Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 27 Haziran 1987 tarihinde kurulmuştur. MÜMF 1990-1991 Eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla 1997 yılında Makine Mühendisliği, 2000 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2002 yılında Kimya Mühendisliği Bölümleri lisans eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Bölümümüz de Lisans eğitiminin başlamasının ardından Yüksek Lisans ve Doktora Programları da Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Kimya Mühendisliği alanında Lisans Derecesi” alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüze ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli sayısal puanı alan her öğrenci belirlenen kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilir. Bölümümüz YÖK'ün ve Üniversitemizin lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını sağlayan öğrencileri belirlenen kontenjan dahilinde almaktadır. 2002-2003 Yılında eğitime başlamış bulunan Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde en az %30 (uygulamada %50) İngilizce eğitim yapılmaktadır. Bölümümüze yerleştirilen öğrenciler, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen İngilizce Yeterlik sınavına alınırlar. Sınavda başarısız olanlar bir yıl İngilizce hazırlık sınıfından sonra yeterlik sınavını geçmek koşulu ile lisans eğitimlerine başlarlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumunun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Fakat programların eğitim planlarında yer alan bazı havuz dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladıklarını düşünen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde en az %30 (uygulamada %50) İngilizce eğitim yapılmaktadır. Bölümümüze yerleştirilen öğrenciler, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen İngilizce Yeterlik sınavına alınırlar. Sınavda başarısız olanlar bir yıl İngilizce hazırlık sınıfından sonra yeterlik sınavını geçmek koşulu ile lisans eğitimlerine başlarlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır. Bölüm eğitim planında yer alan tüm dersleri ve stajları yaparak başarıyla tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisans Programı, kimya mühendisliği alanında ülkemiz ve dünyadaki en son gelişmelere cevap verecek şekilde düzenlenmiş olup öğrencileri geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine hazırlar niteliktedir. En son teknolojiyle donatılmış laboratuarlarda yakıt-ısı, temel işlemler, reaksiyon mühendisliği uygulamaları yapılmaktadır. Kimya Mühendisliği Lisans programında matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi; deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz etme ve yorumlama becerisi; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalarla beklenen ihtiyaçları karşılayacak bir sistemi, bileşeni veya süreci tasarlama becerisi; çok disiplinli takımlarda görev yapma becerisi; mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; mesleki ve etik sorumlulukları anlama (kavrama); etkin iletişim kurma becerisi; mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gerekli geniş kapsamlı eğitim; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve kullanma becerisi; güncel ve çağdaş konular hakkında bilgi sahipliği; mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi; toplum, insan bilimleri ve sanat için gerekli olan bilinç ve duyarlılığı geliştirme becerisi; temel kimya bilimi prensiplerini uygulama becerisi; enerji, momentum ve kütle transferi ve denge denkliklerini anlama ve uygulama becerisi; fiziksel ve kimyasal süreçlerin analizi, tasarımı ve kontrol etme becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Yurtdışındaki çeşitli üniversiteler ile yapılan değişim programları ile öğrencilerimize yurtdışı üniversite imkanları ve başta endüstri, makine ve bilgisayar mühendisliği olmak üzere çeşitli bölümlerde çiftanadal ve yandal programlarından yararlanma imkanı sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, araştırma ve geliştirme, üretim, kalite kontrol ve satış gibi birçok alanda yurt içinde ve yurt dışında birçok iş olanağı bulabilmektedir. Kimya mühendislerinin çalışma alanları çok geniştir. Bunlardan bazıları : • Endüstriyel tesisler , • Laboratuarlar , • Özel ve kamu proje büroları , • İthalat-ihracat büroları , • Petrokimya sektörü , • Otomotiv sektörü , • Gıda sektörü, • Çimento ve refrakter sektörü , • Seramik sektörü , • İlaç sektörü, • Tekstil sektörü , • Boya sektörü , • Cam sanayii, • Metal ve kaplama sanayii , • Gübre sektörü , • Lastik ve kauçuk sektörü, • Savunma sanayii ‘dir .
Üst Derece Programlarına Geçiş
Kimya Mühendisliği programından gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, ödev sonuçları ile laboratuvar başarıları da dikkate alınmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için 140 krediyi başarıyla tamamlamak gereklidir. Fakültemizde değerlendirme harfli sisteme göre yapılmaktadır. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olan öğrenci mezun olamamaktadır. 30 iş günü laboratuvar, 30 iş günü de işletme stajı olmak üzere 60 iş günü yaz stajı zorunluluğu vardır. Son sınıf programında KMM497 Bitirme Projesi I ve KMM498 Bitirme Projesi II dersleri kapsamında bir tez yazma zorunluluğu vardır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi D-Binası, Göztepe Kampüsü 34722 İstanbul İletişim Bilgileri: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Neşet KADIRGAN, nkadirgan@marmara.edu.tr Tel: 0 216 348 02 92 / 717 Bölüm Sekreteri Tel: 0 216 348 02 92 /723
Bölüm Olanakları
Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Temel İşlemler; Enerji/Yakıt (Yenilenebilir ve yenilenemez); Çevre, Ekoloji ve Yaşam Döngüsü Analizleri; Polimer Teknolojisi; İnorganik Teknolojiler; Biyokimyasal Teknolojiler; Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon araştırmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda bölümümüz bünyesinde Temel İşlemler Laboratuvarı, Isı ve Yakıt Laboratuvarı, Polimer Laboratuvarı, İnorganik Teknolojiler Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Kontrol Laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun yanısıra Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü çeşitli endüstri kollarında gerek danışmanlık gerek analiz işlemleri gerçekleştirmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilir.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
4 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
5 Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B2+ genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma konularının farkındadır.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CHE100 Introduction to Chemical Engineering Zorunlu 2 0 4
3 KMY101 Genel Kimya I Zorunlu 3 2 6
4 MATH101 Calculus I Zorunlu 4 0 6
5 ME161 Engineering Drawing Zorunlu 2 2 5
6 PHYS101 Physics I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BSM123 Bilgisayara Giriş Zorunlu 3 2 6
3 KMY102 Genel Kimya II Zorunlu 3 2 8
4 MATH102 Calculus II Zorunlu 4 0 6
5 PHYS102 Physics II Zorunlu 4 0 6
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON203 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
2 KMM205 Kimyasal Proses İlkeleri Zorunlu 4 2 7
3 KMY207 Fiziksel Kimya Zorunlu 2 2 5
4 KMY209 Analitik Kimya Zorunlu 2 2 5
5 MATH255 Differential Equations Zorunlu 3 0 5
6 MATH259 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
Toplam 17 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE206 Transport Phenomena Zorunlu 3 0 7
2 ECON204 Engineering Economy Zorunlu 2 0 3
3 EE233 Fundamentals of Electrical & Electronics Engineering Zorunlu 3 0 5
4 IST254 Mühendisler için İstatistik Zorunlu 3 0 4
5 KMY203 Organik Kimya Zorunlu 2 2 6
6 MSE272 Introduction to Materials Science Zorunlu 3 0 5
Toplam 16 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE321 Fluid Mechanics and Transportation Zorunlu 3 0 4
2 CHE381 Chemical Engineering Thermodynamics I Zorunlu 3 0 5
3 HUK233 İş Hukuku ve Etik Zorunlu 3 0 3
4 KMM300 Yaz Stajı I Zorunlu 0 0 3
5 KMM315 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Zorunlu 0 4 5
6 KMM323 Isı Transferi ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
7 KMY341 Kimyasal Kinetik Zorunlu 2 2 5
Toplam 14 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE362 Introduction to Biochemical Engineering Zorunlu 3 0 5
2 KMM302 KMM Enstrümental Analiz Zorunlu 2 2 5
3 KMM316 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II Zorunlu 0 4 5
4 KMM324 Kütle Transferi ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
5 KMM342 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve Tasarımı Zorunlu 3 0 5
6 KMM382 Kimya Mühendisliği Termodinamiği II Zorunlu 3 0 5
Toplam 14 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMM400 Yaz Stajı II Zorunlu 0 0 3
2 KMM415 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III Zorunlu 0 4 5
3 KMM425 Proses Mühendisliği ve Tasarımı Zorunlu 3 0 4
4 KMM451 Proses Kontrol ve Dinamik Zorunlu 3 0 4
5 KMM497 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 4 6
6 NTE-1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
7 TS-1 Technical Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 11 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE464 Chemical Technologies Zorunlu 3 0 5
2 KMM498 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 4 9
3 NTE-2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
4 NTE-3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
5 TE-3 Technical Elective - 3 Seçmeli 3 0 5
6 TS-2 Technical Elective - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 13 4 30
Seçmeli
7 . Dönem > NTE-1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
7 . Dönem > TS-1 Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE442 Mathematical Modeling Zorunlu 3 0 5
2 CHE455 Process Optimization Zorunlu 3 0 5
3 CHE466 Industrial Enzymes and Its Applications Zorunlu 3 0 5
4 CHE469 Paper Technology Zorunlu 3 0 5
5 CHE480 Chemical Engineering for Sustainable Biosphere Zorunlu 3 0 5
6 CHE493 Computer Aided Process Simulation Zorunlu 3 0 5
7 KMM406 Malzeme ve Korozyon Zorunlu 3 0 5
8 KMM408 Kimya Sanayiinde İş Güvenliği Zorunlu 3 0 5
9 KMM421 Membran Prosesler Zorunlu 3 0 5
10 KMM426 Kurutma Prosesleri Zorunlu 3 0 5
11 KMM441 Kataliz ve Katalitik Reaktörler Zorunlu 3 0 5
12 KMM462 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 5
13 KMM465 Biyomühendislik Prosesleri Zorunlu 3 0 5
14 KMM472 Polimer Teknolojisi Zorunlu 3 0 5
15 KMM474 Petrokimyasal Prosesler Zorunlu 3 0 5
16 KMM479 Elektrokimyasal Prosesler Zorunlu 3 0 5
17 KMM481 Proseslerde Termodinamik Analiz Zorunlu 3 0 5
18 KMM486 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 5
19 KMM494 KMM'de Özel Başlıklar I Zorunlu 3 0 5
20 KMM495 KMM'de Özel Başlıklar II Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > NTE-2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
3 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
4 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
5 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
6 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
7 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
8 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
9 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
10 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
11 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
12 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
13 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
14 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
15 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
16 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
17 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
18 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
19 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
20 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
21 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
22 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
23 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
24 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
25 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 3
26 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 3
27 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
28 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
29 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
30 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
31 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
32 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
33 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
34 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
35 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
36 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
37 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
38 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
39 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
40 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
41 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
42 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
43 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
44 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
45 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
46 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
47 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
48 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
49 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
50 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
51 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
52 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
53 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
54 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
55 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
56 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
57 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
58 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
59 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
60 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
61 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
62 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
63 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
64 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > NTE-3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
3 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
4 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
5 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
6 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
7 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
8 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
9 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
10 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
11 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
12 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
13 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
14 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
15 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
16 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
17 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
18 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
19 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
20 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
21 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
22 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
23 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
24 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
25 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 3
26 FNCE416 Finance for Engineers Zorunlu 3 0 3
27 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
28 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
29 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
30 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
31 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
32 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
33 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
34 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
35 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
36 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
37 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
38 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
39 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
40 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
41 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
42 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
43 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
44 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
45 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
46 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
47 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
48 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
49 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
50 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
51 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
52 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
53 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
54 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
55 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
56 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
57 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
58 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
59 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
60 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
61 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
62 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
63 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
64 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > TE-3 Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE442 Mathematical Modeling Zorunlu 3 0 5
2 CHE455 Process Optimization Zorunlu 3 0 5
3 CHE466 Industrial Enzymes and Its Applications Zorunlu 3 0 5
4 CHE469 Paper Technology Zorunlu 3 0 5
5 CHE480 Chemical Engineering for Sustainable Biosphere Zorunlu 3 0 5
6 CHE493 Computer Aided Process Simulation Zorunlu 3 0 5
8 . Dönem > TS-2 Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CHE442 Mathematical Modeling Zorunlu 3 0 5
2 CHE455 Process Optimization Zorunlu 3 0 5
3 CHE466 Industrial Enzymes and Its Applications Zorunlu 3 0 5
4 CHE469 Paper Technology Zorunlu 3 0 5
5 CHE480 Chemical Engineering for Sustainable Biosphere Zorunlu 3 0 5
6 CHE493 Computer Aided Process Simulation Zorunlu 3 0 5
7 KMM406 Malzeme ve Korozyon Zorunlu 3 0 5
8 KMM408 Kimya Sanayiinde İş Güvenliği Zorunlu 3 0 5
9 KMM421 Membran Prosesler Zorunlu 3 0 5
10 KMM426 Kurutma Prosesleri Zorunlu 3 0 5
11 KMM441 Kataliz ve Katalitik Reaktörler Zorunlu 3 0 5
12 KMM462 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 5
13 KMM465 Biyomühendislik Prosesleri Zorunlu 3 0 5
14 KMM472 Polimer Teknolojisi Zorunlu 3 0 5
15 KMM474 Petrokimyasal Prosesler Zorunlu 3 0 5
16 KMM479 Elektrokimyasal Prosesler Zorunlu 3 0 5
17 KMM481 Proseslerde Termodinamik Analiz Zorunlu 3 0 5
18 KMM486 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 5
19 KMM494 KMM'de Özel Başlıklar I Zorunlu 3 0 5
20 KMM495 KMM'de Özel Başlıklar II Zorunlu 3 0 5

^