Yüksek Lisans Programları
İktisat - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat Teorisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1983 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans diploması
Kabul ve Kayıt Koşulları
M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilan edeceği şartları sağlamak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Mezun olunan lisans programına göre, öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri okutulabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans mezunu olmak
Program Profili
Program, iktisat alanında lisansüstü öğretim almak isteyen öğrencilere yöneliktir. Makro iktisat, mikro iktisat, iktisatta yöntem, iktisadi analiz, matematiksel iktisat gibi derslerle program öğrenciye ileri bir iktisat nosyonu kazandımayı amaçlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan öğrenciler, Türkiye ve Dünya'da başta finans sektörü olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinde ayrıca Kamu Kuruluşlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi meslekleri de kapsayan geniş bir sahada istihdam imkanı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı vardır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Başarı notu hesaplanmasında, vize notunun %40'ı, finalin %60'ı alınır. Öğrencinin başarılı olması için dersten alacağı nihai not en az 65, genel transkript ortalaması da en az 75 olmalıdır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer. Tezini geçerli süre içinde tamamlayan ve başarı ile savunan öğrenciler mezun olurlar.
Mezuniyet Koşulları
Alınan derslerden ve yüksek lisans tezinden başarılı olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim dalı başkanı: Prof. Dr. Rona Turanlı / e-posta: turanlir@yahoo.fr / tel: 0212 507 99 25
Bölüm Olanakları
Programda, öğrencinin iktisat teorisi alanında geniş bir donanım kazanması sağlanmaktadır. Böylece, öğrenciler için geniş istihdam olanakları söz konusu olmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 İktisat alanındaki ders kitaplarını, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi,
2 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisi,
3 İktisat politikalarının etkilerinin incelenebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisi,
4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilme ve günlük hayatla ilişkilendirebilme becerisi
5 Uluslararası iktisadi faaliyetleri iktisat teorileri çerçevesinde açıklayabilme becerisi
6 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme becerisi
7 Maliye politikasının ekonomik amaçlar üzerindeki etkinliğini
8 Konsolide finansal tabloların hazırlanması ve raporlanmasını ve enflasyon muhasebesine göre düzeltme işlemlerini yapabilme becerisi
9 İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme becerisi
10 İktisadi teorilerin sayısal olarak modelleme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^