Lisans Programları
Tarih - Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1982 yılı Ekim ayında açıldı. Kasım ayında 50 öğrenci ile Fındıkzade'deki binasında eğitime başladı. Bölüm Başkanlığı görevini bu tarihten itibaren 2002'ye kadar Prof. Dr. Mücteba İlgürel yürüttü. Bölüm 1991 yılında,Fen-Edeabiyat Fakültesinin Göztepe Yerleşkesindeki yeni binasına taşındı. Bölüm Başkanlığı görevini Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Tarih Bölümü lisans diploması . Mezun öğrenciler formasyon alıp devlet ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; arşivlerde ve Kültür Bakanlığı gibi devlet kurumlarında uzman olarak, çeşitli üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilmektedirler.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi lisans progrmanına girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin düzenlediği Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'den yeterli puanı almak gerekmektedir. Yatay Geçiş İmkanı: Türkiye'de eğitim yapan başka bir üniversitenin tarih bölümünde okuyan öğrenciler, kendi ortalamaları ve belirlenen kontenjanlarla sınırlı olmak üzere Bölümümüze yatay geçiş yapabilirler. Ayrıca yabancı öğrenciler de MÜYÖS'a (Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı) girerek yeterli puan aldıkları taktirde kontenjanlarla sınırlı olmak üzere Bölümümüze yatay geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Marmara üniversitesi senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile aynı veya yakın dersler için, muafiyetleri gerçekleştirir. Eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1.Tarih Lisans programından mezun olabilmek için 2,00 GANO barajı uygulaması vardır. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, gibi tüm gereklerini, Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su (4 üzerinden) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 2. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. 4. Her yıl şubat ayında yapılan başvurularla öğrenciler LLP/Erasmus programına şartlarını sağladıkları taktirde katılabilirler. Bu programla ilgili gerekli işlemler Marmara Üniversitesinin LLP/Erasmus İnternet sitesinde açıklanmıştır. 5. Önlisans diploması: Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Program Profili
Bölümümüz Türkiye'deki tarih bölümlerinin en önde gelenlerinden biridir. Öğretim üyelerimiz ise bilimsel bakımdan uluslararası saygınlığa sahiptir. Öğrenciler Erasmus programı çerçevesinde araştırma burslarından faydalanmaları konusunda teşvik edilmektedirler. Bölümümüz 12 profesör, 7 doçent, 9 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, ve 7 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Öte yandan bölümümüz "Eskiçağ Tarihi", "Genel Türk Tarihi", "Ortaçağ Tarihi", "Yeniçağ Tarihi", "Yakınçağ Tarihi",Cumhuriyet Tarihi ve "Kafkasya Tarihi" anabilim dalları mevcuttur..
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Pedagojik formasyon alan öğrencilerimiz resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen; çeşitli arşivlerde uzman olarak istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca bazı öğrencilerimiz Türkiye'nin değişik üniversitelerinde akademisyen olarak çalışma bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız, ALES ve Yabancı Dil sınavlarından yeterli puanları almaları; ilgili enstitülerin mecburi saydığı sınavlarda başarılı olmaları halinde çeşitli üniversitelerde ve farklı alanlarda lisansüstü eğitime devam edebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi değerlendirmesi : (1) Bir ders için yarıyıl içi değerlendirme araçları ara sınav, ödev, sunum ve diğer çalışmalardan oluşur. (2) Her ders için yarıyıl içi değerlendirmesinde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. (3) Her bir yarıyıl içi değerlendirme aracı (ara sınav, ödev ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Bu değerlendirme araçlarının notlandırılmasında herhangi bir başarı değerlendirme yöntemi (BDS) kullanılmaz ve harfli başarı notu verilmez. Harfli başarı notu verme işlemi, yarıyıl sonu sınavı dâhil tüm değerlendirme araçları notlandırıldıktan sonra gerçekleştirilir. Yarıyıl sonu sınavı : (1) Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır. (2) Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna katkısı, %60’tır. (3) Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. (4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılırlar. (5) Yarıyıl sonu sınavına ilişkin bir öğrencinin bir dersten veya uygulamadan başarı değerlendirmesi: Yarıyıl sonu sınavından, 100 puan üzerinden YSSL’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar. (6) Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti Birim Kurulunca kabul edilen öğrenciler Birimin belirlediği tarihte mazeret sınavına girerler. Başarı notu : (1)Başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Başarı değerlendirme yöntemi : (1) 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir. (2) Başarı değerlendirrmede bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılmaktadır. Detaylar için : http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/on-lisans.pdf
Mezuniyet Koşulları
1.Tarih Lisans programından mezun olabilmek için 2,00 GANO barajı uygulaması vardır. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, gibi tüm gereklerini, Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su (4 üzerinden) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 2. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına açıldıkları yarıyıllarda/yıllarda girerler. Aynı derse ait notlar içinde en yüksek olanlar dikkate alınır. 4. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder ve her yarıyıl girecekleri sınava ait derslerin kaydını yaparak kayıtlarını yeniler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 5. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir. 6. Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait olduğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz. 7. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. 8. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. 9 Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir. 10. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. 11. Önlisans diploması: Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Gülay Öğün BEZER (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1453 e-posta: gulayogun@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
3 ayrı sınıfta projeksiyon cihazı ve bir kütüphane.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
2 Mezunlar, bu disiplinden kazandıklarını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 Mezunlar, Tarih ve Tarih araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
4 Mezunlar, Türk ve Dünya Tarihinin evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
5 Mezunlar, Tarihi olayların zamana ve mekâna göre farklılaşmasından haberdar olur, onlar hakkında yorum yapabilir, tahlil edebilirler.
6 Mezunlar, tarih metodolojisine ait eserlerin yanı sıra Türk ve Dünya tarihine ait kaynakları ve eserleri öğrenirler.
7 Mezunlar, Uygarlığın doğuşu gelişimi ve uygarlıklar hakkında temel bilgileri ve Türkçe ve diğer dillerde yazılmış kaynakları öğrenirler.
8 Mezunlar, bilgiyi kullanabilir ve mukayeseli çalışmalar yapabilirler.
9 Mezunlar, analiz ve sentez yapabilirler.
10 Mezunlar, tarih araştırmaları için gerekli donanımı kazanır. Veri tabanı oluşturma ve araştırmalarında kullanmak için bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilirler.
11 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade edebilir ve kendi görüşlerini ortaya koyabilir.
12 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler.
13 Mezunlar, meslekî etik sorumluluk anlayışı kazanırlar
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 TAR101 Eski Anadolu Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 TAR103 Tarih Metodu Zorunlu 2 0 3
4 TAR115 İslam Öncesi Türk Tarihi Zorunlu 2 0 3
5 TAR119 Orta Asya Türk Tarihi Zorunlu 2 0 3
6 TAR123 İlk Müslüman Türk Devletleri Zorunlu 2 0 4
7 TAR125 Osmanlıca Metin ve Gramer I Zorunlu 4 0 5
8 TAR127 Helen Tarihi Zorunlu 2 0 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 TAR112 Eski Mezopotamya Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 TAR116 Roma Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 TAR118 İslam Devletleri Tarihi Zorunlu 4 0 5
5 TAR120 Selçuklu Tarihi Zorunlu 4 0 5
6 TAR122 Osmanlıca Metin ve Gramer II Zorunlu 4 0 5
7 TAR126 Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi Zorunlu 2 0 3
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR201 Osmanlı Tarihi (1451–1566) Zorunlu 2 0 3
2 TAR207 Osmanlı Merkez Teşkilatı I Zorunlu 2 0 3
3 TAR209 Ortaçağ Türk Devletleri Kurumlar Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 TAR213 Rusya Tarihi Zorunlu 2 0 3
5 TAR215 Bizans Tarihi Zorunlu 2 0 3
6 TAR219 Yeniçağ Avrupa Tarihi Zorunlu 2 0 3
7 TAR221 Osmanlı Yenileşme Hareketleri I Zorunlu 2 0 3
8 TAR223 Yakınçağ Osmanlı İktisat Tarihi Zorunlu 2 0 3
9 TAR225 Osmanlılarda Eğitim ve Bilim Zorunlu 2 0 3
10 TAR227 Osmanlı Paleografyası I Zorunlu 2 0 3
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR204 Osmanlı Tarihi (1566–1774) Zorunlu 4 0 3
2 TAR208 Osmanlı Merkez Teşkilatı II Zorunlu 2 0 3
3 TAR234 Osmanlı Eyalet Teşkilatı Zorunlu 2 0 3
4 TAR236 Osmanlı Siyasî Tarihi (1774–1876) Zorunlu 2 0 3
5 TAR238 XIX. Yüzyıl Türk Dünyası Zorunlu 2 0 3
6 TAR242 Yakınçağ Avrupa Tarihi Zorunlu 2 0 3
7 TAR244 Osmanlı Yenileşme Hareketleri II Zorunlu 2 0 3
8 TAR246 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi Zorunlu 2 0 3
9 TAR248 XX. Yüzyılda Siyasal Değişimler Zorunlu 2 0 3
10 TAR250 Osmanlı Paleografyası II Zorunlu 2 0 3
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR319 Eskiçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 4
2 TAR327 Genel Türk Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 4
3 TAR329 Osmanlı Siyasi Tarihi (1876–1918) Zorunlu 2 0 5
4 TAR331 Millî Mücadele Tarihi Zorunlu 2 0 5
5 TAR333 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası Zorunlu 2 0 4
6 TAR335 Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi Zorunlu 2 0 4
7 TAR337 Osmanlı Diplomatikası Zorunlu 2 0 4
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR302 Ortaçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 2
2 TAR-S1..7 Seçimlik Ders - 1..7 Seçmeli 14 0 28
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR401 Yeniçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 2
2 TAR-S8..14 Seçimlik Ders - 8..14 Seçmeli 14 0 28
Toplam 16 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR402 Yakınçağ Tarihi Kaynakları Zorunlu 2 0 2
2 TAR-S15..18 Seçimlik Ders - 15-16-17-18 Seçmeli 8 0 20
3 TAR-S19,20 Seçimlik Ders - 19-20 Seçmeli 4 0 8
Toplam 14 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > TAR-S1..7 Seçimlik Ders - 1..7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR310 Arkeolojiye Giriş Zorunlu 2 0 4
2 TAR320 Anadolu'nun Fethi ve Beylikler Devri Tarihi Zorunlu 2 0 4
3 TAR324 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 2 0 4
4 TAR326 Selçuklularda Sosyal ve Dinî Hayat Zorunlu 2 0 4
5 TAR328 X-XV. YY Akdeniz Dünyasında Ticaret ve Savaş Zorunlu 2 0 4
6 TAR340 Tarih Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı I Zorunlu 2 0 4
7 TAR342 Osmanlı Devlet Teşkilatı Belgeleri I Zorunlu 2 0 4
8 TAR344 Avrupa'da Rönesans ve Reform Zorunlu 2 0 4
9 TAR346 Yeniçağ Osmanlı Arşiv Vesikaları I Zorunlu 2 0 4
10 TAR348 Osmanlılarda Kadılık ve Yargı Zorunlu 2 0 4
11 TAR350 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Meselesi Zorunlu 2 0 4
12 TAR352 Osmanlı Vakıf Sistemi Zorunlu 2 0 4
13 TAR354 Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretler Zorunlu 2 0 4
14 TAR356 Osmanlı Saray Teşkilatı I Zorunlu 2 0 4
15 TAR360 Yakınçağ Osmanlı Arşiv Vesikaları I Zorunlu 2 0 4
16 TAR362 XIX. Yüzyılda Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 4
17 TAR364 Ortadoğu Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 4
18 TAR366 Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 4
19 TAR368 Türk Gümrük Tarihi ve Kapitülasyonlar Zorunlu 2 0 4
20 TAR370 Tanzimat Sonrası Adli ve Hukuki Reformlar Zorunlu 2 0 4
21 TAR372 İktisadi Olaylar Tarihi Zorunlu 2 0 4
22 TAR374 Osmanlı Tarihi Coğrafyası I Zorunlu 2 0 4
23 TAR378 İstanbul'un Tarihi Mekanları I Zorunlu 2 0 4
24 TAR380 Türk Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 4
25 TAR382 Rusya Türklerinde Fikir Hareketleri I Zorunlu 2 0 4
26 TAR384 Kafkasya Tarihi Zorunlu 2 0 4
27 TAR390 Hazar Bölgesi Tarihi Zorunlu 2 0 4
28 TAR392 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İskan ve Göç Politikaları Zorunlu 2 0 4
29 TAR394 Milli Mücadelede Basın Zorunlu 2 0 4
30 YDAR322 Arapça I Zorunlu 2 0 4
31 YDFA392 Farsçaya Giriş Zorunlu 2 0 4
32 YDRU370 Rusça I Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > TAR-S8..14 Seçimlik Ders - 8..14
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR411 Doğu Anadolu ve Urartu Tarihi Zorunlu 2 0 4
2 TAR421 Haçlı Seferleri Tarihi Zorunlu 2 0 4
3 TAR423 Ortaçağda Gündelik Hayat Zorunlu 2 0 4
4 TAR425 Selçukludan Osmanlıya Türk Nümizmatiği Zorunlu 2 0 4
5 TAR429 Osmanlı Öncesi Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Tarihi Zorunlu 2 0 4
6 TAR431 Ortaçağda Kuzey Afrika Tarihi Zorunlu 2 0 4
7 TAR441 Tarih Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı II Zorunlu 2 0 4
8 TAR443 Yeniçağ Osmanlı Diplomatikası Zorunlu 2 0 4
9 TAR445 Yeniçağ Osmanlı Savaş Tarihi Zorunlu 2 0 4
10 TAR447 Osmanlı Fetih Politikası ve Balkanlarda Yerleşme Zorunlu 2 0 4
11 TAR449 Osmanlı İmparatorluğu'nda Bürokrasi Zorunlu 2 0 4
12 TAR451 Osmanlı Bahriye Teşkilatı Zorunlu 2 0 4
13 TAR453 Yeniçağ Osmanlı İktisat Tarihi Zorunlu 2 0 4
14 TAR455 Osmanlı-Bizans İlişkileri Zorunlu 2 0 4
15 TAR457 Osmanlı Saray Teşkilatı II Zorunlu 2 0 4
16 TAR459 Osmanlı İmparatorluğu'nda Konar Göçerler Zorunlu 2 0 4
17 TAR461 Osmanlı Şehir Tarihi Zorunlu 2 0 4
18 TAR463 Türk Basın Tarihi (1831-1918) Zorunlu 2 0 4
19 TAR465 Modern Ortadoğu Tarihi Zorunlu 2 0 4
20 TAR467 Osmanlı Devletinde Mistik Düşünce Akımları I Zorunlu 2 0 4
21 TAR469 Osmanlı Askeri Tarihi (1789-1908) Zorunlu 2 0 4
22 TAR471 Yakınçağ Osmanlı Arşiv Vesikaları II Zorunlu 2 0 4
23 TAR473 Siyasi Tarih Metinleri (1606-1840) I Zorunlu 2 0 4
24 TAR475 Osmanlı Tarihi Coğrafyası II Zorunlu 2 0 4
25 TAR477 Osmanlı Diplomasi Tarihi (18.-20.YY) Zorunlu 2 0 4
26 TAR479 İstanbul'un Tarihi Mekanları II Zorunlu 2 0 4
27 TAR481 Rusya Türklerinde Fikir Hareketleri II Zorunlu 2 0 4
28 TAR483 Karadeniz'in Kuzeyinde Türk Kavimleri ve Devletleri Tarihi Zorunlu 2 0 4
29 TAR485 XX. Yüzyıl Türk Devlet ve Toplulukları Zorunlu 2 0 4
30 TAR487 XX. YY. Türk Dünyasının Bölgesel Sorunları Zorunlu 2 0 4
31 TAR491 Modern Dünya'nın Kuruluşu Zorunlu 2 0 4
32 TAR493 Türk-Ermeni İlişkileri Zorunlu 2 0 4
33 TAR495 Tarih Felsefesi Zorunlu 2 0 4
34 YDAR427 Arapça II Zorunlu 2 0 4
35 YDFA413 Farsça Gramer Zorunlu 2 0 4
36 YDRU471 Rusça II Zorunlu 2 0 4
8 . Dönem > TAR-S15..18 Seçimlik Ders - 15-16-17-18
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR420 Selçuklular Zamanında Türkiye Zorunlu 2 0 5
2 TAR424 Selçukludan Osmanlıya Türk Epigrafisi Zorunlu 2 0 5
3 TAR426 XIII. YY Türkiyesi'nde Fikir Hareketleri Zorunlu 2 0 5
4 TAR434 Osmanlı Diploması Tarihi Zorunlu 2 0 5
5 TAR446 Osmanlı Yönetim Felsefesi ve Siyasetnameler Zorunlu 2 0 5
6 TAR448 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşuna Etki Eden Dinamikler Zorunlu 2 0 5
7 TAR452 Yeniçağ Osmanlı Arşiv Vesikaları II Zorunlu 2 0 5
8 TAR456 Osmanlı Devlet Teşkilatı Belgeleri II Zorunlu 2 0 5
9 TAR458 Osmanlılar ve Anadolu Beylikleri Zorunlu 2 0 5
10 TAR460 Osmanlı Sosyal Tarihi (1774-1922) Zorunlu 2 0 5
11 TAR466 XIX YY. Osmanlı İmparatorluğu'da Bilim ve Sanat Zorunlu 2 0 5
12 TAR468 Yakınçağ Türk Düşünce Tarihi Zorunlu 2 0 5
13 TAR474 Siyasi Tarih Metinleri (1840-1878) II Zorunlu 2 0 5
14 TAR476 Osmanlı İdaresinde Balkanlar (1789-1922) Zorunlu 2 0 5
15 TAR482 Türk Tarihinin Rusça Kaynakları Zorunlu 2 0 5
16 TAR484 Rusça Metinler Zorunlu 2 0 5
17 YDAR428 Arapça III Zorunlu 2 0 5
18 YDFA418 Farsça Metinler Zorunlu 2 0 5
8 . Dönem > TAR-S19,20 Seçimlik Ders - 19-20
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TAR422 Endülüs Tarihi ve Medeniyeti Zorunlu 2 0 4
2 TAR430 Ortaçağ'da Kuzey Afrika Tarihi Zorunlu 2 0 4
3 TAR442 Osmanlı Devleti'nde Merkez-Taşra İlişkileri Zorunlu 2 0 4
4 TAR444 Osmanlı Devleti'nde Doğal Afetler Zorunlu 2 0 4
5 TAR454 Osmanlı Devleti'nin Tarihi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
6 TAR462 Osmanlı Devletinde Ulaşımda Modernleşme Zorunlu 2 0 4
7 TAR464 Osmanlı Devleti'nde Mistik Akımlar II Zorunlu 2 0 4
8 TAR470 Modern Ortadoğu Tarihi: Irak ve Petrol (1831-1918) Zorunlu 2 0 4
9 TAR480 Sarı ve Kara Türgişler Zorunlu 2 0 4
10 TAR486 Türk Dünyasının Enerji Kaynakları ve Petrol Tarihi Zorunlu 2 0 4
11 TAR488 Türkiye - BDT İlişkileri Zorunlu 2 0 4
12 TAR490 Türkiye Cumhuriyeti ve Dış Türkler Zorunlu 2 0 4
13 TAR492 Türk Eğitim ve Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 4
14 TAR494 Cumhuriyet Dönemi Fikir Hareketleri Zorunlu 2 0 4
15 TAR496 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 4
16 TAR498 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 4

^