Yüksek Lisans Programları
Hukuk - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Özel Hukuk Anabilim Dalıdır. Anabilim Dalı bünyesindeki dersler Haydarpaşa kampüsünde yapılmaktadır.
Kazanılan Derece
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa başvuran adayların Lisans mezunu olmakla birlikte ülke çapında yapılan merkezi ALES sınavından gerekli puanı almış olmaları gerekir. Diğer taraftan adaylar, Anabilim Dalı Tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlarda alınan başarı puanlarına göre yapılan sınırlamada daha önceden açıklanan kontenjan içinde kalan adaylar programa kabul edilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli Yüksek Lisans programında öğrencilerin doldurması gereken kredi miktarı, Marmara Üniversitesi Lisans üstü sınav yönetmeliğine göre belirlenir. Bununla birlikte bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencinin 100 üzerinden 65 ortalamaya sahip olması gerekir. Her dönem için her derste bir vize ve bir final sınavının yapılması kuraldır.
Program Profili
Özel Hukuk Anabilim Dalı, kişilerin özel hukuk alanında gerçekleştirdikleri hukuki işlemleri, hukuki fiileri ve bunlardan doğan sonuçları inceleyen Anabilim Dalıdır. Tezli Yüksek Lisans programı, ders döneminden başlayarak öğrencilere ilgi duydukları özel hukuk alanında ( Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Devletler Özel Hukuku vb.) uzmanlaşma şansı tanır. Programda öğrencinin hazırlayacağı tez, öğrencinin seçtiği danışman gözetiminde çalışılır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel Hukuk Lisans üstü programlarının özel sektörde istihdam imkanı yaratması dolaylıdır. Lisans üstü diploma adayın mevcut faaliyetinde terfi etmesine yardımcı bir unsurdur. Akademisyenler açısından lisans üstü eğitimde ilerleme doğrudan doğruya mesleki ilerleme olarak algılanmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Serap HELVACI - 2163498400 ( 1161) Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, Üsküdar / İSTANBUL
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalının bütün programlarında verilen dersler üniversitenin tarihi Haydarpaşa Yerleşkesinde yapılmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Sahip olduğu Özel Hukuk alanına ve alt disiplinlerine ait kavramlarına ilişkin bilgilerini geliştirir.
2 Özel Hukuk alanına ilişkin uyuşmazlıkları sahip olduğu bilgileri ile çözümler.
3 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavramı değerlendirebilir.
4 Özel hukuk alanında eleştirel düşünce yöntemi fikirleri inceleyebilir.
5 Özel hukuk alanında uzman kişiler karşısında bu alana ilişkin görüşlerini savunabilir.
6 Sahip olduğu yabancı dil bilgisi ile yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilir.
7 Toplumsal yaşamı etkileyen özel hukuk problemlerini bu alandaki bilgisi ile çözümleyebilir.
8 Hukukçu olmanın gerektirdiği adalet, dürüstlük etik anlayışı benimser.
9 Sahip olduğu hukuk bilgisini toplumu bilinçlendirme için kullanabilir.
10 Özel hukuk alanında, bu alanın gelişmesine katkısı olan bilimsel çalışmalarda bulunabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 HUK-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 4 0 10
3 HUK-Z1,2 Zorunlu Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 16
Toplam 10 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4 Seçmeli 4 0 12
2 HUK-Z3,4,5 Zorunlu Ders - 3-4-5 Seçmeli 9 0 18
Toplam 13 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > HUK-S1,2-YL Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK725 Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yük Hasarından Sorumluluğu Zorunlu 2 0 5
2 HUK729 İşçi Buluşları I Zorunlu 2 0 5
3 HUK759 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 5
4 HUK763 Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi I Zorunlu 2 0 5
5 HUKZ701 Kesin Hükmün Güncel Sınırları I Zorunlu 2 0 5
6 HUKZ703 Markanın Hükümsüzlüğü Zorunlu 2 0 5
7 HUKZ713 Marka Lisans Sözleşmeleri Zorunlu 2 0 5
8 HUKZ715 Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları I Zorunlu 2 0 5
9 HUKZ717 İş Hukukunda Üçlü İlişkiler Zorunlu 2 0 5
10 HUKZ719 Hukuk Mahkemeleri Kanununda Dava Çeşitleri Zorunlu 2 0 5
11 HUKZ721 Paylı Mülkiyette Kullanma, Yararlanma ve Yönetim Zorunlu 2 0 5
1 . Dönem > HUK-Z1,2 Zorunlu Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUKZ707 Hasılat Kirası Zorunlu 3 0 8
2 HUKZ711 Mukayeseli Medeni Yargılama Hukukunda Vakaların Tespiti I Zorunlu 3 0 8
2 . Dönem > HUK-S3,4-YL Seçimlik Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK728 İşçi Buluşları II Zorunlu 2 0 6
2 HUK760 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 6 0 6
3 HUK764 Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi II Zorunlu 6 0 6
4 HUKZ702 Kesin Hükmün Güncel Sınırları II Zorunlu 2 0 6
5 HUKZ704 Kooperatif Hukuku Zorunlu 2 0 6
6 HUKZ706 Limited Şirketler Hukuku Zorunlu 2 0 6
7 HUKZ708 Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Edimler Zorunlu 2 0 6
8 HUKZ710 Sorumluluk Sigortaları Zorunlu 2 0 6
9 HUKZ716 Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları II Zorunlu 2 0 6
10 HUKZ720 Hukuk Yargılamasında İstinaf Zorunlu 2 0 6
11 HUKZ722 Tıp Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 6
12 HUKZ724 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Anlaşması(CI) Zorunlu 2 0 6
13 HUKZ726 Hukuk Mahkemeleri Kanununda Yargılama Çeşitleri Zorunlu 2 0 6
2 . Dönem > HUK-Z3,4,5 Zorunlu Ders - 3-4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUKZ712 Mukayeseli Medeni Yargılama Hukukunda Vakaların Tespiti II Zorunlu 3 0 6
2 HUKZ718 Uluslararası Medya ve İnternette Kişilik Hakkı Zorunlu 3 0 6
3 HUKZ730 Manevi Tazminat Zorunlu 3 0 6

^