Lisans Programları
Resim-İş Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Resim-İş Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkiye’nin en eski/köklü öğretmen yetiştiren kurumudur. Çünkü, bu kurumun kökeni, 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’ye dayanmaktadır. Cumhuriyetin ilânından sonra Dârülmuallimîn-i Âliye, bir süre Yüksek Muallim Mektebi adıyla faaliyet gösterdi. 1923 –1924’te, birkaç yıl önce kapatılan İhzârî Kısım’ın yerine ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere, Talî Kısım açıldı. Fakat, bu kısım, fazla uzun ömürlü olmadı. 1936’da Yüksek Öğretmen Okulu adını alan okul, yalnız lise öğretmeni yetiştiren bir kurum haline geldi. 1959’a kadar da, Türkiye’nin tek lise öğretmeni yetiştiren kurumu olma özelliğini korudu. İlkokullara öğretmen yetiştiren kısım ise, bu kurumdan ayrı olarak, Erkek Öğretmen Okulu adıyla faaliyet gösterdi. 1946 – 1947 öğretim yılında, 1848’de açılan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’nin misyonunu yerine getirmek ve böylece ortaokullara öğretmen yetiştirmek üzere, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü açıldı. Kısa süre sonra, bu yeni kurum, Türkiye’nin en nitelikli öğretmen yetiştiren kurumlarından biri haline geldi. 1978 yılında, Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde de eğitim ve öğretim durduruldu. Atatürk Eğitim Enstitüsü de, iki yıl sonra, 1980’de, Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu adıyla yeniden faaliyete başladı. Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu, tüm yüksek öğretim kurumlarını Yüksek Öğretim Kurulu’nun çatısı altında toplayan yasal düzenlemeyle, 1982 yılında, Atatürk Eğitim Fakültesi adını alarak, yeni kurulan Marmara Üniversitesi’ni oluşturan birimlerden biri oldu. 1998’de, Atatürk Eğitim Fakültesi, ülkedeki tüm eğitim fakülteleriyle birlikte, YÖK tarafından yeniden yapılandırıldı. Bu tarihçe içerisinde Resim-iş anabilim dalı etkin olarak eğitim ve öğretimde değerli katkılar oluşturdu.
Kazanılan Derece
Görsel Sanatlar ve Resim-İş Öğretmenliği.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü. A.E.F. Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Uygulama çalışmaları ve öğretmenlik formasyonu bilgileri olmalıdır. Bölüme girişte özel yetenek sınavlarını başarmalıdır.
Program Profili
Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı; estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmek amacıyla deneysel eğitim öğretim programı uygulayan bir program uygulamaktadır. Temel ilkesi, sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde araştırmalarla yaratıcı kişiliği geliştirmektir. Öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar; genel kültür, eğitim formasyonu ve gezi, gözlemle desteklenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin yaratıcı yetenekleri izlenerek II. sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, fotoğraf ana sanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmelerine olanak verilmeye çalışılmaktadır. Eğitim ve Öğretim: Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Olanaklar: Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı bünyesinde öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için resim, özgün baskı, grafik, bilgisayar, fotoğraf, seramik, heykel, tekstil, endüstri ürünleri tasarımı, desen, temel tasarım, perspektif ve yazı atölyeleri ile seramik pişirme fırını, okuma salonu ve sanat kitapları kitaplığı, sergi salonları bulunmaktadır. Çalışma Alanları: Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı mezunları ilk ve ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar ve resim-iş öğretmenliği yapabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Resim-İş ve Görsel Sanatlar öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmaktadırlar, ayrıca mezunlarımız Resim-İş ve Görsel Sanatlar öğretmeni olarak ücretli veya sözleşmeli olarak görev yapmaktadırlar. Öğrencilerin, yaratıcı yetenekleri izlenerek II. Sınıftan itibaren resim, grafik, heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, fotoğraf anasanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmeleriyle bu alanlarda özel çalışmalar yapabilmekte, sanat dallarının iş olanaklarını kullanabilmektedirler; bulundukları Sanat alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Sanatçı olarak kişisel atölyelerinde çalışmalarını sürdürebilirler. Sergiler açarak sanatlarını icra edebilirler, Sanat Danışmanlıkları ve küratöryel çalışmalar yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf bağlantısından bilgi elde edilebilir. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural; vizenin %40 ile final sınavının %60 toplanarak alınmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi diye bilinen) geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisan diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesi'nin ilgili mevzuatına bakınız.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr. Erol Bulut - AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. H. Avni Öztopçu ADRES: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü D-Blok Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul - Fakülte Santral: 0216 345 47 05 (2 hat) - 0216 345 90 90 - 221 - 220 - Fakülte Faks : 0216 338 80 60
Bölüm Olanakları
Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı bünyesinde öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için resim, özgün baskı, grafik, bilgisayar, fotoğraf, seramik, heykel, tekstil, endüstri ürünleri tasarımı, desen, temel tasarım, perspektif ve yazı atölyeleri ile seramik pişirme fırını, okuma salonu ve sanat kitapları kitaplığı, sergi salonları bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Öğrenme öğretme sürecine uygun planlama yapabilme
2 Görsel Sanatlar öğrenme öğretme sürecinde teknolojik kaynakları kullanabilme
3 Öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirebilme
4 Öğrenme ve öğretme sürecinde özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme
5 Atatürk’ ün sanata ve sanatçıya verdiği önem ile ilgili düşünce ve görüşlerini öğrenme öğretme sürecindeki uygulamalara yansıtabilme
6 Öğrencilerin sanat ve sanatçının önemini kavramalarında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilme
7 Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilme
8 Çağın gereksinimlerine uygun öğretmen profili oluşturabilme
9 Bilgiyi oluşturan, bilgiye oluşma yollarını öğreten eğitim anlayışına sahip olabilme
10 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve sanat etkinlikleri planlayabilme ve uygulayabilme
11 Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme
12 Araştıran, düşünen, yeni fikirler üretebilen bireyler yetiştirmeyi kendine ilke edinebilme
13 Görsel sanatlar öğrenme öğretme sürecindeki gelişimlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme
14 Sözlü ve yazılı iletişim bilgilerine sahip olabilme
15 Türk Eğitim Sistemi hakkında gerekli bilgileri (Türk Milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri) kazanabilme
16 Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının yapı ve fonksiyonlarını öğrenebilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 RSO101 Temel Tasarım I Zorunlu 4 4 9
4 RSO103 Desen I Zorunlu 2 2 5
5 RSO105 Perspektif Zorunlu 1 2 4
6 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
7 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 17 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 RSO102 Temel Tasarım II Zorunlu 4 4 9
4 RSO104 Desen II Zorunlu 2 2 5
5 RSO106 Sanat Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 4
6 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
7 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP151 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
2 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 RSO201 Batı Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 4
4 RSO-AT1 Anasanat Atölye - 1 Seçmeli 2 4 8
5 RSO-ATS1 Seçimlik Sanat Atölye - 1 Seçmeli 2 2 5
6 RSO-MB Meslek Bilgisi Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
Toplam 14 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP152 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
2 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
3 RSO202 Çocuğun Sanatsal Gelişimi Zorunlu 2 0 2
4 RSO204 Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 2
5 RSO206 Yazı Zorunlu 1 2 3
6 RSO-AT2 Anasanat Atölye - 2 Seçmeli 2 4 8
7 RSO-ATS2 Seçimlik Sanat Atölye - 2 Seçmeli 2 2 5
Toplam 13 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
3 RSO301 Türk Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 5
4 RSO343 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
5 RSO-AT3 Anasanat Atölye - 3 Seçmeli 2 4 8
6 RSO-ATS3 Seçimlik Sanat Atölye - 3 Seçmeli 2 2 5
Toplam 13 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 RSO302 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
4 RSO304 Sanat Eleştirisi Zorunlu 2 0 2
5 RSO306 Çağdaş Sanat Zorunlu 3 0 3
6 RSO-AT4 Anasanat Atölye - 4 Seçmeli 2 4 8
7 RSO-ATS4 Seçimlik Sanat Atölye - 4 Seçmeli 2 2 5
Toplam 16 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
2 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
3 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
4 RSO401 Müze Eğitimi ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 3
5 RSO-AT5 Anasanat Atölye - 5 Seçmeli 4 4 8
6 RSO-ATS5 Seçimlik Sanat Atölye - 5 Seçmeli 2 2 5
Toplam 14 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
2 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
3 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
4 RSO-AT6 Anasanat Atölye - 6 Seçmeli 4 4 8
5 RSO-ATS6 Seçimlik Sanat Atölye - 6 Seçmeli 2 2 5
Toplam 11 14 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Zorunlu 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
2 . Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Zorunlu 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
3 . Dönem > RSO-AT1 Anasanat Atölye - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO211 Anasanat Atölye I (Resim) Zorunlu 2 4 8
2 RSO213 Anasanat Atölye I (Heykel) Zorunlu 2 4 8
3 RSO215 Anasanat Atölye I (Grafik Tasarımı) Zorunlu 2 4 8
4 RSO217 Anasanat Atölye I (Tekstil Tasarımı) Zorunlu 2 4 8
5 RSO219 Anasanat Atölye I (Seramik) Zorunlu 2 4 8
6 RSO221 Anasanat Atölye I (Geleneksel Türk Sanatları) Zorunlu 2 4 8
7 RSO223 Anasanat Atölye I (Özgün Baskı) Zorunlu 2 4 8
8 RSO225 Anasanat Atölye I (Endüstriyel Tasarım) Zorunlu 2 4 8
9 RSO227 Anasanat Atölye I (Fotoğraf) Zorunlu 2 4 8
3 . Dönem > RSO-ATS1 Seçimlik Sanat Atölye - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO231 Seçimlik Sanat Atölye I (Resim) Zorunlu 2 2 5
2 RSO233 Seçimlik Sanat Atölye I (Heykel) Zorunlu 2 2 5
3 . Dönem > RSO-MB Meslek Bilgisi Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO241 Drama Eğitimi Zorunlu 2 0 3
2 RSO243 Eğitimde Yeni Medya Zorunlu 2 0 3
3 RSO245 Sanatı Görme Zorunlu 2 0 3
4 RSO247 Görme Biçimleri Zorunlu 2 0 3
5 RSO249 Web Tasarımı Eğitimi Zorunlu 2 0 3
6 RSO251 Eğitimde Sanal Gerçeklik Zorunlu 2 0 3
7 RSO253 Sanat Eğitiminde Yaratıcılık Zorunlu 2 0 3
8 RSO255 Etik ve Estetik Zorunlu 2 0 3
9 RSO257 Sanat Eğitiminde Tasarım ve Proje Geliştirme Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > RSO-AT2 Anasanat Atölye - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO212 Anasanat Atölye II (Resim) Zorunlu 2 4 8
2 RSO214 Anasanat Atölye II (Heykel) Zorunlu 2 4 8
3 RSO216 Anasanat Atölye II (Grafik Tasarımı) Zorunlu 2 4 8
4 RSO218 Anasanat Atölye II (Tekstil Tasarımı) Zorunlu 2 4 8
5 RSO220 Anasanat Atölye II (Seramik) Zorunlu 2 4 8
6 RSO222 Anasanat Atölye II (Geleneksel Türk Sanatları) Zorunlu 2 4 8
7 RSO224 Anasanat Atölye II (Özgün Baskı) Zorunlu 2 4 8
8 RSO226 Anasanat Atölye II (Endüstriyel Tasarım) Zorunlu 2 4 8
9 RSO228 Anasanat Atölye II (Fotoğraf) Zorunlu 2 4 8
4 . Dönem > RSO-ATS2 Seçimlik Sanat Atölye - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO232 Seçimlik Sanat Atölye II (Resim) Zorunlu 2 2 5
2 RSO234 Seçimlik Sanat Atölye II (Heykel) Zorunlu 2 2 5
5 . Dönem > RSO-AT3 Anasanat Atölye - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO311 Anasanat Atölye III (Resim) Zorunlu 2 4 8
2 RSO313 Anasanat Atölye III (Heykel) Zorunlu 2 4 8
3 RSO315 Anasanat Atölye III (Grafik Tasarımı) Zorunlu 2 4 8
4 RSO317 Anasanat Atölye III (Tekstil Tasarımı) Zorunlu 2 4 8
5 RSO319 Anasanat Atölye III (Seramik) Zorunlu 2 4 8
6 RSO321 Anasanat Atölye III (Geleneksel Türk Sanatları) Zorunlu 2 4 8
7 RSO323 Anasanat Atölye III (Özgün Baskı) Zorunlu 2 4 8
8 RSO325 Anasanat Atölye III (Endüstriyel Tasarım) Zorunlu 2 4 8
9 RSO327 Anasanat Atölye III (Fotoğraf) Zorunlu 2 4 8
5 . Dönem > RSO-ATS3 Seçimlik Sanat Atölye - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO331 Seçimlik Sanat Atölye III (Resim) Zorunlu 2 2 5
2 RSO333 Seçimlik Sanat Atölye III (Heykel) Zorunlu 2 2 5
6 . Dönem > RSO-AT4 Anasanat Atölye - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO312 Anasanat Atölye IV (Resim) Zorunlu 2 4 8
2 RSO314 Anasanat Atölye IV (Heykel) Zorunlu 2 4 8
3 RSO316 Anasanat Atölye IV (Grafik Tasarımı) Zorunlu 2 4 8
4 RSO318 Anasanat Atölye IV (Tekstil Tasarımı) Zorunlu 2 4 8
5 RSO320 Anasanat Atölye IV (Seramik) Zorunlu 2 4 8
6 RSO322 Anasanat Atölye IV (Geleneksel Türk Sanatları) Zorunlu 2 4 8
7 RSO324 Anasanat Atölye IV (Özgün Baskı) Zorunlu 2 4 8
8 RSO326 Anasanat Atölye IV (Endüstriyel Tasarım) Zorunlu 2 4 8
9 RSO328 Anasanat Atölye IV (Fotoğraf) Zorunlu 2 4 8
6 . Dönem > RSO-ATS4 Seçimlik Sanat Atölye - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO332 Seçimlik Sanat Atölye IV (Resim) Zorunlu 2 2 5
2 RSO334 Seçimlik Sanat Atölye IV (Heykel) Zorunlu 2 2 5
7 . Dönem > RSO-AT5 Anasanat Atölye - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO411 Anasanat Atölye V (Resim) Zorunlu 4 4 8
2 RSO413 Anasanat Atölye V (Heykel) Zorunlu 4 4 8
3 RSO415 Anasanat Atölye V (Grafik Tasarımı) Zorunlu 4 4 8
4 RSO417 Anasanat Atölye V (Tekstil Tasarımı) Zorunlu 4 4 8
5 RSO419 Anasanat Atölye V (Seramik) Zorunlu 4 4 8
6 RSO421 Anasanat Atölye V (Geleneksel Türk Sanatları) Zorunlu 4 4 8
7 RSO423 Anasanat Atölye V (Özgün Baskı) Zorunlu 4 4 8
8 RSO425 Anasanat Atölye V (Endüstriyel Tasarım) Zorunlu 4 4 8
9 RSO427 Anasanat Atölye V (Fotoğraf) Zorunlu 4 4 8
7 . Dönem > RSO-ATS5 Seçimlik Sanat Atölye - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO433 Seçimlik Sanat Atölye V (Heykel) Zorunlu 2 2 5
2 RSO443 Seçimlik Sanat Atölye V (Özgün Baskı) Zorunlu 2 2 5
3 RSO447 Seçimlik Sanat Atölye V (Fotoğraf) Zorunlu 2 2 5
8 . Dönem > RSO-AT6 Anasanat Atölye - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO412 Anasanat Atölye VI (Resim) Zorunlu 4 4 8
2 RSO414 Anasanat Atölye VI (Heykel) Zorunlu 4 4 8
3 RSO416 Anasanat Atölye VI (Grafik Tasarımı) Zorunlu 4 4 8
4 RSO418 Anasanat Atölye VI (Tekstil Tasarımı) Zorunlu 4 4 8
5 RSO420 Anasanat Atölye VI (Seramik) Zorunlu 4 4 8
6 RSO422 Anasanat Atölye VI (Geleneksel Türk Sanatları) Zorunlu 4 4 8
7 RSO424 Anasanat Atölye VI (Özgün Baskı) Zorunlu 4 4 8
8 RSO426 Anasanat Atölye VI (Endüstriyel Tasarım) Zorunlu 4 4 8
9 RSO428 Anasanat Atölye VI (Fotoğraf) Zorunlu 4 4 8
8 . Dönem > RSO-ATS6 Seçimlik Sanat Atölye - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RSO434 Seçimlik Sanat Atölye VI (Heykel) Zorunlu 2 2 5
2 RSO444 Seçimlik Sanat Atölye VI (Özgün Baskı) Zorunlu 2 2 5
3 RSO448 Seçimlik Sanat Atölye VI (Fotoğraf) Zorunlu 2 2 5

^