Yüksek Lisans Programları
Farmasötik Toksikoloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Toksikoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup, 1982 - 1983 Eğitim - Öğretim Dönemi Bahar yarılında Eczacılık Fakültelerinin Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Eğitim - Öğretime başlamıştır. 30 Ekim 1984 tarihinde de Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Genel Toksikoloji Alanında Uzman ünvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Eczacı, Tıp Doktoru , Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Biyolog/Moleküler Biyolog, Genetik ve Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi/Kimyager kökenli olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan), ÜDS yada KPDS sınavlarından 65 almış olmak, Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eczacı, Tıp Doktoru , Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Biyolog/Moleküler Biyolog, Genetik ve Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi/Kimyager kökenli olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarıyla tamamlamak, derslerin bitiminde sınavlarında gerekli olan başarıyı sağlamış olmak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması ve yeterli bulunması.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere toksikoloji alanındaki kavramların, araştırma alanlarının, araştırma tekniklerinin ve güncel eğitim öğretim uygulamalarının tanıtılması, öğrencilerin toksikoloji eğitiminde alana ve araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlanması ile yüksek lisans düzeyine uygun eğitimin verilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programı tamamlayan öğrenciler Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünde, İlaç Endüstrisinde toksisite değerlendirmeleri ve advers ilaç reaksiyonlarının takibinin yapılmasında görev alabilir. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nda görev alabilir. Hava ve sudaki kimyevi kirleticilerin zararlı etkilerini inceleyebilir yeteneğe sahip olduğu için Çevre ve Sanayi Kuruluşlarında çalışabilir. Adli toksikoloji hakkında bilgi sahibi olup Adli Tıp Kurumalarında görev alabilir. İlaç Firmasında Klinik Araştırmalarda rol alabilir, Farmakovijilans sorumlusu olarak çalışabilir. Ekotoksikoloji ile ilgili alanlarda dahil olmak üzere toksikolog olarak görev alabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek toksikoloji alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Genel olarak dönem içi değerlendirmelerinin (vize ödev proje vb. ) %40'ı, dönem sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60'ı ile derslerde yeterli başarıyı sağlamak. Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Haydarpaşa Kampüsü, 34668 Üsküdar- İSTANBUL Prof. Dr. Semra Şardaş 0216 414 29 62 (dahili : 1197)
Bölüm Olanakları
Lisansüstü öğrenim gören öğrencilere ScienceDirect, Pubmed, Springerlink gibi bilimsel veritabanlarına, Toksikoloji ile ilgili kitaplara, kaynaklara ve hazırlayacakları tez çalışmalarında toksikolojik analizler için kullanacakları alet ve materyale erişim olanağı sağlanır. Anabilim Dalı'nda araştırma laboratuvarı ve floresans mikroskop odası bulunmaktadır. Yüksek Lisans tezleri projelendirilerek M.Ü. BAPKO tarafından maddi olarak desteklenebilir.
Program Çıktıları ^
1 Eczacılık sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli farmasötik toksikoloji bilgisine sahip bir birey olurlar.
2 Zehir kavramı ve toksik doz, zehirlerin vücuda giriş yolları, zehirlerin emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu ve atılımı ile ilgili özellikler, kimyasal maddelerin toksikolojik incelenmesi konularında bilgi sahibi olurlar.
3 Kimyasallar ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimlerin zararlı sonuçları, risk değerlendirme ve risk yönetimi hakkındaki konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olurlar.
4 Beşeri tıbbi ürün(ilaç)lerin yanı sıra, endüstriyel, çevresel ajanların metabolizmaları, etki mekanizmaları, toksik etkileri, izolasyon yöntemleri ve tedavileri hakkında bilgi sahibi olurlar.
5 Toksikoloji bilimindeki gelişmelere bağlı olarak ilaç advers etkilerinin izlenmesi ve ilaç güvenliliği konusunda (farmakovijilans) eczacının rolü ve ilaç endüstrisindeki yeri konusunda bilgi sahibi olup, ilaç sanayinin, kamu ya da özel hastanelerin farmakovijilans bölümünde sorumluluk üstlenebilirler.
6 Genetik faktörlere bağlı olarak etki değişimlerini ilgilendiren farmakogenetik ve farmakogenomik, toksikogenomik konularında bilgi sahibi olurlar.
7 Toksikoloji teorik bilgilerinin yanısıra preklinik ilaç araştırmaları, biyolojik materyallerde analitik laboratuar teknikleri ve sitogenetik yöntemlerle, moleküler düzeyde analizleri konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olurlar ve uygulama becerisi kazanırlar.
8 Literatür taramasını ve okumasını bilen, araştırma nasıl rapor edilir öğrenen ve toksikoloji bilimindeki hızlı gelişmeleri takip eden sorumluluk sahibi bireyler olurlar.
9 Güvenli kimyasal kullanımı ve farklı kimyasalların (beşeri ilaç, gıda katkı, kozmetik, tarım ilacı, radyasyon, endüstriyel kimyasal) çevreye olan etkisinin insan sağlığı açısından önemini kavramış, bilinçli ve bilgi sahibi bireyler olurlar.
10 Besin olarak tüketilen doğal kaynaklı ürünlerden dolayı oluşabilecek zehirlenmeler ve nedenleri konusunda bilgi sahibi olurlar.
11 Zehirlenme olaylarının karakteristiği, akut zehirlenme olaylarında yapılacak ilkyardım, zehirle ilişkinin kesilmesi için primer ve sekonder önlemler, zehirlenme olaylarında kullanılacak antidotlar ve antidot tedavisinin esasları konularında bilgi sahibi olurlar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TOK701 Ksenobiyotik Metabolizması Zorunlu 3 2 8
2 TOK703 Toksikolojik Analiz Zorunlu 3 2 8
3 TOK-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 0 8
4 TOK-S3-YL Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 6
Toplam 13 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TOK700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 TOK702 Toksikolojide Bilgi Kaynaklarına Ulaşma ve Değerlendirme İlkeleri Zorunlu 3 0 8
3 TOK-S4,5,6-YL Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 18
Toplam 9 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^