Lisans Programları
Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyoloji Bölümü, 2001 yılında Prof. Dr. Nilüfer Narlı tarafından kurulmuştur. Bölüm, 30 öğrenci ile 2001-2002 akademik yılından bu yana eğitim vermektedir. Sosyoloji Bölümünün öğretim dili İngilizcedir. Sosyoloji Bölümünün öncelikli amacı diğer temel sosyal bilim alanlarında üretilen bilgi ve metotları da kullanarak Türkiye'de sosyoloji bilgisinin üretilmesi, geliştirilmesi ve aktarılmasına katkıda bulunmaktadır. Disiplinlerarası bir anlayışı benimseyen sosyoloji bölümü uluslararası standartlara uygun nitelikte bir akademik birim olmayı hedeflemektedir. Bölüm, sosyolojik düşünme becerisine sahip, ülke ve dünya sorunlarının farkında. toplumsal ve mesleki konularda araştırma, yorum ve yayın yapma becerileriyle donanmış, sosyal duyarlılığa sahip ve toplumsal sorumluluk anlayışı olan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz 2007 yılından itibaren Erasmus Program uygulaması çerçevesiyle çeşitli ikili anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmalar esas olarak İsveç ve Hollanda'daki çeşitli üniversiteleri (Södertörns Universitesi, Uppsala Üniversitesi, Roterdam-Erasmus Üniversitesi) kapsamaktadır. Erasmus program uygulamasıyla öğrenci hareketliliği ile birlikte öğretim üyelerine ders verme ve eğitim alma faaliyetleri kapsamında Avrupa ile entegre olma imkanı tanınmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyoloji Lisans Derecesi edineceklerdir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve TM-3 sınavını başarıyla tamamlamış olmalıdır. Türkiye'deki diğer sosyoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler, ortalamalarına ve bölümümüzün kota durumuna bağlı olarak bölümümüze başvuru yapabilirler. Yabancı öğrenciler, yine kota durumuna bağlı olarak ve Marmara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavındaki başarı durumlarına göre bölümümüze kabul edilme şansına sahiptirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sosyoloji Programında okumaya hak kazanan öğrencilerin dil hazırlık sınıfını (İngilizce hazırlık) tamamlama zorunlulukları bulunmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyoloji Program yeterlilik koşullarının belirlenmesi için öncelikle program çıktılarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile uygunluğu değerlendirilmiştir. Sosyoloji programı çıktıları TYYÇ Sosyal ve Davranış Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (lisans eğitimi) çerçeve maddeleri ile tek tek karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda program çıktılarının, Söz konusu çerçevede Bilgi başlığında yer alan "Kuramsal-Olgusal" ve kavramsal çerçeveyle uygunluk gösterdiğine, beceriler başlığındaki Bilişsel-Uygulamalı koşuluyla uygunluk taşıdığına, yetkinlikler başlığında yer alan öğrencilere "bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği"nin verilmesi ilkesinin gerekliliğine, yine aynı başlıkta "öğrenme yetkinliği" ve iletişim ve sosyal yetkinliğin" hedeflenilmesine ve tüm bunların program çıktıları ile uygunluk gösterdiğine karar verilmiştir. Sosyoloji Programında staj yapma ve bitirme tezi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, özellikle 3. ve 4. sınıflarda öğrencilerin niteliksel veya niceliksel yöntemleri gözeterek saha çalışması yapmaları zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Sosyoloji programında, teorik ve uygulamalı alanlarda sosyolojinin temel dersleri ve disiplinlerarası nitelikte çok sayıda seçmeli ders önerilmektedir. Programda ilk 2 yarı yıl dersler zorunlu olup, sonraki yarı yıllarda zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler de verilmektedir. Zorunlu dersler: Sosyolojiye Giriş, Antropolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Şehir Sosyolojisi, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorisi, Klasik Sosyoloji Teorisi, Türkiye Sosyolojisi, Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlilik, Alan Çalışması ve Seminer ... vb. Seçmeli Dersler: Kültürel Çalışmalar, Küçük Grup Sosyolojisi, Sosyal Problemler, Türk Sosyolojisinde İleri Okumalar, Toplum ve Eğitim, Ortadoğu Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Gençlik ve Popüler Kültür, Türkiye Antropolojisi, Etnografik Okumalar, Ekonomik Antropoloji, Çalışma ve Organizasyon, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi, Uluslararası Göç ve Değişim, Aile Sosyolojisi, Bilim ve Toplum, Politik Davranış, Birey, Toplum ve Spor, Toplum ve Sanat, Avrupa Birliği ve Entegrasyon Problemleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yapı ve Değişim ... vb.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyoloji programından mezun bir öğrenci, sivil toplum kuruluşları, insan kaynakları yönetimi alanı, sosyal hizmetler ve hastaneler, toplum merkezlerinin yanı sıra araştırma şirketlerinde (kamuoyu yoklamaları) pazar araştırmaları, reklam sektörü, medya ve basın yayın alanlarında çalışabilir. Müzecilik ve kent müzelerinin kurulması konusunda öncülük etmek, sosyal tarih müzeleri kurulmasını sağlamak gibi görevleri üstlenebilir. Turizm ve tanıtım alanlarında çalışma imkanı bulabilir. Aynı biçimde sanat galerilerinin oluşturulması ve yürütülmesi, kentte çeşitli kültür organizasyonlarının gerçekleştirilmesi (sinema, tiyatro, belgeselcilik) sosyoloji programı mezunu bir öğrenci için çalışma alanları olarak ileri sürülebilir. Yukarıdaki alanların dışında sosyoloji programı mezunu bir öğrenci çeşitli alanlarda danışmanlık işleri (örgüt, kurum, grup, aile danışmanlığı) kamu ve özel sektörde planlama ve yönlendiricilik, UNDP, WB, UNICEF, ILO gibi uluslararası kuruluşlarda danışmanlık, turizm ve tanıtım alanlarında çalışma imkanı bulabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sosyoloji programı öğrencileri, Türkiye'de ya da yurtdışında sosyoloji, diğer sosyal bilimler, eğitim bilimleri ya da idari bilimler konusunda lisans üstü düzeyde öğrenim programlarına kabul edilebilecek ve bunları başarıyla tamamlayabilecek; eğitim, araştırma, planlama bilgi ve becerisine sahip olarak mezun olmaktadır. Sosyoloji programında halihazırda yüksek lisans ve doktora programı bulunmamaktadır. Yüksek lisans programının açılması hedeflenilmektedir. Üst derece programlarına geçiş, Marmara Üniversitesi ya da diğer üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliklerindeki esaslara uygun olacak bir biçimde belirlenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sosyoloji programında sınavlar ve ölçe-değerlendirme işlemi, Marmara Üniversitesi Lisans Sınav Yönetmeliği ve Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi'ne göre yapılmaktadır. Yönergede ara sınav (vize) ve dönem sonu sınavı (final sınavı) olmak üzere öğrencilerin iki sınava girmeleri koşulu bulunmaktadır. Ara sınav %40 ve final sınavı ise % 60 oranında öğrencinin başarısını etkilemektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin sosyoloji programında belirtilen bütün zorunlu dersleri almış olmalarının yanı sıra seçmeli dersleri de almış olmaları ve minimum mezuniyet kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Sosyoloji programı için tamamlanması gereken minimum kredinin toplam 141 ve üzeri olması koşulu bulunmaktadır. Sosyoloji programından mezun olabilmek için tüm derslerden başarılı olmak ve not ortalamasının en az 2 olması (2.00/4.00) zorunluluğu vardır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy İstanbul Tel: 0216-345-1186 / 1485 e-posta: adurakbasa@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Aylin Akpınar e-posta: aakpinar@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Sosyoloji Bölümünde toplam 4 adet derslik bulunmaktadır. Bunlardan AÇ001 numaralı derslik 40, AÇ006 50 kişilik , A-411 40 kişilik ve A-410 numaralı derslik ise yine 40 kişiliktir. Bölüme tahsis edilmiş teknik ekipman; 2 adet sabit projektör (A-410 ve A-411 dersliklerinde), 1 adet taşınabilir projektör, 2 sabit projektör perdesi (A-410 ve A-411 dersliklerinde) ve bir adet tepegözden oluşmaktadır. Bölüm altyapı eksiklikleri; akademik çalışmalar için öğretim elemanları ve öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, arşiv ve seminer odasına ve bölümün ders, seminer, atölye…vb. faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyoloji programında toplam 13 kişi (1 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent (birisi görevlendirme ile), 1 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman (görevlendirme ile), 5 tane doktoralı Araştırma Görevlisi, 1 doktorasız araştırma görevlisi) çalışmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Sosyolojik düşünce tarihindeki kuramları tartışabilme yetisini kazanmak,
2 Türkiye'nin siyasal, iktisadi ve sosyal tarihinin analizini sosyolojik araştırmalarda kullanabilecek yetkinliğe ulaşmak,
3 Kültürlerarası karşılaştırmalı göreceli düşünme yetisi geliştirmek,
4 Toplumsal olgulara bakarken eleştirel yaklaşımları kullanma becerisini edinmek,
5 Toplumsal değişmenin dinamikleriyle ilgili geleceğe yönelik sosyolojik tahayyül geliştirebilmek,
6 Sözlü ve yazılı akademik forumlarda tartışma beceresini kazanmak,
7 Sosyolojik bilginin toplumun çeşitli kesimlerine yayılabilmesi için projeler tasarlayabilmek,
8 Sosyal problemlerin çözümünde sosyolojinin alt alanlarının bilgisini genel sosyolojik bir çerçeve içerisinde kullanma yetisi kazanmak,
9 Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi kazanmak,
10 Sosyal bilimler alanında yürütülecek olan projelerin tüm aşamalarında farklı metodolojik yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanabilme yetkinilğini kazanmak,
11 Sosyolojik bilgiyi kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında uygulayabilme yetisini geliştirmek,
12 Sosyolojik bilgiyi uluslararası kuruluşlarda ve projelerde uygulayabilecek düzeyde kullanma yetisini kazanmak,
13 Güncel, çağdaş toplumsal meseleleri kavrayabilmek ve çözümler üretebilmek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olmak,
14 Sürekli mesleki gelişme için gerekli olan temel formasyonu, tutum ve yetkinlikleri kazanmak,
15 Sosyal duyarlılığa sahip ve sosyal sorumluluk ve katılımcı demokrasi prensiplerini içselleştirmiş olmak,
16 Etnik ve cinsiyet yüklü kültürel düşünce kalıpları ve ayrımcılık taşıyan her türlü yargıdan arınmış sosyolojik analiz yetisi geliştirmek,
17 Yaş, cinsiyet, sınıf, eğitim düzeyi, kültür, mesleki statü, memleket, bedensel veya ruhsal engellilik gibi parametreleri toplumsal analizde kullanabilmek,
18 Sosyolojik düşüncenin araçlarını sosyal politika geliştirmede kullanabilme beceresini elde etmek.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 PSYC143 Introduction to Psychology Zorunlu 4 0 6
3 SOC111 Introduction to Sociology I Zorunlu 3 0 6
4 SOC117 Humanities Zorunlu 3 0 4
5 SOC131 Introduction to Anthropology Zorunlu 3 0 6
6 SOC181 Introduction to Philosophy Zorunlu 4 0 4
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 SOC112 Introduction to Sociology II Zorunlu 3 0 6
3 SOC134 Readings in Social and Cultural Anthropology Zorunlu 3 0 4
4 SOC150 Understanding Social Behaviour Zorunlu 3 0 4
5 SOC174 Basic Academic Skills Zorunlu 3 0 4
6 SOC180 Introduction to Political Science Zorunlu 3 0 4
7 SOC182 Philosophy of Social Sciences Zorunlu 4 0 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON201 Principles of Economics  Zorunlu 3 0 4
2 SOC221 Urban Sociology Zorunlu 3 0 6
3 SOC231 Methodology of Social Sciences I Zorunlu 4 0 6
4 SOC253 History of Sociological Thought I Zorunlu 3 0 5
5 SOC-S1 Elective - 1 Seçmeli 3 0 4
6 STAT281 Statistical Methods & Computer Applications in Social Sciences I Zorunlu 4 0 5
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC222 Rural Structure and Social Change Zorunlu 3 0 5
2 SOC232 Methodology of Social Sciences II Zorunlu 4 0 6
3 SOC254 History of Sociological Thought II Zorunlu 3 0 6
4 SOC-S2,3 Elective - 2-3 Seçmeli 6 0 8
5 STAT282 Statistical Methods & Computer Applications in Social Sciences II Zorunlu 4 0 5
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC313 Political Sociology Zorunlu 3 0 6
2 SOC321 Sociology of Change and Transition Zorunlu 3 0 6
3 SOC335 Sociological Perspectives Zorunlu 3 0 5
4 SOC353 Mass Communication Zorunlu 3 0 5
5 SOC-S4,5 Elective - 4-5 Seçmeli 6 0 8
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON322 Turkish Economy Zorunlu 3 0 6
2 SOC360 Social Stratification and Mobility Zorunlu 3 0 6
3 SOC386 Sociology of Gender Zorunlu 3 0 6
4 SOC-S6,7,8 Elective - 6-7-8 Seçmeli 9 0 12
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC411 Contemporary Sociological Theory Zorunlu 3 0 6
2 SOC421 Fieldwork and Seminar Zorunlu 3 2 12
3 SOC-S9,10,11 Elective - 9-10-11 Seçmeli 9 0 12
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC412 Sociology in Turkey Zorunlu 3 0 6
2 SOC422 Research Project Zorunlu 2 2 12
3 SOC-S12,13,14 Elective - 12-13-14 Seçmeli 9 0 12
Toplam 14 2 30
Seçmeli
3 . Dönem > SOC-S1 Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC237 Abnormal Behavior Zorunlu 3 0 4
2 SOC247 History of Philosophy Zorunlu 3 0 4
3 SOC269 Cultural Studies Zorunlu 3 0 4
4 SOC279 Anthropology in Modern Turkey Zorunlu 3 0 4
5 SOC289 Global Culture Zorunlu 3 0 4
6 SOC291 Risk Disaster and Society Zorunlu 3 0 4
4 . Dönem > SOC-S2,3 Elective - 2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC240 Historical Sociology Zorunlu 3 0 4
2 SOC250 Science and Society Zorunlu 3 0 4
3 SOC264 Economy and Politics in Modern Turkey Zorunlu 3 0 4
4 SOC270 Sociology of Small Groups Zorunlu 3 0 4
5 SOC280 Social Problems Zorunlu 3 0 4
6 SOC290 History of Turkish Politics Zorunlu 3 0 4
5 . Dönem > SOC-S4,5 Elective - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC315 Sociology of Family Zorunlu 3 0 4
2 SOC327 City and Culture: Istanbul Zorunlu 3 0 4
3 SOC339 Sociology of Law Zorunlu 3 0 4
4 SOC347 Sociology of Knowledge Zorunlu 3 0 4
5 SOC357 Sociology of Development Zorunlu 3 0 4
6 SOC381 Intellectuals and Society Zorunlu 3 0 4
7 SOC389 Sociology of the Body Zorunlu 3 0 4
8 SOC395 Environment and Society Zorunlu 3 0 4
9 SOC397 Individuals & Society & Sports Zorunlu 3 0 4
6 . Dönem > SOC-S6,7,8 Elective - 6-7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC314 Debate on Turkish Modernization Zorunlu 3 0 4
2 SOC316 Work and Organization Zorunlu 3 0 4
3 SOC330 Society and Arts Zorunlu 3 0 4
4 SOC364 Philosophy of Science Zorunlu 3 0 4
5 SOC372 European Union and Problems of Integration Zorunlu 3 0 4
6 SOC374 Culture and Behavior Zorunlu 3 0 4
7 SOC376 Political Behavior Zorunlu 3 0 4
8 SOC380 Readings in Ethnography Zorunlu 3 0 4
9 SOC396 Language, Culture and Society Zorunlu 3 0 4
10 SOC398 Intercultural Perspectives on Family Zorunlu 3 0 4
7 . Dönem > SOC-S9,10,11 Elective - 9-10-11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC356 Gender and Culture in Turkish Society Zorunlu 3 0 4
2 SOC425 Cinema & Society Zorunlu 3 0 4
3 SOC435 Sociology of Health and İllness Zorunlu 3 0 4
4 SOC437 Literary Text and Social Life Zorunlu 3 0 4
5 SOC441 Society and Education Zorunlu 3 0 4
6 SOC443 Family and Social Policies to Turkey Zorunlu 3 0 4
7 SOC445 State and Society in Comparative Perspectives Zorunlu 3 0 4
8 SOC455 Sociology of Religion Zorunlu 3 0 4
9 SOC465 International Migration and Change Zorunlu 3 0 4
10 SOC469 Political Psychology Zorunlu 3 0 4
11 SOC475 Sociology of Modernity Zorunlu 3 0 4
12 SOC477 Selected Issues in Turkish Politics Zorunlu 3 0 4
13 SOC479 Social Movements Zorunlu 3 0 4
8 . Dönem > SOC-S12,13,14 Elective - 12-13-14
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SOC436 Sociology of the Middleeast Zorunlu 3 0 4
2 SOC442 Advanced Readings in Turkish Sociology Zorunlu 3 0 4
3 SOC446 Advanced Cultural Studies Zorunlu 3 0 4
4 SOC450 Global Social Inequalities Zorunlu 3 0 4
5 SOC452 Sociology of Elites, Opinionmakers and Intellectuals Zorunlu 3 0 4
6 SOC456 Structure and Change in Ottoman Society Zorunlu 3 0 4
7 SOC462 Sociology of Emotions Zorunlu 3 0 4
8 SOC466 Youth and Popular Culture Zorunlu 3 0 4
9 SOC476 Economic Anthropology Zorunlu 3 0 4
10 SOC482 Debates in Social Policy and Governance Zorunlu 3 0 4
11 SOC492 Social Analysis of Nation and Ethnic Groups Zorunlu 3 0 4

^