Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Biyomühendislik (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Biyomühendislik bölümü Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çatısı altında aktif bir şekilde lisans eğitim-öğretimine devam etmektedir. Biyomühendislik bölümü lisans eğitimine 2010-2011 Eğitim- Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli sayısal puana sahip öğrencilerin ÖSYM tarafından belirlenen kurallar ve kontenjan çerçevesinde biyomühendislik bölümüne kayıt yaptırmasıyla başlamıştır.
Kazanılan Derece
Biyomühendislik
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılna sınav sonucunda yeterli sayısal puana sahip öğrenciler ÖSYM tarafından belirlenen kurallar ve kontejyan çerçevesinde biyomühendislik bölümüne kayıt yaptırabilir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi kapsamında eğitim-öğretim kuralları uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın eğitim dili İngilizce’dir. Bölüme kayıt yapan öğrenciler Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavına girerler. Sınavda başarısız olanlar bir yıl İngilizce hazırlık sınıfından sonra yeterlilik sınavını geçmek koşulu ile lisans eğitimine başlarlar. Mühendislik Fakültesi’nde öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin programları doğrultusunda ve akademik danışmanlarının yönlendirmesiyle toplam 144 kredilik bir lisans programı izlerler. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır.
Program Profili
Biyomühendislik; biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya gibi temel bilim alanları ile mühendislik prensiplerinin birleştirilerek canlı sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. Son yıllardaki hızla gelişmeler doğrultusunda, 21. yüzyılda, biyomühendislik insanlığın hızlı sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir araç olarak görülmektedir. Günümüzde, bu bilim dalı; akışkanlar mekaniği, kütle ve ısı aktarımı, termodinamik, reaktör tasarımı, kinetik gibi mühendisliğin birçok dalı ile biyoloji, mikrobiyoloji, gen teknolojileri, protein kimyası, metabolizma gibi temel bilimler arasında köprü oluşturarak toplumun ve ilgili sektörlerin sorunlarına çözüm üretmektedir. Biyomühendislik alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde ilaç endüstrisinden kimyaya, çevreden gıda endüstrisine, bir çok endüstri alanında biyoteknolojik yöntemler kullanılmakta, yeni yöntemler geliştirilmekte ve bu yöntemlerle üretilen ürünler elde edilmekte ve kullanılmaktadır. Biyomühendisler genel olarak, biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, enerji kaynakları (hidrojen enerjisi, biyoetanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asitler, pestisitler ve çeşitli polimerler) gibi biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için gerekli çalışmalarda bulunurlar. Modern anlamı ile biyoteknoloji yakın bir geçmişe sahiptir ve son yıllarda hızlı ilerlemeler kaydedilmektedir. Günümüzde biyoteknolojik süreçlerin yer almadığı bir süreç düşünmek neredeyse olanaksızdır. Biyomühendislik, Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programlarında ve Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı (2007-2013) kapsamında öncelikli bilim dallarından biri olarak gösterilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyomühendisler, biyolojik ve biyolojik sistemlerle uyumlu maddelerin üretimi ve kullanımı, biyoprosesleri projelendirme, biyoteknoloji sektöründeki Ar-Ge departmanlarında üretim, işletme, yönetim ve teknik pazarlamada çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Biyomühendislik programından gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Biyomühendislik Bölümü'nde, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi'nde yer alan kural ve uygulamalar dikkate alınarak sınavlar gerçekleştirilmekte ve ölçülüp değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için 144 kredi, 163 saat ve belirlenen 48 dersten başarılı olmak gerekir. Değerlendirmenin harfli sisteme göre yapıldığı fakültemizde, genel ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’nin altında olan öğrenci mezun olamamaktadır. Biyomühendislik Programında da aynı değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Altışar haftalık iki yaz stajı zorunludur. Son sınıf programında yer alan BIOE 497 ENGINEERING PROJECT I ve BIOE 498 ENGINEERING PROJECT II son sınıf bitirme ödevi niteliğindeki proje derslerinin gereği, bir tez yazma zorunluluğu vardır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi D-Binası, Göztepe Kampüsü 34722 İstanbul İletişim Bilgileri: Biyomühendislik Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ahmet Alp Sayar, asayar@marmara.edu.tr Tel: 0 216 348 02 92 / 724 Bölüm Sekreteri Tel: 0 216 348 02 92 /723
Bölüm Olanakları
Biyomühendislik bölümünün yer aldığı bina bir zemin ve 4 kattan oluşmaktadır. Katların toplam alanı 1788 m2, iki sınıf için toplam alan 125 m2, laboratuvar alanı 889 m2, atölyeler için ayrılan alan 121 m2 ve genel amaçlı kullanım alanı 652 m2 civarındadır. Fakültemizde kapasitesi 25-100 arasında değişen 18 adet sınıf mevcuttur. Eğitim öğretim için gerekli tüm ekipmanlar (projeksiyon cihazı, tepegöz) sınıflarımızda mevcuttur. Biyomühendislik Bölümünde verilecek dersler ve yürütülecek projeler ile ilgili olan laboratuvarlar sırası ile endüstriyel mikrobiyoloji, biyoproses, moleküler biyoloji ve genetik, protein mühendisliği ve proteom ve moleküler ekoloji laboratuvarlarıdır.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilir.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B2+ genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma konularının farkındadır.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BIOE100 Introduction to Bioengineering Zorunlu 2 0 3
3 CHEM107 Basic Chemistry Zorunlu 4 0 6
4 CSE123 Introduction to Computing Zorunlu 3 2 6
5 MATH101 Calculus I Zorunlu 4 0 6
6 PHYS101 Physics I Zorunlu 4 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 21 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BIOE110 Introduction to Biomedical Engineering and Instrumentation Zorunlu 3 0 6
3 BIOE111 General Biology for Engineers Zorunlu 2 2 8
4 MATH102 Calculus II Zorunlu 4 0 6
5 PHYS102 Physics II Zorunlu 4 0 6
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE201 Microbiology for Bioengineers Zorunlu 2 2 6
2 BIOE211 Bioengineering Principles Zorunlu 4 0 6
3 CHEM213 Biochemistry I Zorunlu 2 2 6
4 ECON203 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
5 MATH255 Differential Equations Zorunlu 3 0 5
6 NTE-1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE202 Molecular Biology and Genetics Zorunlu 3 2 6
2 BIOE222 Biomaterials and Drug Delivery Zorunlu 3 0 4
3 BIOE262 Mathematical Applications in Bioengineering Systems Zorunlu 2 2 4
4 CHEM214 Biochemistry II Zorunlu 2 2 6
5 LAW203 Business Law and Ethics Zorunlu 3 0 4
6 NTE-2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
7 STAT252 Biostatistics Zorunlu 3 0 3
Toplam 18 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE300 Summer Practice I Zorunlu 0 0 3
2 BIOE311 Bioengineering Lab I Zorunlu 0 4 5
3 BIOE341 Bioreaction Engineering Zorunlu 3 0 5
4 BIOE353 Cellular and Metabolic Engineering Zorunlu 3 0 4
5 BIOE381 Bioengineering Thermodynamics Zorunlu 3 0 5
6 NTE-3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
7 TE-1 Technical Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 14 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE312 Bioengineering Lab II Zorunlu 0 4 5
2 BIOE324 Biotransport Phenomena Zorunlu 4 2 6
3 BIOE336 Integrated Downstream Processing Zorunlu 3 0 4
4 BIOE356 Bioprocess Dynamics and Control Zorunlu 4 0 5
5 TE-2 Technical Elective - 2 Seçmeli 3 0 5
6 TE-3 Technical Elective - 3 Seçmeli 3 0 5
Toplam 17 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE400 Summer Practice II Zorunlu 0 0 3
2 BIOE471 Management of Bioprocess Development Zorunlu 3 0 5
3 BIOE473 Business in a Competitive Environment in Bioengineering Zorunlu 2 2 5
4 BIOE491 Bioprocess Design I Zorunlu 3 2 7
5 BIOE497 Bioengineering Project I Zorunlu 0 4 5
6 TE-4 Technical Elective - 4 Seçmeli 3 0 5
Toplam 11 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE472 Planning and Management of Research Zorunlu 3 0 6
2 BIOE492 Bioprocess Design II Zorunlu 3 2 7
3 BIOE498 Bioengineering Project II Zorunlu 0 4 12
4 TE-5 Technical Elective - 5 Seçmeli 3 0 5
Toplam 9 6 30
Seçmeli
3 . Dönem > NTE-1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
4 . Dönem > NTE-2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > NTE-3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS205 International Business Zorunlu 2 0 3
2 CAS101 Self Management Zorunlu 2 0 3
3 CAS110 Our Biosphere Zorunlu 2 0 3
4 CAS161 Geometric Origami Zorunlu 2 0 3
5 CAS201 Energy for Physical Activity Zorunlu 2 0 3
6 CAS202 Human Performance and Nutrition Zorunlu 2 0 3
7 CAS203 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Zorunlu 2 0 3
8 CAS204 Interpersonal Relations and Communication Zorunlu 2 0 3
9 CAS205 Trekking and Orienteering Zorunlu 2 0 3
10 CAS301 Earthquake and Rescue Principles Zorunlu 2 0 3
11 CAS344 Positive Thinking Zorunlu 2 0 3
12 COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 2 0 3
13 FNCE303 Investment Planning Zorunlu 2 0 3
14 HR113 Career Development Zorunlu 2 0 3
15 HR401 Career Orientation Zorunlu 2 0 3
16 HSS302 Ethics in Engineering and Science Zorunlu 2 0 3
17 MGT121 Design, Innovation and Entrepreneurship Zorunlu 2 0 3
18 NTE102 Effects Of Human Behaviour On Environment Zorunlu 2 0 3
19 OB240 Industrial Psychology Zorunlu 2 0 3
20 OB241 Behavioral Sciences for Engineers Zorunlu 2 0 3
21 OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 2 0 3
22 YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 2 0 3
23 YDA102 Almanca Zorunlu 1 2 3
24 YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 1 2 3
25 YDA201 Seminars in German Zorunlu 1 2 3
26 YDF101 French for Beginners Zorunlu 2 0 3
27 YDI103 Technical English Zorunlu 2 0 3
28 YDI104 Report Writing in English Zorunlu 2 0 3
29 YDIS101 Spanish for Beginners Zorunlu 2 0 3
30 YDIS102 Spanish Zorunlu 2 0 3
31 YDIT101 Italian for Beginners Zorunlu 2 0 3
32 YDJ101 Basic Japanese Zorunlu 2 0 3
5 . Dönem > TE-1 Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE301 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
2 BIOE302 Industrial Microbiology Zorunlu 3 0 5
3 BIOE303 Modern Techniques in Biochemical Engineering Zorunlu 3 0 5
4 BIOE304 Protein Interactions Zorunlu 3 0 5
5 BIOE314 Molecular Biophysics Zorunlu 3 0 5
6 BIOE322 Protein/Peptide Transport Zorunlu 3 0 5
7 BIOE323 Biosystems Unit Operations Zorunlu 3 0 5
8 BIOE331 Biochemical Regulation and signal Transduction Zorunlu 3 0 5
9 BIOE332 Introduction to Systems Biology Zorunlu 3 0 5
10 BIOE333 Protein Folding Zorunlu 3 0 5
11 BIOE334 Structural Biology Zorunlu 3 0 5
12 BIOE350 Bioprocess Optimization Zorunlu 3 0 5
13 BIOE351 Computer Aided Bioengineering Zorunlu 3 0 5
14 BIOE352 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 5
15 BIOE354 Metabolic Control Analysis Zorunlu 3 0 5
16 BIOE355 Biological Control Systems Zorunlu 3 0 5
17 BIOE360 Bioprocess Validation and Quality Control Zorunlu 3 0 5
18 BIOE361 Industrial and Environmental Biotechnology Zorunlu 3 0 5
19 BIOE362 Proteomics and Mass Spectrometry Zorunlu 3 0 5
20 BIOE363 Fermentation Processes Zorunlu 3 0 5
21 BIOE365 Computational Bioengineering Zorunlu 3 0 5
22 BIOE401 Recombinant DNA Technology Zorunlu 3 0 5
23 BIOE412 Introduction to Protein Structure and Function Zorunlu 3 0 5
24 BIOE413 Biomolecular Interactions Zorunlu 3 0 5
25 BIOE414 Microbial Proteomics Zorunlu 3 0 5
26 BIOE421 Tissue Engineering Zorunlu 3 0 5
27 BIOE422 Downstream Processing Zorunlu 3 0 5
28 BIOE423 Protein Engineering Zorunlu 3 0 5
29 BIOE430 Bioconversion of Lignocellulosics Zorunlu 3 0 5
30 BIOE431 Biosensors and Bioprocess Instrumentation Zorunlu 3 0 5
31 BIOE432 Introduction to Biodegradable Polymers Zorunlu 3 0 5
32 BIOE435 Reconstruction of Biological Networks Zorunlu 3 0 5
33 BIOE440 Dynamics of Biomolecules Zorunlu 3 0 5
34 BIOE441 Mass Spectrometry Data Analysis in Proteomics Zorunlu 3 0 5
35 BIOE442 Enzymes in Industrial Applications Zorunlu 3 0 5
36 BIOE452 Introduction to Computational Structural Biology Zorunlu 3 0 5
37 BIOE453 Statistics for Bioinformatics Data Mining Zorunlu 3 0 5
38 BIOE454 Design and Simulation of Proteins as Macromolecules Zorunlu 3 0 5
39 BIOE455 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
40 BIOE456 Plant-wide Process Control Zorunlu 3 0 5
41 BIOE458 Nanotechnology Zorunlu 3 0 5
42 BIOE460 Molecular Modeling Zorunlu 3 0 5
43 BIOE461 Computational Methods in Biology Zorunlu 3 0 5
44 BIOE462 Environmental Bioengineering Zorunlu 3 0 5
45 BIOE463 Biomass and Biorefineries Zorunlu 3 0 5
46 BIOE465 Biomedical Imaging and Diagnostics Zorunlu 3 0 5
47 BIOE470 Protein Biotechnology Zorunlu 3 0 5
48 BIOE474 Bioremediation: Principles and Practices Zorunlu 3 0 5
49 BIOE480 Stoichiometric Modeling of Metabolic Networks Zorunlu 3 0 5
50 BIOE481 Thermodynamics and Statistical Mechanics Zorunlu 3 0 5
51 BIOE483 Medical Imaging Zorunlu 3 0 5
52 BIOE493 Special Topics in Bioengineering I Zorunlu 3 0 5
53 BIOE494 Special Topics in Bioengineering II Zorunlu 3 0 5
54 BIOE495 Special Topics in Bioengineering III Zorunlu 3 0 5
55 BIOE496 Special Topics in Bioengineering IV Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > TE-2 Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE301 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
2 BIOE301 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
3 BIOE302 Industrial Microbiology Zorunlu 3 0 5
4 BIOE302 Industrial Microbiology Zorunlu 3 0 5
5 BIOE303 Modern Techniques in Biochemical Engineering Zorunlu 3 0 5
6 BIOE303 Modern Techniques in Biochemical Engineering Zorunlu 3 0 5
7 BIOE304 Protein Interactions Zorunlu 3 0 5
8 BIOE304 Protein Interactions Zorunlu 3 0 5
9 BIOE314 Molecular Biophysics Zorunlu 3 0 5
10 BIOE314 Molecular Biophysics Zorunlu 3 0 5
11 BIOE322 Protein/Peptide Transport Zorunlu 3 0 5
12 BIOE322 Protein/Peptide Transport Zorunlu 3 0 5
13 BIOE323 Biosystems Unit Operations Zorunlu 3 0 5
14 BIOE323 Biosystems Unit Operations Zorunlu 3 0 5
15 BIOE331 Biochemical Regulation and signal Transduction Zorunlu 3 0 5
16 BIOE331 Biochemical Regulation and signal Transduction Zorunlu 3 0 5
17 BIOE332 Introduction to Systems Biology Zorunlu 3 0 5
18 BIOE332 Introduction to Systems Biology Zorunlu 3 0 5
19 BIOE333 Protein Folding Zorunlu 3 0 5
20 BIOE333 Protein Folding Zorunlu 3 0 5
21 BIOE334 Structural Biology Zorunlu 3 0 5
22 BIOE334 Structural Biology Zorunlu 3 0 5
23 BIOE350 Bioprocess Optimization Zorunlu 3 0 5
24 BIOE350 Bioprocess Optimization Zorunlu 3 0 5
25 BIOE351 Computer Aided Bioengineering Zorunlu 3 0 5
26 BIOE351 Computer Aided Bioengineering Zorunlu 3 0 5
27 BIOE352 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 5
28 BIOE352 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 5
29 BIOE354 Metabolic Control Analysis Zorunlu 3 0 5
30 BIOE354 Metabolic Control Analysis Zorunlu 3 0 5
31 BIOE355 Biological Control Systems Zorunlu 3 0 5
32 BIOE355 Biological Control Systems Zorunlu 3 0 5
33 BIOE360 Bioprocess Validation and Quality Control Zorunlu 3 0 5
34 BIOE360 Bioprocess Validation and Quality Control Zorunlu 3 0 5
35 BIOE361 Industrial and Environmental Biotechnology Zorunlu 3 0 5
36 BIOE361 Industrial and Environmental Biotechnology Zorunlu 3 0 5
37 BIOE362 Proteomics and Mass Spectrometry Zorunlu 3 0 5
38 BIOE362 Proteomics and Mass Spectrometry Zorunlu 3 0 5
39 BIOE363 Fermentation Processes Zorunlu 3 0 5
40 BIOE363 Fermentation Processes Zorunlu 3 0 5
41 BIOE365 Computational Bioengineering Zorunlu 3 0 5
42 BIOE365 Computational Bioengineering Zorunlu 3 0 5
43 BIOE401 Recombinant DNA Technology Zorunlu 3 0 5
44 BIOE401 Recombinant DNA Technology Zorunlu 3 0 5
45 BIOE412 Introduction to Protein Structure and Function Zorunlu 3 0 5
46 BIOE412 Introduction to Protein Structure and Function Zorunlu 3 0 5
47 BIOE413 Biomolecular Interactions Zorunlu 3 0 5
48 BIOE413 Biomolecular Interactions Zorunlu 3 0 5
49 BIOE414 Microbial Proteomics Zorunlu 3 0 5
50 BIOE414 Microbial Proteomics Zorunlu 3 0 5
51 BIOE421 Tissue Engineering Zorunlu 3 0 5
52 BIOE421 Tissue Engineering Zorunlu 3 0 5
53 BIOE422 Downstream Processing Zorunlu 3 0 5
54 BIOE422 Downstream Processing Zorunlu 3 0 5
55 BIOE423 Protein Engineering Zorunlu 3 0 5
56 BIOE423 Protein Engineering Zorunlu 3 0 5
57 BIOE430 Bioconversion of Lignocellulosics Zorunlu 3 0 5
58 BIOE430 Bioconversion of Lignocellulosics Zorunlu 3 0 5
59 BIOE431 Biosensors and Bioprocess Instrumentation Zorunlu 3 0 5
60 BIOE431 Biosensors and Bioprocess Instrumentation Zorunlu 3 0 5
61 BIOE432 Introduction to Biodegradable Polymers Zorunlu 3 0 5
62 BIOE432 Introduction to Biodegradable Polymers Zorunlu 3 0 5
63 BIOE435 Reconstruction of Biological Networks Zorunlu 3 0 5
64 BIOE435 Reconstruction of Biological Networks Zorunlu 3 0 5
65 BIOE440 Dynamics of Biomolecules Zorunlu 3 0 5
66 BIOE440 Dynamics of Biomolecules Zorunlu 3 0 5
67 BIOE441 Mass Spectrometry Data Analysis in Proteomics Zorunlu 3 0 5
68 BIOE441 Mass Spectrometry Data Analysis in Proteomics Zorunlu 3 0 5
69 BIOE442 Enzymes in Industrial Applications Zorunlu 3 0 5
70 BIOE442 Enzymes in Industrial Applications Zorunlu 3 0 5
71 BIOE452 Introduction to Computational Structural Biology Zorunlu 3 0 5
72 BIOE452 Introduction to Computational Structural Biology Zorunlu 3 0 5
73 BIOE453 Statistics for Bioinformatics Data Mining Zorunlu 3 0 5
74 BIOE453 Statistics for Bioinformatics Data Mining Zorunlu 3 0 5
75 BIOE454 Design and Simulation of Proteins as Macromolecules Zorunlu 3 0 5
76 BIOE454 Design and Simulation of Proteins as Macromolecules Zorunlu 3 0 5
77 BIOE455 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
78 BIOE455 Machine Learning Zorunlu 3 0 5
79 BIOE456 Plant-wide Process Control Zorunlu 3 0 5
80 BIOE456 Plant-wide Process Control Zorunlu 3 0 5
81 BIOE458 Nanotechnology Zorunlu 3 0 5
82 BIOE458 Nanotechnology Zorunlu 3 0 5
83 BIOE460 Molecular Modeling Zorunlu 3 0 5
84 BIOE460 Molecular Modeling Zorunlu 3 0 5
85 BIOE461 Computational Methods in Biology Zorunlu 3 0 5
86 BIOE461 Computational Methods in Biology Zorunlu 3 0 5
87 BIOE462 Environmental Bioengineering Zorunlu 3 0 5
88 BIOE462 Environmental Bioengineering Zorunlu 3 0 5
89 BIOE463 Biomass and Biorefineries Zorunlu 3 0 5
90 BIOE463 Biomass and Biorefineries Zorunlu 3 0 5
91 BIOE465 Biomedical Imaging and Diagnostics Zorunlu 3 0 5
92 BIOE465 Biomedical Imaging and Diagnostics Zorunlu 3 0 5
93 BIOE470 Protein Biotechnology Zorunlu 3 0 5
94 BIOE470 Protein Biotechnology Zorunlu 3 0 5
95 BIOE474 Bioremediation: Principles and Practices Zorunlu 3 0 5
96 BIOE474 Bioremediation: Principles and Practices Zorunlu 3 0 5
97 BIOE480 Stoichiometric Modeling of Metabolic Networks Zorunlu 3 0 5
98 BIOE480 Stoichiometric Modeling of Metabolic Networks Zorunlu 3 0 5
99 BIOE481 Thermodynamics and Statistical Mechanics Zorunlu 3 0 5
100 BIOE481 Thermodynamics and Statistical Mechanics Zorunlu 3 0 5
101 BIOE483 Medical Imaging Zorunlu 3 0 5
102 BIOE483 Medical Imaging Zorunlu 3 0 5
103 BIOE493 Special Topics in Bioengineering I Zorunlu 3 0 5
104 BIOE493 Special Topics in Bioengineering I Zorunlu 3 0 5
105 BIOE494 Special Topics in Bioengineering II Zorunlu 3 0 5
106 BIOE494 Special Topics in Bioengineering II Zorunlu 3 0 5
107 BIOE495 Special Topics in Bioengineering III Zorunlu 3 0 5
108 BIOE495 Special Topics in Bioengineering III Zorunlu 3 0 5
109 BIOE496 Special Topics in Bioengineering IV Zorunlu 3 0 5
110 BIOE496 Special Topics in Bioengineering IV Zorunlu 3 0 5
6 . Dönem > TE-3 Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE301 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
2 BIOE301 Biomaterials Zorunlu 3 0 5
3 BIOE302 Industrial Microbiology Zorunlu 3 0 5
4 BIOE302 Industrial Microbiology Zorunlu 3 0 5
5 BIOE303 Modern Techniques in Biochemical Engineering Zorunlu 3 0 5
6 BIOE303 Modern Techniques in Biochemical Engineering Zorunlu 3 0 5
7 BIOE304 Protein Interactions Zorunlu 3 0 5
8 BIOE304 Protein Interactions Zorunlu 3 0 5
9 BIOE314 Molecular Biophysics Zorunlu 3 0 5
10 BIOE314 Molecular Biophysics Zorunlu 3 0 5
11 BIOE322 Protein/Peptide Transport Zorunlu 3 0 5
12 BIOE322 Protein/Peptide Transport Zorunlu 3 0 5
13 BIOE323 Biosystems Unit Operations Zorunlu 3 0 5
14 BIOE323 Biosystems Unit Operations Zorunlu 3 0 5
15 BIOE331 Biochemical Regulation and signal Transduction Zorunlu 3 0 5
16 BIOE331 Biochemical Regulation and signal Transduction Zorunlu 3 0 5
17 BIOE332 Introduction to Systems Biology Zorunlu 3 0 5
18 BIOE332 Introduction to Systems Biology Zorunlu 3 0 5
19 BIOE333 Protein Folding Zorunlu 3 0 5
20 BIOE333 Protein Folding Zorunlu 3 0 5
21 BIOE334 Structural Biology Zorunlu 3 0 5
22 BIOE334 Structural Biology Zorunlu 3 0 5
23 BIOE350 Bioprocess Optimization Zorunlu 3 0 5
24 BIOE350 Bioprocess Optimization Zorunlu 3 0 5
25 BIOE351 Computer Aided Bioengineering Zorunlu 3 0 5
26 BIOE351 Computer Aided Bioengineering Zorunlu 3 0 5
27 BIOE352 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 5
28 BIOE352 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 5
29 BIOE354 Metabolic Control Analysis Zorunlu 3 0 5
30 BIOE354 Metabolic Control Analysis Zorunlu 3 0 5
31 BIOE355 Biological Control Systems Zorunlu 3 0 5
32 BIOE355 Biological Control Systems Zorunlu 3 0 5
33 BIOE360 Bioprocess Validation and Quality Control Zorunlu 3 0 5
34 BIOE360 Bioprocess Validation and Quality Control Zorunlu 3 0 5
35 BIOE361 Industrial and Environmental Biotechnology Zorunlu 3 0 5
36 BIOE361 Industrial and Environmental Biotechnology Zorunlu 3 0 5
37 BIOE362 Proteomics and Mass Spectrometry Zorunlu 3 0 5
38 BIOE362 Proteomics and Mass Spectrometry Zorunlu 3 0 5
39 BIOE363 Fermentation Processes Zorunlu 3 0 5
40 BIOE363 Fermentation Processes Zorunlu 3 0 5
41 BIOE365 Computational Bioengineering Zorunlu 3 0 5
42 BIOE365 Computational Bioengineering Zorunlu 3 0 5
43 BIOE401 Recombinant DNA Technology Zorunlu 3 0 5
44 BIOE401 Recombinant DNA Technology Zorunlu 3 0 5
45 BIOE412 Introduction to Protein Structure and Function Zorunlu 3 0 5
46 BIOE412 Introduction to Protein Structure and Function Zorunlu 3 0 5
47 BIOE413 Biomolecular Interactions Zorunlu 3 0 5
48 BIOE413 Biomolecular Interactions Zorunlu 3 0 5
49 BIOE414 Microbial Proteomics Zorunlu 3 0 5
50 BIOE414 Microbial Proteomics Zorunlu 3 0 5
51 BIOE421 Tissue Engineering Zorunlu 3 0 5
52 BIOE421 Tissue Engineering Zorunlu 3 0 5
53 BIOE422 Downstream Processing Zorunlu 3 0 5
54 BIOE422 Downstream Processing Zorunlu 3 0 5
55 BIOE423 Protein Engineering Zorunlu 3 0 5
56 BIOE423 Protein Engineering Zorunlu 3 0 5
57 BIOE430 Bioconversion of Lignocellulosics Zorunlu 3 0 5
58 BIOE430 Bioconversion of Lignocellulosics Zorunlu 3 0 5
59 BIOE431 Biosensors and Bioprocess Instrumentation Zorunlu 3 0 5
60 BIOE431 Biosensors and Bioprocess Instrumentation Zorunlu 3 0 5
61 BIOE432 Introduction to Biodegradable Polymers Zorunlu 3 0 5
62 BIOE432 Introduction to Biodegradable Polymers Zorunlu 3 0 5
63 BIOE435 Reconstruction of Biological Networks Zorunlu 3 0 5
64 BIOE435 Reconstruction of Biological Networks Zorunlu 3 0 5
65 BIOE440 Dynamics of Biomolecules Zorunlu 3 0 5
66 BIOE440 Dynamics of Biomolecules Zorunlu 3 0 5
67 BIOE441 Mass Spectrometry Data Analysis in Proteomics Zorunlu