Yüksek Lisans Programları
Fizyoloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Programın sonunda, genel fizyoloji hakkında bilgi birikimi kazanmak, temel ve güncel fizyolojik-patofizyolojik mekanizmaları kavrayabilmek, deney hayvanları ile ilgili protokollerde beceri ve deneyim kazanmak, temel fizyolojik ölçüm teknikleri ve hayvan dokularında biyokimyasal ölçümler hakkında beceri kazanmak, araştırma etkinlikleri için gerekli temel etik yaklaşım ve bilimsel yaklaşım kazanmak; ve sonuçta bir araştırma laboratuvarını kullanabilme ve yürütebilme becerisini kazanmaktır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Fizyoloji” alanında yüksek lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, bir seminer dersi ve proje ödevinden oluşur. YL öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.
Program Profili
Genel fizyolojik kavramlara dayalı zorunlu ve seçmeli dersler programda yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar araştırma laboratuvarlarında fizyoloji alanında araştırmacı olarak çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar fizyoloji veya başka bir temel bilimler alanında doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır
Mezuniyet Koşulları
Tez sınavında başarılı olmak ve tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans tezini teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Tıbbiye cad. no:49 Haydarpaşa / İstanbul 34668 Telefon: +90 216 414 47 36 Faks: +90 216 418 33 27 E-Posta: fizyoloji@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Fizyoloji AbD Araştırma Laboratuvarı
Program Çıktıları ^
1 Araştırmaya yönelik literatür tarama yöntemlerini uygulayabilecektir.
2 Deneysel araştırmalarda kullanılacak fizyolojik solüsyonları hazırlayabilecektir.
3 Deney hayvanı kullanımında uyulması gereken etik ilkelerin farkında olacak ve uygulacaktır.
4 Deneysel çalışmalarda deney hayvanlarından kan ve doku örneklerini uygun biçimde toplayabilecektir.
5 Deneysel araştırma için gerekli altyapıyı, düzeneği ve yöntemleri kurabilecek ve yürütebilecektir.
6 Tıp fakültesi öğrenci uygulamalarının altyapısını hazırlayabilecek ve yürütebilecektir.
7 Deney hayvanına ilaç enjeksiyonları yapabilecek ve gerekli cerrahi girişimleri uygulayabilecektir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIZ701 Genel Fizyoloji I Zorunlu 3 0 8
2 FIZ703 Fizyolojide Araştırma Teknikleri Zorunlu 1 6 10
3 FIZ-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 12
Toplam 10 6 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIZ700 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 FIZ702 Genel Fizyoloji II Zorunlu 3 0 9
3 FIZ-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 16
Toplam 9 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > FIZ-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIZ705 Egzersiz Fizyolojisi Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > FIZ-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FIZ704 Araştırmada Etik İlkeler Zorunlu 3 0 8
2 FIZ706 Serbest Radikallere Giriş Zorunlu 3 0 8

^