Yüksek Lisans Programları
İktisat (İngilizce) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (İngilizce) - İktisat (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
İngilizce İktisat Bölümü, 1983 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve kısa sürede Türkiye'nin önde gelen iktisat bölümlerinden biri olmuştur. İngilizce İktisat Bölümü bünyesinde 1988-1989 akademik yılından bu yana yüksek lisans programı açılmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
a) Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. b) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES'den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60 puan almış olması gerekmektedir. c) Adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde ilgili Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir. e) Giriş sınavlarında başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Doktora programını kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka bir üniversitenin Yüksek Lisans programında alıp başarılı oldukları bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve muafiyet komisyonunun onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzün öğretim dili İngilizce olduğu için İngilizce yeterlilik koşulu aranmaktadır. Lisans derecesini iktisat dışı bir alandan almış adaylar yüksek lisans programına kabul edildikleri takdirde 1 yıl süren bilimsel hazırlık programına alınacaklardır.
Program Profili
İngilizce İktisat tezsiz yüksek lisans programı, gün içinde çalışma hayatlarını sürdüren profesyoneller için tasarlanmıştır. Program, öğrencilerimizi devlet sektörü ve özel sektördeki çalışma hayatında iktisat teorisi ve uygulamaları konularında uzman hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türkiye ekonomisine yön veren kamu kuruluşları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu gibi). Bunların dışında bankalar, ulusal ve uluslararası şirketler, uluslararası ticaret firmaları, yatırım danışmanlık ve kredi firmaları, denetim firmaları ve borsa iş olanakları içindedir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyeliği.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Doktora programlarına başvurabilir. Doktora programlarına başvuracak mezunların ayrıca ALES sınavından en az 65 EA puanı ve ÜDS sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Ara sınav sayısı ilgili Kurulca belirlenir. Yarıyıl sonu sınavlarında, yüksek lisans programlarında 100 puan üzerinden en az 65, b) Başarı notunun bu Yönetmeliğin 42 nci maddesinde belirtilen hesaplamaya göre yüksek lisans programlarında 100 puan üzerinden en az 65 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programda yer alan derslerden başarılı sayılmak için; not ortalamasının yüksek lisans programlarında en az 4,00 üzerinden 2,50 olması gerekir. Öğrenciler mezun olabilmek için 10 dersten 30 krediyi başarıyla tamamlamaları ve kredisiz bir proje dersinden geçmeleri gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm web adresi: http://iibf.marmara.edu.tr/bolum/131304/bolumlerimiz/iktisat-(ingilizce) Bölüm e-posta adresi: economics@marmara.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Suut Doğruel (suut.dogruel@marmara.edu.tr) AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Mahmut Tekçe (mtekce@marmara.edu.tr) Bölüm Sekreteri: Songül Almaz (salmaz@marmara.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Bölümde 9'u Profesör 18 öğretim üyesi vardır. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kullanımı için bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Bir yarıyıl ya da bir akademik yıl bouynca Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Avrupa'da eğitim olanağı vardır. Öğrenci kulüpleri, sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler akademik çalışmaları için üniversite kütüphanesini ve online veri tabanlarını kullanabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Çalışma alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi edinme
2 İleri düzeyde matematik ve istatistik bilgilerini iktisat problemlerine uygulama becerisi
3 İktisadi değişkenler içeren ulusal ve uluslararası veri tabanlarına erişme yeteneği
4 İnteraktif tartışmalara katılma becerisi
5 İngilizce dilinde yazılı ve sözlü sunum becerileri
6 Mali ve para politikalarının tüm iktisadi performans üzerindeki etkisini tahmin etme becerisi
7 Karmaşık sorular yönelten çarpıcı araştırma projeleri oluşturup yürütme becerisi
8 Sosyal koşulları etkileyen karmaşık iktisadi yapıları anlama
9 Eleştirel bir bakış açısı ile ilgli kaynakları bulma ve değerlendirme becerisi
10 Çeşitli iktisadi olayları analiz etmek için iktisadi modeller geliştirme ve politika önerisinde bulunma becerisi
11 Çeşitli iktisadi disiplinleri ve olayları düşünme biçimlerini ayırt etme yeteneği
12 Güney Asya ülkelerinin kalkınma patikaları hakkında karşılaştırma analiz yapma yeteneği
13 Birikimini profesyonel olarak şirketlere sunabilme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^