Lisans Programları
Eczacılık Fakültesi - Eczacılık Fakültesi - Eczacılık Fakültesi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1963 yılında Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu olarak açıldı ve 1971 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlandı. 20.7.1982 tarihinde M.Ü. Eczacılık Fakültesi adını aldı ve 1990 yılında Nişantaşı Yerleşkesi'nden Haydarpaşa Yerleşkesi'ne taşındı. Fakültede, toplumun, ilaç endüstrisinin ve hastanelerin eczacılık hizmetlerinin karşılanması için donanımlı eczacılar yetiştirilmektedir.
Kazanılan Derece
5 yıllık programı başarıyla tamamlayan mezunlara Eczacı unvanı verilmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM (Yükseköğretim Programları ve kontenjanları Kılavuzu, Tablo 3A, 3B, ve Tablo 4’te yere alan “Yükseköğretim Programlarına ilişkin koşul ve açıklamalar. Bk. 14. “ Bu programda başarılı olabilmek için elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilme ve görme yetisine sahip olma önemlidir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim uygulanmaktadır. Üniversitenin her sene belirlediği yatay geçiş kontenjanına göre yönetim kurulu kararıyla başka bir eczacılık fakültesinden yatay geçiş kabul edilmektedir. Yatay geçişle gelen öğrencinin önceki eğitiminde almış olduğu derslerin içerikleri mevcut programdaki derslerle eşdeğer ise o dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Teorik ve pratik çalışmaları ve zorunlu stajları başarıyla tamamlayan ve Marmara Üniversitesi Lisans Yönetmeliğine göre 2 ortalamayı tutturan öğrencler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Fakültede değişik çalışma alanlarına yönelik olarak, eczacı yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik eğitimin yanında geniş çapta hasta odaklı eğitim yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye kozmetoloji, klinik farmasi konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik eğitim yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik olup, öğrenciler eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, psikoloji, iletişim becerileri, muhasebe derslerinin yanısıra değişik kültür dersleri de yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Günümüzde Eczacılık Fakültesi mezunları mesleklerini değişik alanlarda yapabilme olanağına sahiptirler. Bunlar arasında serbest eczaneleri, tedavi kurumlarının eczane ve klinik laboratuvarlarını en yaygın çalışma alanları olarak gösterebiliriz. Yukarıda adıgeçen yerlerde eczacılar ilaç konusunda danışman görevi görerek tedavi ve koruma konusunda önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Eczacılar ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretim, kalite kontrol, pazarlama bölümlerinde görev yapabilmekte, ayrıca, ilaç ve gıda kontrol birimlerinde çalışabilmekte, değişik sağlık malzemelerinin üretim ve pazarlamasında görev alabilmektedirler. Biyolojik ve bitkisel kaynaklı ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretim ve pazarlamasında da çalışmaktadırlar. Gelecekte, evde tedavi, bakım evleri gibi değişik alanlarda da eczacı önemli görevler üstlenecektir. Askeri eczacılık da mezunların ilgiyle görev yaptıkları bir alandır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans ve doktora progralarına başvurabilirler. Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES ve Bilim Sınavı ve Mülakat. Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS ve dengi bir yabancı dil sınav yeterliliği, Bilim Sınavı ve Mülakat.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, proje vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında 'Öğretim Üyesi Takdirinde' sistemiyle harf hesaplama yöntemi kullanılır.
Mezuniyet Koşulları
10 yarıyıllık programın tüm gereklerini başarı ile tamamlayan, zorunlu stajını başarıyla bitiren, bitirme ödevinden geçmiş ve GANO’su 2 veya daha yüksek olan öğrenciler mezun olmaya (diploma almaya) hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye cad. No:49, 34668, Haydarpaşa, Üsküdar, İstanbul Tel: 0216 345 15 90, Program Başkanı: Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, e-posta: gkucukguzel@marmara.edu.tr, AKTS Koordinatörü: Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU, e-posta: bkaymakcioglu@marmara.edu.tr, Fakülte Sekreteri: Turan TUNA
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla (Erasmus/ LLP) öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır. Öğrenciler uygulamalı derslerini Fakültemiz’deki öğrenci laboratuarlarında ve anlaşmalı hastanelerin çeşitli servislerinde ve eczanelerinde, ilaç endüstrisinin çeşitli alanlarında, serbest eczanelerde ve benzeri onaylanmış kurumlarda yapma olanağı bulacaklardır. Fakültemizde öğrencilerimiz multimedya bilgisayar laboratuarında güncel mesleki bilgisayar programlarını takip edebilmektedir. Teorik dersler Haydarpaşa Yerleşkesi'nde bulunan fakültemize ait Anfi 1-4 ve Derslik 1-3'te yapılmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Atatürk ilkelerini izleyen modern evrensel bilgi ile donanmış ve aynı zamanda Ulusumuzun tarihinin farkında olan bir birey/eczacı olarak yetişir.
2 Fizik, kimya, matematik ve istatistik konularının temel prensiplerini öğrenerek bu prensipleri biyolojik sistemlere uygulama becerisi kazanır.
3 Tıbbi Bioloji ve genetik alanında temel kavramlar, prensipler, yöntemler hakkında bilgilenir ve bu bilgileri teknoloji alanında ve biyolojik sistemler üzerinde kullanma becerisi kazanır.
4 İnsan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojik çalışma prensipleri, organizmadaki biyokimyasal ve immünolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgilerle organizmadaki fizyopatolojik değişiklikleri interaktif klinik biyokimya bilgileriyle yorumlama becerisi kazanır.
5 Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır, ilaç formülasyonlarında bulunan etken maddelerin fizikokimyasal özelliklerini öğrenir ve farmasötik biyoteknoloji /teknoloji ile hazırlanan ilaçlar ve kozmetikler hakkında bilgi sahibi olur. Ayrıca yeni teknolojiler (rekombinant DNA teknolojisi) ileri teknoloji ile üretilen nükleik asit ilaçlarına ve hücre tedavisine ilişkin detaylı bilgi sahibi olur.
6 Terapötik kullanım için uygun olan yeni kimyasal bileşiklerin tasarımı, sentezi ve geliştirilmesi becerisini kazanır, günümüzde kullanılan ilaçların biyolojik özellikleri, yapı-etki ilişkileri, ilaçların metabolizması, ilaçların analiz yöntemleri ve validasyonu konularında bilgi sahibi olur.
7 Tıbbi bitkileri ve bitkisel drogları tanıma becerisi kazanır; bitkilerle tedavi, tıbbi çaylar ve bitkilerin etkin maddeleri hakkında bilgi sahibi olur; tıbbi amaçla kullanılan doğal ürünleri (bitki, mantar, deniz organizmaları ve diğerleri) geliştirme becerisi kazanır.
8 Hastalıklarla ilgili temel bilgileri edinir ve genel olarak tüm ilaçların vücutta geçirdiği evreler, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri ve ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçların ve kimyasal maddelerin toksik etkileri ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olur.
9 Türkçeyi doğru kullanma, güzel konuşma ve iletişim kurma becerisi kazanır ve ayrıca sosyal kültürel merakları ile ilgili konularda bilgilenir. Meslekte uygulamalar sırasında karşılaştığı etik konuları belirleme, sorunları çözebilme, belirli konularda etik ilkeleri kullanma yetisi kazanır.
10 Klinik eczacılık temel ilkelerini öğrenerek, eczacılığın uygulandığı tüm alanlarda hasta-odaklı eczacılık uygulamalarının ve farmasötik bakımın esası olan akılcı ilaç kullanımı sağlanmasına yardımcı olacak bilgi-becerileri kazanır.
11 İlaç sanayi’nde, ilaç etken maddelerinin sentezi ve farmasötik dozaj şekillerinin üretimi ile ilgili araştırma-geliştirme, kalite kontrolü, ruhsatlandırma, patent, ve medikal bölümlerinde sorumluluk üstlenir.
12 En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak mesleki kitap ve dergi takip edebilecek bir birikime sahip olur. İlaç ve tıbbi ürünler hakkında gereken bilgileri ve bu konularda bilimsel verileri değerlendirme becerisi kazanır.
13 Mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda, etik kurallar çerçevesinde Eczacılık eğitimi sırasında edindiği bilgileri mesleğin uygulama alanlarında kullanma becerisi kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 DB171 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 3
3 ECZ111 Tıbbi Biyoloji Zorunlu 3 0 5
4 ECZ-SK1 Seçimlik Kültür Dersi - 1 Seçmeli 2 0 2
5 FZK113 Fizik Zorunlu 2 0 3
6 KMY119 Genel Kimya Zorunlu 4 0 7
7 MAT119 Matematik ve İstatistik Zorunlu 3 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ECZ112 Farmasötik Botanik Zorunlu 2 3 5
3 ECZ114 Anatomi Zorunlu 2 0 3
4 ECZ116 Eczacılık Terminolojisi Zorunlu 2 0 2
5 ECZ-SK2 Seçimlik Kültür Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
6 KMY126 Analitik Kimya I Zorunlu 3 3 7
7 KMY132 Organik Kimya Zorunlu 4 0 5
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 21 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ211 Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji Zorunlu 4 3 8
2 ECZ213 Fizyoloji Zorunlu 3 0 5
3 ECZ251 Fiziksel Farmasi Zorunlu 2 0 4
4 KMY225 Biyokimya Zorunlu 3 0 6
5 KMY227 Analitik Kimya II Zorunlu 3 3 7
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ212 Fizyopataloji Zorunlu 3 0 4
2 ECZ232 Farmasötik Kimya I Zorunlu 2 3 5
3 ECZ234 Farmakognozi I Zorunlu 2 3 5
4 ECZ236 Farmakoloji I Zorunlu 2 0 4
5 ECZ238 Halk Sağlığı Zorunlu 2 0 2
6 ECZ252 Farmasötik Teknoloji I Zorunlu 3 4 7
7 ECZ300 Staj I Zorunlu 0 0 3
Toplam 14 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ333 Farmasötik Kimya II Zorunlu 3 3 7
2 ECZ335 Farmakognozi II Zorunlu 3 3 7
3 ECZ337 Farmakoloji II Zorunlu 4 0 6
4 ECZ339 Farmakokinetik Zorunlu 2 0 3
5 ECZ351 Farmasötik Teknoloji II Zorunlu 3 3 7
Toplam 15 9 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ312 Genetik Zorunlu 1 1 2
2 ECZ332 Deontoloji ve Etik Zorunlu 1 0 2
3 ECZ334 Klinik Biyokimya Zorunlu 2 2 4
4 ECZ336 Farmasötik Kimya III Zorunlu 3 3 6
5 ECZ338 Fitoterapi Zorunlu 2 0 3
6 ECZ342 Farmakoloji III Zorunlu 3 0 4
7 ECZ352 Farmasötik Teknoloji III Zorunlu 4 3 6
8 ECZ400 Staj II Zorunlu 0 0 3
Toplam 16 9 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ431 Genel Toksikoloji Zorunlu 2 0 4
2 ECZ433 Klinik Eczacılık I Zorunlu 2 0 4
3 ECZ435 İlaç Metabolizması Zorunlu 2 0 3
4 ECZ437 Tıbbi Malzeme Zorunlu 2 0 3
5 ECZ439 Eczacılık Mevzuatı Zorunlu 2 0 3
6 ECZ451 Biyofarmasi Zorunlu 2 0 4
7 ECZ453 Farmasötik Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 4
8 ECZ-AL1 Alan Dersi - 1 Seçmeli 1 0 2
9 ECZ-AL2 Alan Dersi - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ432 Farmasötik Toksikoloji Zorunlu 2 2 4
2 ECZ434 Farmakoterapi Zorunlu 2 0 3
3 ECZ436 Klinik Eczacılık II Zorunlu 2 3 5
4 ECZ438 Eczacılık İşletmeciliği Zorunlu 2 0 3
5 ECZ442 Madde Bağımlılığı ve Suistimali Zorunlu 2 0 3
6 ECZ452 Kozmetoloji Zorunlu 2 0 3
7 ECZ500 Staj III Zorunlu 0 0 4
8 ECZ-AL3 Alan Dersi - 3 Seçmeli 1 0 2
9 ECZ-AL4 Alan Dersi - 4 Seçmeli 2 0 3
Toplam 15 5 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ501 Bitirme Ödevi I Zorunlu 0 16 9
2 ECZ531 Eczacılık Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 ECZ533 Eczacılık Uygulamaları I Zorunlu 0 10 7
4 ECZ-AL5 Alan Dersi - 5 Seçmeli 1 0 2
5 ECZ-AL6 Alan Dersi - 6 Seçmeli 2 0 3
6 ECZ-AL7 Alan Dersi - 7 Seçmeli 2 0 3
7 KSS535 İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 3
Toplam 9 26 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ502 Bitirme Ödevi II Zorunlu 0 16 9
2 ECZ514 Tıbbi İlk Yardım Zorunlu 2 2 3
3 ECZ534 Eczacılık Uygulamaları II Zorunlu 0 10 7
4 ECZ-AL10 Alan Dersi - 10 Seçmeli 2 0 3
5 ECZ-AL8 Alan Dersi - 8 Seçmeli 1 0 2
6 ECZ-AL9 Alan Dersi - 9 Seçmeli 2 0 3
7 KSS536 İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 3
Toplam 9 28 30
Seçmeli
1 . Dönem > ECZ-SK1 Seçimlik Kültür Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB123 Bilimin Serüveni Zorunlu 2 0 2
2 BSB125 Uygarlık Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 2
3 KSS123 Çağlar Boyu Müzik Zorunlu 2 0 2
4 KSS133 Güzel Konuşma Zorunlu 2 0 2
5 YDI161 Mesleki İngilizceye Giriş Zorunlu 2 0 2
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > ECZ-SK2 Seçimlik Kültür Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB126 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 2
2 BSB134 Bilimsel Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
3 KSS130 Müzik Evreni Zorunlu 2 0 2
4 KSS134 Etkili Sunuş Teknikleri Zorunlu 2 0 2
5 YDI162 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > ECZ-AL1 Alan Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ461 Reçetesiz İlaç Kullanımı Zorunlu 1 0 2
2 ECZ471 Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi Zorunlu 1 0 2
3 ECZ481 Doğal Boya Bitkileri Zorunlu 1 0 2
7 . Dönem > ECZ-AL2 Alan Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ463 Klinik Biyokimyada Vaka Takdimleri Zorunlu 2 0 3
2 ECZ473 İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma Zorunlu 2 0 3
3 ECZ474 Enstrümental Analiz Zorunlu 1 2 3
4 ECZ475 İlaç Etken Maddelerinin Üretimi ve Kalite Kontrolü Zorunlu 2 0 3
5 ECZ483 Geleneksel Halk İlacı Bitkileri I Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > ECZ-AL3 Alan Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ462 Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlarda Yeni Gelişmeler Zorunlu 1 0 2
2 ECZ464 Radyofarmasötikler ve Kontrast Maddelerin Farmakolojisi Zorunlu 1 0 2
3 ECZ472 İş Güvenliği ve Hukuksal Sorunlar Zorunlu 1 0 2
4 ECZ484 Doğal Boyar Maddeler ve Kullanılması Zorunlu 1 0 2
5 ECZ492 Biyofizik Zorunlu 1 0 2
8 . Dönem > ECZ-AL4 Alan Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ466 Beslenme Biyokimyası Zorunlu 2 0 3
2 ECZ468 Özel Hallerde İlaç Kullanımı Zorunlu 2 0 3
3 ECZ474 Enstrümental Analiz Zorunlu 1 2 3
4 ECZ486 Geleneksel Halk İlacı Bitkileri II Zorunlu 2 0 3
5 ECZ577 İlaç Etken Madde Tasarımı Zorunlu 2 0 3
9 . Dönem > ECZ-AL5 Alan Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ561 Farmasötik Bakımın İlkeleri Zorunlu 1 0 2
2 ECZ571 İyi İmalat Uygulamaları Zorunlu 1 0 2
3 ECZ581 Besin Bitkileri Zorunlu 1 0 2
4 ECZ591 Hücre Kültürü Teknikleri Zorunlu 1 0 2
9 . Dönem > ECZ-AL6 Alan Dersi - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ563 Farmakovijilans ve İlaç Etkileşmeleri Zorunlu 2 0 3
2 ECZ564 Doğal Kaynaklı Ürünlerin Farmakolojisi ve Toksikolojisi Zorunlu 2 0 3
3 ECZ573 Endüstriyel Eczacılık Zorunlu 2 0 3
4 ECZ575 Yüzey Aktif Maddeler ve Farmasötik Uygulamaları Zorunlu 2 0 3
5 ECZ595 Kolloit Sistemler Zorunlu 2 0 3
9 . Dönem > ECZ-AL7 Alan Dersi - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ565 Akılcı İlaç Kullanımı Zorunlu 1 2 3
2 ECZ577 İlaç Etken Madde Tasarımı Zorunlu 2 0 3
3 ECZ579 Medisinal Kimya Zorunlu 2 0 3
4 ECZ583 Kozmetik Bitkiler Zorunlu 2 0 3
5 ECZ593 Farmakolojide Araştırma Teknikleri ve Klinik Araştırmalar Zorunlu 1 2 3
10 . Dönem > ECZ-AL10 Alan Dersi - 10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ560 Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata Zorunlu 2 0 3
2 ECZ566 Hasta Eğitimi ve İzlenmesi Zorunlu 1 2 3
3 ECZ576 Farmasötik Ürünlerin Sterilite Kontrolleri ve Aktivite Tayinleri Zorunlu 1 2 3
4 ECZ578 Rekombinant DNA Teknolojisi ile Üretilen Proteinler Zorunlu 2 0 3
5 ECZ579 Medisinal Kimya Zorunlu 2 0 3
6 ECZ588 Fitokimyasal Analizler Zorunlu 1 2 3
10 . Dönem > ECZ-AL8 Alan Dersi - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ562 Alerji Zorunlu 1 0 2
2 ECZ568 Klinik Eczacılıkta İlaç Danışmanlığı Zorunlu 1 0 2
3 ECZ572 İlaç Endüstrisinde Mühendislik Hizmetleri Zorunlu 1 0 2
4 ECZ582 Antioksidanlar Zorunlu 1 0 2
5 ECZ584 Parfüm ve Kimyası Zorunlu 1 0 2
6 ECZ592 Klinik Öncesi Toksisite Testleri Zorunlu 1 0 2
7 ECZ594 Modern Farmasötik Sistemler Zorunlu 1 0 2
10 . Dönem > ECZ-AL9 Alan Dersi - 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECZ473 İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma Zorunlu 2 0 3
2 ECZ564 Doğal Kaynaklı Ürünlerin Farmakolojisi ve Toksikolojisi Zorunlu 2 0 3
3 ECZ574 Ruhsatlandırma ve Patent Zorunlu 2 0 3
4 ECZ586 Uygulamalı Fitoterapi Zorunlu 1 2 3

^