Yüksek Lisans Programları
Kamu Yönetimi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - İstanbul Araştırmaları
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Anadilde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği
2 Bilgiye ulaşma, disiplinler arası araştırma yapabilme bilimsel çalışmalarda ve uygulamada kullanabilme becerisi
3 Çevre koruma yöntemlerinin değerlendirilmesi
4 Finansman kaynaklarının ve yatırım-finansman ilişkisinin analiz edilmesi
5 İstanbul’daki kurumların stratejik planlarının analiz edilmesi
6 İstanbul tarihine ilişkin arşiv bilgi ve belgelerine ulaşma becerisi
7 İstanbul’un avantajları ve dezavantajlarını analiz edebilme
8 İstanbul’un çevresel değerlerinin tanınması ve yorumlanması
9 Kentin ekonomik yapısının karşılaştırmalı analizi
10 Kentin demografik yapısındaki değişimin etüt edilmesi ve öngörülerde bulunulması
11 Kentin yönetişim sürecinin işleyişini anlama, temel yönetim-yönetişim sorunlarını analiz etme ve çözümler geliştirme
12 Kent kültürü ve estetiği kavramlarına yönelik yaklaşımlar ve tartışmaları analiz edebilme
13 Kültürel biçimler ile onları oluşturan değerler arası ilişkileri saptama ve yorumlayabilme
14 Metropoliten yönetimler hakkında karşılaştırmalı analizler yapabilme ve geleceğini sorgulayabilme
15 Sosyo-ekonomik gelişmelerin Kent’in gelecekte alacağı şekle olan etkisini öngörebilme
16 Temel mesleki bilgiler
17 Ulusal ve uluslar arası gelişmelerin İstanbul’un planlama sürecine etkisini öngörebilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^