Lisans Programları
Resim - Güzel Sanatlar Fakültesi - Resim
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1957 yılında eğitime başlayan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu “Dekoratif Resim Bölümü”, adı altında mimaride resim ve dekorasyon uygulamaları konularında eğitim verilmiştir. 1982 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi “Resim Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten günümüze değin Resim Bölümü, displiner- multidisipliner bağlamda kavram, kavramın nesnelleştirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan ilişkilerin teorik ve uygulama pratikleri açısından araştırılmasına yönelik öğrencinin sanatçı kimliğinin oluşturmaya yönelik bir eğitim ve öğretim programı yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Sanat öğretiminin en belirleyici niteliği olan, öğrencinin yaratıcı kişiliğinin öne çıkarılması, Resim Bölümü'nde eğitim öğretim programlarının ana eksenini oluşturmaktadır. Bu program çerçevesinde, öğrencinin geniş bir perspektif içinde, çağdaş bir görüş ve anlayışla, sanatsal birikimler kazanmasına yönelik kurum içi ve dışı her türlü olanaklardan yararlanmaları sağlanır. Öğrencilerin düşünceyi görselleştirme çabalarında karşılaşacakları sorunları aşabilmeleri için çağın sanat anlayışı doğrultusunda bilgilenmeleri sağlanır. Dört yıllık öğrenim boyunca bir sanatçı kimliği kazanan ve sanata ilişkin kuramsal bilgi ve pratik deneyimler kazanarak özgün yapıtlar ortaya koyan genç sanatçı adaylarının küreselleşmenin giderek önem kazandığı günümüzde ülke ve dünya kültür, sanat yaşamına olumlu katkılarda bulunmaları amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları; ilgili sanat alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca sanatçı olarak kişisel atölyelerinde çalışmalarını sürdürebilir, sergiler açarak sanatlarını icra edebilirler. Kendi alanında sanatsal etkinlikler ve projeler yürütebilir. Daha önce Bienal, Documenta etkinliklerine katılmış mezunlarımız gibi ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinde yer alabilir veya çağrılı olarak Türkiye'yi temsil edebilirler. Lisans yeterliliği yanı sıra Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından öğretmen olarak atanabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Genel olarak %80 oranında derse devam zorunluluğu bulunmaktadır. Fotoğraf Bölümü'nde hemen her dersin uygulama ödevleri vardır ve bunlar eğitimin temelini oluşturur. Her dönemde bir kez vize sınavları ve/veya vize sınavı yerine geçen ödev uygulamaları yapılır. Vize notu, yıl sonu başarı notunun %60'ını oluşturur. Dönem sonunda yapılan final sınavı ve/veya final ödev uygulaması ise yıl sonu başarı notunun %40'ını oluşturur. 100 üzerinden hesaplanmış başarı notu, doğrudan dönüştürme yöntemiyle 4'lük sisteme ve harflere dönüştürülür. Dersten geçmenin koşulu 4 üzerinden 1 (DD) ya da daha yüksek not almaktır. Ancak dönemlik ortalamalar 1.60'ın ve iki yıllık ortalamalar 1.80'in altında kalırsa öğrenci üst sınıftan ders alamaz ve ortalamasını yükseltmesi için daha önceden düşük notlarla geçmiş olduğu dersleri yeniden alır. Mezun olmak için ortalamanın 2.00'nin üzerinde olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd.Doç. Kerim KILIÇARSLAN Program Başkan Yardımcıları: Yrd.Doç. Zafer MİNTAŞ, YRD.Doç. Hakan ONUR / Resim Bölümü AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç. Zafer Mintaş Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 (4 Hat) e-mail: marmararesim@gmail.com
Bölüm Olanakları
Bölümde; Resim Sanatı Atölyeleri, Baskı Resim Atölyesi, Cam Resmi Atölyesi, Duvar Resmi Atölyesi, Malzeme Resmi Atölyesi, Multimedya Atölyesi, Resme Giriş- Model Atölyesi ve ayrıca Resim Bölümü Sergi Salonu bulunmaktadır. Bölüm Başkanlığı, Anasanat Dalı Başkanlıkları ve Öğretim elemanları odaları ile derslikler Bölüm alanındadır. Bölüme ait mekanlarda sergi, workshop, panel ve konferanslar yapılmakta olup, ulusal ve uluslararası davetli sanatçı ve öğretim üyesi değişim programları bölüm olanakları kullanılarak sürdürülmektedir. Ayrıca kuramsal alana ilişkin farklı eğitim kurumları ve farklı alanlardan öğretim üyelerinin katılımı ile ders programı zenginleştirilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Resmin temel öğelerini tanıma, anlama ve anlamlandırabilme becerisini edinir.
2 Uygulama teknolojisi ve metodlarını geliştirebilme yetisini kazanır.
3 Analitik yaklaşım ve deneysellik bağlamında bireysel projeler oluşturma becerisi edinir.
4 Farklı sanat mediumlarının kullanımını teorik ve pratik açıdan geliştirebilme becerisini edinir.
5 Günlük hayata dair sosyal ve kültürel formlar arasında ilişkiler kurma ve sanatsal formlar üretebilme yetisini kazanır.
6 Sanat üretimi için gerekli altyapıyı oluşturacak farklı disiplinlerleden faydalanabilme yetisini kazanır.
7 Özel-tüzel kurum ve kuruluşlarla (müzeler, sanat galerileri,sanatsal organizasyonlari bienaller, vs.) işbirliği içinde deneyim geliştirebilme becerisini edinir.
8 Kamusallık-karşı kamusallık bağlamında sanat üzerine sorunsallaştırmalar, uygulamalar ve çözümlemeler geliştirebilme becerisini edinir.
9 Sanat yapıtını çözümleyebime yetisini kazanır.
10 Sanatsal gelişime yönelik kollektif çalışmalara katılabilme ve öneri geliştirebilme yetisini kazanır.
11 Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgileri kendi sanatsal yaratma sürecinde kullanabilme yetisini kazanır.
12 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgileri kendi sanatsal yaratma sürecinde kullanabilme yetisini kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 RES111 Resme Giriş I Zorunlu 6 8 10
3 TME111 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 6 8 10
4 TME151 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
5 TME153 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 RES112 Resme Giriş II Zorunlu 6 8 10
3 TME112 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 6 8 10
4 TME152 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
5 TME154 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES211 Resim Sanatı I Zorunlu 4 6 10
2 RES213 Modelden Resim I Zorunlu 2 2 4
3 RES-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1 Seçmeli 0 4 2
4 RES-SK1,2 Seçimlik Kültür Dersi - 1-2 Seçmeli 4 0 4
5 RES-SST1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1 Seçmeli 4 8 8
6 TMK265 20. yy. Sanatı I Zorunlu 2 0 2
Toplam 16 20 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES212 Resim Sanatı II Zorunlu 4 6 10
2 RES214 Modelden Resim II Zorunlu 2 2 4
3 RES-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2 Seçmeli 0 4 2
4 RES-SK3,4 Seçimlik Kültür Dersi - 3-4 Seçmeli 4 0 4
5 RES-SST2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2 Seçmeli 4 8 8
6 TMK266 20. yy. Sanatı II Zorunlu 2 0 2
Toplam 16 20 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES300 Staj I Zorunlu 0 0 3
2 RES311 Resim Sanatı III Zorunlu 4 8 9
3 RES351 Sanat ve Sosyoloji I Zorunlu 2 0 2
4 RES353 Sanat Ontolojisi I Zorunlu 2 0 2
5 RES-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3 Seçmeli 0 4 2
6 RES-SK5,6 Seçimlik Kültür Dersi - 5-6 Seçmeli 4 0 4
7 RES-SST3 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3 Seçmeli 4 8 8
Toplam 16 20 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES312 Resim Sanatı IV Zorunlu 4 8 12
2 RES352 Sanat ve Sosyoloji II Zorunlu 2 0 2
3 RES354 Sanat Ontolojisi II Zorunlu 2 0 2
4 RES-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4 Seçmeli 0 4 2
5 RES-SK7,8 Seçimlik Kültür Dersi - 7-8 Seçmeli 4 0 4
6 RES-SST4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 4 Seçmeli 4 8 8
Toplam 16 20 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES400 Staj II Zorunlu 0 0 3
2 RES411 Resim Sanatı V Zorunlu 6 8 15
3 RES-SST5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5 Seçmeli 6 8 12
Toplam 12 16 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES412 Resim Sanatı VI Zorunlu 6 8 15
2 RES-SST6 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 6 Seçmeli 6 8 15
Toplam 12 16 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > RES-SA1 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES281 Resim Sanatı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 RES282 Resim Sanatı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 RES381 Resim Sanatı Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
12 RES382 Resim Sanatı Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
13 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
14 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
15 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
16 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
17 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
18 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
19 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
20 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
21 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
22 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
23 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
24 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
3 . Dönem > RES-SK1,2 Seçimlik Kültür Dersi - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES361 Proje Geliştirme ve Sunum I Zorunlu 2 0 2
2 RES362 Proje Geliştirme ve Sunum II Zorunlu 2 0 2
3 RES363 Günümüz Sanatında Teori ve Pratik I Zorunlu 2 0 2
4 RES364 Günümüz Sanatında Teori ve Pratik II Zorunlu 2 0 2
5 RES365 Mekanın Fenomolojisi I Zorunlu 2 0 2
6 RES366 Mekanın Fenomolojisi II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
21 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
22 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
23 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
24 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
25 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
27 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
28 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
29 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
30 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
31 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
32 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
33 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
34 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
35 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
36 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
3 . Dönem > RES-SST1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES231 Duvar Resmi I Zorunlu 4 8 8
2 RES232 Duvar Resmi II Zorunlu 4 8 8
3 RES233 Malzeme Resmi I Zorunlu 4 8 8
4 RES234 Malzeme Resmi II Zorunlu 4 8 8
5 RES235 Cam Sanatı I Zorunlu 4 8 8
6 RES236 Cam Sanatı II Zorunlu 4 8 8
7 RES237 Özgün Baskı Resim I Zorunlu 4 8 8
8 RES238 Özgün Baskı Resim II Zorunlu 4 8 8
9 RES331 Duvar Resmi III Zorunlu 4 8 8
10 RES332 Duvar Resmi IV Zorunlu 4 8 8
11 RES333 Malzeme Resmi III Zorunlu 4 8 8
12 RES334 Malzeme Resmi IV Zorunlu 4 8 8
13 RES335 Cam Sanatı III Zorunlu 4 8 8
14 RES336 Cam Sanatı IV Zorunlu 4 8 8
15 RES337 Özgün Baskı Resim III Zorunlu 4 8 8
16 RES338 Özgün Baskı Resim IV Zorunlu 4 8 8
4 . Dönem > RES-SA2 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES281 Resim Sanatı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 RES282 Resim Sanatı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 RES381 Resim Sanatı Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
12 RES382 Resim Sanatı Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
13 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
14 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
15 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
16 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
17 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
18 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
19 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
20 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
21 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
22 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
23 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
24 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
4 . Dönem > RES-SK3,4 Seçimlik Kültür Dersi - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES361 Proje Geliştirme ve Sunum I Zorunlu 2 0 2
2 RES362 Proje Geliştirme ve Sunum II Zorunlu 2 0 2
3 RES363 Günümüz Sanatında Teori ve Pratik I Zorunlu 2 0 2
4 RES364 Günümüz Sanatında Teori ve Pratik II Zorunlu 2 0 2
5 RES365 Mekanın Fenomolojisi I Zorunlu 2 0 2
6 RES366 Mekanın Fenomolojisi II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
21 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
22 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
23 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
24 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
25 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
27 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
28 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
29 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
30 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
31 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
32 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
33 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
34 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
35 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
36 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
4 . Dönem > RES-SST2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES231 Duvar Resmi I Zorunlu 4 8 8
2 RES232 Duvar Resmi II Zorunlu 4 8 8
3 RES233 Malzeme Resmi I Zorunlu 4 8 8
4 RES234 Malzeme Resmi II Zorunlu 4 8 8
5 RES235 Cam Sanatı I Zorunlu 4 8 8
6 RES236 Cam Sanatı II Zorunlu 4 8 8
7 RES237 Özgün Baskı Resim I Zorunlu 4 8 8
8 RES238 Özgün Baskı Resim II Zorunlu 4 8 8
9 RES331 Duvar Resmi III Zorunlu 4 8 8
10 RES332 Duvar Resmi IV Zorunlu 4 8 8
11 RES333 Malzeme Resmi III Zorunlu 4 8 8
12 RES334 Malzeme Resmi IV Zorunlu 4 8 8
13 RES335 Cam Sanatı III Zorunlu 4 8 8
14 RES336 Cam Sanatı IV Zorunlu 4 8 8
15 RES337 Özgün Baskı Resim III Zorunlu 4 8 8
16 RES338 Özgün Baskı Resim IV Zorunlu 4 8 8
5 . Dönem > RES-SA3 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES281 Resim Sanatı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 RES282 Resim Sanatı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 RES381 Resim Sanatı Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
12 RES382 Resim Sanatı Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
13 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
14 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
15 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
16 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
17 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
18 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
19 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
20 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
21 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
22 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
23 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
24 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
5 . Dönem > RES-SK5,6 Seçimlik Kültür Dersi - 5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES361 Proje Geliştirme ve Sunum I Zorunlu 2 0 2
2 RES362 Proje Geliştirme ve Sunum II Zorunlu 2 0 2
3 RES363 Günümüz Sanatında Teori ve Pratik I Zorunlu 2 0 2
4 RES364 Günümüz Sanatında Teori ve Pratik II Zorunlu 2 0 2
5 RES365 Mekanın Fenomolojisi I Zorunlu 2 0 2
6 RES366 Mekanın Fenomolojisi II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
21 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
22 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
23 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
24 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
25 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
27 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
28 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
29 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
30 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
31 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
32 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
33 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
34 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
35 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
36 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > RES-SST3 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES231 Duvar Resmi I Zorunlu 4 8 8
2 RES232 Duvar Resmi II Zorunlu 4 8 8
3 RES233 Malzeme Resmi I Zorunlu 4 8 8
4 RES234 Malzeme Resmi II Zorunlu 4 8 8
5 RES235 Cam Sanatı I Zorunlu 4 8 8
6 RES236 Cam Sanatı II Zorunlu 4 8 8
7 RES237 Özgün Baskı Resim I Zorunlu 4 8 8
8 RES238 Özgün Baskı Resim II Zorunlu 4 8 8
9 RES331 Duvar Resmi III Zorunlu 4 8 8
10 RES332 Duvar Resmi IV Zorunlu 4 8 8
11 RES333 Malzeme Resmi III Zorunlu 4 8 8
12 RES334 Malzeme Resmi IV Zorunlu 4 8 8
13 RES335 Cam Sanatı III Zorunlu 4 8 8
14 RES336 Cam Sanatı IV Zorunlu 4 8 8
15 RES337 Özgün Baskı Resim III Zorunlu 4 8 8
16 RES338 Özgün Baskı Resim IV Zorunlu 4 8 8
6 . Dönem > RES-SA4 Seçimlik Atölye Çalışmaları - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES281 Resim Sanatı Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
2 RES282 Resim Sanatı Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
3 RES283 Duvar Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
4 RES284 Duvar Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
5 RES285 Malzeme Resmi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
6 RES286 Malzeme Resmi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
7 RES291 Özgün Baskı Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
8 RES292 Özgün Baskı Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
9 RES293 Modelden Resim Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
10 RES294 Modelden Resim Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
11 RES381 Resim Sanatı Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
12 RES382 Resim Sanatı Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
13 RES383 Duvar Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
14 RES384 Duvar Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
15 RES385 Malzeme Resmi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
16 RES386 Malzeme Resmi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
17 TME291 Serigrafi Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
18 TME292 Serigrafi Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
19 TME293 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi I Zorunlu 0 4 2
20 TME294 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi II Zorunlu 0 4 2
21 TME391 Serigrafi Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
22 TME392 Serigrafi Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
23 TME393 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi III Zorunlu 0 4 2
24 TME394 Temel Eğitim Çalıştay Atölyesi IV Zorunlu 0 4 2
6 . Dönem > RES-SK7,8 Seçimlik Kültür Dersi - 7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES361 Proje Geliştirme ve Sunum I Zorunlu 2 0 2
2 RES362 Proje Geliştirme ve Sunum II Zorunlu 2 0 2
3 RES363 Günümüz Sanatında Teori ve Pratik I Zorunlu 2 0 2
4 RES364 Günümüz Sanatında Teori ve Pratik II Zorunlu 2 0 2
5 RES365 Mekanın Fenomolojisi I Zorunlu 2 0 2
6 RES366 Mekanın Fenomolojisi II Zorunlu 2 0 2
7 TME261 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
8 TME262 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
9 TME263 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Zorunlu 2 0 2
10 TME264 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Zorunlu 2 0 2
11 TME361 Gösterge Bilim Zorunlu 2 0 2
12 TME363 Halk Bilim Zorunlu 2 0 2
13 TME364 Sanat İşletmeciliği Zorunlu 2 0 2
14 TME365 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Zorunlu 2 0 2
15 TME366 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
16 TMK261 Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 2
17 TMK262 Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 2
18 TMK263 14-16.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
19 TMK264 17-18.yy. Avrupa Sanatı Zorunlu 2 0 2
20 TMK267 Görsel Kültür I Zorunlu 2 0 2
21 TMK268 Görsel Kültür II Zorunlu 2 0 2
22 TMK271 Mitoloji Zorunlu 2 0 2
23 TMK272 Anadolu Sanatı Zorunlu 2 0 2
24 TMK274 Sanat Sosyolojisi II Zorunlu 2 0 2
25 TMK276 Psikoloji Zorunlu 2 0 2
26 TMK278 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Zorunlu 2 0 2
27 TMK361 Güncel Sanat I Zorunlu 2 0 2
28 TMK362 Güncel Sanat II Zorunlu 2 0 2
29 TMK364 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 2
30 TMK368 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
31 TMK373 Düşünce Tarihi I Zorunlu 2 0 2
32 TMK374 Düşünce Tarihi II Zorunlu 2 0 2
33 TMK375 Sanat Kuramları I Zorunlu 2 0 2
34 TMK376 Sanat Kuramları II Zorunlu 2 0 2
35 TMK378 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 2
36 TMK379 Estetik ve Sanatın Kavramları Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > RES-SST4 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES231 Duvar Resmi I Zorunlu 4 8 8
2 RES232 Duvar Resmi II Zorunlu 4 8 8
3 RES233 Malzeme Resmi I Zorunlu 4 8 8
4 RES234 Malzeme Resmi II Zorunlu 4 8 8
5 RES235 Cam Sanatı I Zorunlu 4 8 8
6 RES236 Cam Sanatı II Zorunlu 4 8 8
7 RES237 Özgün Baskı Resim I Zorunlu 4 8 8
8 RES238 Özgün Baskı Resim II Zorunlu 4 8 8
9 RES331 Duvar Resmi III Zorunlu 4 8 8
10 RES332 Duvar Resmi IV Zorunlu 4 8 8
11 RES333 Malzeme Resmi III Zorunlu 4 8 8
12 RES334 Malzeme Resmi IV Zorunlu 4 8 8
13 RES335 Cam Sanatı III Zorunlu 4 8 8
14 RES336 Cam Sanatı IV Zorunlu 4 8 8
15 RES337 Özgün Baskı Resim III Zorunlu 4 8 8
16 RES338 Özgün Baskı Resim IV Zorunlu 4 8 8
7 . Dönem > RES-SST5 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES431 Duvar Resmi V Zorunlu 6 8 12
2 RES433 Malzeme Resmi V Zorunlu 6 8 12
3 RES435 Cam Sanatı V Zorunlu 6 8 12
4 RES437 Özgün Baskı Resim V Zorunlu 6 8 12
8 . Dönem > RES-SST6 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RES432 Duvar Resmi VI Zorunlu 6 8 15
2 RES434 Malzeme Resmi VI Zorunlu 6 8 15
3 RES436 Cam Sanatı VI Zorunlu 6 8 15
4 RES438 Özgün Baskı Resim VI Zorunlu 6 8 15

^