Yüksek Lisans Programları
Halk Sağlığı Hemşireliği - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Hemşireliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı 1994-1995 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır. Program ülkemizde Halk Sağlığı Hemşireliği hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla nitelikli uzman hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, ülkemizde henüz az sayıda olan halk sağlığı hemşireliğinde akademisyenler yetiştirmek üzere doktora programı hazırlık çalışmalarını da kapsamaktadır.
Kazanılan Derece
Programdan mezun olan öğrenci "Bilim uzmanı" unvanını alır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans düzeyinde hemşirelik bölümü mezunu olmak programa kabul için önkoşuldur. Programa kabul için ALES Sınav sonucu, bilim sınavı ve mülakattan başarılı olmak gereklidir. Başarılı olan öğrenciler programa belirlenen kontenjana göre alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Program kapsamında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak baslatılmıs değildir. Ancak, programın eğitim planlarında yer alan ingilizce gibi dersler için her akademik dönem basında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düsünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden basarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 65 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili
Bu program, kayıtlı olan öğrencilere, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Halk Sağlığı ile ilgili temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin Halk Sağlığı Hemşireliği alanında araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak, yeni uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar Halk Sağlığının tüm alanlarında (okullar, iş yerleri, huzurevleri, evde bakım şirketleri, birinci basamak sağlık kurumları) uzman hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi olarak çalışabilirler. Ayrıca Üniversitelerde akademisyen olarak ta çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, hastane uygulamaları, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve klinik uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Ayşe ERGÜN Adres: Tıbbiye cad.No 40 Haydarpaşa/İstanbul Telefon:216 4181606/1135 e-posta: aergun@marmara.edu.tr Program ve Fakülte AKTS/DS ve Erasmus Koordinatörü: Yard.Doç.Dr.Kamer Gür
Bölüm Olanakları
Bölümde yüksek lisans dersleri için kullanılan yeterli sayıda derslik, bir seminer salonu, bilgisayar laboratuvarı ve kantin bulunmaktadır. Anabilim Dalında dört öğretim üyesi program kapsamında ders ve danışmanlık vermektedir. Öğretim Üyeleri: Yard.Doç.Dr.Ayşe ERGÜN, Tel:2164181606/1135, aergun@marmara.edu.tr, Yard.Doç.Dr.Saime EROL, Tel:2164181606/1157, saimeerol@hotmail.com, Yard.Doç.Dr.HasibeKADIOĞLU Tel:2164181606/1134, hasibek@gmail.com, Yard.Doç.Dr.Kamer GÜR, Tel:2164181606/1146, kamergur@gmail.com
Program Çıktıları ^
1 Halk Sağlığı Hemşireliği kavramlarını tanımlar.
2 Birey, aile ve toplum sağlığı ile ilgili koruma düzeyleri arasındaki farkı ayırt eder.
3 Ev ziyaretlerinde tanımlanan gereksinimlere dayalı aile merkezli bakım planı yapar.
4 Farklı sağlık alanlarında toplum sağlığı hemşiresinin rollerini değerlendirir.
5 Birey, aile ve gruplara bütüncül hemşirelik bakımı sağlamak için toplum kaynaklarını etkili kullanır.
6 Birey, aile ve topluma tüm koruma düzeylerinde hemşirelik sürecini uygular.
7 Türkiye’de birey, aile ve toplumun yaygın sağlık problemleri ve gereksinimlerini araştırır.
8 Toplumsal alanlarda bakım verirken kişiler arası iletişim ve etik kuralları uygun davranır.
9 Toplumsal alanlarda karşılaştığı farklı durumlarda sorun çözme becerilerini kullanır.
10 Toplumsal alanlarda bireylerle çalışırken sorumluluk ve liderlik becerilerini sergiler
11 Toplum sağlığında değişim ajanı olarak hareket eder.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAH701 Halk Sağlığı Hemşireliği Kavramlar ve Felsefesi I Zorunlu 2 4 9
2 HAH703 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamalar I Zorunlu 2 4 9
3 HAH-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 12
Toplam 10 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAH700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 HAH702 Halk Sağlığı Hemşireliği Kavramlar ve Felsefesi II Zorunlu 2 4 9
3 HAH704 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamalar II Zorunlu 2 4 9
4 HAH-S3,4 Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 10
Toplam 10 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^