Lisans Programları
Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme Enformatiği (Almanca)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Almanca İşletme Enfomatiği Bölümleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 21.03.1991 tarihli milletlerarası anlaşmaya dayanılarak, DAAD (Alman Akademik Mübadele Teşkilatı) ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile 1991 yılında kurulmuştur. Bölümümüz, küresel gelişmeye katkıda bulunabilecek, gelecek yönelimli düşünebilecek, uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek ve aldıkları çok kültürlü eğitim aracılığıyla Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilecek öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemiştir. Öğrencilerin eğitiminde üniversite ve sanayi arasındaki sıkı iş birliği önemli rol oynamakta, böylelikle öğrenciler bilim ve sanayi arasında köprü oluşturabilmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans Diploması
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye'de veya yurt dışında herhangi bir üniversitede İşletme Enformatiği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş için başvuru yapma hakları vardır. Yurt dışında okuyan öğrencilerin bu hakkı kazanabilmesi için üniversitelerinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tanınması gerekmektedir. Ancak, bölümün her sınıf için belirli sayıda yatay geçiş kontenjanı bulunmaktadır. Yatay geçişe hak kazanıp kazanılamayacağı bölüm kuruluna bağlıdır ve bölümün açılan kontenjanları doldurma mecburiyeti yoktur. Aranan şart ise geçişi yapılmak istenen sınıfa kadarki öğrencinin üniversitesinde aldığı tüm dersleri başarılı bir derece ile geçmiş olmaktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenim; 1-2 yıllık yabancı dil hazırlığı, 4 yıllık lisans öğrenimi ve 2 yıllık yüksek lisans öğrenimi olmak üzere farklı bölümlerde yürütülmektedir. Ön koşullu dersler mevcuttur. 1. Sınıf 1. Dönem dersi olan "Einführung in Wirtschaftsinformatik" dersi, 1. Sınıf, 2. Dönem dersi olan "Algorithmen, Datenstrukturen, Datenmodellierung" dersinin ön koşullu dersidir. Ayrıca,1. Sınıf 1. Dönem dersi olan "Wirtshaftsdeutsch I" dersi, 1. Sınıf, 2. Dönem dersi olan "Wirtschaftsdeutsch II" dersinin ön koşullu dersidir. Öğrenciler son sene bitirme ödevi yazmakla yükümlüdürler. Bitirme ödevi olmayan öğrenci diploma alamaz.
Program Profili
Almanca İşletme Enformatiği Bölümünde enformatik ve işletme eğitimi birbiriyle bağlantılı olarak verilmektedir. İşletme Enformatiği bilim dalı, işletmelerdeki iş problemlerine teknolojik ve sistematik çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, enformasyon sistemleri ile bağlantılı olarak veri tabanı, yazılım, donanım bilgi ve uygulama yöntemleri, programlamanın temelleri, yazılım geliştirme ve ileri düzeyde matematik ve sayısal yöntemler konularında eğitim verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları başta Almanya sermayeli büyük ölçekli işletmeler olmak üzere, bilgi teknolojileri bölümlerinde istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari olarak 60 puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümde sınavlar vize ve final olarak yapılmaktadır. Notlamada ise Bağıl Değerleme Sistemi (BDS) kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
M.Ü. önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Yücel Yılmaz yucelyilmaz@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Araş. Gör. Pınar Kaya pinar.kaya@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Ressam Namık İsmail Sokak No: 1 Bahçelievler-Istanbul
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 80 bilgisayarlı bir adet bilgisayar laboratuvarı ve kablosuz internet imkanı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, eğitimleri boyunca tüm ders notlarına ve bölüm ile ilgili duyurulara bölüm web sitesi üzerinden erişme imkanına sahiptir. Bölüm öğrencilerinin öğretim üyeleri ile yapacakları araştırmalara tahsis edilmiş özel bir araştırma merkezi mevcuttur.
Program Çıktıları ^
1 Matematik ve istatistik bilgilerini işletme enformatiği problemlerine uygular.
2 Temel işletme bilgilerini kazanmış olur.
3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 Yabancı dil becerisi kazanır veya arttırır.
5 Programlama becerisi kazanır ve farklı uygulamalar geliştirebilir.
6 Temel iktisat ve ekonomi bilgisi kazanır.
7 Hukuki bilgileri işletme enformatiği alanında kullanır.
8 Veri tabanı tasarlar ve uygulama becerisine sahip olur.
9 Multimedya ve web uygulama ve programlaması becerisi kazanır.
10 Yazılım geliştirme sürecinin uygulanması ve yönetimi yetkinliğini kazanır.
11 Donanım ve işletim sistemlerinin kullanılması ve optimizasyonu yetkinliğini kazanır.
12 İşletme süreçlerinin farklı yöntemlerle analizi ve modellemesi, yönetim optimizasyonu becerisi kazanır.
13 İşletme karar modellemesi ve karar destek sistemlerinin analiz ve modellemesi becerisi kazanır.
14 Standart yazılım uygulamalarını kullanır, kurumsal kaynak planlama sistemleri, işletme uygulama sistemleri, uzman sistemler konularında bilgi sahibi olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BCHH105 Buchführung Zorunlu 4 0 4
3 BWL101 Einführung in ABWL Zorunlu 4 0 3
4 MATH111 Mathematik (Analysis) Zorunlu 4 0 4
5 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
6 VWL101 Einführung in die Volkswirtshaftslehre Zorunlu 4 0 4
7 WI101 Einführung in die WI Zorunlu 4 2 6
8 WI-S1 Wahlfach - 1 Seçmeli 2 0 2
9 YDA111 Wirtschaftsdeutsch I Zorunlu 4 0 3
Toplam 30 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BCHH104 Bilanzierung Zorunlu 2 0 2
3 MATH112 Linear Algebra und Diskrete Mathematik Zorunlu 4 0 4
4 PROD102 Produktions und Materialwirtschaft Zorunlu 4 0 3
5 RCHT102 Einführung in das Recht & Zivilrecht Zorunlu 4 0 3
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 VWL102 Makro und Mikroökonomie Zorunlu 4 0 3
8 WI102 Algorithmen, Datenstrukturen, Datenmodellierung Zorunlu 4 2 6
9 WI-S2 Wahlfach - 2 Seçmeli 2 0 2
10 YDA112 Wirtschaftsdeutsch II Zorunlu 4 0 3
Toplam 32 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BCHH203 Kostenrechnung Zorunlu 4 0 4
2 MRK211 Marketing Zorunlu 4 0 4
3 RCHT201 IT-Recht Zorunlu 2 0 2
4 STAT201 Einführung in die Statistik Zorunlu 4 0 5
5 WI201 Einführung in die Datenbanken Zorunlu 4 2 6
6 WI203 Digitale Medien-Technologien und Anwendungen Zorunlu 4 0 4
7 YDA211 Wirtschaftsdeutsch III Zorunlu 4 0 3
8 YDI203 Englisch I Zorunlu 2 0 2
Toplam 28 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FNCE202 Finanzierung und Investition Zorunlu 4 0 4
2 STAT202 Statistik für Wirtschaftsinformatiker Zorunlu 4 0 5
3 WI202 Einführung in die Softwareentwicklung Zorunlu 4 0 5
4 WI204 Rechnerarchitekturen und Betriebssysteme Zorunlu 4 0 5
5 WI206 Einführung in die Programmierung Zorunlu 4 0 6
6 YDA212 Wirtschaftsdeutsch IV Zorunlu 4 0 3
7 YDI204 Englisch II Zorunlu 2 0 2
Toplam 26 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MGT301 Organisation und Planung Zorunlu 2 0 2
2 MGT335 Innovationsmanagement Zorunlu 2 0 2
3 QTDS301 Operations Research Zorunlu 4 0 5
4 RCHT301 Handelsrecht Zorunlu 2 0 2
5 WI301 Prozessmodellierung Zorunlu 4 0 6
6 WI303 Rechnernetze Zorunlu 4 0 5
7 WI305 Objektorientierte Softwareentwicklung Zorunlu 4 2 6
8 YDI303 Englisch III Zorunlu 2 0 2
Toplam 24 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HR336 Human Resources Management Zorunlu 2 0 4
2 PROD312 Logistik Zorunlu 4 0 5
3 WI302 IT Controlling Zorunlu 2 0 4
4 WI304 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz Zorunlu 2 0 4
5 WI306 Management von IT - Projekten Zorunlu 4 0 6
6 WI-S3 Wahlfach - 3 Seçmeli 4 0 5
7 YDI304 Englisch IV Zorunlu 2 0 2
Toplam 20 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 QTDS401 Simulation Zorunlu 2 0 3
2 WI401 Data Mining und Wissensentdeckung Zorunlu 4 0 8
3 WI403 Software-Architektur Zorunlu 2 0 3
4 WI405 Betriebliche Anwendungssysteme Zorunlu 4 0 7
5 WI407 Informations und Kommunikationsmanagement Zorunlu 4 0 7
6 YDI403 Englisch V Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI402 Entscheidungsunterstützungsysteme Zorunlu 4 0 6
2 WI404 WIFO - Projekt Zorunlu 2 0 12
3 WI-S4,5 Wahlfach - 4-5 Seçmeli 8 0 10
4 YDI404 Englisch VI Zorunlu 2 0 2
Toplam 16 0 30
Seçmeli
1 . Dönem > WI-S1 Wahlfach - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS115 Schöne Künste I Zorunlu 2 0 2
2 KSS117 Schachspiel I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > WI-S2 Wahlfach - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS116 Schöne Künste II Zorunlu 2 0 2
2 KSS118 Schachspiel II Zorunlu 2 0 2
6 . Dönem > WI-S3 Wahlfach - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI308 Ausgewaehlte Themen der WI Zorunlu 4 0 5
2 WI310 Selected Topics of BI Zorunlu 4 0 5
8 . Dönem > WI-S4,5 Wahlfach - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI406 Spezielle Themen der WI (ERP-Systeme) Zorunlu 4 0 5
2 WI408 Spezielle Themen der WI (E-Business ) Zorunlu 4 0 5
3 WI410 Special Topics of BI I (Executive Information Systems) Zorunlu 4 0 5
4 WI412 Special Topics of BI II Zorunlu 4 0 5

^