Yüksek Lisans Programları
Halkla İlişkiler - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler - Halkla İlişkiler
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans programı 2003 yılında açıldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bilim Dalı kapsamında eğitim veren Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2003 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile halkla ilişkiler alanında kavram ve kuramlara hakim, akademik literatürü değerlendirerek bilimsel çalışmalarda bulunabilen iletişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bir yıl süren ders aşamasının ardından öğrencinin alanla ilgili hazırladığı dönem projesi ile tamamlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilerin, akademik kaynaklara ulaşabilecek, literatürden faydalanarak halkla ilişkiler alanına ilişkin bilimsel çalışmaları gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu programın mezunları MA derecesi almaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört yıllık yüksek öğrenimini tamamlamış adaylar bu programa başvurabilirler. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder. Öğrenciler her yarıyıl kayıt işlemlerini yenilemek zorundadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Marmara Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mevzuat kitabında belirtilen koşul ve kurallar geçerlidir.
Program Profili
Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı; akademik literatüre ve halkla ilişkiler alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hakim, iletişim ile ilgili alanlara ve özellikle halkla ilişkilere dair konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişimciler yetiştirmektedir. Bu programı genellikle iletişim, güzel sanatlar, işletme, felsefe, sosyoloji, psikoloji, dil bilimi ve edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar tercih etmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı; ilgili alanlarda lisans eğitimini tamamlayanlar kişilere halkla ilişkiler alanıyla ilgili kuramsal bilgilerin verilmesi yanında bilimsel araştırma yapmanın ilkeleri konusunda gerekli akademik bilginin aktarılmasını içermektedir. Bu doğrultuda, program mezunlarının eğitimini aldıkları alanlarda akademik pozisyonlarda ya da halkla ilişkiler sektöründe sahip oldukları kuramsal bilgileri hayata geçirmeleri mümkün olmaktadır. Serap Durak (Pozitif PR Danışmanlık Kurucu ve Yöneticisi), Arzu Ateş Göçtürk (GOP Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler. Halkla İlişkiler Doktora programının başvuru koşulları arasında ALES'den 65 puan ve üzeri, ÜDS'den 60 puan ve üzeri başarı sağlanmalıdır.Bu başarıların sağlanmasının ardından öğrencilerin değerlendirilmesinde uygulanan puan dağılımları şu şekildedir: ALES %50, Transkript %20 ve Mülakat %30.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için bir vize ve bir final sınavı yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Eğitimin ders aşamasındaki değerlendirmede bir yarıyıl içi sınav notu ve bir de yarıyıl sonu sınav notu dikkate alınır. Yarıyıl içi sınav notu kapsamında bir adet yarıyıl içi sınavı yapılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Başarı notu hesaplanmasında uygulanan puanlama yüzdeleri yarıyıl içi notunun %40'ı ve yarıyıl sonu sınavının %60'ı şeklindedir. Eğitimin tez aşamasında ise öğrencinin hazırlamış olduğu tezini jüri önünde sunarak jüri üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması beklenir.
Mezuniyet Koşulları
Sınav notları en düşük 65 olmalı Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir. Mezun olabilmek için öğrencinin seminer dersi dahil tüm derslerini başarıyla tamamlayarak 2.50 GANO'ya ulaşması ve bu şartla yüksek lisans projesini yapması gerekmektedir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mevzuat kitabında belirtilen koşul ve kurallar geçerlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Nişantaşı Kampusü, Büyükçiftlik Sokak No: 6 Nişantaşı –Şişli 0212 233 04 47 / 215
Bölüm Olanakları
Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans programında dersler, anabilim dalından 2 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve üniversitenin program ile ilgili bilim dallarından 2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent tarafından verilmektedir. Öğretim üyeleri, iletişim, halkla ilişkiler, kişilerarası iletişim, radyo televizyon bilim dallarında uzmanlıklarını kazanmışlardır. Bölüme ilişkin fiziksel koşulların tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam etmektedir. Kütüphane, internet ve bilgisayar laboratuvarı, projeksiyon, bilgisayar ekipmanları olanaklar dahilindedir.
Program Çıktıları ^
1 Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak
2 Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak
3 Proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilmesi hakkında beceri kazanmak
4 Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklar kazanmak
5 Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek.
6 İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.
7 Güncel olaylar hakkında bilgi edinmek ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz etmek
8 İletişim uygulamalarında gerekli teknik ve modern araçları kullanma becerisini kazanmak
9 Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.
10 İletişim sistemlerinin global ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^