Yüksek Lisans Programları
Geleneksel Türk Sanatları - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Geleneksel Türk Sanatları
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Geleneksel Türk Sanatları'nda Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitelerin ilgili Yüksek Lisans programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak enstitümüzün Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Yüksek Lisans programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri veya muhaf olacak dersler, ilgili kurul kararları ile uygulamaya girer.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması
Program Profili
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans programlarında ; Geleneksel Türk Sanatlarımıza bağlı olarak; Tezhip, Minyatür, Hat, Kalemişi ve Halı –Kilim, Dokuma, Baskı gibi Tekstil Sanatlarına ilişkin dallarda Yüksek Lisans tez çalışmaları yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans programının amacı, Geleneksel Türk Sanatları alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, öğrenciye Geleneksel Türk Sanatları alanlarında derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek Lisans mezunları; ilgili Sanat Alanlarında kamu, veya özel sektörde bilimsel araştırmaları gerçekleştirme ve çalışma yapma imkanına sahiptirler.Ayrıca sanatçı olarak, atölye sistemi ile sanatlarını yapabilir veya danışman olarak ekspertiz konularında görev alabilirler. Restorasyon ve Konservasyon konularında ilgili alanlarda çalışabilir, danışmanlık yapabilirler .Eski eserlerin bilimsel yöntemler ile bakım ve onarımını yapabilir, müze ve kütüphanelerde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.
Mezuniyet Koşulları
Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sibel Arık Erasmus Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Şehnaz BİÇER ÖZCAN Tel: 0216 326 26 67-1501 Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul http//gse.marmara.edu.tr.
Bölüm Olanakları
Acıbadem Yerleşkesi- Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümde; Kalemişi, Ahşap Sedef, Hat, Tezhip-Minyatür, Dokuma, Baskı, Halı Kilim Atölyeleri, Doğal Boya Laboratuarı ve Bilgisayarlı Tasarım dersliği bulunmaktadır. Bölüm Başkanlığı, Anasanat Dalı Başkanlıkları ve Öğretim elemanlarının odaları ile derslikler bölüm alanındadır.
Program Çıktıları ^
1 Lisans düzeyi yeterliklerine dayalı olarak, Geleneksel Türk Sanatları alanındaki geleneksel sanatların özgün disiplinlerini ve bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme yetisini kazanır.
2 Geleneksel Türk Sanatları alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme yetisini kazanır.
3 Geleneksel Türk Sanatları alanında edinilen uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, teknik ve estetik öğeleri tasarıma uygulama becerisini kazanır.
4 Disiplinlerarası bilgileri kendi alanının bilgileri ile bütünleştirebilme, yorumlayabilme, yeni yaklaşımlar getirebilme yetisini kazanır.
5 Geleneksel Türk Sanatları alanına ilişkin karşılanabilecek sorunları araştırma yöntemleri kullanılarak çözebilmek bilincini kazanır.
6 Geleneksel Türk Sanatları alanda uzmanlık çalışmalarını bağımsız yürütebilmek becerisini kazanır.
7 Geleneksel Türk Sanatları alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde sorumluluk alabilme, liderlik yapabilme yetisini kazanır.
8 Geleneksel Türk Sanatları alanında uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri yorumlama ve tarihsel gelişimi kavrayabilme bilincini kazanır.
9 Alanı ile uzmanlık düzeyindeki bilgileri yazılı ve sözlü aktarabilmek yetisini kazanır.
10 Yabancı dil genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yetisini kazanır.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde günümüz teknolojileri izleme ve kullanabilme bilincini kazanır.
12 Alanı ile ilgili uzmanlık çalışmalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik değerleri gözetme bilincini kazanır.
13 Geleneksel Türk Sanatları alanında özümlediği bilgileri, uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
14 Geleneksel Türk Sanatları alanıyla ilgili konularda toplumun bilinçlenmesinde katkıda bulunabilme bilincini kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GT-S1..6 Seçimlik Ders - 1..6 Seçmeli 12 0 30
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GT700 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 GT-S7..12 Seçimlik Ders - 7..12 Seçmeli 12 0 30
Toplam 12 2 36
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > GT-S1..6 Seçimlik Ders - 1..6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GSE750 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 5
2 GSE751 Çağdaş Sanat Pratiği I Zorunlu 2 0 5
3 GSE755 Çağdaş Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 5
4 GTH751 Geleneksel Tekstil Sanatı I Zorunlu 2 0 5
5 GTH753 Tekstil El Sanatları Tasarımı I Zorunlu 2 0 5
6 GTH755 Kirkitli Dokuma Teknikleri Görsel Anlatım ve Tasarım Etkileri I Zorunlu 2 0 5
7 GTH757 Halı Kilim Tasarım Yöntemleri I Zorunlu 2 0 5
8 GTH759 Türk Halı Tiplerinin Tarihsel Gelişimi I Zorunlu 2 0 5
9 GTH761 Kirkitli Dokuma Motiflerinin Anadoluda Yayılımı I Zorunlu 2 0 5
10 GTH763 Tekstil El Sanatları Baskı ve Boyama Teknikleri I Zorunlu 2 0 5
11 GTH765 Çarpana Dokumalar I Zorunlu 2 0 5
12 GTH767 İkat Dokumalar I Zorunlu 2 0 5
13 GTH769 Geleneksel Türk El Sanatlarında Keçe I Zorunlu 2 0 5
14 GTH771 Kirkitli Dokumalarda Sanat Objeleri I Zorunlu 2 0 5
15 GTH773 Duvar Halıları ve Uygulamaları I Zorunlu 2 0 5
16 GTT751 Tezhip Sanatı I Zorunlu 2 0 5
17 GTT753 Epigrafi I Zorunlu 2 0 5
18 GTT755 Kalemişi I Zorunlu 2 0 5
19 GTT757 Kitabeler Tarihi I Zorunlu 2 0 5
20 GTT759 Uygulamalı Hat Sanatı I Zorunlu 2 0 5
21 GTT761 Mekanda Kalemişleri I Zorunlu 2 0 5
22 GTT763 Uygulamalı Minyatür Sanatı I Zorunlu 2 0 5
23 GTT765 Türk Kitap Sanatları Tarihi I Zorunlu 2 0 5
24 GTT767 Uygulamalı Tezhip Sanatı I Zorunlu 2 0 5
25 GTT769 Kağıt Konservasyonu I Zorunlu 2 0 5
26 GTT771 Türk Tezhip Sanatının Tarihsel Gelişimi I Zorunlu 2 0 5
27 RES751 Antik Yunandan Günümüze Mimesis I Zorunlu 2 0 5
28 RES761 Çin'den Bizans'a, Cemşit'ten Hurşit'e ve Günümüze İmgelerin Tarihi I Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > GT-S7..12 Seçimlik Ders - 7..12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GSE752 Çağdaş Sanat Pratiği II Zorunlu 2 0 5
2 GSE754 Üretim Organizasyon Yönetimi Zorunlu 2 0 5
3 GSE756 Çağdaş Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 5
4 GSE758 Mitoloji Zorunlu 2 0 5
5 GTH752 Geleneksel Tekstil Sanatı II Zorunlu 2 0 5
6 GTH754 Tekstil El Sanatları Tasarımı II Zorunlu 2 0 5
7 GTH756 Kirkitli Dokuma Teknikleri Görsel Anlatım ve Tasarım Etkileri II Zorunlu 2 0 5
8 GTH758 Halı Kilim Tasarım Yöntemleri II Zorunlu 2 0 5
9 GTH760 Türk Halı Tiplerinin Tarihsel Gelişimi II Zorunlu 2 0 5
10 GTH762 Kirkitli Dokuma Motiflerinin Anadoluda Yayılımı II Zorunlu 2 0 5
11 GTH764 Tekstil El Sanatları Baskı ve Boyama Teknikleri II Zorunlu 2 0 5
12 GTH766 Çarpana Dokumalar II Zorunlu 2 0 5
13 GTH768 İkat Dokumalar II Zorunlu 2 0 5
14 GTH770 Geleneksel Türk El Sanatlarında Keçe II Zorunlu 2 0 5
15 GTH772 Kirkitli Dokumalarda Sanat Objeleri II Zorunlu 2 0 5
16 GTH774 Duvar Halıları ve Uygulamaları II Zorunlu 2 0 5
17 GTT752 Tezhip Sanatı II Zorunlu 2 0 5
18 GTT754 Epigrafi II Zorunlu 2 0 5
19 GTT756 Kalemişi II Zorunlu 2 0 5
20 GTT758 Kitabeler Tarihi II Zorunlu 2 0 5
21 GTT760 Uygulamalı Hat Sanatı II Zorunlu 2 0 5
22 GTT762 Mekanda Kalemişleri II Zorunlu 2 0 5
23 GTT764 Uygulamalı Minyatür Sanatı II Zorunlu 2 0 5
24 GTT766 Türk Kitap Sanatları Tarihi II Zorunlu 2 0 5
25 GTT768 Uygulamalı Tezhip Sanatı II Zorunlu 2 0 5
26 GTT770 Kağıt Konservasyonu II Zorunlu 2 0 5
27 GTT772 Türk Tezhip Sanatının Tarihsel Gelişimi II Zorunlu 2 0 5
28 RES752 Antik Yunandan Günümüze Mimesis II Zorunlu 2 0 5
29 RES762 Çin'den Bizans'a, Cemşit'ten Hurşit'e ve Günümüze İmgelerin Tarihi II Zorunlu 2 0 5

^