Yüksek Lisans Programları
Biyoloji - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji - Biyoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fen Bilimleri Enstitüsü 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Mart 1983 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi’nin Fen Bilimleri ve Müzik Eğitimi ile ilgili Anabilim Dallarında Eğitim-Öğretim, araştırma ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Bugün 933 Yüksek Lisans, 378 Doktora olmak üzere toplam 1311 Lisansüstü Öğrenci öğrenim görmektedir. 263 Öğretim Üyesi hizmet vermektedir.
Kazanılan Derece
Biyolojide Yüksek Lisans.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Program Biyoloji , Biyoloji Öğretmenliği, Ziraat Mühendisliği, Su Ürünleri, Çevre Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyokimya ve Orman Mühendisliği alanlarında lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Mesleki Değerlendirme puanının %30'unun; c. %50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, %30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının %20'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/
Program Profili
Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler biyoloji disiplinine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji. Bölümdeki araştırma grupları uluslararası alanda tanınmış, bilimsel dergilerde çok sayıda yayın yapmaktadırlar. Bu araştırma alanları, gıda mikrobiyolojisi, mikrobiyal ekosistemler, tanısal mikrobiyoloji, endüstriyel mikrobiyoloji, su mikrobiyolojisi, makro- ve mikrofungusların tanımlanması, faydalı ve zararlı mikrofunguslar, deri mikrobiyolojisi, biyosensörler, mikroorganizmaların klasik ve moleküler taksonomik analizleri, halofil bakteriler ve arkeler, klinik mikrobiyoloji, antimikrobiyal maddeler, ekoloji, floristik, bitki patolojisi, fitososyoloji, likenoloji, endemik bitkiler, bitki sistematiği ve morfolojisi, bitkilerin moleküler sistematiği, bitki fizyolojisi, bitkilerde tuz stresi, bitki gelişim biyolojisi, bitki gelişiminde kimyasalların etkileri, bitki biyoteknolojisinde moleküler belirteç çalışmaları, bitki doku kültürü, genotoksisite, insanda moleküler kardiyoloji, insanda moleküler endokrinoloji, insanda transkriptomik, insanda metabolomik, insanda farmakogenomik, insanda nutrigenomik, insanda polimorfizm çalışmaları, insanda gen anlatım profilleme, insane hücre kültürü, akuatik ekosistemler, ağır metaller, pestisitler, omurgasız ve omurgalıları etkileyen çevresel kirleticiler, tatlı su ekolojisi, limnoloji, balık üreme biyolojisisi, balık genomik ve proteomiği, hayvan toksikolojisi, hayvan genotoksikoloji ve nanotoksikoloji çalışmaları, hayvan fizyolojisi, biyolojik kontrolde kullanılan böceklerin üretimi, hayvan fizyolojisi etkileyen çevresel faktörler. Bölüm öğretim üyeleri uluslararası düzeyde tanınmış bilim adamlarından oluşur ve bölümümüzde çeşitli alanlarda pek çok projeler yürütülmektedir. Başarılı Yüksek Lisans öğrencileri Erasmus öğrenci değişim program ile yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde eğitim almaya teşvik edilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi devlet veya özel sektörde hastaneler, endüstriyel alanlarda, ilaç sektöründe, tanı ve araştırma laboratuvarlarında, pazarlama sektöründe de çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Biyoloji Yüksek Lisans mezunları, Biyoloji ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde daha yüksek, doktora gibi, programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının % 50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalaması elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 6 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Meral ÜNAL (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul. Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1354, 1209. e-mail: meralunal@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Uzmanlaşmış öğrenciler ve donanımlı araştırma laboratuarları: agarozjel elektroforezi, poliakrilamid jel elektroforezi, DNA dizi analizi, PCR, spektrofotometre, hücre ve doku kültürü sistemleri, floresan mikroskobu, mikrotom, herbaryum.
Program Çıktıları ^
1 Lisans eğitimi sırasında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri güncel bilgilerle kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirme ve ilişkilendirebilme yeteneği kazanır.
2 Metodolojiyi öğrenme, uygulama, problemleri saptama ve çözüme yönelik araştırma yapma ve bilimsel metotlardan yararlanma yeteneği kazanır.
3 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için gerekli terminolojiyi kavrama, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi edinir.
4 Alanı ile ilgili kazanmış olduğu bilgi ve deneyimlerini sözlü ya da yazılı olarak sunabilme becerisi kazanır.
5 Bireysel sorumluluk alabilme ve takım içerisinde çalışabilme becerisi kazanır.
6 Alanında farklı disiplinler ile bilgi alışverişi yaparak grup çalışmalarında ve projelerde aktif çalışma yeteneği kazanır.
7 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar ve laboratuar teçhizatının kullanım becerisi kazanır.
8 Abiyotik ve biyotik etmenlerden kaynaklanan çevre sorunlarına çözüm yolları üretebilme becerisi kazanır.
9 Ülkenin doğal kaynaklarını bilinçli kullanan ve mesleki sorumluluk bilincine sahip bireyler olma becerisi edinir.
10 Uzmanlık alanında edindiği mesleki bilgileri eğitim, sağlık ve çeşitli endüstriyel alanlarda uygulama ve kullanabilme becerisi kazanır.
11 Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirme ve sonuçları değerlendirme becerisi edinir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 24
2 BYL-Z1-YL Zorunlu Ders - 1 Seçmeli 3 0 8
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 BYL-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 16
3 BYL-Z2-YL Zorunlu Ders - 2 Seçmeli 3 0 8
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > BYL-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL701 Protein Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
2 BYL702 Topraktaki Bitki Patojenleri Zorunlu 3 0 8
3 BYL703 Deniz Balıkları Sistematiği Zorunlu 2 2 8
4 BYL704 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri Zorunlu 3 0 8
5 BYL705 Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
6 BYL706 Sitolojik ve Embriyolojik Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
7 BYL707 Bitki Taksonomisinin Prensipleri Zorunlu 3 0 8
8 BYL708 Bitki Toplama ve Saklama Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
9 BYL717 Türkiye'de Orman Ekosistemleri ve Sintaksonomisi Zorunlu 3 0 8
10 BYL718 Bitki Süksesyonu ve Klimaks İnceleme Metodu Zorunlu 3 0 8
11 BYL719 Toprak Biyolojisinde Özel Konular Zorunlu 3 0 8
12 BYL720 Toprak Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
13 BYL721 Dünya Çölleri ve Florası Zorunlu 3 0 8
14 BYL722 Bitki Tayini Zorunlu 2 2 8
15 BYL723 Botanik Terminolojisi Zorunlu 3 0 8
16 BYL724 Bitkilerde Gelişme ve Stres Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
17 BYL725 Türkiye'nin Çiçekli Bitkileri I Zorunlu 2 2 8
18 BYL726 Türkiye'nin Çiçekli Bitkileri II Zorunlu 2 2 8
19 BYL727 Polen Morfolojisi Zorunlu 2 2 8
20 BYL728 Bitkilerde Fizyolojik ve Biyokimyasal Organizasyon Zorunlu 3 0 8
21 BYL729 Bitki Stress Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
22 BYL730 Vejetasyon Ekolojisi Zorunlu 2 2 8
23 BYL731 Bitki Fizyolojisinde Deneysel ve İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
24 BYL733 Liken Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
25 BYL734 Likenolojide Tayin ve İnceleme Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
26 BYL735 Ekonomik Botanik Zorunlu 3 0 8
27 BYL736 Mikrobiyal Ekoloji Zorunlu 3 0 8
28 BYL737 Mikroorganizma Genetiği Zorunlu 3 0 8
29 BYL739 Mikoloji Zorunlu 3 0 8
30 BYL741 Bitki Hastalıkları Zorunlu 3 0 8
31 BYL742 Bitki Hormonları Zorunlu 3 0 8
32 BYL743 Temel Bakteriyoloji Zorunlu 3 0 8
33 BYL744 Mikrobiyal Genomiks ve Biyoteknoloji Zorunlu 3 0 8
34 BYL745 İleri Mikoloji Zorunlu 3 0 8
35 BYL746 Mikrobiyolojide Klasik Tanımlama Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
36 BYL747 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonun Temelleri Zorunlu 3 0 8
37 BYL748 Actinomycetes Zorunlu 3 0 8
38 BYL749 Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
39 BYL750 Su Kalitesi ve Organizmalara Etkisi Zorunlu 3 0 8
40 BYL751 Teratoloji I Zorunlu 3 0 8
41 BYL752 Teratoloji II Zorunlu 3 0 8
42 BYL753 Kanser Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
43 BYL754 Tez ve Makale Yazım Tekniği Zorunlu 2 2 8
44 BYL755 Biyolojik Terimler ve Uygulamalı İngilizce I Zorunlu 3 0 8
45 BYL756 Biyolojik Terimler ve Uygulamalı İngilizce II Zorunlu 3 0 8
46 BYL757 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Zorunlu 3 0 8
47 BYL759 İhtiyoloji Zorunlu 3 0 8
48 BYL760 Moleküler İmmunoloji ve İmmunolojik Yöntemler Zorunlu 2 2 8
49 BYL761 Çevre Toksikolojisi Zorunlu 3 0 8
50 BYL762 Bitki Biyoteknolojisi Zorunlu 3 0 8
51 BYL763 Hücre Çekirdeği, Kromatin ve Kromozomlar Zorunlu 3 0 8
52 BYL766 Limnoloji Zorunlu 3 0 8
53 BYL767 Moleküler Hücre Biyolojisi I Zorunlu 3 0 8
54 BYL768 Moleküler Hücre Biyolojisi II Zorunlu 3 0 8
55 BYL769 Bitki Doku Kültürleri Zorunlu 3 0 8
56 BYL770 Elektron Mikroskopisi Teknikleri Zorunlu 3 0 8
57 BYL771 Sitoplazmik Organeller I Zorunlu 3 0 8
58 BYL773 Ekonomik Entomoloji Zorunlu 3 0 8
59 BYL774 Gerontoloji Zorunlu 3 0 8
60 BYL775 Hücre Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
61 BYL776 Biyolojik Kontrol Zorunlu 3 0 8
62 BYL777 Bitki Ağır Metal İlişkileri Zorunlu 3 0 8
63 BYL778 Biyomonitörlük ve Biyomonitör Organizmalar Zorunlu 2 2 8
64 BYL779 Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
65 BYL780 Bitkilerde Uygulamalı Mikroçoğaltım Zorunlu 2 2 8
66 BYL801 İnsan Genetiği Zorunlu 3 0 8
67 BYL802 Çevre Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
68 BYL803 Erozyonu Önlemede Kullanılan Bitki Türleri Biyolojisi ve Sistematiği Zorunlu 3 0 8
69 BYL804 Deniz Kirlenmesi Zorunlu 3 0 8
70 BYL805 İleri Bitki Anatomisi I Zorunlu 2 2 8
71 BYL806 İleri Bitki Anatomisi II Zorunlu 2 2 8
72 BYL807 Bakteri Metabolizması Zorunlu 3 0 8
73 BYL808 Hücre Biyolojisinde Özel Konular Zorunlu 3 0 8
74 BYL810 Kentsel Ekoloji Zorunlu 2 2 8
75 BYL821 Vejetasyonun Fitososyolojik İnceleme Metodları Zorunlu 3 0 8
76 BYL822 Anadolu'daki Tıbbi Çiçekli Bitkilerin Etken Maddeleri, Sistematiği Zorunlu 3 0 8
77 BYL823 Gymnospermlerin Sistematiği Zorunlu 2 2 8
78 BYL824 Türkiye'nin Fitososyolojik Üst Birimleri ve Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
79 BYL825 Pollusyon Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
80 BYL827 Tohum Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
81 BYL828 Angiospermlerin Sistematiği Zorunlu 2 2 8
82 BYL829 Hava Kirliliğinin Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
83 BYL830 Süs Bitkilerinin Hastalıkları Zorunlu 3 0 8
84 BYL831 Besin Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
85 BYL832 Endüstri Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
86 BYL833 Mikroorganizma Kültür Teknikleri Zorunlu 2 2 8
87 BYL834 Yenen Mantar Yetiştirilmesi Zorunlu 3 0 8
88 BYL835 İnsan Beslenmesi Yönünden Mantarlar Zorunlu 3 0 8
89 BYL836 Virüs Konukçu İlişkisi Zorunlu 3 0 8
90 BYL837 Temel Viroloji Zorunlu 3 0 8
91 BYL838 Fungal Büyüme İçin Kimyasal Çevre Koşulları Zorunlu 3 0 8
92 BYL839 Fungal Büyüme İçin Fiziksel Çevre Koşulları Zorunlu 3 0 8
93 BYL840 Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler Zorunlu 3 0 8
94 BYL841 Histolojik Metodlar Zorunlu 2 2 8
95 BYL842 Genetik Markörler ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
96 BYL843 İmmobilize Enzimler ve Biyosensör Teknolojisi Zorunlu 3 0 8
97 BYL844 Doku ve Hücre Kültürü Teknikleri Zorunlu 3 0 8
98 BYL845 Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Zorunlu 3 0 8
99 BYL846 Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji II Zorunlu 3 0 8
100 BYL847 Deniz Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
101 BYL848 Sitokimyaya Giriş Zorunlu 3 0 8
102 BYL849 Fizyolojik Endokrinoloji Zorunlu 3 0 8
103 BYL850 Beslenme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
104 BYL851 Akuatik Toksikoloji Zorunlu 3 0 8
105 BYL852 Moleküler Toksikoloji Zorunlu 3 0 8
106 BYL853 Bitkilere Gen Aktarım Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
107 BYL854 Biyoremediasyon Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > BYL-Z1-YL Zorunlu Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL701 Protein Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
2 BYL703 Deniz Balıkları Sistematiği Zorunlu 2 2 8
3 BYL705 Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
4 BYL707 Bitki Taksonomisinin Prensipleri Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > BYL-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL701 Protein Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
2 BYL702 Topraktaki Bitki Patojenleri Zorunlu 3 0 8
3 BYL703 Deniz Balıkları Sistematiği Zorunlu 2 2 8
4 BYL704 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri Zorunlu 3 0 8
5 BYL705 Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
6 BYL706 Sitolojik ve Embriyolojik Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
7 BYL707 Bitki Taksonomisinin Prensipleri Zorunlu 3 0 8
8 BYL708 Bitki Toplama ve Saklama Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
9 BYL717 Türkiye'de Orman Ekosistemleri ve Sintaksonomisi Zorunlu 3 0 8
10 BYL718 Bitki Süksesyonu ve Klimaks İnceleme Metodu Zorunlu 3 0 8
11 BYL719 Toprak Biyolojisinde Özel Konular Zorunlu 3 0 8
12 BYL720 Toprak Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
13 BYL721 Dünya Çölleri ve Florası Zorunlu 3 0 8
14 BYL722 Bitki Tayini Zorunlu 2 2 8
15 BYL723 Botanik Terminolojisi Zorunlu 3 0 8
16 BYL724 Bitkilerde Gelişme ve Stres Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
17 BYL725 Türkiye'nin Çiçekli Bitkileri I Zorunlu 2 2 8
18 BYL726 Türkiye'nin Çiçekli Bitkileri II Zorunlu 2 2 8
19 BYL727 Polen Morfolojisi Zorunlu 2 2 8
20 BYL728 Bitkilerde Fizyolojik ve Biyokimyasal Organizasyon Zorunlu 3 0 8
21 BYL729 Bitki Stress Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
22 BYL730 Vejetasyon Ekolojisi Zorunlu 2 2 8
23 BYL731 Bitki Fizyolojisinde Deneysel ve İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
24 BYL732 Ekosistematik Zorunlu 2 2 8
25 BYL733 Liken Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
26 BYL734 Likenolojide Tayin ve İnceleme Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
27 BYL736 Mikrobiyal Ekoloji Zorunlu 3 0 8
28 BYL737 Mikroorganizma Genetiği Zorunlu 3 0 8
29 BYL738 İleri Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 8
30 BYL739 Mikoloji Zorunlu 3 0 8
31 BYL740 Zehirli Bitkiler Zorunlu 3 0 8
32 BYL741 Bitki Hastalıkları Zorunlu 3 0 8
33 BYL742 Bitki Hormonları Zorunlu 3 0 8
34 BYL743 Temel Bakteriyoloji Zorunlu 3 0 8
35 BYL744 Mikrobiyal Genomiks ve Biyoteknoloji Zorunlu 3 0 8
36 BYL746 Mikrobiyolojide Klasik Tanımlama Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
37 BYL747 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonun Temelleri Zorunlu 3 0 8
38 BYL748 Actinomycetes Zorunlu 3 0 8
39 BYL749 Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
40 BYL750 Su Kalitesi ve Organizmalara Etkisi Zorunlu 3 0 8
41 BYL751 Teratoloji I Zorunlu 3 0 8
42 BYL752 Teratoloji II Zorunlu 3 0 8
43 BYL753 Kanser Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
44 BYL754 Tez ve Makale Yazım Tekniği Zorunlu 2 2 8
45 BYL755 Biyolojik Terimler ve Uygulamalı İngilizce I Zorunlu 3 0 8
46 BYL756 Biyolojik Terimler ve Uygulamalı İngilizce II Zorunlu 3 0 8
47 BYL757 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Zorunlu 3 0 8
48 BYL758 İlaç Aktif Maddeleri Zorunlu 3 0 8
49 BYL759 İhtiyoloji Zorunlu 3 0 8
50 BYL760 Moleküler İmmunoloji ve İmmunolojik Yöntemler Zorunlu 2 2 8
51 BYL761 Çevre Toksikolojisi Zorunlu 3 0 8
52 BYL762 Bitki Biyoteknolojisi Zorunlu 3 0 8
53 BYL763 Hücre Çekirdeği, Kromatin ve Kromozomlar Zorunlu 3 0 8
54 BYL764 Deniz Memelileri Zorunlu 3 0 8
55 BYL766 Limnoloji Zorunlu 3 0 8
56 BYL767 Moleküler Hücre Biyolojisi I Zorunlu 3 0 8
57 BYL768 Moleküler Hücre Biyolojisi II Zorunlu 3 0 8
58 BYL769 Bitki Doku Kültürleri Zorunlu 3 0 8
59 BYL770 Elektron Mikroskopisi Teknikleri Zorunlu 3 0 8
60 BYL772 Sitoplazmik Organeller II Zorunlu 3 0 8
61 BYL773 Ekonomik Entomoloji Zorunlu 3 0 8
62 BYL774 Gerontoloji Zorunlu 3 0 8
63 BYL775 Hücre Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
64 BYL776 Biyolojik Kontrol Zorunlu 3 0 8
65 BYL777 Bitki Ağır Metal İlişkileri Zorunlu 3 0 8
66 BYL778 Biyomonitörlük ve Biyomonitör Organizmalar Zorunlu 2 2 8
67 BYL779 Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
68 BYL780 Bitkilerde Uygulamalı Mikroçoğaltım Zorunlu 2 2 8
69 BYL801 İnsan Genetiği Zorunlu 3 0 8
70 BYL802 Çevre Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
71 BYL803 Erozyonu Önlemede Kullanılan Bitki Türleri Biyolojisi ve Sistematiği Zorunlu 3 0 8
72 BYL804 Deniz Kirlenmesi Zorunlu 3 0 8
73 BYL805 İleri Bitki Anatomisi I Zorunlu 2 2 8
74 BYL806 İleri Bitki Anatomisi II Zorunlu 2 2 8
75 BYL807 Bakteri Metabolizması Zorunlu 3 0 8
76 BYL808 Hücre Biyolojisinde Özel Konular Zorunlu 3 0 8
77 BYL810 Kentsel Ekoloji Zorunlu 2 2 8
78 BYL821 Vejetasyonun Fitososyolojik İnceleme Metodları Zorunlu 3 0 8
79 BYL822 Anadolu'daki Tıbbi Çiçekli Bitkilerin Etken Maddeleri, Sistematiği Zorunlu 3 0 8
80 BYL823 Gymnospermlerin Sistematiği Zorunlu 2 2 8
81 BYL824 Türkiye'nin Fitososyolojik Üst Birimleri ve Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
82 BYL825 Pollusyon Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
83 BYL827 Tohum Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
84 BYL828 Angiospermlerin Sistematiği Zorunlu 2 2 8
85 BYL829 Hava Kirliliğinin Biyolojisi Zorunlu 3 0 8
86 BYL830 Süs Bitkilerinin Hastalıkları Zorunlu 3 0 8
87 BYL831 Besin Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
88 BYL832 Endüstri Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 8
89 BYL833 Mikroorganizma Kültür Teknikleri Zorunlu 2 2 8
90 BYL834 Yenen Mantar Yetiştirilmesi Zorunlu 3 0 8
91 BYL835 İnsan Beslenmesi Yönünden Mantarlar Zorunlu 3 0 8
92 BYL836 Virüs Konukçu İlişkisi Zorunlu 3 0 8
93 BYL837 Temel Viroloji Zorunlu 3 0 8
94 BYL838 Fungal Büyüme İçin Kimyasal Çevre Koşulları Zorunlu 3 0 8
95 BYL839 Fungal Büyüme İçin Fiziksel Çevre Koşulları Zorunlu 3 0 8
96 BYL840 Mikrobiyolojide Moleküler Teknikler Zorunlu 3 0 8
97 BYL841 Histolojik Metodlar Zorunlu 2 2 8
98 BYL842 Genetik Markörler ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
99 BYL843 İmmobilize Enzimler ve Biyosensör Teknolojisi Zorunlu 3 0 8
100 BYL844 Doku ve Hücre Kültürü Teknikleri Zorunlu 3 0 8
101 BYL845 Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji I Zorunlu 3 0 8
102 BYL846 Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji II Zorunlu 3 0 8
103 BYL847 Deniz Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
104 BYL848 Sitokimyaya Giriş Zorunlu 3 0 8
105 BYL849 Fizyolojik Endokrinoloji Zorunlu 3 0 8
106 BYL850 Beslenme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 8
107 BYL851 Akuatik Toksikoloji Zorunlu 3 0 8
108 BYL852 Moleküler Toksikoloji Zorunlu 3 0 8
109 BYL853 Bitkilere Gen Aktarım Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
110 BYL854 Biyoremediasyon Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > BYL-Z2-YL Zorunlu Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL702 Topraktaki Bitki Patojenleri Zorunlu 3 0 8
2 BYL704 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri Zorunlu 3 0 8
3 BYL706 Sitolojik ve Embriyolojik Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 8
4 BYL708 Bitki Toplama ve Saklama Yöntemleri Zorunlu 2 2 8

^