Lisans Programları
Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - İstatistik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
İstatistik Bölümü 2009 yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. Bölümde görevlendirilen üç öğretim elemanı bulunmaktadır. İstatistik bölümünün Erasmus anlaşması ve Yandal/Çift Anadal çalışması bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
İstatistik Bölümünü başarı ile tamamlayanlar İstatistikçi ünvanı almaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (ÖSYS) girmeleri gerekmektedir. Bölümümüz öğrencilerini LYS-5 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi bir programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler kontenjan dahilinde Bölümümüze Dikey Geçiş başvurusu yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölüme kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerden yabancı dil muafiyet sınavını başarıyla geçenler, 1. ve 2. yarı yıllarda almaları gereken yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Daha önce başka bir üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler, başvurmaları halinde, başarılı oldukları dersler için muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Özel bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır.
Program Profili
İstatistik Bölümü 4 yıllık bir eğitim programı sunar. Programda teorik istatistik derslerinin yanında uygulamalı istatistik dersleri verilmektedir. Ayrıca 4 yıl boyunca bilgisayar dersleri için laboratuvar uygulamaları bulunmaktadır. İlk iki yıl programda sunulan dersler zorunlu olup üçüncü yıldan itibaren teknik ve kültürel seçmeli derslere ağırlık verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İstatistik mezunları istatistikçi olarak istihdam edilebilirler. İstatistikçiler; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, bankalar, hastanelerin istatistik büroları, emniyet teşkilatı gibi kamu kuruluşlarının araştırma ve bilgisayar birimlerinde çalışırlar. Ayrıca piyasa ve kamuoyu araştırma şirketlerinde görev yapabilirler. Üniversitelerin istatistik ve biyoistatistik bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İstatistik bölümünden mezun olanlar çeşitli yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Fen Bilimleri Enstitülerinin İstatistik , Endüstri Mühendisliği gibi yüksek lisans programlarının yanısıra Sosyal Bilimler Enstitülerinin Sayısal Yöntemler, Ekonometri vb. programlarına başvurulabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İstatistik Bölümünde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Bölümümüzde genel olarak bir arasınav ve bir final sınavı yapılır. Arasınavın % 40'ı ile finalin % 60'ı toplanarak başarı notu elde edilir. Başarı notu bağıl değerlendirilerek harfli nota çevrilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00/4.00 olan öğrenciler mezun olma hakkı kazanırlar. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof Dr. Müjgan TEZ Tel: 0216 337 96 41/1217 e_posta: mtez@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Birsen EYGİ ERDOĞAN Tel: 0216 337 96 41/1112 e_posta: birsene@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Fen Edebiyat Fakültesinin derslik ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilmektedirler. 20 PC ile donatılmış iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.Yeni açılan bir bölüm olması nedeniyle olanakları arttırmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Matematiksel ve istatistiksel problemleri tanımlamak.
2 İstatistiksel yöntemleri disiplinlerarası alanlarda uygulamak.
3 İstatistiksel deney tasarımı ve analizi yapmak.
4 İstatistiksel verileri yorumlamak.
5 Verilerin analiz sonuçlarını raporlamak.
6 Verilerin organizasyonu ve problem çözümü için gerekli bilgi teknolojilerini kullanmak.
7 Analitik düşünme, problem çözme ve çözümleme becerisi kazanmak.
8 Yönetim kurallarına, standartlara, iş disiplinine uymak.
9 Mesleki ve genel etik değerlere sahip olmak.
10 Güncel toplumsal konulara ilgi duymak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSP141 Bilgisayar I Zorunlu 2 0 3
3 IST111 Olasılığa Giriş Zorunlu 2 0 5
4 IST115 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 3
5 MAT107 Matematik I Zorunlu 4 0 7
6 MAT131 Lineer Cebir I Zorunlu 4 0 6
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP142 Bilgisayar II Zorunlu 2 0 3
3 IST112 İstatistiğe Giriş Zorunlu 2 0 5
4 IST116 İstatistiksel Okuryazarlık Zorunlu 2 0 3
5 MAT108 Matematik II Zorunlu 4 0 7
6 MAT132 Lineer Cebir II Zorunlu 4 0 6
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP261 Bilgisayar III Zorunlu 2 0 3
2 IKT225 İktisat I Zorunlu 2 0 3
3 IST211 Matematik İstatistik I Zorunlu 4 0 9
4 IST213 Yöneylem Araştırması I Zorunlu 2 0 4
5 MAT217 İleri Analiz I Zorunlu 4 0 7
6 YDI201 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Zorunlu 3 0 4
Toplam 17 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP262 Bilgisayar IV Zorunlu 2 0 4
2 IKT226 İktisat II Zorunlu 2 0 3
3 IST212 Matematik İstatistik II Zorunlu 4 0 8
4 IST214 Yöneylem Araştırması II Zorunlu 2 0 4
5 MAT218 İleri Analiz II Zorunlu 4 0 7
6 YDI202 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 3 0 4
Toplam 17 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST311 Regresyon Analizi I Zorunlu 4 0 6
2 IST313 İstatistiksel Yazılımlar I Zorunlu 2 2 4
3 IST-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 4 0 5
4 IST-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
5 MAT315 Nümerik Analiz I Zorunlu 4 0 8
6 YDI301 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 3 0 4
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST314 İstatistiksel Yazılımlar II Zorunlu 2 2 4
2 IST316 Varyans Analizi Zorunlu 4 0 6
3 IST318 Parametrik Olmayan İstatistik Zorunlu 4 0 8
4 IST-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 4 0 5
5 IST-S4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 3
6 YDI302 İş Hayatı için Yabancı Dil Zorunlu 3 0 4
Toplam 19 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST411 Zaman Serileri Analizi Zorunlu 4 0 8
2 IST413 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz I Zorunlu 4 0 8
3 IST415 Araştırma Projesi I Zorunlu 0 4 8
4 IST-S5(Teknik) Seçimlik Ders - 5 (Teknik) Seçmeli 2 0 3
5 IST-S6(Kültür) Seçimlik Ders - 6 (Kültür) Seçmeli 2 0 3
Toplam 12 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST412 Stokastik Süreçler Zorunlu 4 0 8
2 IST414 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz II Zorunlu 4 0 8
3 IST416 Araştırma Projesi II Zorunlu 0 4 8
4 IST-S7(Teknik) Seçimlik Ders - 7 (Teknik) Seçmeli 2 0 3
5 IST-S8(Kültür) Seçimlik Ders - 8 (Kültür) Seçmeli 2 0 3
Toplam 12 4 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > IST-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST331 Örnekleme Teorisi Zorunlu 4 0 5
2 IST339 İstatistiksel Deney Tasarımı Zorunlu 4 0 5
5 . Dönem > IST-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST335 Aktüerya Modelleri Zorunlu 2 0 3
2 IST337 Kombinatorik Zorunlu 2 0 3
3 IST351 Kategorik Veri Analizi Zorunlu 2 0 3
6 . Dönem > IST-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST312 Regresyon Analizi II Zorunlu 4 0 5
2 IST332 İstatistiksel Kalite Kontrol Zorunlu 4 0 5
6 . Dönem > IST-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST334 İstatistiksel Karar Teorisi Zorunlu 2 0 3
2 IST336 Oyun Teorisi Zorunlu 2 0 3
3 IST352 Simülasyon ve Modelleme Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > IST-S5(Teknik) Seçimlik Ders - 5 (Teknik)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST431 Lineer Modeller Zorunlu 2 0 3
2 IST433 İstatistiksel Güvenilirlik Analizleri Zorunlu 2 0 3
3 IST435 Risk Analizi Zorunlu 2 0 3
4 IST451 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > IST-S6(Kültür) Seçimlik Ders - 6 (Kültür)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SNT103 Mitoloji I Zorunlu 2 0 3
2 TDE119 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
3 TDE319 Örneklerle Batı Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > IST-S7(Teknik) Seçimlik Ders - 7 (Teknik)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IST428 Lineer Olmayan Modeller Zorunlu 2 0 3
2 IST436 Anket Düzenleme Zorunlu 2 0 3
3 IST438 Ekonometrik Modeller Zorunlu 2 0 3
4 IST452 Bayesgil İstatistik Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > IST-S8(Kültür) Seçimlik Ders - 8 (Kültür)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG426 Avrupa Birliği Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
2 SNT328 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 3
3 TDE450 Eleştirel Okuma Zorunlu 2 0 3

^