Lisans Programları
Lisans - İktisat Fakültesi - Maliye
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Maliye Bölümü M.Ü. İ.İ.B.F. bünyesinde 1984 yılından beri hizmet vermekte olup aslında kökleri çok daha eskilere dayanmaktadır. Bölümümüzün temelini 1959 yılında dört yıllık eğitim veren İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde (İ.İ.T.İ.A.) kurulmuş üç ihtisas alanından biri olan "Maliye-Muhasebe" kürsüsü oluşturmaktadır. Maliye Kürsüsü mevcudiyetini, İ.İ.T.İ.A.'de 1967 yılından itibaren gece öğrenimine de başlanmasıyla, programlarda yapılan değişiklik sonrası uygulanılan iki uzmanlık alanından biri olan "İktisat-Maliye" kürsüsü şeklinde devam ettirmiştir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin 1982 yılı Temmuz ayında Marmara Üniversitesi'ne dönüşmesiyle bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak 1984 yılında kurulan "Maliye Bölümü", 1993 yılından itibaren birinci öğretimin yanı sıra ikinci öğretim programıyla da eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bölümümüzün bu eski tarihi günümüze güçlü bir akademik kadronun oluşturduğu alt yapı ve akademik geleneği miras bırakmıştır.
Kazanılan Derece
Bölümden mezun olan öğrenciler dört yıllık lisans diploması sahibi olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversitenin Maliye Bölümü'ne aday öğrencilerin, bir lise programından mezun olması ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite giriş sınavından Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) belirlemiş olduğu bölüme giriş için yeterli puanı alması gereklidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Yatay veya dikey geçiş ile bölüme gelen öğrencilerin önceki üniversitelerinde almış oldukları derslerin bölümdeki ders içerikleriyle uyuşması durumunda derslerinden muaf olabilmektedirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün tüm ders ve 240 AKTS kredi gerekliliğini başarıyla tamamlayan ve Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Bölümümüzde Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzün akademik kadrosu, 3 Prof. Dr., 4 Doç.Dr, 5 Yrd.Doç.Dr, 2 Öğretim Görevlisi ve 11 Araştırma Görevlisi’nden oluşmaktadır. Bölümümüzde ağırlıklı olarak kamu maliyesi, kamu ekonomisi ve vergi mevzuatı derslerinin yanında, muhasebe, ekonomi ve hukuk alanındaki temel derslerle de desteklenmiş kapsamlı bir öğretim hizmeti verilmektedir. Öğretim sürecinde temel amaç, hem özel kesimin, hem de kamu kesiminin her düzeydeki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayabilecek, ekonomik ve mali olayları analiz edebilen bireyler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çeşitli alanlarda istihdam edilirler. Her iki sektörde tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler, Maliye Bakanlığın’da maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü; İçişleri Bakanlığı’nda kaymakam; Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakim olabilirler. Kamu ve özel sektör bankalarında çeşitli görevlerde yer alabilecekleri gibi; mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli malî müşavirlik de yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler, yarıyıllık olan dersleri için bir vize sınavı ve bir final sınavı olurlar. Vize sınavının yüzde kırkı ile final sınavının yüzde altmışı toplanarak elde edilen sayı, öğrencinin dersten başarı notunu belirler. Öğretim elemanları ayrıca kendi dersleri ile ilgili alıştırma ödevleri verebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Derslerini başarıyla tamamlayıp GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.Öğrecilerin eğitimini tamamlaması için tanınan azami süre yedi yıldır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Maliye Bölümü Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ressam Namık İsmail Sokağı, Nu:1 P.K. 34180, Bahçelievler, İstanbul, Türkiye. E-posta adresi : maliye@marmara.edu.tr Telefon Numaraları : +90 212 507 99 25 Dahili : (1202) +90 212 575 64 76 (Direkt Telefon) Faks Numarası : +90 212 555 93 39 Program Başkanı: Prof. Dr. Turgay BERKSOY
Bölüm Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermekle birlikte, dileyen öğrencilerin Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda İngilizce hazırlık programına katılabilme olanakları vardır. Öğrencilerin kullanımına açık bir bilgisayar labaratuvarı bulunmaktadır. Maliye ve iktisat disiplinine ait temel kaynakların ve süreli yayınların bulunduğu Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ait kütüphaneden yararlanabilmektedirler.
Program Çıktıları ^
1 İktisadi ve mali alandaki sorunları tanımlayabilmek, analiz etmek ve çözüm önerileri sunabilmek.
2 Alanında nitel ve nicel araştırma yapabilme yöntem ve bilgisine sahip olmak, ulaştığı bulguları yorumlayabilme ve sunabilme bilgi ve becerisini kazandırmak.
3 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilmek
4 Kamusal faaliyetlerin bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerini değerlendirmek, irdelemek ve öneriler getirmek.
5 Alanında edindiği teorik bilgileri güncel ekonomik ve mali olaylara ve gelişmelere uygulayabilmek
6 Harcama hukuku ve vergi hukuku alanında yetkinlik kazandırmak.
7 Kamuda denetim süreçlerinin koordinasyonunu ve kavranmasını kolaylaştırmak ve böylece kıt kaynakların kullanılmasında etkinlik sağlamak.
8 Kamu ya da özel sektörde ulusal ve uluslararası düzeyde vergiye ilişkin alanlarda (mali müşavirlik, vergi yargıçlığı, inceleme elemanlığı, gelir uzmanlığı vb.) çalışabilecek donanıma sahip olmak.
9 Maliye, iktisat, siyaset, hukuk ve işletme bilimi alanlarında ulusal ya da uluslararası yayınları takip etme, yorumlayabilme yeteneğini kazandırmak.
10 Maliye bilim alanını iktisat, hukuk, siyaset ve sosyoloji gibi disiplinler arası alanlarla birlikte analiz etmek.
11 Uluslararası ekonomik gelişmelerin kamu ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak.
12 Bireylerin kamu ve özel kesimde meslektaşları ile etkili iletişim kurabilmelerini sağlayabilecek alt yapıyı oluşturmak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HUK141 Hukuka Giriş Zorunlu 3 0 3
3 IKT155 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 3
4 ISL137 İşletmeye Giriş Zorunlu 3 0 3
5 MAT145 Matematik I Zorunlu 3 0 3
6 MLY111 Maliyeye Giriş Zorunlu 3 0 3
7 MUH115 Genel Muhasebe I Zorunlu 6 0 6
8 SOS101 Sosyoloji I Zorunlu 3 0 3
9 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
10 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 30 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 HUK154 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 3
3 IKT156 İktisada Giriş II Zorunlu 3 0 3
4 MAT146 Matematik II Zorunlu 3 0 3
5 MAT148 Ticari ve Mali Matematik Zorunlu 3 0 3
6 MUH116 Genel Muhasebe II Zorunlu 6 0 6
7 SBL102 Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 3
8 SOS102 Sosyoloji II Zorunlu 3 0 3
9 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
10 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 30 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP243 Bilgisayar I Zorunlu 3 0 3
2 HUK255 Medeni Hukuk Zorunlu 3 0 3
3 HUK257 İdare Hukuku Zorunlu 3 0 4
4 IKT261 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 5
5 MLY211 Maliye Teorisi I Zorunlu 3 0 5
6 MLY221 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 3
7 MUH215 Envanter Bilanço Zorunlu 3 0 3
8 YON233 İşletme Yönetimi Zorunlu 3 0 4
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP246 Bilgisayar II Zorunlu 3 0 3
2 HUK254 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 4
3 IKT259 Makro İktisat Zorunlu 3 0 5
4 IST226 İstatistik Zorunlu 3 0 5
5 MLY204 Kamu Yönetimi Zorunlu 3 0 4
6 MLY212 Maliye Teorisi II Zorunlu 3 0 5
7 SOS222 Mali Sosyoloji Zorunlu 3 0 4
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN327 Mali Analiz Teknikleri Zorunlu 3 0 3
2 HUK331 Vergi Hukuku I Zorunlu 3 0 5
3 HUK341 Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 3
4 HUK355 Ticaret Hukuku I Zorunlu 3 0 4
5 IKT361 Uluslararası İktisat Zorunlu 3 0 4
6 MLY311 Kamu Kesimi Ekonomisi I Zorunlu 3 0 4
7 MLY341 Kamu Bütçesi Zorunlu 3 0 4
8 MUH315 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 3
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK332 Vergi Hukuku II Zorunlu 3 0 5
2 HUK354 Ticaret Hukuku II Zorunlu 3 0 4
3 IKT352 Para Politikası Zorunlu 3 0 4
4 IKT362 Kalkınma İktisadı Zorunlu 3 0 3
5 MLY312 Kamu Kesimi Ekonomisi II Zorunlu 3 0 4
6 MLY314 Devlet Borçları Zorunlu 3 0 3
7 MLY322 Uluslararası Maliye Zorunlu 3 0 4
8 MUH362 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 3
Toplam 24 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM441 Ekonometri Zorunlu 3 0 3
2 HUK427 İş Hukuku Zorunlu 3 0 3
3 HUK435 Vergi Yargısı Zorunlu 3 0 3
4 IKT475 Ekonomik Planlama ve Planlama Politikası Zorunlu 3 0 3
5 IKT481 İktisadi Doktrinler Zorunlu 3 0 3
6 MLY411 Türk Mali Tarihi Zorunlu 3 0 3
7 MLY413 Yerel Yönetimler Maliyesi Zorunlu 3 0 4
8 MLY431 Türk Vergi Sistemi I Zorunlu 3 0 5
9 MLY433 Örgütlerde Mali Denetim Zorunlu 3 0 3
Toplam 27 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BNK434 Bankacılık ve Banka Hukuku Zorunlu 3 0 3
2 CEKO428 Sosyal Güvenlik Zorunlu 3 0 3
3 FIN434 Sermaye Piyasası Zorunlu 3 0 3
4 IKT452 İktisadi Analiz Zorunlu 3 0 3
5 MLY422 Maliye Politikası Zorunlu 3 0 4
6 MLY432 Vergi Uygulamaları Zorunlu 3 0 3
7 MLY436 Türk Vergi Sistemi II Zorunlu 3 0 5
8 MLY438 İşletme Vergiciliği Zorunlu 3 0 3
9 MUH418 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Zorunlu 3 0 3
Toplam 27 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^