Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyomühendislik (İngilizce) - Biyomühendislik (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Biyomühendislik bölümü Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yüksek lisans eğitim-öğretimine aktif bir şekilde devam etmektedir. Biyomühendislik bölümü yüksek lisans eğitimine 2006-2007 Eğitim- Öğretim yılında yüksek lisans öğrencisi alarak başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Biyomühendislik alanında Yüksek Lisans Derecesi” alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Biyomühendislik Ana Bilim Dalı’nda öğretim dili İngilizce’dir. Biyomühendislik Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalımızın eğitim dili İngilizce’dir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Biyomühendislik; biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya gibi temel bilim alanları ile mühendislik prensiplerinin birleştirilerek canlı sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır. Son yıllardaki hızla gelişmeler doğrultusunda, 21. yüzyılda, biyomühendislik insanlığın hızlı sosyoekonomik gelişimi için anahtar bir araç olarak görülmektedir. Günümüzde, bu bilim dalı; akışkanlar mekaniği, kütle ve ısı aktarımı, termodinamik, reaktör tasarımı, kinetik gibi mühendisliğin birçok dalı ile biyoloji, mikrobiyoloji, gen teknolojileri, protein kimyası, metabolizma gibi temel bilimler arasında köprü oluşturarak toplumun ve ilgili sektörlerin sorunlarına çözüm üretmektedir. Biyomühendislik alanındaki hızlı ilerlemeler sayesinde ilaç endüstrisinden kimyaya, çevreden gıda endüstrisine, bir çok endüstri alanında biyoteknolojik yöntemler kullanılmakta, yeni yöntemler geliştirilmekte ve bu yöntemlerle üretilen ürünler elde edilmekte ve kullanılmaktadır. Biyomühendisler genel olarak, biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, enerji kaynakları (hidrojen enerjisi, biyoetanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asitler, pestisitler ve çeşitli polimerler) gibi biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için gerekli çalışmalarda bulunurlar. Modern anlamı ile biyoteknoloji yakın bir geçmişe sahiptir ve son yıllarda hızlı ilerlemeler kaydedilmektedir. Günümüzde biyoteknolojik süreçlerin yer almadığı bir süreç düşünmek neredeyse olanaksızdır. Biyomühendislik, Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programlarında ve Devlet Planlama Teşkilatı 9. Kalkınma Planı (2007-2013) kapsamında öncelikli bilim dallarından biri olarak gösterilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyomühendisler, biyolojik ve biyolojik sistemlerle uyumlu maddelerin üretimi ve kullanımı, biyoprosesleri projelendirme, biyoteknoloji sektöründeki Ar-Ge departmanlarında üretim, işletme, yönetim ve teknik pazarlamada çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Biyomühendislik programından gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Biyomühendislik Bölümü'nde, Fen Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan “SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ” kapsamında yer alan kural ve uygulamalar dikkate alınarak sınavlar gerçekleştirilmekte ve ölçülüp değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Biyomühendislik Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ”nde belirtilmiştir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi D-Binası, Göztepe Kampüsü 34722 İstanbul İletişim Bilgileri: Biyomühendislik Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ahmet Alp Sayar, asayar@marmara.edu.tr Tel: 0 216 348 02 92 / 724 Bölüm Sekreteri Tel: 0 216 348 02 92 /723
Bölüm Olanakları
Biyomühendislik bölümünün yer aldığı bina bir zemin ve 4 kattan oluşmaktadır. Katların toplam alanı 1788 m2, iki sınıf için toplam alan 125 m2, laboratuvar alanı 889 m2, atölyeler için ayrılan alan 121 m2 ve genel amaçlı kullanım alanı 652 m2 civarındadır. Fakültemizde kapasitesi 25-100 arasında değişen 18 adet sınıf mevcuttur. Eğitim öğretim için gerekli tüm ekipmanlar (projeksiyon cihazı, tepegöz) sınıflarımızda mevcuttur. Biyomühendislik Bölümünde verilecek dersler ve yürütülecek projeler ile ilgili olan laboratuvarlar sırası ile endüstriyel mikrobiyoloji, biyoproses, moleküler biyoloji ve genetik, protein mühendisliği ve proteom ve moleküler ekoloji laboratuvarlarıdır.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilir.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma konularının farkındadır.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIO-E1,2,3-YL Elective - 1-2-3 Seçmeli 9 0 24
2 BIOE-C1-YL Core - 1 Seçmeli 3 0 8
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE700 Seminar Zorunlu 0 2 4
2 BIOE-C2-YL Core - 2 Seçmeli 3 0 8
3 BIOE-E4,5-YL Elective - 4-5 Seçmeli 6 0 16
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > BIO-E1,2,3-YL Elective - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE701 Introduction to Bioengineering Zorunlu 3 0 8
2 BIOE702 Advanced Bioinformatics Zorunlu 3 0 8
3 BIOE703 Basic Techniques in Bioprocess Engineering Zorunlu 0 6 8
4 BIOE704 Carbohydrate Technology Zorunlu 3 0 8
5 BIOE705 Mathematical Applications in Biological Systems Zorunlu 3 0 8
6 BIOE706 Microbial Proteomics Zorunlu 3 0 8
7 BIOE707 Basic Techniques in Molecular Biology Zorunlu 0 6 8
8 BIOE708 Plant Biodiversity and Genetic Resources Zorunlu 3 0 8
9 BIOE709 Downstream Processing Zorunlu 3 0 8
10 BIOE710 Plant Molecular Cytogenetics Zorunlu 3 0 8
11 BIOE711 Fermentation Technology Zorunlu 3 0 8
12 BIOE712 Recent Advances in Plant Biotechnology Zorunlu 3 0 8
13 BIOE713 Bioengineering Fundamentals Zorunlu 3 0 8
14 BIOE714 Introduction to Biomechanics Zorunlu 3 0 8
15 BIOE718 Biotechnology Zorunlu 3 0 8
16 BIOE719 Biomaterial Science and Engineering Zorunlu 3 0 8
17 BIOE723 Biopolymers Zorunlu 3 0 8
18 BIOE724 Tissue Engineering Zorunlu 3 0 8
19 BIOE729 Cell Culture Methods Zorunlu 3 0 8
20 BIOE730 Advanced Cell Biology Zorunlu 3 0 8
21 BIOE735 Chemical Enzymology Zorunlu 3 0 8
22 BIOE738 Recombinant DNA Technology Zorunlu 3 0 8
23 BIOE739 Advanced Molecular Biology Zorunlu 3 0 8
24 BIOE740 Cellular Engineering Zorunlu 3 0 8
25 BIOE745 Chemical Immunology Zorunlu 3 0 8
26 BIOE747 Protein Engineering Zorunlu 3 0 8
27 BIOE754 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 8
28 BIOE755 Biostatistics Zorunlu 3 0 8
29 BIOE757 Biomedical Signal Processing Zorunlu 3 0 8
30 BIOE759 Neural Network Zorunlu 3 0 8
31 BIOE761 Eucaryotic Biotechnology Zorunlu 3 0 8
32 BIOE763 Immuno Biotechnology Zorunlu 3 0 8
33 BIOE765 Introduction to Environmental Bioengineering Zorunlu 3 0 8
34 BIOE766 Biotransport Zorunlu 3 0 8
35 BIOE770 Metabolism and Cellular Adaptation Zorunlu 3 0 8
36 BIOE771 Sterilization Zorunlu 3 0 8
37 BIOE772 Protein-Protein Interactions Zorunlu 3 0 8
38 BIOE773 Mathematical Modeling in Biological Systems Zorunlu 3 0 8
39 BIOE774 Biological Materials Zorunlu 3 0 8
40 BIOE775 Motion Biomechanics Zorunlu 3 0 8
41 BIOE776 Immobilization Zorunlu 3 0 8
42 BIOE777 Biomedical Instrumentation and Measurements Zorunlu 3 0 8
43 BIOE778 Biosafety Zorunlu 3 0 8
44 BIOE779 Biological Control Systems Zorunlu 3 0 8
45 BIOE780 Proteomics Zorunlu 3 0 8
46 BIOE781 Enzyme Technology Zorunlu 3 0 8
47 BIOE784 Biological Reaction Engineering Zorunlu 3 0 8
48 BIOE785 Bioanalytical Techniques Zorunlu 3 0 8
49 BIOE786 System Biology Zorunlu 3 0 8
50 BIOE789 Engineering Medicine Zorunlu 3 0 8
51 BIOE795 Special Topics in Bioengineering I Zorunlu 3 0 8
52 BIOE796 Special Topics in Bioengineering II Zorunlu 3 0 8
53 BIOE814 Fermentation Microbiology Zorunlu 3 0 8
54 BIOE816 Advanced Biochemistry Zorunlu 3 0 8
55 BIOE818 Functional Genomics Zorunlu 3 0 8
56 BIOE820 Systems Biology Zorunlu 3 0 8
57 BIOE823 Environmental Bioengineering Zorunlu 3 0 8
58 BIOE824 Biochemical Engineering and New Bioprocess Challenges Zorunlu 3 0 8
59 BIOE825 Drug Delivery Systems I Zorunlu 3 0 8
60 BIOE826 Drug Delivery Systems II Zorunlu 3 0 8
61 BIOE827 Metabolomics Zorunlu 3 0 8
62 BIOE829 Two Dimensional Electrophoresis and Mass Spectrometry Zorunlu 3 0 8
63 BIOE830 Statistical Bioinformatics Zorunlu 3 0 8
64 BIOE835 Nanomaterials and Applications Zorunlu 3 0 8
65 BIOE838 Computational Molecular Biology Zorunlu 3 0 8
66 BIOE839 Metabolic Engineering Zorunlu 3 0 8
67 BIOE840 Bioprocess Optimization Zorunlu 3 0 8
68 BIOE843 Advanced Biomaterials Zorunlu 3 0 8
69 BIOE845 Biostatistics Zorunlu 3 0 8
70 BIOE847 Biological Networks Theory Zorunlu 3 0 8
71 BIOE850 Modern Control Theory Zorunlu 3 0 8
72 BIOE853 Mutagenesis and Gene Therapy Zorunlu 3 0 8
73 BIOE855 Methods in Biotechnology Zorunlu 3 0 8
74 BIOE857 Physiology for Bioengineers Zorunlu 3 0 8
75 BIOE858 Regulation of Gene Expression Zorunlu 3 0 8
76 BIOE861 Molecular Genetics Zorunlu 3 0 8
77 BIOE863 Signal Transduction Zorunlu 3 0 8
78 BIOE866 Proteins: Structure and Function Zorunlu 3 0 8
79 BIOE867 Appraisal and Application of Life Sciences Zorunlu 3 0 8
80 BIOE870 Computational Structural Biology Zorunlu 3 0 8
81 BIOE872 Human Genetics Zorunlu 3 0 8
82 BIOE874 Biodegradable Polymers Zorunlu 3 0 8
83 BIOE876 Advanced Biotechniques Zorunlu 3 0 8
84 BIOE879 Bioprocess Design and Implementation Zorunlu 3 0 8
85 BIOE882 Bioprocess Validation Zorunlu 3 0 8
86 BIOE886 Management of Bioprocess Ventures Zorunlu 3 0 8
87 BIOE887 Functional Glycomics Zorunlu 3 0 8
88 BIOE889 Planning and Management of Research Zorunlu 3 0 8
89 BIOE891 Structural and Functional Genomics Zorunlu 3 0 8
90 BIOE893 Agricultural Biotechnology Zorunlu 3 0 8
91 BIOE894 Molecular Plant Breeding Zorunlu 3 0 8
92 BIOE895 Advanced Topics in Bioengineering I Zorunlu 3 0 8
93 BIOE896 Advanced Topics in Bioengineering II Zorunlu 3 0 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE701 Introduction to Bioengineering Zorunlu 3 0 8
2 BIOE703 Basic Techniques in Bioprocess Engineering Zorunlu 0 6 8
3 BIOE705 Mathematical Applications in Biological Systems Zorunlu 3 0 8
4 BIOE707 Basic Techniques in Molecular Biology Zorunlu 0 6 8
5 BIOE709 Downstream Processing Zorunlu 3 0 8
6 BIOE711 Fermentation Technology Zorunlu 3 0 8
7 BIOE713 Bioengineering Fundamentals Zorunlu 3 0 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE701 Introduction to Bioengineering Zorunlu 3 0 8
2 BIOE703 Basic Techniques in Bioprocess Engineering Zorunlu 0 6 8
3 BIOE705 Mathematical Applications in Biological Systems Zorunlu 3 0 8
4 BIOE707 Basic Techniques in Molecular Biology Zorunlu 0 6 8
5 BIOE709 Downstream Processing Zorunlu 3 0 8
6 BIOE711 Fermentation Technology Zorunlu 3 0 8
7 BIOE713 Bioengineering Fundamentals Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > BIOE-E4,5-YL Elective - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE701 Introduction to Bioengineering Zorunlu 3 0 8
2 BIOE702 Advanced Bioinformatics Zorunlu 3 0 8
3 BIOE703 Basic Techniques in Bioprocess Engineering Zorunlu 0 6 8
4 BIOE704 Carbohydrate Technology Zorunlu 3 0 8
5 BIOE705 Mathematical Applications in Biological Systems Zorunlu 3 0 8
6 BIOE706 Microbial Proteomics Zorunlu 3 0 8
7 BIOE707 Basic Techniques in Molecular Biology Zorunlu 0 6 8
8 BIOE708 Plant Biodiversity and Genetic Resources Zorunlu 3 0 8
9 BIOE709 Downstream Processing Zorunlu 3 0 8
10 BIOE710 Plant Molecular Cytogenetics Zorunlu 3 0 8
11 BIOE711 Fermentation Technology Zorunlu 3 0 8
12 BIOE712 Recent Advances in Plant Biotechnology Zorunlu 3 0 8
13 BIOE713 Bioengineering Fundamentals Zorunlu 3 0 8
14 BIOE714 Introduction to Biomechanics Zorunlu 3 0 8
15 BIOE718 Biotechnology Zorunlu 3 0 8
16 BIOE719 Biomaterial Science and Engineering Zorunlu 3 0 8
17 BIOE723 Biopolymers Zorunlu 3 0 8
18 BIOE724 Tissue Engineering Zorunlu 3 0 8
19 BIOE729 Cell Culture Methods Zorunlu 3 0 8
20 BIOE730 Advanced Cell Biology Zorunlu 3 0 8
21 BIOE735 Chemical Enzymology Zorunlu 3 0 8
22 BIOE738 Recombinant DNA Technology Zorunlu 3 0 8
23 BIOE739 Advanced Molecular Biology Zorunlu 3 0 8
24 BIOE740 Cellular Engineering Zorunlu 3 0 8
25 BIOE745 Chemical Immunology Zorunlu 3 0 8
26 BIOE747 Protein Engineering Zorunlu 3 0 8
27 BIOE754 Introduction to Bioinformatics Zorunlu 3 0 8
28 BIOE755 Biostatistics Zorunlu 3 0 8
29 BIOE757 Biomedical Signal Processing Zorunlu 3 0 8
30 BIOE759 Neural Network Zorunlu 3 0 8
31 BIOE761 Eucaryotic Biotechnology Zorunlu 3 0 8
32 BIOE763 Immuno Biotechnology Zorunlu 3 0 8
33 BIOE765 Introduction to Environmental Bioengineering Zorunlu 3 0 8
34 BIOE766 Biotransport Zorunlu 3 0 8
35 BIOE770 Metabolism and Cellular Adaptation Zorunlu 3 0 8
36 BIOE771 Sterilization Zorunlu 3 0 8
37 BIOE772 Protein-Protein Interactions Zorunlu 3 0 8
38 BIOE773 Mathematical Modeling in Biological Systems Zorunlu 3 0 8
39 BIOE774 Biological Materials Zorunlu 3 0 8
40 BIOE775 Motion Biomechanics Zorunlu 3 0 8
41 BIOE776 Immobilization Zorunlu 3 0 8
42 BIOE777 Biomedical Instrumentation and Measurements Zorunlu 3 0 8
43 BIOE778 Biosafety Zorunlu 3 0 8
44 BIOE779 Biological Control Systems Zorunlu 3 0 8
45 BIOE780 Proteomics Zorunlu 3 0 8
46 BIOE781 Enzyme Technology Zorunlu 3 0 8
47 BIOE784 Biological Reaction Engineering Zorunlu 3 0 8
48 BIOE785 Bioanalytical Techniques Zorunlu 3 0 8
49 BIOE786 System Biology Zorunlu 3 0 8
50 BIOE789 Engineering Medicine Zorunlu 3 0 8
51 BIOE795 Special Topics in Bioengineering I Zorunlu 3 0 8
52 BIOE796 Special Topics in Bioengineering II Zorunlu 3 0 8
53 BIOE814 Fermentation Microbiology Zorunlu 3 0 8
54 BIOE816 Advanced Biochemistry Zorunlu 3 0 8
55 BIOE818 Functional Genomics Zorunlu 3 0 8
56 BIOE820 Systems Biology Zorunlu 3 0 8
57 BIOE823 Environmental Bioengineering Zorunlu 3 0 8
58 BIOE824 Biochemical Engineering and New Bioprocess Challenges Zorunlu 3 0 8
59 BIOE825 Drug Delivery Systems I Zorunlu 3 0 8
60 BIOE826 Drug Delivery Systems II Zorunlu 3 0 8
61 BIOE827 Metabolomics Zorunlu 3 0 8
62 BIOE829 Two Dimensional Electrophoresis and Mass Spectrometry Zorunlu 3 0 8
63 BIOE830 Statistical Bioinformatics Zorunlu 3 0 8
64 BIOE835 Nanomaterials and Applications Zorunlu 3 0 8
65 BIOE838 Computational Molecular Biology Zorunlu 3 0 8
66 BIOE839 Metabolic Engineering Zorunlu 3 0 8
67 BIOE840 Bioprocess Optimization Zorunlu 3 0 8
68 BIOE843 Advanced Biomaterials Zorunlu 3 0 8
69 BIOE845 Biostatistics Zorunlu 3 0 8
70 BIOE847 Biological Networks Theory Zorunlu 3 0 8
71 BIOE850 Modern Control Theory Zorunlu 3 0 8
72 BIOE853 Mutagenesis and Gene Therapy Zorunlu 3 0 8
73 BIOE855 Methods in Biotechnology Zorunlu 3 0 8
74 BIOE857 Physiology for Bioengineers Zorunlu 3 0 8
75 BIOE858 Regulation of Gene Expression Zorunlu 3 0 8
76 BIOE861 Molecular Genetics Zorunlu 3 0 8
77 BIOE863 Signal Transduction Zorunlu 3 0 8
78 BIOE866 Proteins: Structure and Function Zorunlu 3 0 8
79 BIOE867 Appraisal and Application of Life Sciences Zorunlu 3 0 8
80 BIOE870 Computational Structural Biology Zorunlu 3 0 8
81 BIOE872 Human Genetics Zorunlu 3 0 8
82 BIOE874 Biodegradable Polymers Zorunlu 3 0 8
83 BIOE876 Advanced Biotechniques Zorunlu 3 0 8
84 BIOE879 Bioprocess Design and Implementation Zorunlu 3 0 8
85 BIOE882 Bioprocess Validation Zorunlu 3 0 8
86 BIOE886 Management of Bioprocess Ventures Zorunlu 3 0 8
87 BIOE887 Functional Glycomics Zorunlu 3 0 8
88 BIOE889 Planning and Management of Research Zorunlu 3 0 8
89 BIOE891 Structural and Functional Genomics Zorunlu 3 0 8
90 BIOE893 Agricultural Biotechnology Zorunlu 3 0 8
91 BIOE894 Molecular Plant Breeding Zorunlu 3 0 8
92 BIOE895 Advanced Topics in Bioengineering I Zorunlu 3 0 8
93 BIOE896 Advanced Topics in Bioengineering II Zorunlu 3 0 8

^