Yüksek Lisans Programları
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi - Fizik Öğretmenliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur.Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Bilimleri ve Alan Öğretmenliği alanlarında tezli ve doktora programları yürütülmektedir. Mevcut programların oluşturulmasında çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımların öğrencilere kazandırılması ilkesi esas alınmıştır.Bu ilkeler doğrultusunda Enstitümüz'de 10 Anabilim Dalı ve 46 Lisanüstü program bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Fizik Öğretmenliği tezli yüksek lisans programı 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı altında öğretime başlamıştır. Amaç Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün amaçı eğitim bilimleri, ilköğretim, orta öğretim alan öğretmenliği kapsamında Türk Milli Eğitim Sisteminin ihtiyaçları temel alınarak çağdaş nitelik ve nicelikte öğretim elemanı yetiştirmektir. Enstütü Müdürleri Prof. Dr. Sefer ADA 2008- Prof. Dr. Betül Aydın 2005- 2008 Prof. Dr. Ayla Oktay 1992-2005 (Kurucu Müdür)
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Fizik Eğitiminde Uzman ünvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR 1-2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Lisansüstü Programlara alınacak öğrencilerin başarı değerlendirme yüzdeleri: Ales %50 Bilimsel Değerlendirme %30 Mülakat %10 Transkript %10 2- Fizik Öğretmenliği (Tezli Yüksek Lisans) programına başvurmak için Tezsiz Yüksek Lisans Fizik Eğitimi mezunları, Fizik Öğretmenliği lisans mezunu olmak gerekmektedir. Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 5 yıllık fizik öğretmenliği lisans programını tamamlamış olmak veya Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık fizik lisans programını tamamlayıp, fizik eğitiminde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış olmak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavından (ALES) en az 70 almak (Sayısal) Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme ve Mülakatta başarılı olmak. Adres: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Göztepe Kampüsü 81040 Kadıköy / İSTANBUL Tel : (0216) 347 33 66 - (0216) 449 23 42 Faks : (0216) 347 33 66 (dahili-13) Web : http://ebe.marmara.edu.tr e-mail : egitimogrenci@marmara.edu.tr
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
5 yıllık fizik öğretmenliği lisans programını veya Fen Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık fizik lisans programını tamamlayıp, fizik eğitiminde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış olmak..
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program boyunca alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.
Program Profili
Bu program kayıt olan öğrencilere, fizik eğitiminde temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin fizik eğitiminde alana ve bir araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak ve fizik eğitimi alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlğı’na bağlı özel ve resmi eğitim kurumlarında fizik öğretmeni ve uzman olarak çalışma imkânı bulmaktadır. Ayrıca Fizik, Fizik Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi alanlarında akademik kariyer yapma imkânına sahip olmaktadırlar. Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro, özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanlığı yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız fizik öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve eğitim bilimleri alanlarında doktora programına başvurabilirler. Öğrenciler bunun için enstitünün belirlediği şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Arasınav %40 , Final % 60. Doğrudan Dönüşüm Sistemi Doğrudan dönüĢüm sistemi (DDS) MADDE 7 – (1) Bağıl değerlendirme uygulanmayan derslerde, 100’lük başarı notunu harfli ba una çevirirken kullanılacak doğrudan dönüşüm sistemi Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo 2: Doğrudan DönüĢüm Sistemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başarı Değerlemesi 90 – 100 AA 4,00 Pekiyi 85 – 89 BA 3,50 İyi-Pekiyi 80 – 84 BB 3,00 İyi İyi İyi 75 – 79 CB 2,50 Orta-İyi 65 – 74 CC 2,00 Orta 55 – 64 DC 1,50 Orta-Geçer 50 – 54 DD 1,00 Geçer 45 – 49 FD 0,50 Başarısız 0 – 44 FF 0,00 Başarısız -- FG 0,00 Yarıyıl sonu sınavına girmedi (başarısız) -- DZ 0,00 Devamsız (başarısız) -- MZ -- Mazeretli 50 – 100 S 0,00 Yeterli (başarılı) 0 – 49 U 0,00 Yetersiz (başarısız) -- E -- Tamamlanmamış / Eksik -- DE -- Devam ediyor
Mezuniyet Koşulları
Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencinin program boyunca aldığı dersleri başarıyla tamamlaması ve öğrenci tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği ABD Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul Tel: 0216 347 33 66/300 E-mail: fbekiroglu@marmara.edu.tr Program Başkanı: Doç. Dr. Feral Bekiroğlu AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Feral Bekiroğlu
Bölüm Olanakları
Bölümde 2 doçent, 1 yardımcı doçent yüksek lisans ve doktora derslerini vermektedir. Bölümde 3 adet laboratuar, 1 adet seminer odası yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hizmet vermektedir. İnternet ve internet üzerinden kütüphane kaynaklarına erişim mevcuttur. Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlayacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişmesini sağlayacaktır. Bu konularda verilecek olan lisansüstü eğitim programları ile, yurtdışında eğitime yoğun talep nedeni ile oluşan beyin göçünün önlenmesine katkıda bulunulacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır.
Program Çıktıları ^
1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2 Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
3 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
4 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
5 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
6 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
7 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
8 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek,
9 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek,
10 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
12 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,
14 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT747 Öğrenme ve Öğretim Teorilerine Giriş Zorunlu 3 0 8
2 FZKO701 Araştırma Konuları Zorunlu 3 0 6
3 FZKO703 İstatistik Yöntemlerine Giriş Zorunlu 3 0 8
4 FZKO711 Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş Zorunlu 3 0 8
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FZKO700 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 FZKO702 Deney-Araç Tasarımları Zorunlu 3 0 8
3 FZKO704 Fen Eğitiminde Bilim Tarihi ve Bilimin Doğası Zorunlu 3 0 8
4 FZKO712 Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş Zorunlu 3 0 8
Toplam 9 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^