Yüksek Lisans Programları
Farmakoloji (ECZ) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Klinik Farmasi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Klinik Farmasi Yüksek Lisans programı 1991-1992 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde klinik eczacılık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve dolayısıyla akılcı ilaç kullanımının sağlanması amacıyla nitelikli uzman eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, ülkemizde henüz az sayıda olan klinik eczacılık akademisyenlerini yetiştirmek üzere doktora programına hazırlık çalışmalarını da kapsamaktadır.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler uzman eczacı unvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Eczacılık fakültesi mezunu olmak, Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) ve Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin klinik eczacılık yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlayan, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2.5 not ortalamasını sağlamışsa yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Program Profili
Bu program, kayıtlı olan öğrencilere, klinik eczacılık ve farmasötik bakım ile ilgili temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin klinik eczacılık alanında araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak, yeni uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve klinik eczacılık alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde klinik eczacı kadrosunda, serbest eczanede, hastane eczanesinde, onkoloji ünitelerinde, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda, ilaç endüstrisinde
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, hastane uygulamaları, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin, M.Ü. Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Bilim Dalı, Tıbbiye Cd. Haydarpaşa 34668, İstanbul. mesut.sancar@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşime olanak sağlanacaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmalar desteklenecek, eğitimin sürekli gelişmesi sağlanacaktır. Bölümde klinik çalışmalar yürütmek üzere gerekli donanımın bulunmasının yanı sıra deneysel hayvan modelleri oluşturmak üzere gerekli teçhizat ve deneyim de vardır.
Program Çıktıları ^
1 Klinik eczacılık felsefesinin yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek uzmanlık kazanır.
2 Geleneksel eczacılık görevlerinin yanı sıra serbest eczane ve hastane eczanesinde akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda farmasötik bakım gibi hasta odaklı hizmetler verir.
3 İleri araştırma tekniklerini kullanır, biyomedikal literatürde arama yapar, elde edilen veriyi uygunluk açısından analiz eder ve kullanır.
4 Sağlık personeline ve hastalara ilaç danışmanlığı yapar.
5 Hasta sorunlarına sistematik olarak yaklaşır, çözüm üretir.
6 Hastane ortamında hekim ve diğer sağlık personeliyle vizitlere katılarak tedaviye katkıda bulunur.
7 İlaç kaynaklı sorunları tespit eder, çözüm üretir.
8 Probleme dayalı eğitim becerisi kazanır ve olgu sunumu yapar.
9 Akut ve kronik hastalıkların farmakoterapisinde bir klinik eczacılık uzmanı olarak etkin rol alır.
10 Hastalık durumları, ilaçlar ve benzeri konularda danışmanlık sağlayarak halk sağlığının idamesine katkıda bulunur.
11 Klinik biyokimya ve klinik farmakokinetik bilgilerini kullanarak hasta tedavisinin izleminde rol alır.
12 Temel ve klinik farmakokinetik ve biyofarmasi bilgilerini kullanarak böbrek ve karaciğer yetmezliğinde doz ayarlaması yapar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF701 Vaka Sunumları I Zorunlu 3 2 8
2 KLF703 Klinik Eczacının Görevleri Zorunlu 3 0 6
3 KLF705 Uygulamalı Klinik Eczacılık I Zorunlu 0 8 8
4 KLF-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 8
Toplam 12 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLF700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 KLF702 Vaka Sunumları II Zorunlu 3 2 6
3 KLF704 Klinik Eczacılık ve İlaçlar Zorunlu 3 0 4
4 KLF706 Uygulamalı Klinik Eczacılık II Zorunlu 0 8 6
5 KLF-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 12
Toplam 12 12 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^