Yüksek Lisans Programları
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi - Biyoloji Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Biyoloji Öğretmenliği tezli yüksek lisans programı 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı altında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Biyoloji Eğitiminde Uzman ünvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 5 yıllık biyoloji öğretmenliği lisans programını tamamlamış olmak veya Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık biyoloji lisans programını tamamlayıp, biyoloji eğitiminde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış olmak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (Sayısal) Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme ve Mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
5 yıllık biyoloji öğretmenliği lisans programını veya Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık biyoloji lisans programını tamamlayıp, biyoloji eğitiminde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program boyunca alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.
Program Profili
Bu program kayıt olan öğrencilere, biyoloji eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin biyoloji eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve biyoloji eğitimi alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlğı’na bağlı özel ve resmi eğitim kurumlarında biyoloji öğretmeni ve uzman olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Ayrıca Biyoloji, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi alanlarında akademik kariyer yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız biyoloji öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve eğitim bilimleri alanlarında doktora programına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için enstitünün belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, Ödev, Proje vb.) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (Final, Ödev, Proje vb.) %60'ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Biyoloji eğitimi yüksek lisans programı boyunca alınan derslere devam ederek sınavlardan başarılı olmak (GANO; Genel Akademik Not Ortalaması= 2,50), hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği ABD Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Tel: 0216 347 33 66/300 E-mail: mustafacakir@marmara.edu.tr Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Serhat İrez
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesini sağlayacaktır. Bu konularda verilecek olan lisansüstü eğitim programları ile, yurtdışında eğitime yoğun talep nedeni ile oluşan beyin göçünün önlenmesine katkıda bulunulacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır.
Program Çıktıları ^
1 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.
2 Çeşitli disiplinler, eğitim alanları ve alt alanları arasındaki ilişkileri kurmak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
3 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahip olmak.
4 Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir araştırmayı tasarlamak ve gerçekleştirmek.
5 Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.
6 Özgün ve disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilmek.
7 Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirebilmek ve uygulayabilmek.
8 Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve etkin bir şekilde kullanma.
9 Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme.
10 Kendini bir birey olarak tanıyabilme; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme.
11 Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemek.
12 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal-uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşabilmek.
13 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyarak bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
15 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
16 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
17 Biyoloji ve Biyoloji Eğitimi Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek
18 Biyoloji ve Biyoloji Eğitimi alanlarında, sosyal sorumluluk ve etik değerler hakkında bilgisi ve bilincine sahip olmak.
19 Bilimsel araştırmaların veri toplama ve analiz aşamalarında güncel bilgisayar yazılımlarını kullanabilmek.
20 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, liderlik edebilmek.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > BYLO-S1..4-TYL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB7003 Bilim Felsefesi Zorunlu 3 0 7
2 BYLO7006 Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 7
3 BYLO7007 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri Zorunlu 3 0 7
4 BYLO7009 Gelişimin Biyopsikolojik Temelleri Zorunlu 3 0 7
5 EGT7012 Eğitim Araştırmalarına Giriş Zorunlu 3 0 7
6 EGT7013 Eğitim Planlaması ve Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 7
7 EGT7028 Fen Öğretimi Stratejileri Zorunlu 3 0 7
8 EGT7030 Fen Projeleri Geliştirme Zorunlu 3 0 7
9 EGT7071 Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 7
10 EGT7072 Öğrenme Teorileri Zorunlu 3 0 7
11 EGT7073 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 7
12 EGT7074 Fen Eğitimi Araştırma Alanları Zorunlu 3 0 7
13 EGT7079 Ölçek Geliştirme Zorunlu 3 0 7
14 EGT7080 Akademik Yazım Zorunlu 3 0 7
15 EYD7002 Eğitimde Profesyonel Gelişme Zorunlu 3 0 7
16 EYD7015 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 7
1 . Dönem > BYLO-S1-TLİ Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYLO751 Fen Eğitimi Araştırma Alanları Zorunlu 3 0 8
2 BYLO753 Öğretmen Eğitiminde Temel Prensipler Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > BYLO-S2,3 Seçimlik Ders - 2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYLO752 Bilim Felsefesi ve Bilimin Doğası Zorunlu 3 0 8
2 BYLO754 Ölçek Geliştirme Zorunlu 3 0 8
3 BYLO756 Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 8
4 BYLO758 Eğitimde Profesyonel Gelişme Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > BYLO-S5..8-TYL Seçimlik Ders - 1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB7003 Bilim Felsefesi Zorunlu 3 0 7
2 BYLO7006 Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 7
3 BYLO7007 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri Zorunlu 3 0 7
4 BYLO7009 Gelişimin Biyopsikolojik Temelleri Zorunlu 3 0 7
5 EGT7012 Eğitim Araştırmalarına Giriş Zorunlu 3 0 7
6 EGT7013 Eğitim Planlaması ve Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 7
7 EGT7028 Fen Öğretimi Stratejileri Zorunlu 3 0 7
8 EGT7030 Fen Projeleri Geliştirme Zorunlu 3 0 7
9 EGT7071 Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 7
10 EGT7072 Öğrenme Teorileri Zorunlu 3 0 7
11 EGT7073 Eğitimde İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 7
12 EGT7074 Fen Eğitimi Araştırma Alanları Zorunlu 3 0 7
13 EGT7079 Ölçek Geliştirme Zorunlu 3 0 7
14 EGT7080 Akademik Yazım Zorunlu 3 0 7
15 EYD7002 Eğitimde Profesyonel Gelişme Zorunlu 3 0 7
16 EYD7015 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 7

^