Yüksek Lisans Programları
Radyo, Televizyon ve Sinema - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo, Televizyon ve Sinema - Radyo Televizyon
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Radyo Televizyon tezsiz yüksek lisans programının amacı uluslararası standartlarda medya sektörünün ihtiyaç duyduğu kalitede yapımları üretebilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Radyo, Televizyon alanında yüksek lisans derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin esaslar şunlardır; Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60, sanatta yeterlik için en az 55, doktora için en az 65, lisans diplomasıyla doktora ve sanatta yeterlik için başvuranların en az 70 ALES standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Ancak, Güzel Sanatlar fakülteleri ve Konservatuar mezunu adayların Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvurularında ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Adaydan program türüne göre istenecek ALES puan türü ilgili Enstitü Kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde ilgili Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler için başvuru en geç, yüksek lisans ve doktorada dördüncü yarıyılın, lisans dereceli doktorada altıncı yarıyılın başında yapılabilir: a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o programa bir yıl önce kayıt yaptırmış öğrenci sayısının onda birini aşmamak üzere (kesirler tama iblağ edilerek) kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 3 üncü maddede belirtildiği şekilde ilan edilir. b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. c) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile, Üniversitede tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile Dönem Projesi dersinden oluşur. Dönem Projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda Dönem Projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak Tezsiz Yüksek Lisans Programının sonunda Yeterlik Sınavı uygulanabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.I II nci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bilimsel eksiklikleri görülenler, öğrenim süresi içinde en fazla 4 adet (toplam 9 kredi) fark dersten sorumlu tutulabilirler. Bu dersler kredi tamamlamak için kullanılamaz. II nci Öğretimde öğrenci, bu dersler için de öğrenci katkı payı yatırır. Dokuz krediden fazla fark ders alması uygun görülen öğrenciler bilimsel hazırlık programına katılır. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.
Program Profili
Geleneksel ve yeni medya arasında bir geçiş görevi üstlenen ve uygulama ağırlıklı bir çalışma alanı olan Radyo Televizyon Anabilim Dalı’nda, kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi, görsel ve işitsel mecraların sosyolojik, psikolojik ve ekonomik boyutları derinlemesine irdelenmektedir. Medyayı eleştirel bir perspektifte irdelemeyi sağlayan Radyo Televizyon Anabilim Dalı’nda 3D animasyon, kurgu, internet yayıncılığı, radyo televizyon tekniği ve program yapımcılığı gibi dersler öğrencilere hem teorik hem de -Marmara Medya Merkezi aracılığıyla- uygulamalı bir şekilde aktarılmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Radyo, Televizyon Bölümü yüksek lisans programı öğrencileri, iletişim alanında gerekli olan tüm kuramsal bilgiler, radyo, televizyon, sinema, internet, telekomünikasyon ve uydu teknik ve araçlarından oluşan görsel-işitsel medya, uygulamaya dönük çalışmalar ile donatılarak medya sektörüne hazırlanacaktır. Bu anlamda ihtiyaç duyulan çok yönlü, yetişmiş, etkili ve bilgili Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunları olarak sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek çeşitli pozisyonlarda görev alabilecek duruma gelebileceklerdir. Bu doğrultuda program mezunları gerek KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarında kendi alanlarında açılan pozisyonlara, gerekse medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Radyo Televizyon Anabilim Dalı başkanı, Prof. Dr. Yusuf DEVRAN, +90 (212) 233 04 47 / iç hat 201-224 yusufdevran@marmara.edu.tr / yusufdevran@gmail.com iletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü Büyükçiftlik Sokak No:6 Nişantaşı 34365 Şişli/ İstanbul Tel: 0 212 233 04 47 Faks: 0212 246 74 28 iletisim@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Radyo Televizyon Anabilim Dalı'nda 2 tam zamanlı profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde bünyesinde bulunan stüdyo piyasaya göre daha ekonomik koşullarda plato ve teknik ekipman sağlayabilmek amacıyla TV program ve prodüksiyon şirketlerinin kullanımına sunuyor. Stüdyo 230 koltuk kapasiteli ve sahne bölümü 12x7 metre ebadında olup sahne arkası tamamen camdır. Sahne arkasındaki cam gerekirse siyah perde ile kapatılabilmektedir. Stüdyo mekanı hem salon olarak hem de TV prodüksiyon ekip ve ekipmanı olarak da kullanılabilmektedir. Ekipmanlar: • 3 adet stüdyo tipi kamera ve kamera kontrol üniteleri • Resim masası • Telsiz ve konferans tipi masa üstü mikrofonlar • Ses mikseri • HDV Recorder • Sıcak ve soğuk ışıklar
Program Çıktıları ^
1 Öğrenciyi iletişim sektörüne hazırlayarak, bu alanda uzmanlık kazanmasını sağlamak.
2 İletişim alanında mesleki olarak gelişmesini sağlayarak, adayın sektörde başarılı bir konuma gelmesi ve kendisini geliştirmesini sağlamak.
3 İletişimin görsel boyutu konusunda bilgi sahibi olarak mesleki yeteneği geliştirmek.
4 Sinema çalışmalarındaki yeni eğilimler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak
5 İletişim alanında gelişen yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
6 Medyanın küresel ve yerel dinamiklerini analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
7 İletişim alanındaki kuramsal bilgilerin derinleştirilerek mesleki yaşamda bu bilgilerden yararlanabilme yeteneği kazandırmak.
8 Medyanın toplumsal ve kültürel etkilerini analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
9 Sinema çalışmalarını analiz edebilme yeteneği kazandırmak.
10 İletişim mesleğinde etik sorumluluklar kazandırmak
11 Medya içeriklerinin takibini ve analizini yapabilme yeteneği kazandırmak.
12 Televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak.
13 Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
14 Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RTS-S1..5YL Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 RTS798 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 RTS-S6..10YL Seçimlik Ders - 6..10 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30

^