Yüksek Lisans Programları
Farmasötik Kimya - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Kimya
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, başta ilaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapılarının karakterizasyonu, üretimi ve analizleri olmak üzere, ilaçların metabolizması, moleküler düzeyde etki mekanizmaları ve kimyasal yapı – biyolojik etki ilişkileri konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip nitelikli uzman ve araştırmacı yetiştirmek amacıyla 2005-2006 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılı itibarı ile öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Farmasötik Kimya alanında bilim uzmanı unvanı kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. Eczacılık (4 ya da 5 yıllık ), Kimya Mühendisliği, Veterinerlik lisans programlarının herhangi birinden veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eczacılık (4 ya da 5 yıllık ), Kimya Mühendisliği, Veterinerlik lisans programlarının herhangi birinden veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak. Hazırlanan dönem projesinin akademik jüri önünde başarıyla savunulması.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere, farmasötik kimyadaki temel kavramların öğretilmesinin yanısıra, ilaç etken maddelerinin medisinal kimyası, tasarımı, üretimi, analizleri, metabolizması gibi konularda bir projeye araştırmacı olarak katılabilme becerisini kazandırmak amaçlanmıştır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlaç firmalarının Ar-Ge, kalite kontrol, hammadde, ruhsatlandırma, patent gibi birimleri ile yurt içi ve dışındaki araştırma merkezlerinde uzman, proje yöneticisi gibi konumlarda çalışabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları ve başvuru yapacakları doktora programının başvuru koşullarına uygun olmak kaydıyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (Ara sınav, ödev, proje vb.) %40’ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (dönem sonu sınavı, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak dönem projesinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ve dönem projesi çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'dır. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, küçük sınavlar, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme etkinlikleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Dönem projesi çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi kapsamında elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve dönem projesini aldığı dönemin sonunda anabilim dalına sunmak zorundadır
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Tıbbiye Cad. No: 49 Haydarpaşa 34668 İSTANBUL Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel (Tel : 0216 349 12 16 – elmek : ikucukguzel@marmara.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar, internet erişimi, ScienceDirect ve WOS gibi bilimsel veritabanlarına erişim. Organik sentez, spektroskopik ve kromatografik ilaç analizleri ile ilaç metabolizma çalışmalarının yapılabileceği; UV ve IR spektrofotometreleri ile HPLC gibi aletli analiz sistemlerinin bulunduğu araştırma laboratuvarı.
Program Çıktıları ^
1 Programı başarıyla tamamlayan mezunlar : İlaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapıları, adlandırılması ve özellikleri hakkında bilgilidir.
2 İlaçların etki mekanizmaları ve yapı-etki ilişkileri hakkında bilgilidir.
3 Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı için kullanılan yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir.
4 İlaçların metabolizması ve biyolojik dönüşümlerin farmakolojik ve toksikolojik sonuçları hakkında bilgilidir.
5 İlaç kimyasının daha iyi anlaşılması için gereken organik reaksiyonlar hakkında bilgi sahibidir.
6 İlaç etken maddeleri ve ilgili bileşiklerin üretimi için yararlanılan organik sentez yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
7 İlaç etken maddelerinin spektral analizlerle tanımlanması ve karakterizasyonu konusunda aletli analiz tekniklerini uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.
8 İlaç etken maddelerinin hammadde, farmasötik ürün ve biyolojik sıvılarda analizleri için spektral ve kromatografik analiz tekniklerinin uygulanması ve validasyonu hakkında bilgi sahibidir.
9 İlaç hammaddelerinin kimyasal stabilitesi ve etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olup, safsızlıklarıyla ilgili sorunları tanımlayarak çözüm geliştirilmesine katkıda bulunur.
10 İlaç kimyası ve ilişkili konularda literatür tarayarak kaynaklara ulaşma, bunları yorumlayabilme ve ihtiyaç duyulan alanlarda uygular.
11 Yukarıda belirtilen alanlarda bir danışmanın gözetimi altında araştırma ya da bir projede görev alabilecek düzeye erişir.
12 Farmasötik alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bulunduğu bir ekip içinde, özellikle ilacın etken maddesi ile ilgili bütün konularda kendisine danışılan kişidir.
13 Yurt içinde ve dünyada alanındaki kaynakları izleyerek gelişmeler hakkındaki bilgilerinin güncelliğini korur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMK702 Literatür Tarama Zorunlu 2 2 6
2 FMK729 Kalitatif Farmasötik Analizler Zorunlu 3 0 6
3 FMK-S1,2,3-TZ Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 18
Toplam 14 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMK798 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 FMK-S4..8-TZ Seçimlik Ders - 4..8 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30
Seçmeli
1 . Dönem > FMK-S1,2,3-TZ Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMK701 Organik Bileşiklerin Nomenklatörü Zorunlu 3 0 6
2 FMK703 Biyolojik Sistemlerde Analizler ve Validasyon Zorunlu 2 2 6
3 FMK706 Kantitatif Farmasötik Analizler Zorunlu 2 2 6
4 FMK708 Temel Organik Reaksiyonların Mekanizmaları Zorunlu 3 0 6
5 FMK709 Ön İlaç Tasarımı Zorunlu 3 0 6
6 FMK711 Farmakope Analizleri Zorunlu 3 0 6
7 FMK712 Biyotransformasyon Reaksiyonlarının Enzimolojisi Zorunlu 3 0 6
8 FMK713 NMR Spektroskopisi Teknikleri Zorunlu 3 0 6
9 FMK715 Organik Reaksiyonlar Zorunlu 3 0 6
10 FMK716 Kütle Spektrometrisi Teknikleri Zorunlu 3 0 6
11 FMK717 Kromatografik Analizlerde Yöntem Geliştirme Zorunlu 2 2 6
12 FMK718 İlaç Etken Madde Bilgisi Zorunlu 3 0 6
13 FMK720 Medisinal Kimya Zorunlu 3 0 6
14 FMK727 İlaç Etken Madde Üretimi Zorunlu 3 0 6
15 FMK730 İlaç Etken Maddelerinde Safsızlıklar ve Analizleri Zorunlu 3 0 6
16 FMK732 İlaç Metabolizması Teknikleri Zorunlu 3 0 6
17 FMK734 İlaç Metabolizmasının Kimyasal Temelleri Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > FMK-S4..8-TZ Seçimlik Ders - 4..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FMK701 Organik Bileşiklerin Nomenklatörü Zorunlu 3 0 5
2 FMK703 Biyolojik Sistemlerde Analizler ve Validasyon Zorunlu 2 2 5
3 FMK706 Kantitatif Farmasötik Analizler Zorunlu 2 2 5
4 FMK708 Temel Organik Reaksiyonların Mekanizmaları Zorunlu 3 0 5
5 FMK709 Ön İlaç Tasarımı Zorunlu 3 0 5
6 FMK711 Farmakope Analizleri Zorunlu 3 0 5
7 FMK712 Biyotransformasyon Reaksiyonlarının Enzimolojisi Zorunlu 3 0 5
8 FMK713 NMR Spektroskopisi Teknikleri Zorunlu 3 0 5
9 FMK715 Organik Reaksiyonlar Zorunlu 3 0 5
10 FMK716 Kütle Spektrometrisi Teknikleri Zorunlu 3 0 5
11 FMK717 Kromatografik Analizlerde Yöntem Geliştirme Zorunlu 2 2 5
12 FMK718 İlaç Etken Madde Bilgisi Zorunlu 3 0 5
13 FMK720 Medisinal Kimya Zorunlu 3 0 5
14 FMK727 İlaç Etken Madde Üretimi Zorunlu 3 0 5
15 FMK730 İlaç Etken Maddelerinde Safsızlıklar ve Analizleri Zorunlu 3 0 5
16 FMK732 İlaç Metabolizması Teknikleri Zorunlu 3 0 5
17 FMK734 İlaç Metabolizmasının Kimyasal Temelleri Zorunlu 3 0 5

^