Yüksek Lisans Programları
Eğitim Bilimleri - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 20 Temmuz 1982 tarihinde, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesinde çeşitli alanlarında 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlere pedogojik formasyon derslerini vermek ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında lisans programı yürütmek üzere kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümü içinde bulunan Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında 1997-1998 eğitim-öğretim yılında “Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. 1999-2000 eğitim öğretim yılında Eğitim Bilimleri Bölümü altında Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı kapatılarak, öğretim üyeleri ve yüksek lisans programı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı altına alınmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılında Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı tekrar oluşturulmuştur. 2011-2012 Eğitim öğretim yılında Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı açılmıştır. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim dalı 1997-1998 yılından buna yana yüksek lisans ve 1999-2000 yılından bu yana ise doktora düzeyinde öğretim vermektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans diploması verilir. Mezunlarımız “Bilim Uzmanı” ünvanı alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, ALES puanı, Transkript notu, mesleki bilgi notu ve mülakat notunun ağırlıklandırılmış etkisi ile elde edilen bilimsel başarı notuna göre alım yapılır. Bilimsel başarı notunun hesaplanmasında ALES’in yüzde 50’si, transkript notunun yüzde 20’si, mesleki bilgi notunun yüzde 15’i ve mülakatın yüzde 15’i alınır. Adayların bilimsel başarı notları büyükten küçüğe doğru sıralanarak en yüksek puan sahip olanlardan kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Adaylardan yabancı dil belgesi talep edilmez. Bunun dışındaki başvuru koşulları sınav tarihinden önce ilan aracılığıyla duyurulur. Bu ilanda ayrıca son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olup kesin kayıtta mezuniyet belgesi getirebilecek durumda olması gerekir. ALES (3 yıl geçerlidir) sınavından eşit ağırlık türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE, eşdeğer puan:635) veya Graduate Management Admission Test (GMAT, eşdeğer puan:466) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne teslim ederler. 1: Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü'nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır.) 2: Mezuniyet Belgesi :(1 Adet Fotokopisi) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. 3: Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş) veya GRE, GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir). 4: TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaportun Türkçe tercümesi) 5: Fotoğraf ( 2 adet) (Fotoğraf adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olmalı) 6: Transkript Sureti (1 Adet) (Henüz mezun olmayan öğrenciler için öğrenimlerine ait not ortalamalı güncel transkript fotokopisi) 7: Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge 8: Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesinin noter tasdikli sureti. 9: Yabancı uyruklu adaylardan, yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli tercümesine ek olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir. a.TÖMER'den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti, b.Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES sonuç belgesinin sureti. (Bu belgede üç yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.) c. Pasaportun noter tasdikli sureti d. Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli sureti (Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans ya eğitimi yapma talebinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, mezun oldukları tarih itibariyle bir yıl ara vermemeleri kaydıyla, Öğrenim Vizesi istenmez.) e. Türkiye'de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair tam teşekküllü Sağlık Kurulu raporu. f. Yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresi Adayların, Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekâletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabilirler. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Ön başvurular internet üzerinden yapılır. Ardından adayın istenen belgelerle birlikte Enstitüye gelerek başvurularını yapmaları zorunludur. Aksi taktirde yapılan başvurular geçersiz olur. Eksik belge ile ön kayıt yapılmaz. Kayıt koşullarına uymayan başvurular iptal edilir. Programlara müracaat edip başarılı bulunanlardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek kontenjandan öğrenci alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir tezsiz yüksek lisans programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim Dalı Başkanlarının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru en geç dördüncü yarıyılın başında yapılır. Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Marmara Üniversitesinin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, almak zorunda oldukları kredi toplamının üçte birini geçmemek kaydıyla ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Öğrenci, hizmet içi eğitimler, kurslar ve informal yollarla elde ettiği bilgi ve beceriler nedeniyle herhangi bir dersten muaf sayılmamaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet zorunlu ve seçmeli ders, bir adet dönem projesi çalışmasından oluşur. Öğrencinin dersteki başarısını ölçmede, ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerdeki raporlar, ödevler, testler, seminer sunumları ve proje çalışmaları kullanılır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Dönem Projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, sonraki yıl derse tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda Dönem Projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak Tezsiz Yüksek Lisans Programının sonunda Yeterlik Sınavı uygulanır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. I inci ve II nci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bilimsel eksiklikleri görülenler, öğrenim süresi içinde en fazla 4 adet (toplam 9 kredi) fark dersten sorumlu tutulabilirler. Bu dersler kredi tamamlamak için kullanılamaz. II nci Öğretimde öğrenci, bu dersler için de öğrenci katkı payı yatırır. Dokuz krediden fazla fark ders alması uygun görülen öğrenciler bilimsel hazırlık programına katılır. Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve Dönem Projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, yoksa doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Bu süre içinde programı tamamlayamayacağı anlaşılan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Program Profili
Marmara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanındaki farklı konularda uzmanlaşmış, eğitim bilimleri alanında sahip olduğu birikimleri kullanarak yeni bilgiler türetebilen, alandaki gelişmeleri takip ederek yeni çalışma konusu ve alanı yaratabilen, elde ettiği bilimsel sonuçları ulusal ve uluslararası bilim dünyasına yazılı ve sözlü olarak sunabilen, etik değerleri ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümsemiş, uygulamadaki problemlerin farkında olan, bunların çözümüne yönelik araştırmalar tasarlayan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş uygulayıcılar yetiştirmek amacıyla bir eğitim yürütmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Öğrencilerimiz ilk iki yarıyılda Zorunlu ve Seçmeli derslerden oluşan minimum 60 ECTS karşılığı 10 ders ile bir dönem projesi almaktadır. Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bilimsel eksiklikleri görülenler, öğrenim süresi içinde en fazla 4 adet (toplam 9 kredi) fark dersten sorumlu tutulabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilmektedir. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretmenlere yönetim kadrolarına geçişlerle, kariyer basamaklarında ilerlemelerinde destek sağlamaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora programlarına başvurma haklarına sahip olurlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans kredili dersleri ve seminer derslerinden en az bir vize ve final sınavı yapılır. Vize sınavlarının başarıya katkısı %40 final sınavlarının başarıya katkısı %60'dır. Aldığı notun 65 puan ve üstünde bir not olması ve tüm derslere devam etmiş olması zorunludur.
Mezuniyet Koşulları
Program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet zorunlu ve seçmeli ders, bir adet dönem projesi çalışmasından oluşur. Öğrencinin dersteki başarısını ölçmede, ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerdeki raporlar, ödevler, testler, seminer sunumları ve proje çalışmaları kullanılır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Dönem Projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, sonraki yıl derse tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda Dönem Projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak Tezsiz Yüksek Lisans Programının sonunda Yeterlik Sınavı uygulanır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. I inci ve II nci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bilimsel eksiklikleri görülenler, öğrenim süresi içinde en fazla 4 adet (toplam 9 kredi) fark dersten sorumlu tutulabilirler. Bu dersler kredi tamamlamak için kullanılamaz. II nci Öğretimde öğrenci, bu dersler için de öğrenci katkı payı yatırır. Dokuz krediden fazla fark ders alması uygun görülen öğrenciler bilimsel hazırlık programına katılır. Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve Dönem Projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, yoksa doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Derslerini ve dönem projesini tamamlayan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, Göztepe, Kadıköy, İstanbul Bölüm web sayfası: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/121206/bolumler/egitim-bilimleri-bolumu, Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Program Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Tel: (216) 3459090-253 e-posta: abakioglu@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim dalı bünyesinde, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programı yürütülmektedir. Programlar için Eğitim Bilimleri Bölümünde 2 adet seminer odası bulunmaktadır. Anabilim dalında, 3 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Temel istatistik becerilerine sahip olur
2 Temel araştırma becerilerini uygulayabilir
3 Eğitimin yönetim sürecinde hangi becerilere sahip olması gerektiğini bilir
4 Eğitimi tarihsel perspektifle değerlendirebilir
5 Eğitimde hizmetiçi eğitim programları düzenleyebilir
6 Eğitimi denetleyebilme becerisi geliştirir
7 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
8 Eğitimi felsefi boyutuyla değerlendirebilir
9 Eğitim sisteminde planlama becerisi geliştirir
10 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirir
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^