Lisans Programları
Fotoğraf - Güzel Sanatlar Fakültesi - Fotoğraf
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fotoğraf Bölümü, ülkenin önemli sanatçı öğretim üyeleri tarafından 1957’de Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Grafik Bölümü’nde yer alan atölyelerde öğrencilere tanıtılmış ve bu yönde güçlü bir eğitim başlatılmıştır. 1994’te Grafik Bölümü’nden ayrılarak “Fotoğraf Bölümü” adı altında yeni bir bölüm olarak kurulmuş ve 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Her yıl, özel yetenek sınavıyla 15 öğrenci alınır. Teorik dersler ile çekim ve baskı uygulamalarına dayalı yoğun bir öğretim programı uygulanır. Öğrencilerin teknik, estetik ve kuramsal bilgilerini artırmak ve fotoğraf sanatının diğer sanat dalları ile etkileşimini gösterebilmek amacıyla lisans öğretiminin ilk iki yılında fotoğraf tekniği, estetiği ve genel kültür dersleri programda yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü ders yılları içerisinde fotoğrafın uzmanlık dallarında çalışmalar devam ettirilmektedir. Son sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrencinin önerisi ve jürinin onayı ile seçilen bir konuda diploma projesi ödevi verilir. Fotoğraf Bölümü, Türk fotoğraf sanatının sürekliliği ve kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda sergi, gösteri, söyleşi, açık oturum, panel, çalıştay ve sempozyumlar düzenlemektedir. Sahip olduğu uluslararası ilişkiler çerçevesinde farklı ülkelerle karşılıklı sergi, gösteri , seminer ve çalıştay faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu uluslararası etkinlikler, dünya fotoğraf sanatındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden ve paylaşan bir eğitim anlayışının birer sonucudur. Fotoğraf Bölümü, yayın alanında da çalışmalarını devam ettirmekte ve Fotoğraf Dergisi, Photo Digital ve PhotoLine dergilerinde öğretim elemanlarımızın ve mezunlarımızın yazıları yer almaktadır. Bölümümüzün elemanları Türk fotoğraf kitaplarının önemli bir bölümünün yazarları konumundadırlar. Ayrıca bölümümüz tarafından çok sayıda ders notu basılarak kitaplaştırılmıştır. Çeşitli kuruluşların sponsorluğuyla basılan bu ders notları sadece öğrencilere değil, fotoğraf derneklerine ve dolayısıyla fotoğraf amatörlerine de ulaşmaktadır. Paylaşımcı ve sosyal bir bölüm olan Fotoğraf Bölümü öğrencilere adeta bir aile ortamında eğitim vermektedir. Birbirleriyle yakın iletişim ve paylaşım içinde olan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da birlikte hareket etmekte ve ortak projeler gerçekleştirmektedirler. Bu projeler ortak sergi ve gösterilerden başlayarak şirket ortaklıklarına kadar uzanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Basın (dergi, gazete, internet gazeteciliği gibi alanlarda fotoğrafçı ve fotoğraf editörü olarak), Reklam Ajansları (hem fotoğrafçı, hem ışıkçı, hem de art direktör olarak), Fotoğraf Stüdyoları (hem fotoğrafçı, hem de fotoğraf asistanı olarak), Baskı Merkezleri (fotoğraf baskısı yapan stüdyolarda baskı sorumlusu olarak) Sanatsal Kariyer (sanat fotoğrafları çekerek, sergiler açan ve eserlerini satarak hayatını kazanan fotoğraf sanatçısı olarak) Akademik Kariyer (üniversite ve akademilerde ders veren eğitimci olarak)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları koşuluyla lisansüstü öğretim programlarında "yüksek lisans", "sanatta yeterlik" ya da "doktora" programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Genel olarak %80 oranında derse devam zorunluluğu bulunmaktadır. Fotoğraf Bölümü'nde hemen her dersin uygulama ödevleri vardır ve bunlar eğitimin temelini oluşturur. Her dönemde bir kez vize sınavları ve/veya vize sınavı yerine geçen ödev uygulamaları yapılır. Vize notu, yıl sonu başarı notunun %60'ını oluşturur. Dönem sonunda yapılan final sınavı ve/veya final ödev uygulaması ise yıl sonu başarı notunun %40'ını oluşturur. 100 üzerinden hesaplanmış başarı notu, doğrudan dönüştürme yöntemiyle 4'lük sisteme ve harflere dönüştürülür. Dersten geçmenin koşulu 4 üzerinden 1 (DD) ya da daha yüksek not almaktır. Ancak dönemlik ortalamalar 1.60'ın ve iki yıllık ortalamalar 1.80'in altında kalırsa öğrenci üst sınıftan ders alamaz ve ortalamasını yükseltmesi için daha önceden düşük notlarla geçmiş olduğu dersleri yeniden alır. Mezun olmak için ortalamanın 2.00'nin üzerinde olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Barbaros Gürsel - Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, Acıbadem Caddesi, Küçük Çamlıca, 34718 Kadıköy-İstanbul barbarosgursel@hotmail.com Tel: 0216 3262667-2001 AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Emre İkizler - Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, Acıbadem Caddesi, Küçük Çamlıca, 34718 Kadıköy-İstanbul emreikizler@yahoo.com Tel: 0216 3262667-2007
Bölüm Olanakları
Acıbadem Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde 4 adet siyah-beyaz karanlık oda, 1 adet renkli karanlık oda, 1 adet bilgisayar atölyesi, 1 adet büyük çekim stüdyosu, 1 adet çok amaçlı salon ve 3 adet derslik bulunmaktadır. Dersliklerde bilgisayar ve yansıtıcı (projeksiyon) bulunmaktadır. Fotoğraf Bölümü Başkanı Prof. Barbaros Gürsel, Doç. Ergün Turan, Doç. Oktay Çolak, Doç. Emre İkizler, Yrd. Doç. Bülent Erutku, Öğr. Gör. Mustafa Bilge Satkın, Arş. Gör. Sebla Selin Ok ile 35. madde ile görevlendirilen Arş. Gör. Gülay Doğan tam zamanlı öğretim kadrosunu oluşturmaktadır. Ayrıca Prof. Sabit Kalfagil, Prof. Dr. Emre Dölen, Yrd. Doç. Muharrem Sözen, Yrd. Doç. Filiz Arıöz Özdemir, Öğr. Gör. Halim Kulaksız, Öğr. Gör Erhan Sevenler ve Öğr. Gör. Coşar Kulaksız yarı zamanlı öğretim elemanlarımız olarak ders vermektedirler.
Program Çıktıları ^
1 Alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Alanı ile ilgili kavram ve düşünceleri kavrayabilme, yorumlayabilme, değerlendirerek analiz edebilme ve öneriler getirebilme becerisini geliştirir.
3 Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir.
4 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi kazanır.
5 Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilme becerisini geliştirir.
6 Bir yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili iletişim kurabilir.
7 Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
8 Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
9 Görme ve algılama yetisine sahip olarak yaratıcı kimliğini geliştirir.
10 Özgün sanatçı kimliğini şekillendirir.
11 Fotoğrafın teknik ve estetik sorunlarını çözebilme becerisini geliştirir.
12 Karşılaştığı sahneyi fotografik bir görüntüye dönüştürebilir.
13 Her türlü ışık koşulunda fotoğraf üretebilir.
14 Duygu ve düşüncelerini fotografik görüntüler aracılığıyla toplumla paylaşabilir.
15 Fotoğrafı farklı disiplinlerle ortak ürünlerde buluşturma becerisi kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 FOT113 Işık Bilgisi I Zorunlu 4 0 4
3 FOT115 Temel Fotoğraf Bilgisi I Zorunlu 4 4 6
4 TME113 Tasarlama İlkeleri I Zorunlu 2 4 4
5 TME121 Temel Eğitim Işık ve Form I Zorunlu 2 2 3
6 TME123 Temel Eğitim Fotogram I Zorunlu 2 2 3
7 TME151 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 TME153 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 FOT114 Işık Bilgisi II Zorunlu 4 0 4
3 FOT116 Temel Fotoğraf Bilgisi II Zorunlu 4 4 6
4 TME114 Tasarlama İlkeleri II Zorunlu 2 4 4
5 TME122 Temel Eğitim Işık ve Form II Zorunlu 2 2 3
6 TME124 Temel Eğitim Fotogram II Zorunlu 2 2 3
7 TME152 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
8 TME154 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT211 Belgesel Fotoğraf I Zorunlu 1 2 4
2 FOT213 Stüdyo Fotoğrafı I Zorunlu 2 2 4
3 FOT215 Kompozisyon I Zorunlu 2 0 2
4 FOT217 Portre I Zorunlu 2 0 2
5 FOT219 Siyah/Beyaz Fotoğraf I Zorunlu 2 2 4
6 FOT221 Renkli Fotoğraf I Zorunlu 2 0 2
7 FOT251 Dış Çekim Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
8 FOT-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1 Seçmeli 0 4 2
9 FOT-SK1,2 Seçimlik Kültür Dersi - 1-2 Seçmeli 4 0 4
10 FOT-ST1,2 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1-2 Seçmeli 4 0 4
Toplam 21 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT212 Belgesel Fotoğraf II Zorunlu 1 2 4
2 FOT214 Stüdyo Fotoğrafı II Zorunlu 2 2 4
3 FOT216 Kompozisyon II Zorunlu 2 0 2
4 FOT218 Portre II Zorunlu 2 0 2
5 FOT220 Siyah/Beyaz Fotoğraf II Zorunlu 2 2 4
6 FOT222 Renkli Fotoğraf II Zorunlu 2 0 2
7 FOT252 Dış Çekim Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
8 FOT-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2 Seçmeli 0 4 2
9 FOT-SK3,4 Seçimlik Kültür Dersi - 3-4 Seçmeli 4 0 4
10 FOT-ST3,4 Seçimlik Teknoloji Dersi - 3-4 Seçmeli 4 0 4
Toplam 21 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT300 Staj I Zorunlu 0 0 3
2 FOT311 Belgesel Fotoğraf III Zorunlu 2 2 4
3 FOT313 Deneysel Fotoğraf I Zorunlu 2 2 3
4 FOT315 Endüstri Fotoğrafı I Zorunlu 2 2 3
5 FOT317 Mimari Fotoğraf I Zorunlu 2 2 3
6 FOT321 Renkli Baskı Teknikleri I Zorunlu 2 2 3
7 FOT351 Fotoğraf Tarihi I Zorunlu 2 0 2
8 FOT-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3 Seçmeli 0 4 2
9 FOT-SK5 Seçimlik Kültür Dersi - 5 Seçmeli 2 0 2
10 FOT-SST1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1 Seçmeli 2 2 3
11 FOT-ST5 Seçimlik Teknoloji Dersi - 5 Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT312 Belgesel Fotoğraf IV Zorunlu 2 2 5
2 FOT314 Deneysel Fotoğraf II Zorunlu 2 2 4
3 FOT322 Renkli Baskı Teknikleri II Zorunlu 2 2 4
4 FOT352 Fotoğraf Tarihi II Zorunlu 2 0 2
5 FOT-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4 Seçmeli 0 4 2
6 FOT-SK6 Seçimlik Kültür Dersi - 6 Seçmeli 2 0 2
7 FOT-SST2,3,4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2-3-4 Seçmeli 6 2 9
8 FOT-ST6 Seçimlik Teknoloji Dersi - 6 Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT400 Staj II Zorunlu 0 0 3
2 FOT411 Belgesel Fotoğraf V Zorunlu 2 4 6
3 FOT413 Tanıtım Fotoğrafı I Zorunlu 2 4 6
4 FOT417 Görüntü İşleme I Zorunlu 3 4 8
5 FOT-SK7 Seçimlik Kültür Dersi - 7 Seçmeli 2 0 2
6 FOT-SST5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5 Seçmeli 2 2 3
7 FOT-ST7 Seçimlik Teknoloji Dersi - 7 Seçmeli 2 0 2
Toplam 13 14 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT412 Belgesel Fotoğraf VI Zorunlu 2 4 6
2 FOT414 Tanıtım Fotoğrafı II Zorunlu 2 4 6
3 FOT416 Fotoğraf Projesi Zorunlu 4 8 12
4 FOT418 Görüntü İşleme II Zorunlu 2 4 6
Toplam 10 20 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > FOT-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 FOT291 Reprodüksiyon Stüdyosu I Zorunlu 0 4 2
3 FOT292 Reprodüksiyon Stüdyosu II Zorunlu 0 4 2
4 FOT293 Siyah-Beyaz Karanlık Oda I Zorunlu 0 4 2
5 FOT294 Siyah-Beyaz Karanlık Oda II Zorunlu 0 4 2
6 FOT295 Renkli Karanlık Oda I Zorunlu 0 4 2
7 FOT296 Renkli Karanlık Oda II Zorunlu 0 4 2
8 FOT297 Çekim Stüdyosu I Zorunlu 0 4 2
9 FOT298 Çekim Stüdyosu II Zorunlu 0 4 2
10 FOT391 Reprodüksiyon Stüdyosu III Zorunlu 0 4 2
11 FOT392 Reprodüksiyon Stüdyosu IV Zorunlu 0 4 2
12 FOT393 Siyah-Beyaz Karanlık Oda III Zorunlu 0 4 2
13 FOT394 Siyah-Beyaz Karanlık Oda IV Zorunlu 0 4 2
14 FOT395 Renkli Karanlık Oda III Zorunlu 0 4 2
15 FOT396 Renkli Karanlık Oda IV Zorunlu 0 4 2
16 FOT397 Çekim Stüdyosu III Zorunlu 0 4 2
17 FOT398 Çekim Stüdyosu IV Zorunlu 0 4 2
18 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
19 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 . Dönem > FOT-SK1,2 Seçimlik Kültür Dersi - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT271 Fotoğraf Okuma I Zorunlu 2 0 2
2 FOT272 Fotoğraf Okuma II Zorunlu 2 0 2
3 FOT273 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı I Zorunlu 2 0 2
4 FOT274 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı II Zorunlu 2 0 2
5 FOT371 İş İdaresi I Zorunlu 2 0 2
6 FOT372 İş İdaresi II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
21 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
22 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
23 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
24 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
25 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
26 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
27 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
28 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
29 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
30 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
31 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
32 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
34 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
35 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
36 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
37 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
38 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
39 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
40 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
41 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > FOT-ST1,2 Seçimlik Teknoloji Dersi - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT261 Fotoğraf Optiği I Zorunlu 2 0 2
2 FOT262 Fotoğraf Optiği II Zorunlu 2 0 2
3 FOT263 Fotoğraf Kimyası I Zorunlu 2 0 2
4 FOT264 Fotoğraf Kimyası II Zorunlu 2 0 2
5 FOT265 Matbaa ve Reprodüksiyon I Zorunlu 2 0 2
6 FOT266 Matbaa ve Reprodüksiyon II Zorunlu 2 0 2
7 FOT267 Fotoğrafta Bilgisayar Kullanımı I Zorunlu 2 0 2
8 FOT268 Fotoğrafta Bilgisayar Kullanımı II Zorunlu 2 0 2
9 FOT361 Haber Fotoğrafı I Zorunlu 2 0 2
10 FOT362 Haber Fotoğrafı II Zorunlu 2 0 2
11 FOT363 Arşivleme ve Konservasyon I Zorunlu 2 0 2
12 FOT364 Arşivleme ve Konservasyon II Zorunlu 2 0 2
13 FOT365 Eski Baskı Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
14 FOT366 Eski Baskı Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
15 FOT367 Sualtı Fotoğrafı I Zorunlu 2 0 2
16 FOT368 Sualtı Fotoğrafı II Zorunlu 2 0 2
17 FOT461 Makro-Mikro Fotoğraf Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > FOT-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 FOT291 Reprodüksiyon Stüdyosu I Zorunlu 0 4 2
3 FOT292 Reprodüksiyon Stüdyosu II Zorunlu 0 4 2
4 FOT293 Siyah-Beyaz Karanlık Oda I Zorunlu 0 4 2
5 FOT294 Siyah-Beyaz Karanlık Oda II Zorunlu 0 4 2
6 FOT295 Renkli Karanlık Oda I Zorunlu 0 4 2
7 FOT296 Renkli Karanlık Oda II Zorunlu 0 4 2
8 FOT297 Çekim Stüdyosu I Zorunlu 0 4 2
9 FOT298 Çekim Stüdyosu II Zorunlu 0 4 2
10 FOT391 Reprodüksiyon Stüdyosu III Zorunlu 0 4 2
11 FOT392 Reprodüksiyon Stüdyosu IV Zorunlu 0 4 2
12 FOT393 Siyah-Beyaz Karanlık Oda III Zorunlu 0 4 2
13 FOT394 Siyah-Beyaz Karanlık Oda IV Zorunlu 0 4 2
14 FOT395 Renkli Karanlık Oda III Zorunlu 0 4 2
15 FOT396 Renkli Karanlık Oda IV Zorunlu 0 4 2
16 FOT397 Çekim Stüdyosu III Zorunlu 0 4 2
17 FOT398 Çekim Stüdyosu IV Zorunlu 0 4 2
18 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
19 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
4 . Dönem > FOT-SK3,4 Seçimlik Kültür Dersi - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT271 Fotoğraf Okuma I Zorunlu 2 0 2
2 FOT272 Fotoğraf Okuma II Zorunlu 2 0 2
3 FOT273 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı I Zorunlu 2 0 2
4 FOT274 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı II Zorunlu 2 0 2
5 FOT371 İş İdaresi I Zorunlu 2 0 2
6 FOT372 İş İdaresi II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
21 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
22 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
23 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
24 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
25 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
26 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
27 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
28 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
29 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
30 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
31 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
32 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
34 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
35 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
36 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
37 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
38 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
39 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
40 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
41 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > FOT-ST3,4 Seçimlik Teknoloji Dersi - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT261 Fotoğraf Optiği I Zorunlu 2 0 2
2 FOT262 Fotoğraf Optiği II Zorunlu 2 0 2
3 FOT263 Fotoğraf Kimyası I Zorunlu 2 0 2
4 FOT264 Fotoğraf Kimyası II Zorunlu 2 0 2
5 FOT265 Matbaa ve Reprodüksiyon I Zorunlu 2 0 2
6 FOT266 Matbaa ve Reprodüksiyon II Zorunlu 2 0 2
7 FOT267 Fotoğrafta Bilgisayar Kullanımı I Zorunlu 2 0 2
8 FOT268 Fotoğrafta Bilgisayar Kullanımı II Zorunlu 2 0 2
9 FOT361 Haber Fotoğrafı I Zorunlu 2 0 2
10 FOT362 Haber Fotoğrafı II Zorunlu 2 0 2
11 FOT363 Arşivleme ve Konservasyon I Zorunlu 2 0 2
12 FOT364 Arşivleme ve Konservasyon II Zorunlu 2 0 2
13 FOT365 Eski Baskı Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
14 FOT366 Eski Baskı Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
15 FOT367 Sualtı Fotoğrafı I Zorunlu 2 0 2
16 FOT368 Sualtı Fotoğrafı II Zorunlu 2 0 2
17 FOT461 Makro-Mikro Fotoğraf Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > FOT-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 FOT291 Reprodüksiyon Stüdyosu I Zorunlu 0 4 2
3 FOT292 Reprodüksiyon Stüdyosu II Zorunlu 0 4 2
4 FOT293 Siyah-Beyaz Karanlık Oda I Zorunlu 0 4 2
5 FOT294 Siyah-Beyaz Karanlık Oda II Zorunlu 0 4 2
6 FOT295 Renkli Karanlık Oda I Zorunlu 0 4 2
7 FOT296 Renkli Karanlık Oda II Zorunlu 0 4 2
8 FOT297 Çekim Stüdyosu I Zorunlu 0 4 2
9 FOT298 Çekim Stüdyosu II Zorunlu 0 4 2
10 FOT391 Reprodüksiyon Stüdyosu III Zorunlu 0 4 2
11 FOT392 Reprodüksiyon Stüdyosu IV Zorunlu 0 4 2
12 FOT393 Siyah-Beyaz Karanlık Oda III Zorunlu 0 4 2
13 FOT394 Siyah-Beyaz Karanlık Oda IV Zorunlu 0 4 2
14 FOT395 Renkli Karanlık Oda III Zorunlu 0 4 2
15 FOT396 Renkli Karanlık Oda IV Zorunlu 0 4 2
16 FOT397 Çekim Stüdyosu III Zorunlu 0 4 2
17 FOT398 Çekim Stüdyosu IV Zorunlu 0 4 2
18 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
19 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 . Dönem > FOT-SK5 Seçimlik Kültür Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT271 Fotoğraf Okuma I Zorunlu 2 0 2
2 FOT272 Fotoğraf Okuma II Zorunlu 2 0 2
3 FOT273 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı I Zorunlu 2 0 2
4 FOT274 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı II Zorunlu 2 0 2
5 FOT371 İş İdaresi I Zorunlu 2 0 2
6 FOT372 İş İdaresi II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
21 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
22 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
23 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
24 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
25 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
26 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
27 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
28 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
29 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
30 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
31 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
32 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
34 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
35 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
36 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
37 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
38 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
39 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
40 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
41 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > FOT-SST1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT331 Elektronik/Dijital Görüntüleme I Zorunlu 2 2 3
2 FOT332 Elektronik/Dijital Görüntüleme II Zorunlu 2 2 3
3 FOT333 Görsel İletişim I Zorunlu 2 2 3
4 FOT334 Görsel İletişim II Zorunlu 2 2 3
5 FOT336 Endüstri Fotoğrafı II Zorunlu 2 2 3
6 FOT338 Mimari Fotoğraf II Zorunlu 2 2 3
7 FOT347 Portre III Zorunlu 2 2 3
8 FOT348 Portre IV Zorunlu 2 2 3
5 . Dönem > FOT-ST5 Seçimlik Teknoloji Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT261 Fotoğraf Optiği I Zorunlu 2 0 2
2 FOT262 Fotoğraf Optiği II Zorunlu 2 0 2
3 FOT263 Fotoğraf Kimyası I Zorunlu 2 0 2
4 FOT264 Fotoğraf Kimyası II Zorunlu 2 0 2
5 FOT265 Matbaa ve Reprodüksiyon I Zorunlu 2 0 2
6 FOT266 Matbaa ve Reprodüksiyon II Zorunlu 2 0 2
7 FOT267 Fotoğrafta Bilgisayar Kullanımı I Zorunlu 2 0 2
8 FOT268 Fotoğrafta Bilgisayar Kullanımı II Zorunlu 2 0 2
9 FOT361 Haber Fotoğrafı I Zorunlu 2 0 2
10 FOT362 Haber Fotoğrafı II Zorunlu 2 0 2
11 FOT363 Arşivleme ve Konservasyon I Zorunlu 2 0 2
12 FOT364 Arşivleme ve Konservasyon II Zorunlu 2 0 2
13 FOT365 Eski Baskı Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
14 FOT366 Eski Baskı Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
15 FOT367 Sualtı Fotoğrafı I Zorunlu 2 0 2
16 FOT368 Sualtı Fotoğrafı II Zorunlu 2 0 2
17 FOT461 Makro-Mikro Fotoğraf Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > FOT-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EUT294 Görsel Anlatım Teknikleri Atölyesi Zorunlu 0 4 2
2 FOT291 Reprodüksiyon Stüdyosu I Zorunlu 0 4 2
3 FOT292 Reprodüksiyon Stüdyosu II Zorunlu 0 4 2
4 FOT293 Siyah-Beyaz Karanlık Oda I Zorunlu 0 4 2
5 FOT294 Siyah-Beyaz Karanlık Oda II Zorunlu 0 4 2
6 FOT295 Renkli Karanlık Oda I Zorunlu 0 4 2
7 FOT296 Renkli Karanlık Oda II Zorunlu 0 4 2
8 FOT297 Çekim Stüdyosu I Zorunlu 0 4 2
9 FOT298 Çekim Stüdyosu II Zorunlu 0 4 2
10 FOT391 Reprodüksiyon Stüdyosu III Zorunlu 0 4 2
11 FOT392 Reprodüksiyon Stüdyosu IV Zorunlu 0 4 2
12 FOT393 Siyah-Beyaz Karanlık Oda III Zorunlu 0 4 2
13 FOT394 Siyah-Beyaz Karanlık Oda IV Zorunlu 0 4 2
14 FOT395 Renkli Karanlık Oda III Zorunlu 0 4 2
15 FOT396 Renkli Karanlık Oda IV Zorunlu 0 4 2
16 FOT397 Çekim Stüdyosu III Zorunlu 0 4 2
17 FOT398 Çekim Stüdyosu IV Zorunlu 0 4 2
18 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
19 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
6 . Dönem > FOT-SK6 Seçimlik Kültür Dersi - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT271 Fotoğraf Okuma I Zorunlu 2 0 2
2 FOT272 Fotoğraf Okuma II Zorunlu 2 0 2
3 FOT273 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı I Zorunlu 2 0 2
4 FOT274 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı II Zorunlu 2 0 2
5 FOT371 İş İdaresi I Zorunlu 2 0 2
6 FOT372 İş İdaresi II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
21 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
22 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
23 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
24 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
25 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
26 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
27 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
28 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
29 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
30 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
31 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
32 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
34 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
35 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
36 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
37 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
38 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
39 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
40 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
41 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > FOT-SST2,3,4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2-3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT331 Elektronik/Dijital Görüntüleme I Zorunlu 2 2 3
2 FOT332 Elektronik/Dijital Görüntüleme II Zorunlu 2 2 3
3 FOT333 Görsel İletişim I Zorunlu 2 2 3
4 FOT334 Görsel İletişim II Zorunlu 2 2 3
5 FOT336 Endüstri Fotoğrafı II Zorunlu 2 2 3
6 FOT338 Mimari Fotoğraf II Zorunlu 2 2 3
7 FOT347 Portre III Zorunlu 2 2 3
8 FOT348 Portre IV Zorunlu 2 2 3
6 . Dönem > FOT-ST6 Seçimlik Teknoloji Dersi - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT261 Fotoğraf Optiği I Zorunlu 2 0 2
2 FOT262 Fotoğraf Optiği II Zorunlu 2 0 2
3 FOT263 Fotoğraf Kimyası I Zorunlu 2 0 2
4 FOT264 Fotoğraf Kimyası II Zorunlu 2 0 2
5 FOT265 Matbaa ve Reprodüksiyon I Zorunlu 2 0 2
6 FOT266 Matbaa ve Reprodüksiyon II Zorunlu 2 0 2
7 FOT267 Fotoğrafta Bilgisayar Kullanımı I Zorunlu 2 0 2
8 FOT268 Fotoğrafta Bilgisayar Kullanımı II Zorunlu 2 0 2
9 FOT361 Haber Fotoğrafı I Zorunlu 2 0 2
10 FOT362 Haber Fotoğrafı II Zorunlu 2 0 2
11 FOT363 Arşivleme ve Konservasyon I Zorunlu 2 0 2
12 FOT364 Arşivleme ve Konservasyon II Zorunlu 2 0 2
13 FOT365 Eski Baskı Teknikleri I Zorunlu 2 0 2
14 FOT366 Eski Baskı Teknikleri II Zorunlu 2 0 2
15 FOT367 Sualtı Fotoğrafı I Zorunlu 2 0 2
16 FOT368 Sualtı Fotoğrafı II Zorunlu 2 0 2
17 FOT461 Makro-Mikro Fotoğraf Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > FOT-SK7 Seçimlik Kültür Dersi - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT271 Fotoğraf Okuma I Zorunlu 2 0 2
2 FOT272 Fotoğraf Okuma II Zorunlu 2 0 2
3 FOT273 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı I Zorunlu 2 0 2
4 FOT274 Fotoğraf Felsefesi ve Kuramı II Zorunlu 2 0 2
5 FOT371 İş İdaresi I Zorunlu 2 0 2
6 FOT372 İş İdaresi II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
21 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
22 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
23 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
24 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
25 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
26 TMK273 Sanat Sosyolojisi I Zorunlu 2 0 2
27 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
28 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
29 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
30 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
31 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
32 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
33 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
34 TMK371 Sanat Felsefesi I Zorunlu 2 0 2
35 TMK372 Sanat Felsefesi II Zorunlu 2 0 2
36 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
37 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
38 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
39 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
40 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
41 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
7 . Dönem > FOT-SST5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FOT331 Elektronik/Dijital Görüntüleme I Zorunlu 2 2 3
2