Yüksek Lisans Programları
İşletme (İngilizce) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (İngilizce) - Muhasebe Finansman (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün 1982 yılında kurulmasından sonra başlayan İngilizce Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Muhasebe ve Finansman alanında Türkiye’nin önde gelen yüksek lisans programlarından biridir.
Kazanılan Derece
Bu programın mezunları Muhasebe ve Finansman alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların; - Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olması - Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) Eşit Ağırlık alanında en az 60 puan almış olması - Bilimsel mülakatta başarılı olması gerekmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne öğrenci kabulünde ALES puanı, transkript ve mülakat (sözlü) puanının ağırlıklı ortalaması esas alınır (ALES puanının %50’si, mülakat puanının %30’u ve resmi transkriptin %20’si) . Mülakat bilgileri (programın kotası, mülakatın yapılacağı tarih ve yer) ile ilgili duyurular belirli zamanlarda önceden yapılır. Değişim öğrencilerinin kabulü Marmara Üniversitesi ve partner üniversite arasında yapılan ikili anlaşmalara göre yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu yüksek lisans programı formal bir programdır. Öğrencilerin lisans düzeyinde almış oldukları dersler, Yüksek Lisans programında sunulan derslerde muafiyete konu edilmez.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme ve İktisat Lisans Derecelerine sahip öğrenciler tercih sebebidir. Öğrencilerin Muhasebe Finansman terimlerine İngilizce hakim olmaları ve İngilizce verilen dersleri rahatlıkla takip edebilecek düzeyde olmaları gerekmektedir.
Program Profili
Bu programın temel amacı hem ulusal hem de uluslararası finansal piyasaların ve muhasebe uygulamalarının dinamiklerini kavrayan uzmanlar yetiştirmek ve onlara doğru teorik çerçeve ve analitik düşünme yeteneği sağlamaktır. Bunun yanında, program öğrencilere finansal aracılık ve denetim gibi belli alanlarda yeterli bilgi ve becerileri sunmayı amaçlamaktadır. Hem Marmara Üniversitesi hem de diğer üniversitelerin Muhasebe ve Finansman alanındaki birçok araştırma görevlisi bu programdan mezun olmaktadır. Bunun yanında, bu yüksek lisans programının birçok mezunu uluslararası şirketlerde çalıştıkça, bu program Muhasebe ve Finansman alanında önemli derecede saygınlık kazanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programın mezunları hem muhasebe hem de finans alanlarındaki gelişmeleri değerlendirmek için teorik altyapı ve sayısal becerilere sahiptirler. Bununla birlikte, bu bilgi ve becerilerini profesyonel ve akademik kariyer gelişimleri için kullanmaktadırlar. Bu programın mezunlarının istihdam edildikleri temel alanlar denetim şirketleri ve bankalar gibi çok uluslu şirketlerle birlikte yerel şirketler ve akademik kurumlardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programın mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Ayrıca; doktora programlarına öğrenci kabulünde, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) Eşit Ağırlık alanında en az 65 puan, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programın ölçme ve değerlendirmesi sırasıyla %40 ve %60 oranlarında etkili olan yarıyıl içi ve final değerlendirme araçlarından oluşmaktadır. Her ders için en az bir ara sınav notu verilir. Sınavlar yazılı biçimde enstitünün ilan ettiği akademik takvim içinde yapılır. Sınav belgeleri enstitü tarafından 5 yıl süreyle saklanmaktadır. Alınan her ders için öğrenciye aşağıdaki harf notlarından bir tanesi dönem sonu ders notu olarak verilir. Sırasıyla, dönem sonu notların 100 üzerinden karşılıkları, harf notları ve katsayıları katsayıları aşağıdaki gibidir: 90-l00 AA 4.0, 85-89 BA 3.5, 80-84 BB 3.0, 75-79 CB 2.5, 65-74 CC 2.0, 55-64 DC 1.5, 50-54 DD 1.0, 45-49 FD 0.5 ve 44 ve aşağısı FF 0
Mezuniyet Koşulları
Bu tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin; • En az 10 dersten oluşan, en az 30 yerel krediyi, dönem projesini tamamlamaları (Dönem projesinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir) gerekmektedir. • Programda öngörülen tüm dersleri en az CC (2.00)’nin yanısıra 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel not ortalamasını (GANO) başarmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ Program Danışmanı E-posta: cemalibis@marmara.edu.tr Doç. Dr. Tülay TURGUT Erasmus (Yüksek Lisans) Koordinatörü E-posta: tturgut@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bahçelievler Yerleşkesi 34180 Bahçelievler/ İstanbul – TÜRKİYE Telefon: 90 212 677 74
Bölüm Olanakları
Bu program Erasmus ve diğer değişim programlarının bir parçasıdır. Bu programın öğretim kadrosu; üçü profesör, biri doçent, dördü yardımcı doçent, ikisi doktor, ikisi araştırma görevlisi olmak üzere oniki öğretim üye ve yardımcısından oluşmaktadır. Dersler, üç laboratuar ve İngilizce İşletme, Türkçe İşletme, Almanca İşletme ve Almanca İşletme Enformatiği bölümlerinin ortaklaşa kullandıkları dersliklerde verilmektedir. Öğrenciler; ayrıca, kendilerini hem dersler hem de dönem projesi hazırlık sırasında geliştirecek on-line veritabanlarına erişime ve diğer kütüphane hizmetlerinden yararlanmaya olanak tanıyan üniversite kütüphanesini kullanabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Yüksek kalite sunum yapabilmek için yabancı dili etkili kullanabilme.
2 İş ortamındaki karmaşık sorunları çözebilmek için doğru veri toplama ve analiz yöntemlerini kullanabilme.
3 Eleştirel bakış açısı ile muhasebe ve finansman uygulamalarını değerlendirebilme.
4 Muhasebe ve finans alanlarındaki son gelişmelere ayak uydurabilme.
5 Muhasebe Finansman alanında olası doktora çalışmaları için temel oluşturacak akademik yetkinliği edinebilme.
6 Ülkelerarası muhasebe standartları farklılıkları nedeniyle değişik muhasebe uygulamalarına yatkın olabilme.
7 Ülkelerarası farklılıklar ışığında anonim şirketlerin performansını karşılaştırabilmek için mali tablo analizi tekniklerine tam anlamıyla hakim olabilme.
8 Uluslararası finansal kurumların finans ortamındaki rolünü değerlendirebilme.
9 Hatalı yatırım ve finansman kararlarından kaçınabilmek için finansal araçların niteliklerini ayırt edebilme.
10 Kriz ortamında hem gelişmiş hem de gelişen piyasalarda mali belirsizlikler altında faaliyet gösterebilme.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^