Lisans Programları
Coğrafya - Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.01.2001 gün ve 243 sayılı yazısı uyarınca,Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla 2001 yılında kurulmuştur. Bölümümüze öğrenci alınması 10.03.2006 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulunca, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Coğrafya Bölümü 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Coğrafya Lisans programından mezun olan öğrencilere Coğrafyacı ünvanı verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini LYS-3-4 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi bir programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler kontenjan dahilinde Bölümümüze Dikey Geçiş başvurusu yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüze ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana göre İngilizce dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Eğer başarısız olurlarsa İngilizce dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. Bölümümüze yatay veya dikey geçiş yapan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. 2. Yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Coğrafya Lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. Yarıyıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir. Erasmus programlarına başvurular yılda bir kez şubat ayında yapılmakta, başvuru takvimi ve prosedürü M.Ü. LLP/Erasmus Birimi web sayfasında ilan edilmektedir. Bu programa 2. ve 3. Sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler. Not ortalaması ve yabancı dil sınav puanları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde programa katılacak öğrenciler belirlenir. Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf
Program Profili
Coğrafya Bölümü Fiziki coğrafya, Beşeri ve iktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya anabilimdallarından oluşur. Coğrafya bölümünde 3 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Coğrafya bölümü müfredatı 3 tip dersi içerir. 1.Zorunlu Dersler: Öğrenciler coğrafyanın anabilimdalları (Fiziki coğrafya, Beşeri ve iktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya) ile ilgili dersleri ve uygulamalı dersleri almak zorundadır. 2.Zorunlu dersler (ortak) Öğrenciler 1. ve 2. Yarıyılda Atatürk ilkeleri ve Inkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini zorunlu olarak alırlar. 3.Seçmeli dersler (COG-S): Öğrenciler 4. ve 5. Yarıyıllardan itibaren Coğrafyanın çeşitli dalları ile ilgili belirli kredide ders seçerler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olan öğrencilerin öncelikli iş imkanı gerekli pedagoji formasyonunu tamamladıktan sonra öğretmenliktir. Bundan başka, Coğrafya Lisans Programından mezun olan öğrenciler Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı gibi resmi kuruluşlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü), Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) gibi bakanlıklarda jeomorfolog, klimatolog, kartograf veya başka unvanlarla çalışma imkanı da bulabilmekte, bölge planlama çalışmalarında görev yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Bu enstitülerdeki araştırma alanları Fiziki coğrafya, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya, Türk Dünyası Coğrafyası ve Ortadoğu Coğrafyasıdır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının % 60’ı alınarak bulunur.
Mezuniyet Koşulları
Coğrafya Lisans Programından mezun olabilmek için 4 yıl (8 yarıyıl) boyunca en az 152 kredilik ders almak gerekmektedir. 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Nurten GUNAL (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1447 e-mail: nurtengunal@marmara.edu.tr Yard. Doç. Dr. Halil KURT (Erasmus Koordinatörü) Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1459 e-mail: hkurt@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane Türkiye topografya haritaları (ölçek 1/25000, 1/100000, 1/250000, 1/500000) Türkiye jeoloji haritaları (ölçek 1/500000) Türkiye orman haritaları (ölçek 1/100000) Sinoptik haritalar Duvar haritaları (çeşitli ölçekte) Mineral ve kayaçlar kolleksiyonu
Program Çıktıları ^
1 Alana ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olma ve bunları kavrama becerisi.
2 Coğrafi olayların nedenlerini, sonuçlarını ve karşılıklı ilişkilerini algılama ve çözme becerisi.
3 Yeryüzünün fiziki coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
4 Yeryüzünün beşeri coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
5 Yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
6 Harita okuma, yorumlama ve çizme becerisi.
7 Kıtalar ve Türkiye’nin coğrafi özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
8 Coğrafi araştırmalarda kullanılan metotları öğrenme ve uygulama becerisi.
9 Bir alanı coğrafi açıdan araştırma ve arazi çalışması yapabilme becerisi.
10 Yaşam boyu öğrenme, alana ilişkin bilgileri profesyonel olarak eğitim-öğretim kurumlarında öğretme ve kendini yenileme davranışı kazanma becerisi
11 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanma becerisi.
12 Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 COG111 Coğrafyanın Genel Esasları Zorunlu 2 0 4
3 COG113 Genel Jeoloji Zorunlu 2 0 4
4 COG115 Nüfus Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
5 COG117 Genel Klimatoloji Zorunlu 2 0 3
6 COG119 Genel Kartografya Zorunlu 2 0 4
7 COG121 Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
8 COG123 Coğrafyada Bilgisayar Zorunlu 2 0 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 COG112 Jeomorfolojinin Prensipleri Zorunlu 2 0 4
3 COG114 Yeraltı Kaynakları Zorunlu 2 0 3
4 COG116 Enerji Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
5 COG118 Klimatoloji Uygulaması Zorunlu 2 0 4
6 COG120 Ulaşım Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
7 COG124 Arazi Çalışmaları I Zorunlu 2 0 3
8 COG126 Türkiye İklimi Zorunlu 2 0 3
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG211 Strüktüral Jeomorfoloji Zorunlu 2 0 4
2 COG213 Doğal Afetler Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
3 COG215 Şehir Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
4 COG217 Avrupa Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
5 COG219 Karadeniz Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
6 COG221 Mineral ve Kayaçlar Zorunlu 2 0 4
7 COG223 Türkiye Nüfus Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
8 COG225 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG212 Hidrografya Zorunlu 2 0 4
2 COG214 Kıyı ve Karst Jeomorfolojisi Zorunlu 2 0 4
3 COG216 Sanayi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
4 COG218 Asya Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
5 COG220 Marmara Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
6 COG224 Ortadoğu Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
7 COG226 Türkiye Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
8 COG228 Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 4
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG311 Ziraat Coğrafyası Zorunlu 2 0 2
2 COG313 Klimatik Jeomorfoloji Zorunlu 2 0 3
3 COG315 Ege Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
4 COG317 Coğrafya Araştırmaları I Zorunlu 2 0 3
5 COG319 Türkiye Jeomorfolojisi Zorunlu 2 0 3
6 COG321 Afrika Coğrafyası Zorunlu 2 0 2
7 COG-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
8 COG-S2..5 Seçimlik Ders - 2..5 Seçmeli 8 0 12
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG312 Toprak Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG314 Bitkiler Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG316 Zoocoğrafya Zorunlu 2 0 3
4 COG318 Amerika Coğrafyası Zorunlu 2 0 2
5 COG320 Akdeniz Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
6 COG322 Türkiye Hidrografyası Zorunlu 2 0 2
7 COG-S6 Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 2
8 COG-S7..10 Seçimlik Ders - 7..10 Seçmeli 8 0 12
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG411 Coğrafya Araştırmaları II Zorunlu 2 0 4
2 COG413 İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
3 COG415 Siyasi Coğrafya Zorunlu 2 0 4
4 COG-S11..16 Seçimlik Ders - 11..16 Seçmeli 12 0 18
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG412 Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
2 COG414 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
3 COG416 Türkiye Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 4
4 COG-S17 Seçimlik Ders - 17 Seçmeli 4 0 6
5 COG-S18..21 Seçimlik Ders - 18..21 Seçmeli 8 0 12
Toplam 18 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > COG-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG331 Evren ve Dünya Zorunlu 2 0 2
2 COG333 Türkiye Yerleşme Coğrafyası Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > COG-S2..5 Seçimlik Ders - 2..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG323 Harita Analizleri Zorunlu 2 0 3
2 COG325 Volkan Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG327 Kafkas Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
4 COG329 Fiziki Coğrafyada Arazi ve Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 0 3
5 COG335 Türkiye Sanayi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > COG-S6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG330 Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
2 COG334 Türkiye Ulaşım Coğrafyası Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > COG-S7..10 Seçimlik Ders - 7..10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG324 Türk Dünyası Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG326 Okyanusya Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG332 Arazi Çalışmaları II Zorunlu 2 0 3
4 COG336 Jeomorfoloji Uygulamaları Zorunlu 2 0 3
5 IST328 İstatistik Metotları Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > COG-S11..16 Seçimlik Ders - 11..16
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG417 Türkiye Bitki Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG419 Türkiye Şehir Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG421 Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu 2 0 3
4 COG423 Balkan Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
5 COG425 Tarihi Coğrafya Zorunlu 2 0 3
6 COG427 İklim Tipleri Zorunlu 2 0 3
7 COG429 Yerleşme Cografyası Zorunlu 2 0 3
8 COG431 Türkiye Turizminde Fırsatlar ve Risklerin Coğrafi Analizi Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > COG-S17 Seçimlik Ders - 17
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG418 Fiziki Coğrafyada Çevresel Araştırma Yöntemleri ve Tez Çalışmaları Zorunlu 4 0 6
2 COG420 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Tez Çalışmaları Zorunlu 4 0 6
8 . Dönem > COG-S18..21 Seçimlik Ders - 18..21
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG422 Kuaterner Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG424 Bölge Planlaması Zorunlu 2 0 3
3 COG426 Avrupa Birliği Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
4 COG428 Türkiye Toprak Erozyonu Zorunlu 2 0 3
5 COG430 Alternatif Enerji Kaynakları Zorunlu 2 0 3
6 COG432 Kültür Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
7 COG434 Ortadoğu ve Kuzey Afrikanın Siyasi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3

^