Yüksek Lisans Programları
İşletme - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Uluslararası İşletmecilik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Bu program 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Programın amacı; dört yıllık eğitimin üst yapısını oluşturmak bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere uluslararası bağlamda kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversitelerin iktisat ,işletme fakültelerinden, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat ,işletme,maliye,kamu yönetimi,uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi bölümlerinden,üniversitelerin ilgili mühendislik fakültelerinden ya da bankacılık ve sigortacılık yüksek okulundan dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle programımızda sertifikaya ya da tecrübeye dayalı önceki öğrenmenin tanınması başlatılmış değildir. Programımız örgün (formal) öğrenmeyi tanımaktadır. Bu anlamda programımızın bir önceki öğrenme aşaması lisans mezuniyetidir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bu program işletme eğitimi alan veya alan dışından gelip bilimsel hazırlık derslerini tamamlayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Programın amacı; dört yıllık eğitimin üst yapısını oluşturmak bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere uluslararası bağlamda kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır. Program içeriği hazırlanırken kuramsal ve uygulamaya dönük bilgiler verilmekte, ululararası işletme uygulamaları yaptırılmak suretiyle öğrencilerin analitik ve sistem düşüncesine sahip olmaları sağlanmaktadır. Program globalleşme çağında öğrencilerin ulusal işletmecilik yanında uluslararaı işletmecilik bilgilerine sahip olmaları ve bunları ileride çalışma alanında kullanabilecek duruma gelmelerini sağlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olan öğrenciler işletmetmelerin; dış ticaret ve uluslararası İşletmelerde mevcut olan tüm departmanlarmanlarında istihdam edilebileceği gibi, kendi işletmeleri ile de sektörde yer edinebilirler. Ayrıca üniversitelerde akademik kariyere devam ederek akademisyen olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda sınavlar Enstitü'nün belirleyeceği kriterler koşullarında yapılmaktadır.Bu çerçevede Enstitü'nün belirlediği tarihlerde her yarıyıl 1 arasınav (vize) ve 1 final sınavı yapılmaktadır. Ayrıca öğrencinin sınıf içi derse katılımı ve hazırlayacağı ödevleri de ilgili dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirmeye alınabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Göksel ATAMAN, M.Ü. / İİBF / Bahçelievler/ İstannbul / Türkiye +90(212) 507 99 25 gataman@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Bölümümüzce öğrencilerimize sunulan diğer bir imkan ise Erasmus öğrenci değişim programıdır. Bu program ile öğrencilerimiz bir ya da iki dönemlerini AB ülkelerinde geçirme imkanına sahip olabilmektedirler.
Program Çıktıları ^
1 Uluslararası işletmecilik alanına ilişkin problemleri analiz edebilme ve çözüm üretebilme becerisi
2 İşletmelerin küresel pazarda karşılaşabilecekleri fırsat ve tehditleri belirleyebilme ve analiz edebilme becerisi
3 Uluslararası İşletmecilik faaliyetlerini etkileyen temel uluslararası olayları araştırabilme ve analiz edebilme becerisi
4 İşletmenin temel fonksiyonlarına ilişkin kavram ve teorileri, uluslararası alanda uygulayabilme becerisi
5 Günümüzün küresel işletme çevresinde ihtiyaç duyulan iletişim becerilerinin kazandırılması
6 Uluslararası işletme çevresine ilişkin birincil ve ikincil verileri araştırabilme ve analiz edebilme becerisi
7 Uluslararası işletme çevresinin kültürel boyutlarının farkına varabilme ve kültürün uluslararası işletmeler üzerindeki etkilerini açıklayabilme becerisi
8 Bir takım üyesi olarak çeşitli araştırma projelerine katılma, kapsamlı analiz yapma ve araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde sunma becerisi
9 Küresel alandaki çeşitli kariyer fırsatlarının farkına varabilme
10 Uluslararası işletme çevresinde yaşanan hızlı değişimin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkında olmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISL-S1..5 Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 15 0 20
2 ISL-S6,7 Seçimlik Ders - 6,7 Seçmeli 6 0 10
Toplam 21 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISL700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 ISL-S11,12,13 Seçimlik Ders - 11-12-13 Seçmeli 9 0 15
3 ISL-S8,9,10 Seçimlik Ders - 8-9-10 Seçmeli 9 0 12
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^