Yüksek Lisans Programları
Maliye - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye - Mali Hukuk
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1984 yılında yüksek lisans düzeyinde eğitim öğretime Bahçelievler Yerleşkesi'nde başlanmıştır. Programın eğitim öğretim faaliyeti 2012 yılı itibariyle Göztepe Yerleşkesi’nde devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitim Giriş Sınavından 60 puan almış olması gerekir. Bilim dalı tarafından yapılan Yazılı veya sözlü sınavdan başarılı olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin 30 AKTS kredisini tamamlamış olması gereklidir. 4 üzerinden alınması gereken not ortalaması 2,5’tir. Dersleri tamamlayan öğrencilerin bitirme tezi hazırlaması zorunludur.
Program Profili
Mali Hukuk Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin Mali Hukuk alanındaki temel teorik bilgilerini ileri düzeye taşımak, öğrencilerin hukuki olayları mali araçlar kullanarak formüle edebilme ve açıklayabilme yeteneğini geliştirmek ve uluslar arası literatürdeki güncel gelişmeleri takip edebilecek, yeterli bilgi ve beceriye sahip maliyeciler yetiştirmek hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek Lisans Maliye, İktisat gibi alanlarda akademik kariyer yapmak için doğru yönde atılmış bir adımdır. Ayrıca, verilen derslerde akademik bilgi yanında eleştirisel düşünme, yorum yapabilme ve analiz teknikleri üzerinde durulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz iş başvuruları ve mülakatlarda avantaj sağlayabilmektedir. Gerçekten de birçok öğrencimiz Yüksek Lisans yaparken iş sınavlarına katılarak akademik ortamın oluşturduğu avantajlardan yararlanmakta ve bu sınavlarda başarılı olmaktadırlar. Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Kontrolörlük, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, bankalarda müfettişlik gibi görevler yapabilmektedir. Özel sektörde ise bankalarda müfettişlik ve uzmanlık, şirketlerde vergi danışmanlığı, mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik belli başlı iş alanları olarak sayılabilir. Mali Hukuk bilim dalında Yüksek Lisans yapmak, iş hayatına atılmış kişilerin de uzmanlık alanları ile ilgili yeni bilgi ve gelişmelere ulaşmalarını sağlayarak başarılarını artıracak ve mesleklerinde yükselmelerinde önemli bir basamak oluşturacaktır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mali Hukuk Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler doktora programına geçiş yapabilirler. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 65 olması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin 30 AKTS kredisini tamamlamış olması gereklidir. 4 üzerinden alınması gereken not ortalaması 2,5’tir. Dersleri tamamlayan öğrencilerin bitirme tezi hazırlaması zorunludur. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
T.C. Marmara Üniversitesi, Ressam Namık İsmail sokak, No: 1, Bahçelievler İstanbul, Türkiye. Tel : (212) 507 99 25 / 1202 Program Başkanı: Doç. Dr. Erkan AYDIN , Tel : (212) 507 99 25 / 1205.
Bölüm Olanakları
Öğrencilerin kullanımına açık bir bilgisayar labaratuvarı bulunmaktadır. Maliye ve Hukuk disiplinine ait temel kaynakların ve süreli yayınların bulunduğu Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ait kütüphaneden yararlanabilmektedirler. Öğrencilerin ders yaptıkları sınıflarda projeksiyonla sunum yapılabilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Mali hukuk alanında bilimsel araştırma becerisinin kazandırılması
2 Mali hukuk ve bağlantılı hukuk dallarıyla ilgili sorunları inceleme ve değerlendirme becerisinin kazandırılması
3 Mali hukuk alanında karşılaşılan bir problemi çözümleme becerisinin kazandırılması
4 Türk Vergi Sistemine ilişkin temel kavramların analiz edilmesi
5 Avrupa Birliği'nin genel yapısının incelenmesi ve Birliğin vergilendirme alanındaki çalışmalarının analiz edilmesi
6 Anayasal vergilendirme ilkeleri bağlamında vergilendirmenin anayasal çerçevesinin çizilmesi
7 Mükellef haklarının ve ödevlerinin tanıtılarak incelenmesi
8 Vergilendirme alanında yürütmenin yetkisinin incelenmesi ve sınırlarının tespit edilmesi
9 Vergi hukukunda suç ve cezalara ilişkin esas ve usullerin incelenmesi
10 Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesine ilişkin temel bilgilerin irdelenmesi
11 Ulusal vergi sorunları hakkında analiz yapma becerisinin kazandırılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^