Yüksek Lisans Programları
Biyoistatistik - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyoistatistik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı'nın 23.05.2007 tarih ve 1829-012734 sayılı yazısı ile Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Biyoistatistik Yüksek Lisans programının açılması uygun görülmüş ve bu kararı takiben 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında 3 öğrenci ile yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Biyoistatistik Yüksek Lisans Programı'nı bitiren kişi Biyoistatistik alanında "Bilim Uzmanlığı" derecesi alır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖNERİLEN PROGRAMA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI (*) PROGRAMDAKİ DERSLER İÇİN ÖNKOŞULLAR: 1) “İstatistik” veya “Biyoistatistik” dersini almış olmak, 2 ) “Analiz 1” dersini almış olmak, (ANALİZ 1:Reel sayılar, eşitsizlikler, mutlak değer, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev ve uygulamaları, grafik çizimleri, bazı belirsiz haller, ters fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlar) 3) “Analiz 1, Analiz 2, Analiz 3, Lineer cebir” derslerini almış olmak, (ANALİZ 1: Reel sayılar, eşitsizlikler, mutlak değer, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev ve uygulamaları, grafik çizimleri, bazı belirsiz haller, ters fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlar. ANALİZ 2:Belirli integral, Logaritma ve üstel fonksiyonlar, Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, belirsiz integral, belirli integrallerin uygulamaları, kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, iki değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik ve kısmi türev. ANALİZ 3:Reel sayıların kuruluşu, IRn vektör uzayı, IRn - Öklid uzayının topolojisi. Çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, Kısmi türev ve uygulamaları, yönlü türev, fonksiyon dizileri ve serileri) NOT: Alan dışından gelenlerin bölüm kurul kararı doğrultusunda belirlenen dersleri lisans programından almaları istenir. (*) Ön koşul maddelerini yerine getirmiş; -Fen ve Edebiyat Fakültesi, İstatistik ve/veya Matematik Bölümleri, -Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri Mühendisliği Bölümleri ve -Tıp Fakültesi lisans mezunları kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
* Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda formal öğrenme uygulanmaktadır. * Başka bir üniversitenin Biyoistatistik yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. * Alan dışından gelenlerin bölüm kurul kararı doğrultusunda belirlenen dersleri lisans programından almaları istenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program, en az 26 kredi olmak üzere alan dersleri, bir seminer dersi ve tez çalışmasını içerir. Aldığı dersleri başarıyla tamamlayan ve yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarıyla savunan kişi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Program Profili
Bu program, öğrencilerine, Biyoistatistik ile ilgili temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak ve öğrencilerini bu alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Anabilim Dalı mezunları ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda, özel sektörde ise; sigorta şirketlerinde (aktüer olarak), araştırma şirketlerinde, ilaç şirketlerinde Biyoistatistik uzmanı olarak istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Biyoistatistik yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES ve yabancı dil yeterliliği gibi gerekli ön koşulları tamamladığı takdirde üniversitemizde açılacak doktora programına ve başka üniveresitelerde açık olan Biyoistatistik doktora programına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yıl içi değerlendirmelerin (vize sınavları, proje sunumları, makale sunumları, ödev sunumları) %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerin (final sınavı) %60'ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
En az 26 kredi ile alınan dersleri başarı ile tamamlamak, ödev projelerini tamamlamak, tez çalışmasını akademik jüri önünde savunmak ve 4 üzerinden en az 2.5 not ortalamasını sağlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Tıbbiye Cad. 34662 Haydarpaşa İstanbul Türkiye Tel: 0216 345 34 50-51 (1178)
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek adına gerekli bilimsel destek sağlanmaktadır. Anabilim dalında, istatistiksel paket programları içeren donanımlı bilgisayarlı laboratuar, biyoistatistik ve istatistik kitaplarıyla donanımlı kütüphane ve istatistik paket programlar bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Temel biyoistatistiksel yöntemler hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
2 Sağlık bilimlerinde çok değişkenli analiz yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
3 Sağlık bilimlerinde örnekleme teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
4 Sağkalım istatistikleri ile ilgili yöntemler hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
5 Sağlık bilimlerinde karar verme sürecindeki çeşitli istatistiksel yöntemler hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
6 Sağlık bilimlerinde doğrusal regresyon teknik ve yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
7 Olasılık ve Bayesian biyoistatistik teknik ve yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
8 Sağlık alanına özel istatistiksel yöntemler ve demografi hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
9 Veri Madenciliği kavramı ve kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
10 Doğrusal olmayan modelleme teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
11 Geçerliliğe ve güvenirliliğe ilişkin istatistiksel yöntemler hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
12 Kategorik veri analizi yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğretmektir.
13 Öğrencilere bazı istatistiksel paket programları hakkında bilgilendirmek, öğretmek ve kullanma becerisi kazandırmaktır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIS700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 BIS701 Temel Biyoistatistik I Zorunlu 2 2 6
3 BIS703 Çok Değişkenli Analiz Zorunlu 2 2 6
4 BIS705 Sağlık Bilimlerinde Örnekleme Yöntemleri Zorunlu 2 2 6
5 BIS-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 2 10
Toplam 10 10 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIS702 Temel Biyoistatistik II Zorunlu 2 2 7
2 BIS704 Sağkalım İstatistikleri Zorunlu 2 2 7
3 BIS706 Sağlık Bilimlerinde Karar Verme Sürecinde İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 2 2 6
4 BIS-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 2 10
Toplam 10 8 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^