Lisans Programları
Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Okulumuzun ilk temelini teşkil eden girişim, zamanın Ticaret Nazırı Suphi Paşa tarafından, ülke içindeki ticareti yabancıların sultasından kurtarmak, milli tüccar sınıfına gerekli ticari bilgiyi sağlamak ve uzman eleman yetiştirmek amacıyla yapılmış, 16 Ocak 1883’de “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisi” adı altında Maarif Nazırı Tahir Paşa tarafından öğretime açılmıştır. 1893 yılında bilinmeyen sebeplerden kapatılan okul, duyulan ihtiyaç üzerine yeniden 1894 yılında Beyazıt’ta öğrenimine başlamıştır. O zaman hem teorik, hem de uygulamalı bilgiler verilmeye başlanmış, bu da okulumuzun değerini bir kat daha artırmış ve 1915 yılında ilk defa ihtisas bölümleri kurulmuştur. 1923 - 1924 eğitim ve öğretim yılında “İktisat Vekaleti”ne bağlanarak öğrenime devam etmiş, bu dönemden itibaren Türkiye’de ilk olarak kız ve erkek öğrencilerin beraberce eğitim ve öğretim gördükleri ilk kuruluş olmuştur. 1924 yılında “Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi” şekline getirilerek “Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır. Ticaret Lisesi mezunlarının devam edebildiği bir yüksek okulken 1927’den itibaren lise mezunu olanların da kabul edilmesine başlanmıştır. 1959 yılında Akademiler kanunu ile “İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi” adını alarak ihtisas dalları; “Maliye-Muhasebe”, “İktisadi İşletmecilik”, “Dış Ticaret ve Turizm” şekline dönüştürülmüş ve öğrenim süresi üç yıldan dört yıla çıkartılmıştır. 1967 yılında, Akademiler arası Kurul Kararı ile, gece öğrenimine başlanmış ve programında değişiklikler yapılmıştır. İhtisas dalları daha sonra “İktisat-Maliye”, “İşletme-Muhasebe” olarak ikiye ayrılmıştır. 1969 yılında tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli tam özerk bir kuruluş haline getirilen “İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine”, 1972-1974 eğitim ve öğretim yıllarında “Muhasebe Enstitüsü”, “İşletme Bilimleri Enstitüsü” ve “Türkiye Ekonomileri Enstitüsü” adlı üç enstitü faaliyete geçirilmiştir. 1977-1978 eğitim ve öğretim yılında “Ekonomi”, “İşletme” ve “Siyasal Bilgiler” Fakültelerini öğretim faaliyetine açan Akademimizin, bünyesindeki “Galatasaray İşletmecilik Yüksekokulu”nun, “İşletme Fakültesi”ne; “Aksaray Yüksek Ticaret Okulu” ve “Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu”nun, “Ticari Bilimler Fakültesi”ne dönüştürülmesi ile meydana gelen tüm fakülteleri 1982 yılının Temmuz ayında çıkartılan 41 sayılı kanun ile birleştirilerek “Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adıyla eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmek üzere Yükseköğretim Kurumundaki yerini almıştır. O tarihten bugüne, 127 yıldır faaliyet gösteren kurumumuz, bu değerli mirası gelecek yüzyıllara taşımayı kendisine görev bilmektedir. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 100'ün üzerinde öğretim elemanından oluşan akademik kadrosu ve kurumsal yapısı ile her yıl ortalama; 1800 öğrenciye hizmet veren, 400 civarında mezun veren bir bölümdür. Üniversitemizin Bahçelievler Yerleşkesinde eğitim hizmetini sürdüren bölümümüz; Erasmus programı dahilinde, kısa süreli öğrenim amacıyla öğrencilerimizi yurtdışındaki üniversitelerin işletme okullarına göndermek suretiyle hem öğrencilerimizin bilimsel bilgi birikimlerini ve kültürel deneyimlerini artırmak hem de uluslararası alanda sahip olunan akademik deneyimini artırmak çabası içerisindedir. İşletme Bölümü Lisans Programı; “Muhasebe ve Finansman”, “Üretim Yönetimi ve Pazarlama”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Ticaret Hukuku”, “Sayısal Yöntemler” ve “Kooperatifçilik” Anabilim dalları dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf her eğitim dönemi başında diğer bir deyişle kayıt döneminden evvel yayınlanmaktadır. programın kabul koşulları için ilgili internet adresimiz www.marmara.edu.tr üzerinden ulaşılmaktadır. internet adresimiz üzerinden işletme bölümü seçilmelidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin esasları geçerlidir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf
Program Profili
İşletme Bölümü Lisans Programı; "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama", "Yönetim ve Organizasyon", "Ticaret Hukuku", "Sayısal Yöntemler" ve "Kooperatifçilik" Anabilim dalları dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır. Lisans programının ilk senesinde, daha çok genel bilgi birikimi içeren, işletmecilik alanına temel teşkil eden dersler yürütülmektedir. Programın ikinci ve üçüncü senelerinde ise işletme alanındaki alt branşlar üzerinde derinlemesine bilgi edinmeye, araştırma yapmaya ve pratik geliştirmeye yönelik dersler yürütülmektedir. Programın dördüncü ve son senesinde ise öğrencilerimiz uzmanlık dallarına ayrılırlar. Bunlar; "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama" ve "Yönetim ve Organizasyon" uzmanlık dallarıdır. Tercihlerini, bölüm öğretim elemanlarının bireysel danışmanlığı yardımıyla alan öğrencilerimiz son yılın her iki yarıyılında ayrı ayrı 30 kredilik ders yükünü dolduracak şekilde yedişer adet ders almak zorundadırlar. Öğrencilerimiz belirledikleri uzmanlık dalından en az dört adet ders seçimi yaparlar. Bu dönemlerde tüm dersler seçimliktir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Akademisyenlik, Bankacılık, Denetmenlik, Müfettişlik, Mali Müşavirlik, Finans Uzmanlığı, Finansal Danışmanlık, Pazarlama ve Satış Uzmanlığı, Satın Alma Uzmanlığı, Üretim Planlamacılığı, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Yöneticilik, Yönetim Danışmanlığı,
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız diğer bir deyişle Marmara Üniversitesi işletme Fakültesi Türkçe öğrenim veren İşletme bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimiz, Programımızı başarı ile tamamladıklarında Hem ulusal yüksek öğretim kurumlarında hem de uluslararası eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarında başvuracakları alanların yeterlilikleri ile yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf sınavlarımızda ölçme ve değerlendirme esaslarına göre, Marmara Üniversitesi işletme Fakültesi Türkçe öğrenimin bulunduğu İşletme bölümümüzde, vize diğer bir deyişle arasınav ve yıl sonunda yapılan bir sınav olan Final Sınavından vize diğer bir deyişle ara sınav notunun yüzde kırkı alınmakta yılsonu yapılan final sınavının yüzde altmışı alınarak ortalama hesaplanmaktadır. bu ortalama hesabı ilgili linkte mevcuttur.
Mezuniyet Koşulları
Marmara üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe öğrenim veren İşletme Bölümümüzün ikinci ve birinci eğitim öğrencilerinden zorunlu olan derslerini tamamını başarı ile tamamlaması ve seçmeli olan derslerini derslerinin tamamını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca kümülatif başarı puan ortalaması dört üzerinden iki olanlar lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program (Bölüm) Başkanı: Prof. Dr. Osman ALTUĞ Adres: T.C. Marmara Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesi, Ressam Namık İsmail Sok. Bahçelievler/İstanbul Telefon: 0 216 308 22 26 e-posta: isletme@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüz bünyesinde çalışan araştırma ve uygulama merkezleri bulunmaktadır. Üniversitemizin Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Tüm dersliklerde projeksiyon cihazı bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimleri açısından değerlendirir.
2 Karşılaşılabileceği vakaları analiz eder.
3 İşletmede karşılaştığı sorunlara çözümler üretir.
4 Temel Finansman kurallarına, analitik finans araçlarına ve finans fonksiyonunun işletmenin fonksiyonel yapısı içerisindeki önemine ilişkin bilgi birikimine sahip olur.
5 Bir işletme veya bir departmanla ilgili olarak alınacak kararlarda matematiksel ve analitik düşüncesini kullanarak sayısal verileri işler ve anlamlı hale getirir.
6 Ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal, ekonomik ve hukuki yapıların ve değişimlerin işletme ve ekonomi üzerindeki etkilerini analiz eder .
7 Profesyonel iş yaşamında etkili olabilmek için gerekli olan liderlik ve karar alma becerilerini geliştirir.
8 İşletmenin stratejik amaçları doğrultusunda çalışanlara liderlik yapılarak onların güdülenmesine ve üretimin koordine edilmesine yönelik yönetimin temel ilkelerini kavrar.
9 Mevcut iş çevresi içerisinde ürün ve/veya hizmetlerin başarılı bir şekilde pazarlanmasına, fiyatlandırılmasına, dağıtımına ve müşteri memnuniyetine yönelik pazarlama stratejileri geliştirir.
10 Disiplin içi ve disiplinler arası boyutlarda bireysel ve takım halinde çalışma yapar.
11 Finansal ve yönetsel muhasebe araçları ve teknikleri konusunda uygulanabilir bilgi birikimine sahip olur.
12 İş ve ticaret kanunları tarafından çerçevelenen Türk hukuk sistemine ilişkin uygulamaya dönük bilgi birikimine sahip olur.
13 İş yaşamında bulunan insanlar arasında var olan biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerin doğasını anlar.
14 Bilgi-işlem araçlarını amacına uygun şekilde organize eder.
15 Yaşam boyu öğrenme isteği ve gelişme yeteneğine sahip olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB133 Uygarlık Tarihi Zorunlu 4 0 5
2 HUK151 Hukukun Temel İlkeleri Zorunlu 2 0 3
3 IKT151 İktisada Giriş I Zorunlu 2 0 3
4 MAT153 Genel Matematik I Zorunlu 4 0 6
5 MUH111 Genel Muhasebe I Zorunlu 4 0 6
6 SOS121 Sosyoloji Zorunlu 2 0 3
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DB132 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 4
2 IKT152 İktisada Giriş II Zorunlu 2 0 4
3 ISL134 İşletmeye Giriş Zorunlu 4 0 6
4 MAT154 Genel Matematik II Zorunlu 4 0 6
5 MUH112 Genel Muhasebe II Zorunlu 4 0 6
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 HUK251 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 3
3 IKT253 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 4
4 IST241 İstatistik Zorunlu 4 0 6
5 MUH211 Envanter ve Bilanço I Zorunlu 4 0 7
6 MUH243 Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu Zorunlu 2 0 3
7 YON231 Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri Zorunlu 3 0 5
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSP244 Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 0 3
3 HUK252 Ticaret Hukuku I Zorunlu 4 0 5
4 IKT254 Makro İktisat Zorunlu 3 0 4
5 MUH212 Envanter ve Bilanço II Zorunlu 4 0 6
6 NKY242 Sayısal Yöntemler I Zorunlu 4 0 6
7 YON232 Yönetim Bilimi ve Teknikleri Zorunlu 3 0 4
Toplam 22 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN311 Finansman Yönetimi I Zorunlu 3 0 4
2 HUK333 Türk Vergi Hukuku Zorunlu 4 0 4
3 HUK351 Ticaret Hukuku II Zorunlu 2 0 3
4 IK333 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 4
5 MUH313 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 0 4
6 NKY341 Sayısal Yöntemler II Zorunlu 2 0 3
7 PAZ321 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 4
8 URT323 Üretim Yönetimi I Zorunlu 3 0 4
Toplam 23 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIN312 Finansman Yönetimi II Zorunlu 3 0 5
2 HUK324 İş Hukuku Zorunlu 3 0 4
3 MUH314 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 0 5
4 NKY342 Karar Destek Sistemleri Zorunlu 2 0 3
5 PAZ322 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 4
6 URT324 Üretim Yönetimi II Zorunlu 3 0 4
7 YON332 Stratejik Yönetim Zorunlu 4 0 5
Toplam 21 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2

^