Yüksek Lisans Programları
İktisat - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat Tarihi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek lisans programına, mülakat ve mesleki bilgi sınavı yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) sınavından veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’i ve mülakat notunun %15’i ve Mesleki Bilgi Değerlendirme’nin %15’inin toplamıdır. Sonuçlar Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından duyurulur.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması ve Genel Ortalaması (GNO) 2,50 olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri danışman ve fakülte üyesi hocalardan oluşur. Jüri üyelerinden biri farklı bir üniversiteden seçilebilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Program Profili
İktisat Tarihi Tezli Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin iktisat tarihi alanındaki temel teorik bilgilerini ileri düzeye taşımak, öğrencilerin iktisadi olayların tarihini ileri iktisadi araçlar kullanarak formüle edebilme ve açıklayabilme yeteneğini geliştirmek ve uluslararası literatürdeki güncel gelişmeleri takip edebilecek, rekabet gücü yüksek iktisat tarihçileri yetiştirmek hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek Lisans Mezunlarımız, uluslararası kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Program dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde vize ve final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 65 olması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin başarılı olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 2,50 olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri danışman ve fakülte üyesi hocalardan oluşur. Jüri üyelerinden biri farklı bir üniversiteden seçilebilir. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR, e-mail: toktar@marmara.edu.tr. İletişim Adresi: Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bahçelievler Kampüsü Bahçelievler/İstanbul
Bölüm Olanakları
Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Alana ait temel kavramsal çerçevenin öğrenilmesi
2 Alana ait temel kuramsal bilgilerin elde edilmesi
3 Ekonomileri tarihsel perspektifte analiz edebilmek
4 İktisadi gelişmeleri sebep ve sonuç ilişkileri bağlamında ele alabilmek
5 Temel mesleki bilginin kazanılması
6 İktisat tarihi araştırma teknik ve yöntemleri alt yapısını elde etmek
7 İktisadi analiz araçlarını iktisat tarihi disiplini çerçevesinde kullanabilmek
8 Ekonomilerin performansları bakımından analiz edebilme becerisi elde etmek
9 Analitik düşünme becerisinin elde edilmesi
10 Anadilde yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi elde edilmesi
11 İktisadi olay, gelişme ve durumların ölçülme tekniklerinin iktisat tarihi bağlamında öğrenilmesi ve uygulanması
12 İktisadi olay, gelişme ve durumların kısa ve uzun dönemli analizlerinin yapılabilmesi
13 Diğer sosyal disiplinlerden de istifade yol ve yöntemlerinin öğrenilmesi
14 İktisadi gelişmelerin toplumsal sebep ve sonuçlarını ortaya çıkarabilmek
15 Problematik çerçevesinde örnek olayların ele alınıp açıklanabilme becerisi elde edilmesi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKTT700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 IKTT-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 12
3 IKTT-Z1,2,3 Zorunlu Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 15
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IKTT-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 15
2 IKTT-Z4..6 Zorunlu Ders - 4..6 Seçmeli 6 0 15
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^