Yüksek Lisans Programları
Kimya - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya - Anorganik Kimya
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Anorganik Kimya Programı Marmara Üniversitesi Fen-Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1988-1989 güz yarı yılında akademik hayatına başlamıştır. Bu dönemde program başkanı olan Prof. Dr. Sülin Taşçıoğlu görevini halen yürütmektedir. Anorganik kimya programında öğretim üyesi olarak bir profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent bulunmaktadır.bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Anorganik Kimya'da Yüksek Lisans.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programda anorganik kimya yaklaşımlarına uygun olan tüm alanlarda; örneğin, biyoloji, fizik, kimya, kimya eğitimi, kimya mühendisliği, malzeme mühendisliği ve benzeri alanlarda lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Mesleki Değerlendirme puanının %30'unun; c. %50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, %30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının %20'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler.
Program Profili
Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler anorganik kimyaya yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: ileri anorganik kimya, bor ve silisyum kimyası, anorganik kimyada özel konular vb.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi bazı bakanlıkların kendilerinde olduğu kadar bakanlıkların ülke genelindeki yaygın hizmet ağında (TÜBİTAK, Hıfzıssıhha Kuruluşları, Çevre izleme istasyonları) görev alabilecekleri gibi özel sektöre ait fabrika ve benzeri yerlerde kalite kontrol, araştırma geliştirme ve üretim ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Anorganik Kimya Yüksek Lisans mezunları, anorganik kimya ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim dallarında doktora programlarına başvurabilirler ve başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının %50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalamsı elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Sülin TAŞCIOĞLU (stascioğlu@marmara.edu.tr) Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0216-346 4553-1372
Bölüm Olanakları
Genel olarak M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olanaklarından faydalanılmakla birlikte Anorganik Kimya programına ait; donanımlı öğrenci ve araştırma laboratuvarları,yüzey gerilim cihazı, , floro spektrofotometre, UV spektrofotometre cihazları bulumaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Anorganik kimya alanında lisans üstü düzeyde bilgi sahibi olmak.
2 Kimya ve disiplinlerarası bilim dallarında lisan eğitiminde edinilen bilgi ve becerileri geliştirmek.
3 Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde bilimsel bir makaleyi okuma, anlama ve çevirmeye yetecek düzeyde bilgiye sahip olmak.
4 Bir araştırma önerisini formüle edebilme, kimyasal bir araştırmayı gerçekleştirebilme, sonuçlarını yazabilme ve yayınlayabilme becerileri kazanmak.
5 Bilimsel araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü sunumlarla aktarabilme becerisi kazanmak.
6 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olmak.
7 Problemleri araştırmak ve çözmek, bilimsel gerçekler ve veriler arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorumlamak.
8 Kimyada karşısına çıkan problemleri bilgisayar kullanım yetenekleri ile çözmek.
9 Doktora eğitimi için yeterlik kazanmak.
10 Ekip araştırmalarında, çalışma yeteneği kazanmak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYI-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 24
2 KMYI-Z1-YL Zorunlu Ders - 1 Seçmeli 3 0 8
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYI700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 KMYI-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 16
3 KMYI-Z2-YL Zorunlu Ders - 2 Seçmeli 3 0 8
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > KMYI-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYA701 İleri Enstrümental Analiz Zorunlu 3 0 8
2 KMYA703 Kimyada İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
3 KMYA705 Ayırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
4 KMYA709 Denge Reaksiyonları Zorunlu 3 0 8
5 KMYA802 HPLC ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
6 KMYA803 İleri Enstrümental Analiz Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
7 KMYA807 Özel Ortamlarda Reaksiyonlar Zorunlu 3 0 8
8 KMYI701 İleri Anorganik Kimya I Zorunlu 3 0 8
9 KMYI702 İleri Anorganik Kimya II Zorunlu 3 0 8
10 KMYI703 ESR Spektroskopisi Zorunlu 3 0 8
11 KMYI704 Kristal Kimyası Zorunlu 3 0 8
12 KMYI705 Anorganik Stereokimya Zorunlu 3 0 8
13 KMYI706 Anorganik Kimyada Özel Konular Zorunlu 3 0 8
14 KMYI707 Bor ve Silisyum Kimyası Zorunlu 3 0 8
15 KMYI708 Demirdışı Metaller Metallurjisi Zorunlu 3 0 8
16 KMYI709 Geçiş Metalleri Kimyası I Zorunlu 3 0 8
17 KMYI710 Geçiş Metalleri Kimyası II Zorunlu 3 0 8
18 KMYI711 Biyoanorganik Kimyada Seçme Konular Zorunlu 3 0 8
19 KMYI712 Şelatometri Zorunlu 3 0 8
20 KMYI801 İleri Koordinasyon Kimyası I Zorunlu 3 0 8
21 KMYI802 İleri Koordinasyon Kimyası II Zorunlu 3 0 8
22 KMYI803 Katı Faz Reaksiyonları Zorunlu 3 0 8
23 KMYI804 Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler Zorunlu 3 0 8
24 KMYI805 İleri Anorganik Stereokimya Zorunlu 3 0 8
25 KMYI806 Anorganik Kimyada Özel Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
26 KMYI807 Susuz Çözücü ve Çözelti Kimyası Zorunlu 2 2 8
27 KMYI808 X-Işını Spektroskopileri Zorunlu 3 0 8
28 KMYI809 Organometalik Kimya I Zorunlu 3 0 8
29 KMYI810 Organometalik Kimya II Zorunlu 3 0 8
30 KMYI811 Zehirli ve Tehlikeli Endüstriyel Maddeler Zorunlu 3 0 8
31 KMYI812 Oksijen Kimyası Zorunlu 3 0 8
32 KMYI813 Katı-Sıvı Ekstraksiyonu Zorunlu 3 0 8
33 KMYI815 Tanabe-Sugano ve Orgel Çizelgeleri Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > KMYI-Z1-YL Zorunlu Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYA701 İleri Enstrümental Analiz Zorunlu 3 0 8
2 KMYI701 İleri Anorganik Kimya I Zorunlu 3 0 8
3 KMYI703 ESR Spektroskopisi Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > KMYI-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYA701 İleri Enstrümental Analiz Zorunlu 3 0 8
2 KMYA703 Kimyada İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 8
3 KMYA705 Ayırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
4 KMYA709 Denge Reaksiyonları Zorunlu 3 0 8
5 KMYA802 HPLC ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
6 KMYA803 İleri Enstrümental Analiz Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
7 KMYA807 Özel Ortamlarda Reaksiyonlar Zorunlu 3 0 8
8 KMYI701 İleri Anorganik Kimya I Zorunlu 3 0 8
9 KMYI702 İleri Anorganik Kimya II Zorunlu 3 0 8
10 KMYI703 ESR Spektroskopisi Zorunlu 3 0 8
11 KMYI704 Kristal Kimyası Zorunlu 3 0 8
12 KMYI705 Anorganik Stereokimya Zorunlu 3 0 8
13 KMYI706 Anorganik Kimyada Özel Konular Zorunlu 3 0 8
14 KMYI707 Bor ve Silisyum Kimyası Zorunlu 3 0 8
15 KMYI708 Demirdışı Metaller Metallurjisi Zorunlu 3 0 8
16 KMYI709 Geçiş Metalleri Kimyası I Zorunlu 3 0 8
17 KMYI710 Geçiş Metalleri Kimyası II Zorunlu 3 0 8
18 KMYI711 Biyoanorganik Kimyada Seçme Konular Zorunlu 3 0 8
19 KMYI712 Şelatometri Zorunlu 3 0 8
20 KMYI801 İleri Koordinasyon Kimyası I Zorunlu 3 0 8
21 KMYI802 İleri Koordinasyon Kimyası II Zorunlu 3 0 8
22 KMYI803 Katı Faz Reaksiyonları Zorunlu 3 0 8
23 KMYI804 Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler Zorunlu 3 0 8
24 KMYI805 İleri Anorganik Stereokimya Zorunlu 3 0 8
25 KMYI806 Anorganik Kimyada Özel Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
26 KMYI807 Susuz Çözücü ve Çözelti Kimyası Zorunlu 2 2 8
27 KMYI808 X-Işını Spektroskopileri Zorunlu 3 0 8
28 KMYI809 Organometalik Kimya I Zorunlu 3 0 8
29 KMYI810 Organometalik Kimya II Zorunlu 3 0 8
30 KMYI811 Zehirli ve Tehlikeli Endüstriyel Maddeler Zorunlu 3 0 8
31 KMYI812 Oksijen Kimyası Zorunlu 3 0 8
32 KMYI813 Katı-Sıvı Ekstraksiyonu Zorunlu 3 0 8
33 KMYI815 Tanabe-Sugano ve Orgel Çizelgeleri Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > KMYI-Z2-YL Zorunlu Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMYI702 İleri Anorganik Kimya II Zorunlu 3 0 8
2 KMYI704 Kristal Kimyası Zorunlu 3 0 8

^