Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Mühendisliği (İngilizce) - Çevre Mühendisliği (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türkiye’deki hızlı, plansız ve geniş kalkınma faaliyetleri ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Çevre zararlarının en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması, endüstride, kamu ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talebi başlatmıştır. Bugün Türkiye’de su temini, atıksu toplama ve bertarafı kadar su, atıksu, endüstriyel atıksu arıtımı ve katı atık yönetimi de önem kazanmıştır. Türkiye’de nüfusun hızlı artışıyla birlikte büyük şehirlere olan göç oranının artışı da talebi arttırmıştır. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1990 yılında kuruldu ve aynı yıl ilk öğrencilerini aldı. Dört yıl sonra, 1994'te ilk öğrencilerini mezun etti. Çevre Mühendisliği bölümü Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 1993-1994 Eğitim- Öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Çevre Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Derecesi” alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda öğretim dili İngilizce’dir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Çevre Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminde başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından belirlenen "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalımızın eğitim dili İngilizce’dir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Türkiye’deki hızlı, plansız ve geniş kalkınma faaliyetleri ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Çevre zararlarının en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması, endüstride, kamu ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talebi artırmıştır. Bugün Türkiye’de su temini, atıksu toplama ve bertarafı kadar su, atıksu, endüstriyel atıksu arıtımı ve katı atık yönetimi de önem kazanmıştır. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, çevre mühendisliği alanında ülkemiz ve dünyadaki en son gelişmelere cevap verecek şekilde düzenlenmiş olup öğrencileri geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine hazırlar niteliktedir. Sürdürülübilirlik kavramı öğretimin her noktasında vurgulanmaktadır. En son teknolojiyle donatılmış laboratuarlarda özellikle su, atık-su, katı atık alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız aldıkları nitelikle eğitim sonucunda belediyeler, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, Çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda ve endüstriyel kuruluşlarda iş bulabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Çevre Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak bir ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, doğrudan dönüşüm sistemine göre saptanmaktadır. Sene sonu sınavlarının ağırlığı %50'dir. Dönem içinde yapılan ara sınavlar, projeler, ödevler ve quizlerin (derse göre değişir) toplam ağırlığı %50'dir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler toplam 21 krediyi tamamlamak zorundadırlar. Buna ek olarak kredisi olmayan ENVE 700- Seminer dersini geçmiş olmaları beklenir. Tüm krediler tamamlandıktan sonra, öğrenci Danışmanı ile birlikte hazırlayıp Fen Bilimleri Ensitüsü'ne sunduğu tez öneri formunun kabulünden sonra, tez çalışmasına başlar. Öğrencinin mezun olabilmesi için Yüksek Lisans Tezi'ni sunup tezini enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe, İstanbul Tel: 0216 348 02 92 (Santral) - 0216 348 13 69 (Bölüm Sekreteri) Fax: 0216 348 13 69 Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ömer Akgiray Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Barış Çallı Bölüm Başkan Yardımcısı: Yard.Doç.Dr. Orhan Gökyay Bölüm Erasmus Koordinatörü:Prof.Dr. Barış Çallı Web: http://eng.marmara.edu.tr/bolum/171702/bolumler/cevre-muhendisligi
Bölüm Olanakları
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü eğitim kadrosunda 6 profesör, 3 doçent, 7 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde su, atıksu, katı atık, tehlikeli atık yönetimi ve hava kirliliği konularında bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir Laboratuar ve Laboratuar Hizmetleri: Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları su, atıksu ve çamur analizi konularında hizmet vermektedir. Laboratuvarımız eğitim maksatlı faaliyetlerin yanı sıra özel ve kamuya ait kuruluşlara da hizmet vermektedir. Bölümde Eğitim, Araştırma, Pilot tesis ve Enstrümantal analiz laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümde bulunan analitik cihazlar: HPLC (Shimadzu) Ion Chromatograph (Shimadzu) GC-MS (Shimadzu) GC-FID/TCD ((Shimadzu) GC-FID/ECD (Hewlett Packard) TOC Analyzer (Tekmar Dohrmann) UV/Vis Spectrophotometre (Shimadzu) AAS (Perkin Elmer) Fluorescent Microscope (Leica) RT-PCR (Lightcycler-ROCHE) D-Code System (BioRad) PCR (Techne)
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini edinme ve çevre mühendisliğine uygulayabilme becerisi
2 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
3 Mühendislik çözümlerinin sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslar arası etkilere duyarlılık
4 Sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi
5 Deney tasarlama, analiz yapma, veri toplama, veri analizi
6 Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
7 Takım çalışması ve çok disiplinli çalışma yürütme becerisi
8 Lisansüstü eğitiminde uzmanlık dalında güncel bilgileri edinmiş olmak
9 Bireysel çalışma becerisi
10 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, farklı seviyelerde, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma yetkinliğine sahip olmak.
11 Sosyal, mesleki ve etik sorumluluk bilinci
12 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme yetkinliğine sahip olmak.
13 Teknolojiyi izleme ve geliştirme becerisi
14 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
15 Yayınlanmış literatürü sentez edebilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE-E1..4-YL Elective - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE700 Seminar Zorunlu 0 2 4
2 ENVE-E5,6,7-YL Elective - 5-6-7 Seçmeli 9 0 24
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ENVE-E1..4-YL Elective - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE701 Advanced Techniques of Environmental Engineering Analysis Zorunlu 3 0 8
2 ENVE702 Reaction Kinetics and Mass Transfer Zorunlu 3 0 8
3 ENVE703 Fate of Pollutants in the Environment Zorunlu 3 0 8
4 ENVE704 Air Pollution Control Design Zorunlu 3 0 8
5 ENVE705 Hazardous and Toxic Wastes-Treatment and Control Zorunlu 3 0 8
6 ENVE706 Transport Phenomena in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
7 ENVE707 Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters Zorunlu 3 0 8
8 ENVE708 Environmental Engineering Structures Design Zorunlu 3 0 8
9 ENVE709 Advanced Air Pollution Zorunlu 3 0 8
10 ENVE710 Computer Applications and Modeling in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
11 ENVE711 Advanced Mathematics for Engineers Zorunlu 3 0 8
12 ENVE712 Advanced Oxidation Processes Zorunlu 3 0 8
13 ENVE713 Removal of Organics from Water Zorunlu 3 0 8
14 ENVE714 Soil and Groundwater Remediation Zorunlu 3 0 8
15 ENVE715 Physicochemical Processes in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
16 ENVE716 Instrumentation and Process Control in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
17 ENVE717 Water Reuse Zorunlu 3 0 8
18 ENVE718 Analysis and Design of Water Treatment Plants Zorunlu 3 0 8
19 ENVE719 Advanced Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 8
20 ENVE720 Biotechnology Zorunlu 3 0 8
21 ENVE721 Micropollutants Zorunlu 3 0 8
22 ENVE722 Technologies for Waste Remediation Zorunlu 3 0 8
23 ENVE723 Industrial Waste Treatment Zorunlu 3 0 8
24 ENVE724 Advanced Topics in Biological Treatment Zorunlu 3 0 8
25 ENVE725 Environmental Biotechnology Zorunlu 3 0 8
26 ENVE726 Biological Nutrient Removal Zorunlu 3 0 8
27 ENVE727 Special Topics in Water Treatment Zorunlu 3 0 8
28 ENVE728 Water Chemistry Zorunlu 3 0 8
29 ENVE729 Special Topics in Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 8
30 ENVE731 Special Topics in Air Pollution Zorunlu 3 0 8
31 ENVE733 Special Topics in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
32 ENVE734 Introduction to Molecular Biology and Techniques Zorunlu 3 0 8
33 ENVE735 Formation and Control of Disinfection By-Products Zorunlu 3 0 8
34 ENVE736 Ion Exchange & Membrane Processes in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
35 ENVE737 Anaerobic Biotechnology for Bio-energy Production Zorunlu 3 0 8
36 ENVE738 Sampling and Analyses of Air Pollutants Zorunlu 3 0 8
37 ENVE739 Atmospheric Deposition of Air Pollutants Zorunlu 3 0 8
38 ENVE740 Novel Sludge Treatment and Removal Techniques Zorunlu 3 0 8
39 ENVE741 Biological Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 8
40 ENVE742 Process Design and Wastewater Engineering Zorunlu 3 0 8
41 ENVE744 Introduction to Molecular Biology Lab Zorunlu 0 3 8
42 ENVE745 Open Channel Hydraulics Zorunlu 3 0 8
43 ENVE753 Principles of Unit Processes in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
44 ENVE754 Principles of Environmental Engineering Unit Operations Zorunlu 3 0 8
45 ENVE755 Principles of Water Engineering Design Zorunlu 3 0 8
46 ENVE756 Principles of Wastewater Engineering Design Zorunlu 3 0 8
47 ENVE757 Principles of Environmental Engineering Microbiology Zorunlu 3 0 8
48 ENVE758 Environmental Engineering Fluid Mechanics Zorunlu 3 0 8
49 ENVE759 Principles of Environmental Engineering Chemistry I Zorunlu 3 0 8
50 ENVE760 Principles of Environmental Engineering Chemistry II Zorunlu 3 0 8
51 ENVE761 Environmental Engineering Hydraulics Zorunlu 3 0 8
52 ENVE762 Environmental Nanotechnology Zorunlu 3 0 8
53 ENVE801 Theory and Application of Filtration Zorunlu 3 0 8
54 ENVE802 Diffusion in the Environment Zorunlu 3 0 8
55 ENVE803 Theory and Application of Coagulation and Flocculation Zorunlu 3 0 8
56 ENVE804 Advanced Solid Waste Systems and Solid Waste Analysis Zorunlu 3 0 8
57 ENVE805 Theory and Application of Sedimentation and Flotation Zorunlu 3 0 8
58 ENVE806 Atmospheric Dispersion Zorunlu 3 0 8
59 ENVE807 Membrane Processes Zorunlu 3 0 8
60 ENVE808 Particle Technology for Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
61 ENVE809 Advanced Anaerobic Treatment Zorunlu 3 0 8
62 ENVE810 Ion Exchange Processes Zorunlu 3 0 8
63 ENVE811 Advanced Topics in Air Pollution Zorunlu 3 0 8
64 ENVE812 Theory and Application of Adsorption Zorunlu 3 0 8
65 ENVE813 Advanced Topics in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
66 ENVE814 Advanced Topics in Biotechnology Zorunlu 3 0 8
67 ENVE815 Special Topics in Advanced Air Pollution Zorunlu 3 0 8
68 ENVE816 Treatment and Disposal Techniques of Wastewater Sludges Zorunlu 3 0 8
69 ENVE817 Special Topics in Air Pollution Modeling Zorunlu 3 0 8
70 ENVE819 Special Topics in Advanced Oxidation Processes Zorunlu 3 0 8
71 ENVE821 Removal of Refractory Organics Zorunlu 3 0 8
72 ENVE823 Advanced Topics in Hazardous and Toxic Wastes Treatment and Control Zorunlu 3 0 8
73 ENVE825 Advanced Biological Nutrient Removal Zorunlu 3 0 8
74 ENVE827 Humic Substances in Natural Waters Zorunlu 3 0 8
75 ENVE829 Advanced Water Chemistry Zorunlu 3 0 8
76 ENVE831 Waste Recovery Zorunlu 3 0 8
77 ENVE833 Atmospheric Deposition Processes Zorunlu 3 0 8
78 ENVE835 Multivariate Statistical Methods in Environmental Pollution Zorunlu 3 0 8
79 ENVE837 Air Pollutants and Climate Change Zorunlu 3 0 8
80 ENVE839 Atmospheric Processes in Air Pollution Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > ENVE-E5,6,7-YL Elective - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE701 Advanced Techniques of Environmental Engineering Analysis Zorunlu 3 0 8
2 ENVE702 Reaction Kinetics and Mass Transfer Zorunlu 3 0 8
3 ENVE703 Fate of Pollutants in the Environment Zorunlu 3 0 8
4 ENVE704 Air Pollution Control Design Zorunlu 3 0 8
5 ENVE705 Hazardous and Toxic Wastes-Treatment and Control Zorunlu 3 0 8
6 ENVE706 Transport Phenomena in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
7 ENVE707 Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters Zorunlu 3 0 8
8 ENVE708 Environmental Engineering Structures Design Zorunlu 3 0 8
9 ENVE709 Advanced Air Pollution Zorunlu 3 0 8
10 ENVE710 Computer Applications and Modeling in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
11 ENVE711 Advanced Mathematics for Engineers Zorunlu 3 0 8
12 ENVE712 Advanced Oxidation Processes Zorunlu 3 0 8
13 ENVE713 Removal of Organics from Water Zorunlu 3 0 8
14 ENVE714 Soil and Groundwater Remediation Zorunlu 3 0 8
15 ENVE715 Physicochemical Processes in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
16 ENVE716 Instrumentation and Process Control in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
17 ENVE717 Water Reuse Zorunlu 3 0 8
18 ENVE718 Analysis and Design of Water Treatment Plants Zorunlu 3 0 8
19 ENVE719 Advanced Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 8
20 ENVE720 Biotechnology Zorunlu 3 0 8
21 ENVE721 Micropollutants Zorunlu 3 0 8
22 ENVE722 Technologies for Waste Remediation Zorunlu 3 0 8
23 ENVE723 Industrial Waste Treatment Zorunlu 3 0 8
24 ENVE724 Advanced Topics in Biological Treatment Zorunlu 3 0 8
25 ENVE725 Environmental Biotechnology Zorunlu 3 0 8
26 ENVE726 Biological Nutrient Removal Zorunlu 3 0 8
27 ENVE727 Special Topics in Water Treatment Zorunlu 3 0 8
28 ENVE728 Water Chemistry Zorunlu 3 0 8
29 ENVE729 Special Topics in Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 8
30 ENVE731 Special Topics in Air Pollution Zorunlu 3 0 8
31 ENVE733 Special Topics in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
32 ENVE734 Introduction to Molecular Biology and Techniques Zorunlu 3 0 8
33 ENVE735 Formation and Control of Disinfection By-Products Zorunlu 3 0 8
34 ENVE736 Ion Exchange & Membrane Processes in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
35 ENVE737 Anaerobic Biotechnology for Bio-energy Production Zorunlu 3 0 8
36 ENVE738 Sampling and Analyses of Air Pollutants Zorunlu 3 0 8
37 ENVE739 Atmospheric Deposition of Air Pollutants Zorunlu 3 0 8
38 ENVE740 Novel Sludge Treatment and Removal Techniques Zorunlu 3 0 8
39 ENVE741 Biological Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 8
40 ENVE742 Process Design and Wastewater Engineering Zorunlu 3 0 8
41 ENVE744 Introduction to Molecular Biology Lab Zorunlu 0 3 8
42 ENVE745 Open Channel Hydraulics Zorunlu 3 0 8
43 ENVE753 Principles of Unit Processes in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
44 ENVE754 Principles of Environmental Engineering Unit Operations Zorunlu 3 0 8
45 ENVE755 Principles of Water Engineering Design Zorunlu 3 0 8
46 ENVE756 Principles of Wastewater Engineering Design Zorunlu 3 0 8
47 ENVE757 Principles of Environmental Engineering Microbiology Zorunlu 3 0 8
48 ENVE758 Environmental Engineering Fluid Mechanics Zorunlu 3 0 8
49 ENVE759 Principles of Environmental Engineering Chemistry I Zorunlu 3 0 8
50 ENVE760 Principles of Environmental Engineering Chemistry II Zorunlu 3 0 8
51 ENVE761 Environmental Engineering Hydraulics Zorunlu 3 0 8
52 ENVE762 Environmental Nanotechnology Zorunlu 3 0 8
53 ENVE801 Theory and Application of Filtration Zorunlu 3 0 8
54 ENVE802 Diffusion in the Environment Zorunlu 3 0 8
55 ENVE803 Theory and Application of Coagulation and Flocculation Zorunlu 3 0 8
56 ENVE804 Advanced Solid Waste Systems and Solid Waste Analysis Zorunlu 3 0 8
57 ENVE805 Theory and Application of Sedimentation and Flotation Zorunlu 3 0 8
58 ENVE806 Atmospheric Dispersion Zorunlu 3 0 8
59 ENVE807 Membrane Processes Zorunlu 3 0 8
60 ENVE808 Particle Technology for Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
61 ENVE809 Advanced Anaerobic Treatment Zorunlu 3 0 8
62 ENVE810 Ion Exchange Processes Zorunlu 3 0 8
63 ENVE811 Advanced Topics in Air Pollution Zorunlu 3 0 8
64 ENVE812 Theory and Application of Adsorption Zorunlu 3 0 8
65 ENVE813 Advanced Topics in Environmental Engineering Zorunlu 3 0 8
66 ENVE814 Advanced Topics in Biotechnology Zorunlu 3 0 8
67 ENVE815 Special Topics in Advanced Air Pollution Zorunlu 3 0 8
68 ENVE816 Treatment and Disposal Techniques of Wastewater Sludges Zorunlu 3 0 8
69 ENVE817 Special Topics in Air Pollution Modeling Zorunlu 3 0 8
70 ENVE819 Special Topics in Advanced Oxidation Processes Zorunlu 3 0 8
71 ENVE821 Removal of Refractory Organics Zorunlu 3 0 8
72 ENVE823 Advanced Topics in Hazardous and Toxic Wastes Treatment and Control Zorunlu 3 0 8
73 ENVE825 Advanced Biological Nutrient Removal Zorunlu 3 0 8
74 ENVE827 Humic Substances in Natural Waters Zorunlu 3 0 8
75 ENVE829 Advanced Water Chemistry Zorunlu 3 0 8
76 ENVE831 Waste Recovery Zorunlu 3 0 8
77 ENVE833 Atmospheric Deposition Processes Zorunlu 3 0 8
78 ENVE835 Multivariate Statistical Methods in Environmental Pollution Zorunlu 3 0 8
79 ENVE837 Air Pollutants and Climate Change Zorunlu 3 0 8
80 ENVE839 Atmospheric Processes in Air Pollution Zorunlu 3 0 8

^