Lisans Programları
Biyoloji - Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Temmuz 1987’de Fındıkzade’de kurulmuştur. 1991 yılında Biyoloji Bölümü Fındıkzade’den Göztepe Merkez kampüse taşınmıştır. Lisans eğitimi 1996’da başlamıştır. Örgün öğretim yanında 2008-2009 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim de başlamıştır. 2003 yılından itibaren Prof.Dr. Meral UNAL Biyoloji Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Eğitim dili Türkçedir. 2005 yılından başlayarak fakültemizde Kimya ve Fizik Bölümleri ile Mühendislik Fakültesinde Çevre ve Metalurji ve Malzeme mühendislikleri ile ÇAP ve YD programları yapılmıştır. Üniversitemizin LLP/Erasmus Programına 2002 yılında “pilot üniversite” uygulaması ile başladıktan sonra "Erasmus Üniversite Beyannamesi" almaya hak kazanan sayılı üniversiteler arasına girmiş olup, Biyoloji Bölümü 2007 yılından beri LLP/Erasmus Değişim Programlarına aktif olarak katılmaktadır. Bölümümüzün bir çok Üniversiteyle ikili antlaşmalar yapmıştır. Erasmus Program uygulamasıyla, öğrenci hareketliliği ile birlikte Öğretim Üyelerine “ders verme” ve “eğitim alma” faaliyetleri kapsamında Avrupa ile entegre olma imkanı tanınmaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR a-Adayların ÖSYS sonuç belgesi,(ÖSYM Başkanlığı öğrencilere gönderdiği taktirde), b-Adayların mezun olduğu okuldan aldığı diploma’nın aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine geçmez.), c-Nüfus cüzdanının onaylı örneği, d-İkametgah belgesi, e-Askerlik çağına gelmiş yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge, f-12 adet 4,5 x 6 cm ebadında son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf, g-“Normal öğretim katkı payı”nın yatırıldığına dair banka dekontu. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR * Kayıt için bizzat başvurmanız gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. * Kayıt için istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. * Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. * Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Lisans eğitimine kayıtlı öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ödemiş olması ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydını yaptırması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Marmara üniversitesi senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile aynı veya yakın dersler için, muafiyetleri gerçekleştirir. Biyoloji eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin dört yıllık biyoloji programında alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarmış olması gerekir. Bu programda asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının ise 4,00 üzerinden en az 2,00 olması öğrenci mezuniyeti için yeterlidir.
Program Profili
Biyoloji Bölümü modern Biyoloji ve araştırma alanlarında önde gelen bir bölümdür. Bölüm öğretim üyeleri uluslararası düzeyde tanınmış bilim adamlarından oluşur ve bölümümüzde çeşitli alanlarda pek çok projeler yürütülmektedir. Genel Ağırlıklı not ortalaması 2’nin üstünde) Lisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim program ile yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde eğitim almaya teşvik edilmektedir Çok başarılı öğrenciler (Genel Ağırlıklı not ortalaması 3’ün üstünde) kimyada, malzeme ve metal mühendisliğinde ve çevre mühendisliğinde çift ana dal programına teşvik edilmektedir. Bölümüzdeki öğretim elemanları 8 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent ve 9 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüzde ‘Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere 6 farklı anabilim dalı bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar devlet veya özel sektörde hastaneler, endüstriyel alanlarda, ilaç sektöründe, tanı ve araştırma laboratuvarlarında, pazarlama sektöründe, üniversitelerde asistan olarak çalışabilir. Pedagojik formasyon alan öğrenciler biyoloji öğretmeni olarak da çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları, bilim sınavı ve mülakatta başarılı olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi değerlendirmesi : (1) Bir ders için yarıyıl içi değerlendirme araçları ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. (2) Bir ders için yarıyıl içi değerlendirmesinde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. (3) Her bir yarıyıl içi değerlendirme aracı (ara sınav, ödev, proje, laboratuvar, uygulama ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Bu değerlendirme araçlarının notlandırılmasında herhangi bir başarı değerlendirme yöntemi (BDS) kullanılmaz ve harfli başarı notu verilmez. Harfli başarı notu verme işlemi, yarıyıl sonu sınavı dâhil tüm değerlendirme araçları notlandırıldıktan sonra gerçekleştirilir. Yarıyıl sonu sınavı : (1) Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır. (2) Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna katkısı, %60’tır. (3) Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. (4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılırlar. (5) Yarıyıl sonu sınavına ilişkin bir öğrencinin bir dersten veya uygulamadan başarı değerlendirmesi: Yarıyıl sonu sınavından, 100 puan üzerinden YSSL’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar. (6) Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti Birim Kurulunca kabul edilen öğrenciler Birimin belirlediği tarihte mazeret sınavına girerler. Başarı notu : (1)Başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Başarı değerlendirme yöntemi : (1) 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir. (2) Başarı değerlendirrmede bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılmaktadır. Detaylar için : http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/on-lisans.pdf
Mezuniyet Koşulları
1.Biyoloji Lisans programından mezun olabilmek için 2,00 GANO baraj uygulaması vardır. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, gibi tüm gereklerini, Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su (4 üzerinden) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 2. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına açıldıkları yarıyıllarda/yıllarda girerler. Aynı derse ait notlar içinde en yüksek olanlar dikkate alınır. 4. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder ve her yarıyıl girecekleri sınava ait derslerin kaydını yaparak kayıtlarını yeniler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 5. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir. 6. Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait olduğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz. 7. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. 8. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. 9 Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir. 10. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. 11. Önlisans diploması: Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Meral ÜNAL (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1354, 1209 e-mail: meralunal@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Uzmanlaşmış öğrenciler ve donanımlı araştırma laboratuarları: Agarozjel elektroforezi, poliakrilamid jel elektroforezi, genom analizi, DNA dizi analizi, PCR, spektrofotometre, hücre ve doku kültürü sistemleri, bitki yetiştirme odası, floresan mikroskobu, mikrotom, herbaryum.
Program Çıktıları ^
1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular.
2 Doğal bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular.
3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar.
4 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar.
5 Organizmaların sistematik özellikleri, yapı ve fonksiyonlarını ve ekolojik ve fizyolojik ilişkilerini kavrar.
6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır.
7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar.
8 Sürekli mesleki gelişme için gerekli çalışma yetkinliği kazanır.
9 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir.
10 Uluslararası programlarda bilgi ve becerilerini kullanabilir.
11 Disiplinlerarası takım çalışmalarında yer alabilir.
12 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
13 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BYL111 Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 6
3 BYL113 Genel Biyoloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
4 FZK105 Genel Fizik I Zorunlu 2 0 3
5 FZK107 Genel Fizik Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
6 KMY105 Genel Kimya I Zorunlu 2 0 3
7 KMY107 Genel Kimya I Lab. Zorunlu 0 2 3
8 MAT105 Genel Matematik Zorunlu 2 0 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BYL112 Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 6
3 BYL114 Genel Biyoloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
4 FZK106 Genel Fizik II Zorunlu 2 0 3
5 FZK108 Genel Fizik Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
6 IST104 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3
7 KMY106 Genel Kimya II Zorunlu 2 0 3
8 KMY108 Genel Kimya II Lab. Zorunlu 0 2 3
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 15 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL211 Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği (Omurgasız) Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
2 BYL213 Hayvan Anatomisi Zorunlu 2 0 3
3 BYL215 Hayvan Anatomisi Lab. Zorunlu 0 2 3
4 BYL221 Hücre Biyolojisi Zorunlu 3 0 4
5 BYL223 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
6 BYL225 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği I (Tohumsuz ) Zorunlu 3 0 4
7 BYL227 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği (Tohumsuz) Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
8 BYL229 Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği I (Omurgasız) Zorunlu 3 0 4
9 KMY201 Organik Kimya I Zorunlu 2 0 3
Toplam 13 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL210 Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği II (Omurgalı) Zorunlu 3 0 4
2 BYL212 Hayvan Morfolojisi ve Sistematiği (Omurgalı) Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
3 BYL214 Bitki Anatomisi Zorunlu 2 0 3
4 BYL216 Bitki Anatomisi Lab. Zorunlu 0 2 3
5 BYL222 Histoloji Zorunlu 3 0 4
6 BYL224 Histoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
7 BYL226 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği II (Tohumlu) Zorunlu 3 0 4
8 BYL228 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği (Tohumlu) Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
9 KMY202 Organik Kimya II Zorunlu 2 0 3
Toplam 13 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL311 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
2 BYL313 Bitki Embriyolojisi Zorunlu 3 0 3
3 BYL315 Bitki Embriyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 3
4 BYL317 Hayvan Embriyolojisi Zorunlu 3 0 3
5 BYL319 Hayvan Embriyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 2
6 BYL321 Genetik I Zorunlu 2 2 5
7 BYL323 Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 3
8 BYL-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
9 KMY301 Biyokimya I Zorunlu 2 0 3
10 KMY303 Biyokimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
Toplam 15 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL310 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
2 BYL314 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 3 0 3
3 BYL316 Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 2 3
4 BYL322 Genetik II Zorunlu 2 2 6
5 BYL324 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 3
6 BYL-S2,3 Seçimlik Ders - 2-3 Seçmeli 4 0 6
7 KMY302 Biyokimya II Zorunlu 2 0 3
8 KMY304 Biyokimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
Toplam 14 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL411 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 3 0 4
2 BYL413 Ekoloji Zorunlu 3 0 4
3 BYL415 Moleküler Biyoloji I Zorunlu 2 0 4
4 BYL417 Bitki Patolojisi Zorunlu 2 0 3
5 BYL419 Bitki Patolojisi Lab. Zorunlu 0 2 3
6 BYL-S4,5,6,7 Seçimlik Ders - 4..7 Seçmeli 8 0 12
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL410 Evrim Zorunlu 3 0 5
2 BYL414 Bitki Koruma Zorunlu 2 0 4
3 BYL416 Moleküler Biyoloji II Zorunlu 2 0 4
4 BYL-S8 Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 5
5 BYL-S9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > BYL-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL351 Çevre Kirlenmesi Zorunlu 2 0 2
2 BYL353 Genel Mikoloji Zorunlu 2 0 2
3 BYL357 Liken Biyolojisi ve Ekoloji Zorunlu 2 0 2
4 BYL361 Bitki Moleküler Biyolojisi Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > BYL-S2,3 Seçimlik Ders - 2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL362 Hayvan Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 BYL364 Bitki Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 BYL366 Ekofizyoloji Zorunlu 2 0 3
4 BYL368 Mikropreparasyon Teknikleri Zorunlu 2 0 3
5 BYL370 Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 3
6 BYL372 Moleküler Genetik Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > BYL-S4,5,6,7 Seçimlik Ders - 4..7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL451 İnsan Genetiği Zorunlu 2 0 3
2 BYL453 Toprak Bilimi Zorunlu 2 0 3
3 BYL455 Biyoloji Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 BYL457 Enzimoloji Zorunlu 2 0 3
5 BYL459 Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları Zorunlu 2 0 3
6 BYL461 Klinik Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 3
7 BYL463 Herbaryum Teknikleri Zorunlu 2 0 3
8 BYL467 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Zorunlu 2 0 3
9 BYL469 Gelişim Moleküler Prensipleri Zorunlu 2 0 3
10 BYL471 Endokrinoloji Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > BYL-S8 Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL460 Toksikoloji Zorunlu 2 0 5
2 BYL462 Faydalı Bitkiler Zorunlu 2 0 5
3 BYL470 Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 5
4 BYL474 Temel İmmünoloji Zorunlu 2 0 5
5 BYL476 Endüstriyel Mikroorganizmalar Zorunlu 2 0 5
6 BYL482 Mikrobiyal Ekolojiye Giriş Zorunlu 2 0 5
8 . Dönem > BYL-S9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL464 Türkiye Florası Zorunlu 2 0 4
2 BYL466 Genetik Mühendisliği Zorunlu 2 0 4
3 BYL468 Türkiye Geofitleri Zorunlu 2 0 4
4 BYL472 Bitki Sosyolojisi Zorunlu 2 0 4
5 BYL478 Bitki-Çevre İlişkileri Zorunlu 2 0 4
6 BYL480 Bitki Büyüme ve Hareket Fizyolojisi Zorunlu 2 0 4
7 BYL486 Entomoloji Zorunlu 2 0 4

^