Yüksek Lisans Programları
Makine Eğitimi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Eğitimi - Makine Eğitimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Fen Bilimleri Enstitüsü 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE bağlı olarak 10 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. Marmara Üniversitesi’nin Teknik Eğitim Fakültesi'nin Makine Eğitimi Ana Bilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Eğitim - Öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapılması amaçlanan çalışmalarına 1985-1986 Güz döneminde başlandı.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayanlara ilgili programa ait diploma verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisansüstü programlarına başvuran adaylardan: a- Yüksek lisans giriş sınavı için başvuranların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. b- Doktora ve sanatta yeterlik giriş sınavı için başvuranların bir Lisans veya Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Eczacılık ve Fen Fakültelerinden Lisans veya Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar veya bu mezunlardan Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisini kazanmış olanlar ile hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilirler. 7. ve 9. maddelerin uygulanması sırasında, diplomayı veren kurumun belirlediği ortalama varsa buna göre işlem yapılır, yoksa transkriptde yer alan tüm notların ağırlıklı ortalaması alınır. Diploma derecesi ve transkriptlerdeki puan değerleri başka işaretlerle gösterilmişse bunların yüz üzerinden karşılığı bulunur ve buna göre işlem yapılır. Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM’ce merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 45 (lisans diplomasıyla başvuranların en az 55) LES standard puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya LES’e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulu’nca ilan edilen eşdeğer puanları (GRE veya GMAT) gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvurabilirler. Yeni kurulan veya gelişmekte olan Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine, lisansüstü öğrenim görmeleri amacıyla alınan Araştırma Görevlileri, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün teklifi, “Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu”nun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile Marmara Üniversitesi'ne bağlı Enstitülerde yeniden değerlendirmeye tabi tutulmaksızın, lisansüstü öğrenim görmek üzere görevlendirilebilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Farklı bilim dallarından mezun olmus ögrenciler, fark derslerinin sayısının üçü asması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmus ögrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.
Program Profili
Makine Egitimi Bilimi ve Teknolojisi alanında çagdas teknolojik degisim ve gelismeleri takip edebilen, uluslararası standartlarda yeni teknolojileri bilen ve uygulayan elemanları yetistirmek, akademik ve endüstri alanlarında üstün nitelikli, yeni teknolojilerin üretilmesine, tanıtılmasına ve yayılmasına katkıda bulunacak elemanları ülkemizin hizmetine sunmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, ulusal ve uluslararası firmalarda, arge ve uygulama alanlarında, Eğitim uzmanı, Satış elemanı, meslek destek elemanı, , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının ilgili bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler. Üniversitelerde lisansüstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Doktora programlarında öğrenim görebilirler. Doktora için başvuranlar, önce Rektörlükçe merkezi olarak düzenlenen yabancı dil sınavına girerler. Ancak Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 Üzerinden en az 50 puan almış olduğuna dair belge ibraz edenler bu yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Muaf olan bu adaylar ve Rektörlükçe yapılan merkezi yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınırlar. Doktora programlarına öğrenci kabulünde LES puanı yanı sıra, Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgelerin (referans mektubu, neden Doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, mesleki bilgi değerlendirmesi, Lisans/Yüksek Lisans-Doktora program uyumu, KPDS veya ÜDS sonuçları, Uluslararası Standart Sınavlar, Rektörlükçe yapılan yabancı dil sınavı vb.) başarı notuna ne şekilde değerlendirileceğine, ilgili Anabilim Dalları Başkanlarından gelen önerileri göz önüne alarak Yönetim Kurulu karar verir ve bu husus yapılacak ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir. Yabancı dil bilim alanlarında doktora yapacak adaylar Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilmiş başka bir yabancı dilden sınava tabi tutulurlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna katkısı, Fen Bilimleri Enstitüsünde %50'dir. (1) Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yapılır. (2) Bağıl değerlendirme uygulanmayan durumlarda; bir dersten veya uygulamadan 100 puan üzerinden, enstitülerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarında en az 65; doktora veya sanatta yeterlik programlarında en az 75; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında en az 50; yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde en az 60 başarı notu alamayan öğrenciler başarısız sayılır.
Mezuniyet Koşulları
a- Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b- Yüksek Lisans tez jürisi ilgili Anabilim/ Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim / Anasanat Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ve tercihan tezin bilim alanında araştırmalar yapmış üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. c- Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. d- Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 İSTANBUL Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KURT 0-216-336 57 70 / 300 mkurt@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Makine Eğitimi Bölümünde Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri olmak üzere toplam 20’ye yakın öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümde Akışkanlar Mekaniği Lab.Güneş Enerjisi ve Çevre Lab. Isıtma ve Soğutma Lab. Tesisat I Atölyesi I ve II Aktarma Organları Atölyesi Motor Bakım Atölyesi I ve II Motor Yenileştirme Atölyesi Oto Bakım ve Onarım Lab. Dizel Motoru Atölyesi Otomotiv Ölçme ve Test Lab. Otomotiv Elektrik ve Elektro. Lab. Taşıt Test Lab. Benzin Motoru Atölyesi Yakıt Enjeksiyon ve Karbür. Lab. Freze Atölyesi İmalat Atölyesi Taşlama Atölyesi Torna Atölyesi Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD)La Bilgisayar Destekli İmalat(CAM)Lab CNC Eğitim Lab. Çizim Atölyesi Endüstriyel CNC Atölyesi Kalıp İmalatı Atölyesi Hidrolik ve Pnömatik Lab. Kalıp Tasarım laboratuvarlarında endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Makine Eğitimi Bilimi, Teknolojisi ve Endüstrisi alanında çağdaş teknolojik değişim ve gelişmeleri takip edebilme becerisi
2 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme
3 Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı makine alanında, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme
4 Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
5 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma
6 Akademik ve endüstri alanlarında yeni teknolojilerin üretilmesine, tanıtılmasına ve yayılmasına katkıda bulunacak eleman olma becerisi
7 Bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olma
8 Bağımsız olarak kendi basına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme
9 Stratejik performans değerlendirmek ve gelişmelere katkıda bulunabilme
10 Disiplin içi, disiplinler arası ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 24
2 MAK-Z1-YL Zorunlu Ders - 1 Seçmeli 3 0 8
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 MAK-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 16
3 MAK-Z2-YL Zorunlu Ders - 2 Seçmeli 3 0 8
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > MAK-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK710 Isı İletimi Zorunlu 3 0 8
2 MAK711 Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 8
3 MAK713 İleri Termodinamik Zorunlu 3 0 8
4 MAK714 Makine Elemanlarının Optimum Tasarımı Zorunlu 3 0 8
5 MAK715 İleri Ölçme Tekniği Zorunlu 3 0 8
6 MAK716 Biyomekanik ve Fiksatör Tasarımı Zorunlu 3 0 8
7 MAK717 Bilgisayar Destekli İmalat Zorunlu 3 0 8
8 MAK718 Deneysel Gerilme Analizi Zorunlu 3 0 8
9 MAK719 Sonlu Elemanlar Analizi Zorunlu 3 0 8
10 MAK720 Hızlı Talaş Kaldırma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
11 MAK721 Elastisite Zorunlu 3 0 8
12 MAK722 Metal Kesme Teori ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
13 MAK723 Plastik Parça Tasarımı ve Üretimi Zorunlu 3 0 8
14 MAK724 Bilgisayar Destekli Plastik Ürün Tasarımı Zorunlu 3 0 8
15 MAK725 Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 0 8
16 MAK726 Bilgisayar Destekli İş Kalıpları Tasarımı Zorunlu 3 0 8
17 MAK727 Güneş Enerjisi Sistemleri Zorunlu 3 0 8
18 MAK728 Bilgisayar Destekli Dövme Kalıpları Tasarımı Zorunlu 3 0 8
19 MAK729 Motorlu Taşıt Emisyonları Zorunlu 3 0 8
20 MAK730 İleri İklimlendirme ve Soğutma Tekniği Zorunlu 3 0 8
21 MAK731 Plastik Deformasyon Zorunlu 3 0 8
22 MAK732 Yeni Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 8
23 MAK733 İleri Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
24 MAK734 Yanma Zorunlu 3 0 8
25 MAK735 Mekatronik Sistemlerin Tasarımı ve Uygulaması Zorunlu 3 0 8
26 MAK736 Alternatif Yakıtların İçten Yanmalı Motorlarda Kullanımı Zorunlu 3 0 8
27 MAK737 İleri Üretim Teknolojileri Zorunlu 3 0 8
28 MAK739 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 8
29 MAK740 Paket Program Kullanarak Sonlu Elemanlar Analiz Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
30 MAK741 Yatırım Planlaması Zorunlu 3 0 8
31 MAK742 Sistem Dinamiği Kontrol Zorunlu 3 0 8
32 MAK743 Üretim Ekonomisi Zorunlu 3 0 8
33 MAK744 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 8
34 MAK745 Ürün Geliştirme Zorunlu 3 0 8
35 MAK746 Kalite Güvence Sistemi Zorunlu 3 0 8
36 MAK747 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 8
37 MAK748 Organizasyon ve İş Mükemmelliği Zorunlu 3 0 8
38 MAK753 Optimizasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 8
39 MAK754 Kalite Teknikleri Zorunlu 3 0 8
40 MAK755 Ölçme Sistemleri ve Tasarımı Zorunlu 3 0 8
41 MAK756 Kalite Yönetiminde İstatistiksel Teknikler Zorunlu 3 0 8
42 MAK757 İçten Yanmalı Motorların Termodinamiği Zorunlu 3 0 8
43 MAK758 Yapay Zeka Teknikleri Zorunlu 3 0 8
44 MAK759 Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Gürültü ve Kontrolü Zorunlu 3 0 8
45 MAK760 İçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşturma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
46 MAK761 İş Güvenliği ve Risk Analizi Zorunlu 3 0 8
47 MAK762 Taşıt Aerodinamiği Zorunlu 3 0 8
48 MAK763 Isıl Sistemlerin Tasarımı Zorunlu 3 0 8
49 MAK764 Üretim Planlama ve Kontrol Zorunlu 3 0 8
50 MAK765 Taşıtlarda İklimlendirme İşlemleri Zorunlu 3 0 8
51 MAK766 Soğutma Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 8
52 MAK767 Isı Değiştiricileri Tasarımı Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > MAK-Z1-YL Zorunlu Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK701 Uygulamalı Matematik Modelleme Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > MAK-S4,5-YL Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK710 Isı İletimi Zorunlu 3 0 8
2 MAK711 Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 8
3 MAK713 İleri Termodinamik Zorunlu 3 0 8
4 MAK714 Makine Elemanlarının Optimum Tasarımı Zorunlu 3 0 8
5 MAK715 İleri Ölçme Tekniği Zorunlu 3 0 8
6 MAK716 Biyomekanik ve Fiksatör Tasarımı Zorunlu 3 0 8
7 MAK717 Bilgisayar Destekli İmalat Zorunlu 3 0 8
8 MAK718 Deneysel Gerilme Analizi Zorunlu 3 0 8
9 MAK719 Sonlu Elemanlar Analizi Zorunlu 3 0 8
10 MAK720 Hızlı Talaş Kaldırma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
11 MAK721 Elastisite Zorunlu 3 0 8
12 MAK722 Metal Kesme Teori ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
13 MAK723 Plastik Parça Tasarımı ve Üretimi Zorunlu 3 0 8
14 MAK724 Bilgisayar Destekli Plastik Ürün Tasarımı Zorunlu 3 0 8
15 MAK725 Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 0 8
16 MAK726 Bilgisayar Destekli İş Kalıpları Tasarımı Zorunlu 3 0 8
17 MAK727 Güneş Enerjisi Sistemleri Zorunlu 3 0 8
18 MAK728 Bilgisayar Destekli Dövme Kalıpları Tasarımı Zorunlu 3 0 8
19 MAK729 Motorlu Taşıt Emisyonları Zorunlu 3 0 8
20 MAK730 İleri İklimlendirme ve Soğutma Tekniği Zorunlu 3 0 8
21 MAK731 Plastik Deformasyon Zorunlu 3 0 8
22 MAK732 Yeni Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 8
23 MAK733 İleri Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamalar Zorunlu 3 0 8
24 MAK734 Yanma Zorunlu 3 0 8
25 MAK735 Mekatronik Sistemlerin Tasarımı ve Uygulaması Zorunlu 3 0 8
26 MAK736 Alternatif Yakıtların İçten Yanmalı Motorlarda Kullanımı Zorunlu 3 0 8
27 MAK737 İleri Üretim Teknolojileri Zorunlu 3 0 8
28 MAK739 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 8
29 MAK740 Paket Program Kullanarak Sonlu Elemanlar Analiz Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
30 MAK741 Yatırım Planlaması Zorunlu 3 0 8
31 MAK742 Sistem Dinamiği Kontrol Zorunlu 3 0 8
32 MAK743 Üretim Ekonomisi Zorunlu 3 0 8
33 MAK744 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 8
34 MAK745 Ürün Geliştirme Zorunlu 3 0 8
35 MAK746 Kalite Güvence Sistemi Zorunlu 3 0 8
36 MAK747 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 8
37 MAK748 Organizasyon ve İş Mükemmelliği Zorunlu 3 0 8
38 MAK753 Optimizasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 8
39 MAK754 Kalite Teknikleri Zorunlu 3 0 8
40 MAK755 Ölçme Sistemleri ve Tasarımı Zorunlu 3 0 8
41 MAK756 Kalite Yönetiminde İstatistiksel Teknikler Zorunlu 3 0 8
42 MAK757 İçten Yanmalı Motorların Termodinamiği Zorunlu 3 0 8
43 MAK758 Yapay Zeka Teknikleri Zorunlu 3 0 8
44 MAK759 Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Gürültü ve Kontrolü Zorunlu 3 0 8
45 MAK760 İçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşturma Teknikleri Zorunlu 3 0 8
46 MAK761 İş Güvenliği ve Risk Analizi Zorunlu 3 0 8
47 MAK762 Taşıt Aerodinamiği Zorunlu 3 0 8
48 MAK763 Isıl Sistemlerin Tasarımı Zorunlu 3 0 8
49 MAK764 Üretim Planlama ve Kontrol Zorunlu 3 0 8
50 MAK765 Taşıtlarda İklimlendirme İşlemleri Zorunlu 3 0 8
51 MAK766 Soğutma Sistem Tasarımı Zorunlu 3 0 8
52 MAK767 Isı Değiştiricileri Tasarımı Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > MAK-Z2-YL Zorunlu Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MAK702 Uygulamalı Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 0 8

^