Yüksek Lisans Programları
Gastroenteroloji - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Gastroenteroloji - Viral Hepatitler
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü gastrointestinal sistem hastalıklarının patogenetik mekanizmaları, epidemiyolojisi, klinik seyirleri ve tedavileri konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ana hedeflerinden biri konusunda yetkin klinisyen ve temel bilim kökenli araştırmacıları yetiştirmektir. Viral hepatit lisansüstü eğitim programı ile bilim insanlarına bu alanda iyi klinik uygulamalar ve araştırma yapma becerisi kazandırmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayanlara ‘Viral Hepatitler’ alanında yüksek lisans diplaması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Programa alınacak öğrenci sayıları ile aday öğrencilerde aranacak nitelikler her yarıyıl başından önce ilan edilir. İlanda başvuru koşulları, son başvuru tarihi ile mülakat yeri ve tarihi belirtilir. Başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) den en az 60 eşit ağırlık ya da fen puanı almış olmaları gerekir. Eşdeğerliğiği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı 60 ALES başarı puanına eşdeğer olmalıdır. Tıp Fakülteleri, Veterinerlik Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri ve Biyoloji ve Tıbbi Biyoloji bömlerinden mezun olanlar Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) temel bilimler alanında 50 ve daha fazla puan almışlarsa ALES şartı aranmaz. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’nın temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans sırasında okudukları derslerden aldıkları başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri temin edip internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bilimsel başarı düzeyi ALES puanının % 50 si, lisans not ortalamasının % 30 u ve mülakat not ortalamasının %20 sidir. Giriş sınavlarında başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. Başarı notları aynı olan adaylar arasından sıralama yapılması gerektiğinde; lisans başarısı dikkate alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler için başvuru en geç dördüncü yarıyılın başında yapılabilir: Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Toplam AKTS kredisi ..dir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerle ilişkili raporlar, ödevler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri de öğrencini yarıyıl içindeki performansını değerlendirmekte kullanılabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için notunun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere yeniden kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler Yönetim Kurulunun onayı, karşı Kurum ve Enstitü Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı veya farklı Enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan eşdeğer düzeydeki derslerden de seçilebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu tür derslerin toplam sayısı 3 den; geçerli toplam kredisi 9 dan fazla olamaz. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen 2 ay içinde yapılır. Ancak tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre ilgili Yönetim Kurulu kararı ile 3 yarıyıla indirilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,50’nin altında kalan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan ya da tez çalışması raporunu üstüste iki kez vermeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu her öğrenci için en geç 2 nci yarıyılın sonuna kadar bir tez danışmanı önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. İkinci Tez Danışmanı diğer Üniversitelerden, alanında doktora unvanlı uzman kişilerden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı Üniversitelerden ve Araştırma Kuruluşlarından seçilebilir. Öğretim üyeleri, yoksa doktora, veya tıpta uzmanlık derecesine sahip kadrolu öğretim görevlileri tez danışmanı olabilir. Tez danışmanı, en geç 3 üncü yarıyıl kayıt dönemi sonuna kadar, tez konusunu belirleyip Enstitüye bildirir, tez çalışması için bir program düzenleyerek öğrencisine bildirir. Öğrenci her yarıyıl sonunda tez çalışmaları ile ilgili bir raporu Enstitüye sunar. Danışman öğrencinin çalışmalarını her yarıyıl sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendiren bir raporu Enstitüye bildirir. Öğrencinin rapor sunmaması veya danışmanın başarısız raporu halinde yukarıda bildirilen kurallara göre işlem yapılır. Öğrenci tez çalışmasının sonuçlarını daha önce belirlenen kurallara uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur. . Tez jürisi ilgili Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ve tercihan tezin bilim alanında araştırmalar yapmış üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45, en çok 90 dakikadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
Program Profili
Viral hepatit etkenlerinin hücre biyolojisi, çoğalma mekanizmaları, yol açtıkları klinik durumlar, kullanılan ve yeni geliştirilen antiviral ilaçların ana etki mekanizmaları ile kullanım uygulamaları ile klinik ve epidemiyolojik çalışmaların metodolojisini konu alan zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ya da immunoloji alanlarından birinde doktora programına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ALES ve ÜDS sınavlarından geçerli notları alıp mülakat sınavında başarılı olamaları halinde mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ya da immunoloji alanlarında doktora programına devam edebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Geçme notu 70 dir. Başarı yarıyıl sonunda yapılan sınavda alınan nota göre değerlendirilir. Eğer derste ödev verilmişse ödev notunun %40 ve dönem sonu sınavının %60 ı alınarak geçme notu hesaplanır. Dönem içinde sınav yapılmışsa ara sınavın %40 ve dönem sonu sınavının %60 ı alınarak geçme notu hesaplanır. Hem ara sınav yapılmış ve hem de ödev verilmişse ödev notu %20, arasınav %20 ve dönem sonu sınavının %60 ı alınarak geçme notu hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümüde anlatıldığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Neşe İmeryüz, Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü, Maltepe İstanbul Tel 2164214379, fax: 2164214377, e-posta: nimeryuz@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Moleküler biyoloji araştırma laboratuvarında ibarettir. İmmunoloji ve mikrobiyoloji ile ilgili laboratuvarlar için Tıp Fakültesi olanaklarından yararlanılmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Viral hepatitlerle ilişkili araştırma alanlarında öğrenilen bilgiyi kullanabilmek
2 Viral hepatitlerin tanısında kullanılan moleküler biyoloji yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
3 Güncel gereksinimlere uygun yeni tanı yöntemleri geliştirecek çalışmaları planlayıp gerçekleştirebilmek
4 Viral hepatitlerin çeşitli klinik tablolarını tanıyabilmek
5 Klinik duruma en uygun tanı yöntemlerini seçebilme ve çeşitli yöntemlerle elde edilen sonuçları doğru yorumlayabilmek
6 Antiviral tedavilerin ana etki mekanzimalarını kavrayabilmek
7 Klinik duruma en uygun tedavi seçeneklerini seçebilmek, uygulanacak tedavilerin etki ve yan etki mekanizmalarını kavrayabilmek
8 Viral hepatit tedavisinde karşılaşılan güçlük ve eksiklikleri saptayıp bunları giderebilecek yeni tedavi yöntemleri tasarlayabilmek
9 Viral hepatoloji alanında şimdiye kadar yapılmış çalışmalardan haberdar olup çalışma ve yayınları eleştirel br gözle değerlendirebilmek
10 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirip bilgilerini sürekli güncel tutma alışkanlığı kazanmak
11 Viral hepatitlerle ilgili toplumda farkındalık yaratmak ve korunma tedbirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak
12 Viral hepatit konusunda çalışan diğer kurumlarla işbirliği içinde bilgileri paylaşarak çalışmak alışkanlığı kazanmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GAST701 Viral Hepatit Klinik Özellikleri I Zorunlu 2 2 9
2 GAST-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 21
Toplam 11 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GAST700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 GAST702 Viral Hepatit Klinik Özellikleri II Zorunlu 2 2 8
3 GAST704 Viral Hepatit Tedavisi Zorunlu 3 0 6
4 GAST-S4,5 Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 6 0 12
Toplam 11 4 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > GAST-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GAST705 Temel Biyoistatistik I Zorunlu 2 2 7
2 GAST707 Moleküler Genetiğe Giriş Zorunlu 3 0 7
3 GAST709 Viral Hepatoloji Zorunlu 3 0 7
2 . Dönem > GAST-S4,5 Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GAST706 Temel Biyoistatistik II Zorunlu 2 2 6
2 GAST708 Rekombinant DNA Teknolojisi Zorunlu 3 0 6

^