109 Okul Çalgıları I (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 3
8 MZO111 Müzik Kültürü Zorunlu 2 0 2
9 MZO-BC1 Bireysel Çalgı - 1 Seçmeli 1 0 2
10 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
11 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 MZO102 Müziksel İşitme Okuma Yazma II Zorunlu 2 2 4
4 MZO104 Piyano II Zorunlu 1 0 2
5 MZO108 Bireysel Ses Eğitimi II Zorunlu 1 0 2
6 MZO110 Okul Çalgıları II (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 2
7 MZO112 Koro I Zorunlu 0 2 3
8 MZO114 Genel Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 3
9 MZO-BC2 Bireysel Çalgı - 2 Seçmeli 1 0 2
10 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
11 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 17 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
2 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 MZO201 Müziksel İşitme Okuma Yazma III Zorunlu 2 2 4
4 MZO203 Piyano III Zorunlu 1 0 1
5 MZO205 Armoni-Kontrpuan-Eşlik I Zorunlu 2 0 2
6 MZO207 Bireysel Ses Eğitimi III Zorunlu 1 0 1
7 MZO209 Okul Çalgıları III (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 2
8 MZO211 Koro II Zorunlu 2 2 4
9 MZO215 Geleneksel Türk Halk Müziği Zorunlu 2 0 2
10 MZO217 Türk Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 2
11 MZO-BC3 Bireysel Çalgı - 3 Seçmeli 1 0 2
Toplam 18 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
2 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
3 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 MZO202 Müziksel İşitme Okuma Yazma IV Zorunlu 2 2 4
5 MZO204 Piyano IV Zorunlu 1 0 1
6 MZO206 Armoni-Kontrpuan-Eşlik II Zorunlu 2 0 2
7 MZO208 Bireysel Ses Eğitimi IV Zorunlu 1 0 1
8 MZO210 Elektronik Org Eğitimi Zorunlu 0 2 2
9 MZO212 Koro III Zorunlu 2 2 3
10 MZO216 Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 2
11 MZO-BC4 Bireysel Çalgı - 4 Seçmeli 1 0 2
Toplam 16 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 MZO301 Müziksel İşitme Okuma Yazma V Zorunlu 2 0 3
3 MZO303 Piyano V Zorunlu 1 0 1
4 MZO305 Armoni-Kontrpuan-Eşlik III Zorunlu 2 0 3
5 MZO307 Orkestra/Oda Müziği I Zorunlu 1 2 3
6 MZO311 Koro IV Zorunlu 1 2 3
7 MZO313 Eşlik Çalma Zorunlu 0 2 3
8 MZO315 Geleneksel Türk Sanat Müziği Zorunlu 2 0 2
9 MZO317 Eğitim Müziği Dağarı Zorunlu 2 0 2
10 MZO319 Güncel ve Popüler Müzikler Zorunlu 2 0 3
11 MZO-BC5 Bireysel Çalgı - 5 Seçmeli 1 0 2
Toplam 16 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
3 MZO302 Müziksel İşitme Okuma Yazma VI Zorunlu 2 0 3
4 MZO304 Piyano VI Zorunlu 1 0 1
5 MZO306 Armoni-Kontrpuan-Eşlik IV Zorunlu 2 0 3
6 MZO308 Orkestra/Oda Müziği II Zorunlu 1 2 3
7 MZO312 Koro V Zorunlu 1 2 3
8 MZO314 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi Zorunlu 0 2 2
9 MZO316 Geleneksel Türk Sanat Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 3
10 MZO318 Müzik Biçimleri Zorunlu 2 0 2
11 MZO-BC6 Bireysel Çalgı - 6 Seçmeli 1 0 2
Toplam 14 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
2 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
3 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
4 MZO401 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
5 MZO403 Piyano VII Zorunlu 1 0 1
6 MZO407 Orkestra/Oda Müziği III Zorunlu 1 2 2
7 MZO409 Oyun, Dans ve Müzik Zorunlu 0 2 1
8 MZO411 Koro VI Zorunlu 2 2 2
9 MZO413 Türk Müziği Çokseslendirme Zorunlu 0 2 1
10 MZO443 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
11 MZO-BC7 Bireysel Çalgı - 7 Seçmeli 1 0 1
Toplam 14 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
2 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
4 MZO402 Koro ve Yönetimi Zorunlu 0 2 3
5 MZO404 Piyano ve Öğretimi Zorunlu 1 0 1
6 MZO408 Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi Zorunlu 1 2 3
7 MZO410 Eğitim Müziği Besteleme Zorunlu 2 2 4
8 MZO412 Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar Zorunlu 0 2 2
9 MZO-BC8 Bireysel Çalgı ve Öğretimi Seçmeli 1 0 1
Toplam 11 14 30
Seçmeli
1 . Dönem > MZO-BC1 Bireysel Çalgı - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO121 Bireysel Çalgı I (Bağlama) Zorunlu 1 0 2
2 MZO123 Bireysel Çalgı I (Flüt) Zorunlu 1 0 2
3 MZO125 Bireysel Çalgı I (Gitar) Zorunlu 1 0 2
4 MZO127 Bireysel Çalgı I (Keman) Zorunlu 1 0 2
5 MZO129 Bireysel Çalgı I (Klarinet) Zorunlu 1 0 2
6 MZO131 Bireysel Çalgı I (Kontrbas) Zorunlu 1 0 2
7 MZO133 Bireysel Çalgı I (Viyola) Zorunlu 1 0 2
8 MZO135 Bireysel Çalgı I (Viyolonsel) Zorunlu 1 0 2
9 MZO137 Bireysel Çalgı I (Şan) Zorunlu 1 0 2
1 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > MZO-BC2 Bireysel Çalgı - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO122 Bireysel Çalgı II (Bağlama) Zorunlu 1 0 2
2 MZO124 Bireysel Çalgı II (Flüt) Zorunlu 1 0 2
3 MZO126 Bireysel Çalgı II (Gitar) Zorunlu 1 0 2
4 MZO128 Bireysel Çalgı II (Keman) Zorunlu 1 0 2
5 MZO130 Bireysel Çalgı II (Klarinet) Zorunlu 1 0 2
6 MZO132 Bireysel Çalgı II (Kontrbas) Zorunlu 1 0 2
7 MZO134 Bireysel Çalgı II (Viyola) Zorunlu 1 0 2
8 MZO136 Bireysel Çalgı II (Viyolonsel) Zorunlu 1 0 2
9 MZO138 Bireysel Çalgı II (Şan) Zorunlu 1 0 2
2 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
3 . Dönem > MZO-BC3 Bireysel Çalgı - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO221 Bireysel Çalgı III (Bağlama) Zorunlu 1 0 2
2 MZO223 Bireysel Çalgı III (Flüt) Zorunlu 1 0 2
3 MZO225 Bireysel Çalgı III (Gitar) Zorunlu 1 0 2
4 MZO227 Bireysel Çalgı III (Keman) Zorunlu 1 0 2
5 MZO229 Bireysel Çalgı III (Klarinet) Zorunlu 1 0 2
6 MZO231 Bireysel Çalgı III (Kontrbas) Zorunlu 1 0 2
7 MZO233 Bireysel Çalgı III (Viyola) Zorunlu 1 0 2
8 MZO235 Bireysel Çalgı III (Viyolonsel) Zorunlu 1 0 2
9 MZO237 Bireysel Çalgı III (Şan) Zorunlu 1 0 2
4 . Dönem > MZO-BC4 Bireysel Çalgı - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO222 Bireysel Çalgı IV (Bağlama) Zorunlu 1 0 2
2 MZO224 Bireysel Çalgı IV (Flüt) Zorunlu 1 0 2
3 MZO226 Bireysel Çalgı IV (Gitar) Zorunlu 1 0 2
4 MZO228 Bireysel Çalgı IV (Keman) Zorunlu 1 0 2
5 MZO230 Bireysel Çalgı IV (Klarinet) Zorunlu 1 0 2
6 MZO232 Bireysel Çalgı IV (Kontrbas) Zorunlu 1 0 2
7 MZO234 Bireysel Çalgı IV (Viyola) Zorunlu 1 0 2
8 MZO236 Bireysel Çalgı IV (Viyolonsel) Zorunlu 1 0 2
9 MZO238 Bireysel Çalgı IV (Şan) Zorunlu 1 0 2
5 . Dönem > MZO-BC5 Bireysel Çalgı - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO321 Bireysel Çalgı V (Bağlama) Zorunlu 1 0 2
2 MZO323 Bireysel Çalgı V (Flüt) Zorunlu 1 0 2
3 MZO325 Bireysel Çalgı V (Gitar) Zorunlu 1 0 2
4 MZO327 Bireysel Çalgı V (Keman) Zorunlu 1 0 2
5 MZO329 Bireysel Çalgı V (Klarinet) Zorunlu 1 0 2
6 MZO331 Bireysel Çalgı V (Kontrbas) Zorunlu 1 0 2
7 MZO333 Bireysel Çalgı V (Viyola) Zorunlu 1 0 2
8 MZO335 Bireysel Çalgı V (Viyolonsel) Zorunlu 1 0 2
9 MZO337 Bireysel Çalgı V (Şan) Zorunlu 1 0 2
6 . Dönem > MZO-BC6 Bireysel Çalgı - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO322 Bireysel Çalgı VI (Bağlama) Zorunlu 1 0 2
2 MZO324 Bireysel Çalgı VI (Flüt) Zorunlu 1 0 2
3 MZO326 Bireysel Çalgı VI (Gitar) Zorunlu 1 0 2
4 MZO328 Bireysel Çalgı VI (Keman) Zorunlu 1 0 2
5 MZO330 Bireysel Çalgı VI (Klarinet) Zorunlu 1 0 2
6 MZO332 Bireysel Çalgı VI (Kontrbas) Zorunlu 1 0 2
7 MZO334 Bireysel Çalgı VI (Viyola) Zorunlu 1 0 2
8 MZO336 Bireysel Çalgı VI (Viyolonsel) Zorunlu 1 0 2
9 MZO338 Bireysel Çalgı VI (Şan) Zorunlu 1 0 2
7 . Dönem > MZO-BC7 Bireysel Çalgı - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO421 Bireysel Çalgı VII (Bağlama) Zorunlu 1 0 1
2 MZO423 Bireysel Çalgı VII (Flüt) Zorunlu 1 0 1
3 MZO425 Bireysel Çalgı VII (Gitar) Zorunlu 1 0 1
4 MZO427 Bireysel Çalgı VII (Keman) Zorunlu 1 0 1
5 MZO429 Bireysel Çalgı VII (Klarinet) Zorunlu 1 0 1
6 MZO431 Bireysel Çalgı VII (Kontrbas) Zorunlu 1 0 1
7 MZO433 Bireysel Çalgı VII (Viyola) Zorunlu 1 0 1
8 MZO435 Bireysel Çalgı VII (Viyolonsel) Zorunlu 1 0 1
9 MZO437 Bireysel Çalgı VII (Şan) Zorunlu 1 0 1
8 . Dönem > MZO-BC8 Bireysel Çalgı ve Öğretimi
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MZO422 Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Bağlama) Zorunlu 1 0 1
2 MZO424 Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Flüt) Zorunlu 1 0 1
3 MZO426 Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Gitar) Zorunlu 1 0 1
4 MZO428 Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Keman) Zorunlu 1 0 1
5 MZO430 Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Klarinet) Zorunlu 1 0 1
6 MZO432 Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Kontrbas) Zorunlu 1 0 1
7 MZO434 Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Viyola) Zorunlu 1 0 1
8 MZO436 Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Viyolonsel) Zorunlu 1 0 1
9 MZO438 Bireysel Çalgı ve Öğretimi (Şan) Zorunlu 1 0 1

^