Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2004 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda perioperatif hemşirelik bakımının araştırılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Bölümün amacı, perioperatif hemşirelik bakımı alanında yeterli bilgi birikimine sahip kalifiye araştırmacı yetiştirmektedir. Doktora gibi uzun süreli eğitim programları için Bilim insanı yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce enstitü tarafından ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan ilgili puan türünde en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar, enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’si, mesleki bilgi değerlendirme notunun %15’i ve mülakat notunun %15’inin toplamıdır. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Hemşirelik Yüksekokulu lisans programı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans programı veya Sağlık Yüksekokulu lisans programını tamamlamış olmak. Alanında Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir seminer dersi ve dönem projesinden oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve dönem projesi yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci dönem projesi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve danışmanına teslim etmek zorundadır. Danışman onanıyla dönem projesi enstitüye sunulur.
Program Profili
Cerrahi yolla tedavi edilecek hastaların, ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde ilgili programa kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler dönem boyunca yapmak zorunda oldukları proje/ödevlerinin yanı sıra ara sınav olurlar ve dönem sonunda final sınavı olurlar. Yıl içi değerlendirmeler ve ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu değerlendirmeleri ile yıl sonu sınav notunun %60’ı alınarak, yıl içi geçme notu belirlenir. Herhangi bir dersten başarı olmak için 100 üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar almak durumundadırlar.Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planı' nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir seminer dersi ve dönem projesinden oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve dönem projesi yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci dönem projesi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve danışmanına teslim etmek zorundadır. Danışman onanıyla dönem projesi enstitüye sunulur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yard. Doç. Dr. Aysel GÜRKAN Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tıbbiye Cad. No: 49 Üsküdar/İstanbul Tel: 90 216 330 20 70 /1168 Fax: 90 216 418 37 73 E. Mail: agurkan@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bilgisayar laboratuvarı, beceri laboratuvarı, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde klinik uygulamalar. Ayrıca öğrenciler Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlar. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alırlar.
Program Çıktıları ^
1 Cerrahi hastasının anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik süreçlerini bilir.
2 Cerrahi hastasının fizyolojik süreçlerinde değişim halinde hastalık ve sağlığı korumaya yönelik bakımı uygular.
3 Cerrahi girişimin hasta ve aile üzerindeki etkilerini değerlendirir.
4 Cerrahi hastasının perioperatif bakımını kapsamlı olarak planlar.
5 Cerrahi hastasının perioperatif bakımı kapsamlı olarak uygular.
6 Cerrahi hemşireliğine özgü klinik becerileri uygular.
7 Cerrahi hemşireliğinde ileri bilgi ile ilgili kavram ve teorileri kullanır.
8 Sürekli eğitim yoluyla kişisel ve mesleki gelişime katkı sağlar.
9 Hemşirelik literatürü ve araştırmalarından elde edilen bilgileri yorumlar.
10 Bilimsel araştırma yapar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
1 . Dönem > CEH-S1-TZ Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEH757 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
2 CEH759 Bakımı Destekleyici Uygulamalar Zorunlu 3 0 6
1 . Dönem > CEH-S2,3-TZ Seçimlik Ders - 2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ADH753 Holistik Bakım Zorunlu 2 0 4
2 ADH757 Adli Hemşirelik Zorunlu 2 0 4
3 CEH761 Stoma Hemşireliği Zorunlu 2 0 4
2 . Dönem > CEH-S4-TZ Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CEH754 Travma Kinematiği Zorunlu 3 0 4
2 CEH756 Cerrahide Hasta Güvenliği Zorunlu 3 0 4

^