Yüksek Lisans Programları
Hastane İşletmeciliği - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hastane İşletmeciliği
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı başta Hastane Yönetim ve Organizasyonu olmak üzere Sağlık Kuruluşlarının hizmet üretimi, finansmanı, insan kaynaklarının yönetimi, pazarlaması, maliyet yönetimi ve sağlık sistemleri ve politikaları konularında çalışmalar yapmaktadır. Sağlık sektörü için bu alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip uzman yetiştirmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Hastane İşletmeciliği” alanında yüksek lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 60 standart puan olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’i, mülakat notunun %15’i ve mesleki bilgi değerlendirme notunun %15’inin toplamıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programından Hastane İşletmeciği yüksek lisans programına yatay geçiş yoluyla geçişi kabul edilmemektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilen öğrenci yüksek lisans programından mezun olur.
Program Profili
Program Hastane Yönetim ve Organizasyonu, Sağlık Kuruluşlarının hizmet üretimi, finansmanı, insan kaynaklarının yönetimi, pazarlaması, maliyet yönetimi ve sağlık sistemleri ve politikaları konularında zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar sağlık sektöründe özelliklede özel sağlık sektöründe olmak üzere, hizmet üretimi ve finansmanı alanlarında yönetim kademelerinde çalışabilir ve Hastane İşletmeciliği doktora programına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (Vize, ödev, olgu sunumları, vb.) %40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Mehveş TARIM, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı, Kartal Kampusü Tel: 216 399 93 71/1120 e-mail: mtarim@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Dersler bilgisayar ve görsel sunum araçları eşliğinde yapılabilmektedir. Öğrenciler Marmara Üniversitesinin kütüphanelerinden ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin olanaklarından faydalanabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Hastane İşletmeciği ve ilişkili bilim alanlarında öğrenilen bilgiyi kullanabilme
2 Hastane İşletmeciği alanındaki sorunları tanımlayabilme ve çözümleyebilme
3 Hastane İşletmeciği alanında yayınlanmış araştırmalar konusunda bilgi sahibi olma ve eleştirel değerlendirme yapabilmesi
4 Hastane İletmeciliği alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme
5 Yaşam boyu araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesi
6 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazandırılması
7 Sağlık Sistemleri ve Politikaları konularında ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde düşünebilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^