Yüksek Lisans Programları
Kimya - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya - Analitik Kimya
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Analitik Kimya Programı Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988-1989 güz yarı yılında akademik hayatına başlamıştır. Bu dönemde program başkanı olan Prof. Dr. Adnan Aydın görevini halen yürütmektedir. .Analitikkimya programında öğretim üyesi olarak bir profesör ve bir doçent bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Analitik Kimya'da Yüksek Lisans.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programda analitik kimya yaklaşımlarına uygun olan tüm alanlarda; örneğin, biyoloji, fizik, kimya, kimya eğitimi, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği, malzeme mühendisliği ve benzeri alanlarda lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Mesleki Değerlendirme puanının %30'unun; c. %50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, %30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının %20'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler.
Program Profili
Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler analitik kimyaya yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: ileri enstrümental analiz, denge reaksiyonları, ayırma yöntemleri, kromatografi, kimyada matematik yöntemler,kimyada istatistik yöntemler, analitik kimyada özel konular, kaynak araştırma ve rapor yazımı vb.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi Çevre Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve benzeri bakanlıkların kendilerinde olduğu kadar bakanlıkların ülke genelindeki yaygın hizmet ağında (TÜBİTAK, Hıfzıssıhha Kuruluşları, Çevre izleme istasyonları) görev alabilecekleri gibi özel sektöre ait fabrika ve benzeri yerlerde kalite kontrol, araştırma geliştirme ve üretim ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Analitik kimya yüksek lisans mezunları, analitik kimya ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim dallarında doktora programlarına başvurabilirler ve başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının %50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalamsı elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Adnan AYDIN (adnanaydin@marmara.edu.tr) Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0216-346 4553-1400
Bölüm Olanakları
Genel olarak M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olanaklarından faydalanılmakla birlikte Analitik Kimya programına ait; donanımlı öğrenci ve araştırma laboratuvarları,HPLC, atomik absobsiyon, DSC, floro spektrofotometre, UV spektrofotometre cihazları bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Analitik kimya alanında lisans üstü düzeyde bilgi sahibi olmak.
2 Kimyanın diğer alanlarında ve disiplinlerarası bilim dallarında genel bir bilgi birikimine sahip olmak.
3 Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde bilimsel bir makaleyi okuma, anlama ve çevirmeye yetecek düzeyde bilgiye sahip olmak.
4 Bir araştırma önerisini formüle edebilme, kimyasal bir araştırmayı gerçekleştirebilme, sonuçlarını yazabilme ve yayınlayabilme becerileri kazanmak.
5 Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarla aktarabilme becerisi kazanmak.
6 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.
7 Problemleri araştırmak ve çözmek, bilimsel gerçekler ve veriler arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorumlamak.
8 Kimyada karşısına çıkan problemleri bilgisayar kullanım yetenekleri ile çözmek.
9 Doktora eğitimi için yeterlik kazanmak.
10 Ekip araştırmalarında, çalışma yeteneği kazanmak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYA-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 24
2 KMYA-Z1-YL Zorunlu Ders - 1 Seçmeli 3 0 8
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYA700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 KMYA-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 16
3 KMYA-Z2-YL Zorunlu Ders - 2 Seçmeli 3 0 8
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > KMYA-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYA701 İleri Enstrümental Analiz Zorunlu 3 0 8
2 KMYA702 İyon Değiştiriciler Zorunlu 3 0 8
3 KMYA703 Kimyada İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
4 KMYA704 Çevre Kimyası Zorunlu 3 0 8
5 KMYA705 Ayırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
6 KMYA706 Potansiyometrik ve Kondüktometrik Titrasyon Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
7 KMYA707 Kromatografi Zorunlu 2 2 8
8 KMYA708 Analitik Kimyada Özel Konular Zorunlu 3 0 8
9 KMYA709 Denge Reaksiyonları Zorunlu 3 0 8
10 KMYA710 Kaynak Araştırma ve Rapor Yazımı Zorunlu 3 0 8
11 KMYA711 Potansiyometri Zorunlu 2 2 8
12 KMYA713 Kimyada Özel Matematik Yöntemler Zorunlu 3 0 8
13 KMYA715 Gıdaların Fizikokimyasal Özellikleri ve Korunumu Zorunlu 3 0 8
14 KMYA802 HPLC ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
15 KMYA803 İleri Enstrümental Analiz Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
16 KMYA804 Analitik Kimyada Özel Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
17 KMYA805 Moleküler Spektroskopi Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
18 KMYA807 Özel Ortamlarda Reaksiyonlar Zorunlu 3 0 8
19 KMYA809 İleri İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
20 KMYA811 Emisyon Spektroskopisi Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
21 KMYA813 Gel Kromatografisi Zorunlu 2 2 8
22 KMYA815 İleri Çevre Kimyası Zorunlu 3 0 8
23 KMYA817 Gaz-Sıvı Kromatografisi Zorunlu 2 2 8
24 KMYF707 Elektroanalitik Kimya Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > KMYA-Z1-YL Zorunlu Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYA701 İleri Enstrümental Analiz Zorunlu 3 0 8
2 KMYA703 Kimyada İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
3 KMYA705 Ayırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
4 KMYA707 Kromatografi Zorunlu 2 2 8
2 . Dönem > KMYA-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYA701 İleri Enstrümental Analiz Zorunlu 3 0 8
2 KMYA702 İyon Değiştiriciler Zorunlu 3 0 8
3 KMYA703 Kimyada İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
4 KMYA704 Çevre Kimyası Zorunlu 3 0 8
5 KMYA705 Ayırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
6 KMYA706 Potansiyometrik ve Kondüktometrik Titrasyon Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
7 KMYA707 Kromatografi Zorunlu 2 2 8
8 KMYA708 Analitik Kimyada Özel Konular Zorunlu 3 0 8
9 KMYA709 Denge Reaksiyonları Zorunlu 3 0 8
10 KMYA710 Kaynak Araştırma ve Rapor Yazımı Zorunlu 3 0 8
11 KMYA711 Potansiyometri Zorunlu 2 2 8
12 KMYA713 Kimyada Özel Matematik Yöntemler Zorunlu 3 0 8
13 KMYA715 Gıdaların Fizikokimyasal Özellikleri ve Korunumu Zorunlu 3 0 8
14 KMYA802 HPLC ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
15 KMYA803 İleri Enstrümental Analiz Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
16 KMYA804 Analitik Kimyada Özel Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
17 KMYA805 Moleküler Spektroskopi Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
18 KMYA807 Özel Ortamlarda Reaksiyonlar Zorunlu 3 0 8
19 KMYA809 İleri İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
20 KMYA811 Emisyon Spektroskopisi Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
21 KMYA813 Gel Kromatografisi Zorunlu 2 2 8
22 KMYA815 İleri Çevre Kimyası Zorunlu 3 0 8
23 KMYA817 Gaz-Sıvı Kromatografisi Zorunlu 2 2 8
24 KMYF707 Elektroanalitik Kimya Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > KMYA-Z2-YL Zorunlu Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYA701 İleri Enstrümental Analiz Zorunlu 3 0 8
2 KMYA703 Kimyada İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
3 KMYA705 Ayırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
4 KMYA707 Kromatografi Zorunlu 2 2 8

^