Yüksek Lisans Programları
Çevre Bilimleri - Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Bilimleri - Çevre Bilimleri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Program, 2002 yılında kurulmuş olup, ilk öğrencilerini 2002-2003 Güz döneminde almıştır.
Kazanılan Derece
Çevre Bilimleri'nde Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesine sahip olmak; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak;
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programlarda çevre yaklaşımlarına uygun olan tüm alanlarda; örneğin, biyoloji, fizik, kimya, eğitim, ormancılık, ekonomi, işletme, sosyoloji, psikoloji, iş ve halk sağlığı, hukuk, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği biyomühendislik, meteoroloji mühendisliği, coğrafya ve benzeri alanlarda lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Mesleki Değerlendirme puanının %30'unun; ve c. %50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu,%30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının %20 sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilir.
Program Profili
Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve Yüksek Lisans Tezi. Dersler çevre kirlenmesi ve korunmasına yönelik konuları etraflı olarak inceleyen alt alanları içermektedir: eğitim; iletişim; ekoloji, kirlenme; kirletici türleri , oluşmaları ve enaza indirilmeleri; kirleticilerin kimyasal, fiziksel ve biyolojik davranışları; limnoloji; toksikoloji; halk sağlığı; iş ve işçi sağlığı; canlı-cansiz etkileşimi; işletme; yönetim ve organizasyon; hukuk; araştırma yöntemleri; istatistik v.b.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi,Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve benzeri bakanlıkların kend,ilerinde olduğu kadar bakanlıkların ülke genelindeki yaygın hizmet ağında (Hıfzıssıhha Kuruluşları, Çevre izleme İstasyonları, Bölgesel ve Yerel Çevre Denetim Merkezleri, Sağlık Ocakları ile DPT gibi kuruluşlarda ve ayrıca özel sektöre ait fabrika ve benzeri yerlerde çevre yönetim, izleme ve korunması ile ilgili birimlerde görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Çevre Bilimleri Yüksek Lisans mezunları, bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde daha yüksek, doktora gibi, programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 65 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıliçi sınavının %50 si ile final sınavının %50 sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin en az %70 ine devam etmelidir. Aksi halde, dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans Tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalaması edle edilir(GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalaması (CGPA) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 Kredi saatinin en az 9 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Adnan AYDIN (adnanaydin@marmara.edu.tr) Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Fen-Edebiyat Fakülte Binası, Göztepe-Kadıköy/Istanbul Tel: 0216-346 4553-1400; 0216-349 2581 AKTS/DS Koordinatörü : Öğr. Gör. Güler DARTAN Marmara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fen-Edebiyat Fakülte Binası, Göztepe-Kadıköy/Istanbul Tel : 0216-349 2581
Bölüm Olanakları
Çevre Bilimleri Programı disiplinlerarası bir program olup, bu programa katkıda bulunan tüm birimlerin (Fizik, kimya, biyoloji, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, biyomühendislik, işletme, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, matematik v.b.) olanaklarından faydalanmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 . Lisans eğitimi sırasında edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri güncel bilgilerle kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirme ve ilişkilendirebilme yeteneği,
2 Metodolojiyi öğrenme, uygulama, problemleri saptama ve çözüme yönelik araştırma yapma ve bilimsel metotlardan yararlanma yeteneği,
3 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için gerekli terminolojiyi kavrama, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
4 Alanı ile ilgili kazanmış olduğu bilgi ve deneyimlerini sözlü ya da yazılı olarak sunabilme becerisi,
5 Bireysel sorumluluk alabilme ve takım içerisinde çalışabilme becerisi,
6 Alanında farklı disiplinler ile bilgi alışverişi yaparak grup çalışmalarında ve projelerde aktif çalışma yeteneği,
7 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar ve laboratuar teçhizatının kullanım becerisi,
8 Abiyotik ve biyotik etmenlerden kaynaklanan çevre sorunlarına çözüm yolları üretebilme becerisi,
9 . Ülkenin doğal kaynaklarını bilinçli kullanan ve mesleki sorumluluk bilincine sahip bireyler olma becerisi,
10 . Uzmanlık alanında edindiği mesleki bilgileri eğitim, sağlık ve çeşitli endüstriyel alanlarda uygulama ve kullanabilme becerisi,
11 . Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirme ve sonuçları değerlendirme becerisi,
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CBL-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 16
2 CBL-Z1,2-YL Zorunlu Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 16
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CBL700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 CBL-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 16
3 CBL-Z3-YL Zorunlu Ders - 3 Seçmeli 3 0 8
Toplam 9 2 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > CBL-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CBL701 Çevre Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 8
2 CBL703 Çevre Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 8
3 CBL705 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
4 CBL707 Toksikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 8
5 CBL709 Çevre-Canlı İlişkisi Zorunlu 3 0 8
6 CBL711 Çevre-Toplum ve Teknoloji Zorunlu 3 0 8
7 CBL712 Çevre Sorunlarının Sosyo-Psikolojik Etkileri Zorunlu 3 0 8
8 CBL713 Kentsel Ekoloji Zorunlu 3 0 8
9 CBL714 Teratolojiye Giriş Zorunlu 3 0 8
10 CBL715 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 3 0 8
11 CBL716 Nükleer Atıklar Zorunlu 3 0 8
12 CBL718 Alternatif Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 8
13 CBL720 Bitki Patolojisi Zorunlu 3 0 8
14 CBL721 Çevre Kimyası I Zorunlu 3 0 8
15 CBL722 Çevre Kimyası II Zorunlu 3 0 8
16 CBL723 Toprak Kirlenmesi ve Korunma Zorunlu 3 0 8
17 CBL724 Kara Ortamları Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
18 CBL725 Su Ortamları Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
19 CBL726 Katı Atıklar Zorunlu 3 0 8
20 CBL727 Halk Sağlığının Temelleri Zorunlu 3 0 8
21 CBL728 Meslek Hastalıkları Zorunlu 3 0 8
22 CBL729 Atmosferik Radyasyon Zorunlu 3 0 8
23 CBL730 İş Ortamlarının Sağlığı Zorunlu 3 0 8
24 CBL731 Gürültü Kirliliği Zorunlu 3 0 8
25 CBL732 Çevre Toksikolojisi Zorunlu 3 0 8
26 CBL733 Yerkürenin Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 8
27 CBL734 Çevresel Etki Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 8
28 CBL735 Çevre Ekonomisi Zorunlu 3 0 8
29 CBL736 Çevre Hukuku Zorunlu 3 0 8
30 CBL737 Hava Kirliliği I Zorunlu 3 0 8
31 CBL738 Hava Kirliliği II Zorunlu 3 0 8
32 CBL739 Çevre Yönetimi Zorunlu 3 0 8
33 CBL740 ISO 9000 - ISO 14000 Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
34 CBL741 Atmosfer Fiziği I Zorunlu 3 0 8
35 CBL742 Atmosfer Fiziği II Zorunlu 3 0 8
1 . Dönem > CBL-Z1,2-YL Zorunlu Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CBL701 Çevre Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 8
2 CBL703 Çevre Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 8
3 CBL705 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
4 CBL707 Toksikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 8
5 CBL709 Çevre-Canlı İlişkisi Zorunlu 3 0 8
6 CBL711 Çevre-Toplum ve Teknoloji Zorunlu 3 0 8
7 CBL713 Kentsel Ekoloji Zorunlu 3 0 8
8 CBL715 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > CBL-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CBL701 Çevre Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 8
2 CBL703 Çevre Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 8
3 CBL705 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
4 CBL707 Toksikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 8
5 CBL709 Çevre-Canlı İlişkisi Zorunlu 3 0 8
6 CBL711 Çevre-Toplum ve Teknoloji Zorunlu 3 0 8
7 CBL712 Çevre Sorunlarının Sosyo-Psikolojik Etkileri Zorunlu 3 0 8
8 CBL713 Kentsel Ekoloji Zorunlu 3 0 8
9 CBL714 Teratolojiye Giriş Zorunlu 3 0 8
10 CBL715 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 3 0 8
11 CBL716 Nükleer Atıklar Zorunlu 3 0 8
12 CBL718 Alternatif Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 8
13 CBL720 Bitki Patolojisi Zorunlu 3 0 8
14 CBL721 Çevre Kimyası I Zorunlu 3 0 8
15 CBL722 Çevre Kimyası II Zorunlu 3 0 8
16 CBL723 Toprak Kirlenmesi ve Korunma Zorunlu 3 0 8
17 CBL724 Kara Ortamları Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
18 CBL725 Su Ortamları Ekolojisi Zorunlu 3 0 8
19 CBL726 Katı Atıklar Zorunlu 3 0 8
20 CBL727 Halk Sağlığının Temelleri Zorunlu 3 0 8
21 CBL728 Meslek Hastalıkları Zorunlu 3 0 8
22 CBL729 Atmosferik Radyasyon Zorunlu 3 0 8
23 CBL730 İş Ortamlarının Sağlığı Zorunlu 3 0 8
24 CBL731 Gürültü Kirliliği Zorunlu 3 0 8
25 CBL732 Çevre Toksikolojisi Zorunlu 3 0 8
26 CBL733 Yerkürenin Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 8
27 CBL734 Çevresel Etki Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 8
28 CBL735 Çevre Ekonomisi Zorunlu 3 0 8
29 CBL736 Çevre Hukuku Zorunlu 3 0 8
30 CBL737 Hava Kirliliği I Zorunlu 3 0 8
31 CBL738 Hava Kirliliği II Zorunlu 3 0 8
32 CBL739 Çevre Yönetimi Zorunlu 3 0 8
33 CBL740 ISO 9000 - ISO 14000 Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
34 CBL741 Atmosfer Fiziği I Zorunlu 3 0 8
35 CBL742 Atmosfer Fiziği II Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > CBL-Z3-YL Zorunlu Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CBL701 Çevre Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 8
2 CBL703 Çevre Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 8
3 CBL705 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 8
4 CBL707 Toksikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 8
5 CBL709 Çevre-Canlı İlişkisi Zorunlu 3 0 8
6 CBL711 Çevre-Toplum ve Teknoloji Zorunlu 3 0 8
7 CBL713 Kentsel Ekoloji Zorunlu 3 0 8
8 CBL715 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 3 0 8

^