Yüksek Lisans Programları
İktisat - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - Uluslararası İktisat
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Uluslararası İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2. Eğitim) 1982 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi (Master)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversitelerin iktisat ,işletme fakültelerinden, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat ,işletme,maliye,kamu yönetimi,uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi bölümlerinden,üniversitelerin ilgili mühendislik fakültelerinden ya da bankacılık ve sigortacılık yüksek okulundan dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yukarıda belirtilen alanlar dışından gelen adayların programa kabul edilebilmesi için belirlenen derslerden 2 yarıyıl olarak bilimsel hazırlık alması gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Enstitü'nün belirleyeceği başvuru kriterlerini sağlayan adaylar programa kabul için mülakat sınavında başarılı olmak zorundadır.
Program Profili
Program,uluslararası iktisat ve uluslararası finans konularında teorik bilgilerin yanısıra uygulama bilgilerini de içermektedir.Programda teori ve uygulama konularının eşit ağırlıkta olması gözetilmiştir.Program mezunları doktora programlarına katılabildikleri için teorik altyapının güçlü olması dikkate alınmıştır.Ayrıca mezunlar iş hayatına yönelik olarak da uygulama bilgileri ile donatılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları ilgili kamu kuruluşlarında, üniversitelerin iktisat bölümlerinde ve özel sektörün ilgili departmanlarında istihdam edilebilmektedir.Bu programda yüksek lisans yapmış olmak bir çok işletme,aracı kurum ve banka için tercih nedeni olarak kabul edilmiştir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olan bireyler doktora derecesi için başvurabilmekte ve kabul edilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda sınavlar Enstitü'nün belirleyeceği kriterler koşullarında yapılmaktadır.Bu çerçevede Enstitü'nün belirlediği tarihlerde her yarıyıl 1 arasınav (vize) ve 1 final sınavı yapılmaktadır. Ayrıca öğrencinin sınıf içi derse katılımı ve hazırlayacağı ödevleri de ilgili dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirmeye alınabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programın eğitim süresi 2 yarı yıldır. 2 yarıyıl ders ve proje hazırlama süresidir. Ders aşamasından başarılı olabilmek için derslerden en az 65 almak zorundadırlar. Ayrıca tüm derslerin not ortalaması en az 75 olan öğrenciler o yarıyıl için başarılı kabul edilirler.Not sisteminde vize notunun %40'ı,final notunun %60'ı esas alınır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Müfit Akyüz Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı Başkanı e-mail: mufitakyuz1@gmail.com Tel:0212 507 99 25 0212 505 99 30
Bölüm Olanakları
Programda öğrenciler uluslararası iktisat kapsamında teorik ve pratik bilgilerle donanırlar. Gerek kamu gerekse de özel sektörde iş bulma şansları olabilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Bilimsel çözümleme yeteneği kazanmak
2 Öğrenim alanının gerektirdiği temel bilgi ve çözümleme tekniklerini kazanmak
3 Uluslararası ekonomik ilişkilerde temel sorunların bilimsel tanımlamasını ve çözümlemesini yapabilmek
4 Dünya ekonomisinde yaşanan dönüşümleri algılayabilmek
5 Dünya ekonomisinde yaşanan bütünleşme sürecini, ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal yönüyle analiz edebilmek
6 Disiplinler arası işbirliğini, tarih ve gelecek bilincini kazanmak ve yönetebilmek,
7 Küreselleşme sürecinin yarattığı etkileri farklı teorik yaklaşımları inceleyerek analiz edebilmek
8 Uluslararası ticaret ve finans teorilerinin gerçek hayattaki politika uygulamalarını, ihtiyaçlara uygun olarak yapabilmek
9 Ulusal ekonomilerin yansıttığı farklı göstergeleri analiz ederek bu göstergelerin uluslararası ekonomik ilişkilere yansımasını inceleme becerisi kazanmak
10 Yaşam boyu mesleki ve insani gelişim sürecine açık olmak
11 Mesleki bilgilerini oluştururken, kullanırken öğrenim hayatında edindiği teorik bilgilerden yararlanma becerisi kazandırmak
12 Mesleki alanda, küresel çapta, öncü, yenilikçi ve rekabetçi özelliklere sahip olmak
13 Uluslararası finans alanında yaşanan gelişmeleri inceleyerek bu gelişmeler ışığında mesleki alanda bilgi ve becerisini arttırmak
14 Mesleki alanda işgücü piyasasının gerektirdiği nitelikleri ve yetkinlikleri kazanmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^